EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0194

2006/194/ES: Odločba Komisije z dne 2. marca 2006 o določitvi vprašalnika v zvezi z Direktivo Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 598) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 70, 9.3.2006, p. 65–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 365–377 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 254 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 254 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/194/oj

9.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/65


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. marca 2006

o določitvi vprašalnika v zvezi z Direktivo Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 598)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/194/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1), in zlasti člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vprašalnik, ki ga morajo države članice uporabljati za pripravo poročil o izvajanju Direktive 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, mora biti namenjen natančnemu ugotavljanju, kako države članice uporabljajo glavne ukrepe iz navedene direktive.

(2)

Glede na izkušnje, dobljene z izvajanjem Direktive 96/61/ES in uporabo prejšnjih vprašalnikov, kot je določeno v Odločbi Komisije 1999/391/ES z dne 31. maja 1999 o vprašalniku v zvezi z Direktivo Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS) (2), je treba prilagoditi vprašalnik za obdobje 2006–2008. Zaradi jasnosti je treba nadomestiti Odločbo 1999/391/ES.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Direktive 91/692/EGS (3)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

S to odločbo se določi vprašalnik v zvezi z Direktivo 96/61/ES, kakor je naveden v Prilogi k tej Odločbi.

Države članice uporabijo ta vprašalnik kot podlago za pripravo poročila, ki se predloži Komisiji v skladu s členom 16(3) Direktive 96/61/ES in zajema obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2008.

Člen 2

Odločba 1999/391/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. marca 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).

(2)  UL L 148, 15.6.1999, str. 39. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2003/241/ES (UL L 89, 5.4.2003, str. 17).

(3)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

DEL 1

VPRAŠALNIK O IZVAJANJU DIREKTIVE 96/61/ES O CELOVITEM PREPREČEVANJU IN NADZOROVANJU ONESNAŽEVANJA (IPPC)

Splošne opombe:

Pričujoči tretji vprašalnik v zvezi z Direktivo 96/61/ES zajema obdobje od leta 2006 do 2008. Glede na izkušnje, dobljene z izvajanjem Direktive, in informacije, ki so bile dobljene na podlagi prvega vprašalnika in dodatno zahtevane v drugem vprašalniku, je sedanji vprašalnik usmerjen k spremembam in napredku držav članic pri dejanskem izvajanju Direktive. V zvezi z vidiki prenosa bo Komisija izvajala vse potrebne ukrepe za zagotovitev celovitega in pravilnega prenosa Direktive v nacionalne zakonodaje, in sicer z natančnim nadaljnjim spremljanjem postopkov za ugotavljanje kršitev.

Če so vprašanja podobna tistim iz prejšnjih vprašalnikov, se je mogoče sklicevati na prejšnje odgovore, če se stanje ni spremenilo, čeprav te možnosti seveda nimajo države članice, za katere je to obdobje prvo poročevalno obdobje. Če je bil dosežen nadaljnji razvoj, ga je treba opisati v novem odgovoru. Da bi bralcu olajšali branje s popolnimi odgovori na vprašanja, vas prosimo, da ponovno navedete besedilo prejšnjih odgovorov, če besedilo vključuje takšno sklicevanje nanje, razen če obstajajo praktični razlogi za drugačen način navajanja.

Pri odgovorih na posebna vprašanja o splošnih predpisih ali uradnih smernicah, ki jih izdajo upravni organi, vas prosimo, da zagotovite splošne informacije o vrsti predpisov ali smernic in spletne povezave ali druge načine, ki omogočajo dostop do njih, če je to primerno.

1.   Splošni opis

1.1

Ali so se od zadnjega poročevalnega obdobja (2003–2005) nacionalna ali podnacionalna zakonodaja in sistem(i) za izdajo dovoljenja, s katerimi se izvaja Direktiva 96/61/ES, kakor koli pomembno spremenili? Če da, opišite te spremembe in razloge zanje ter navedite novo zakonodajo.

1.2

Ali so imele države članice kakršne koli težave pri izvajanju Direktive 96/61/ES, povezane z razpoložljivostjo in številom kadrovskih virov? Če da, opišite te težave in jih ponazorite na primer s podatki o sedanjih virih, če je to primerno. Opišite kakršne koli načrte za reševanje teh težav (na primer s povečanjem števila osebja).

2.   Število obratov in dovoljenj (člen 2(3), 2(4) in člen 4)

2.1

Navedite podrobnosti o številu novih in obstoječih obratov, kot so opredeljeni v Direktivi 96/61/ES (obrati IPPC), ter dovoljenj po vrsti dejavnosti, s sklicevanjem na obrazec in opombe iz dela 2.

3.   Obstoječi obrati (člen 5)

3.1

Opišite kakršne koli pravno zavezujoče ukrepe ali upravne načrte za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz člena 5(1) do 30. oktobra 2007. Ali morajo upravljavci v ta namen predložiti vloge za dovoljenja ali lahko pristojni organi zahtevajo od upravljavcev, da jih predložijo?

4.   Vloge za dovoljenja (člen 6)

4.1

Opišite kakršne koli splošne predpise, navodila ali obrazce za vloge, ki zagotavljajo, da vloge vsebujejo vse informacije, ki so potrebne v skladu s členom 6, ali na splošno ali v zvezi s posebnimi vprašanji (npr. metodologijo za ocenjevanje znatnih emisij iz obratov).

5.   Usklajevanje postopka za izdajo dovoljenja in pogojev v dovoljenju (člena 7–8)

5.1

Opišite kakršne koli spremembe organizacijske strukture postopkov za izdajo dovoljenja (ravni organov, razdeljevanje pristojnosti itd.) od zadnjega poročevalnega obdobja.

5.2

Ali so kakršne koli posebne težave pri zagotavljanju polnega usklajevanja postopka za izdajo dovoljenja in pogojev v dovoljenju v skladu s členom 7, zlasti če je vključenih več pristojnih organov? Opišite kakršno koli zakonodajo ali navodila, ki so pripravljena na to temo.

5.3

Kakšne pravne določbe, postopki ali smernice se uporabljajo za zagotovitev, da pristojni organi zavrnejo izdajo dovoljenja, če obrat ne izpolnjuje zahtev iz Direktive 96/61/ES? Navedite informacije o številu in okoliščinah, v katerih so bila dovoljenja zavrnjena, če so te informacije na voljo.

6.   Primernost in ustreznost pogojev v dovoljenju (člen 3(d), 3(f), člen 9, člen 16(1), 16(2))

6.1

Opišite kakršne koli splošne predpise ali posebne smernice za pristojne organe, ki so bile izdane za:

1.

postopke in merila za določitev mejnih vrednosti emisij in drugih pogojev v dovoljenju;

2.

splošna načela za določitev najboljših razpoložljivih tehnologij;

3.

izvajanje člena 9(4).

6.2

Vprašanja v zvezi z referenčnimi dokumenti BAT (BREF), pripravljenimi v skladu s členom 16(2) Direktive 96/61/ES:

1.

Kako se pri določanju najboljših razpoložljivih tehnologij na splošno ali v posebnih primerih upoštevajo informacije, ki jih objavi Komisija v skladu s členom 16(2)? Kako se BREF dejansko uporabljajo za določanje pogojev v dovoljenju? Ali so BREF (ali njihov del) prevedeni?

2.

Kako uporabne so informacije, ki jih objavi Komisija v skladu s členom 16(2), kot vir informacij za določitev mejnih vrednosti emisij, enakovrednih parametrov in tehničnih ukrepov na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij? Kako jih je mogoče izboljšati?

6.3

Druga vprašanja v zvezi s pogoji v dovoljenju:

1.

Ali so pri določitvi pogojev v dovoljenju upoštevani sistemi upravljanja z okoljem? Če da, kako?

2.

Kateri pogoji v dovoljenju ali drugi ukrepi so običajno uporabljeni v namene iz člena 3(f) (ponovna vzpostavitev kraja obratovanja po dokončnem prenehanju dejavnosti) in kako se izvajajo v praksi?

3.

Kateri pogoji v dovoljenju v zvezi z energetsko učinkovitostjo so praviloma določeni (člen 3(d))? Kako je uporabljena možnost iz člena 9(3) o izbiri, da se ne določijo zahteve v zvezi z energetsko učinkovitostjo?

7.   Razpoložljivi reprezentativni podatki (člen 16(1))

7.1

Predložite razpoložljive reprezentativne podatke o mejnih vrednostih in okoljski učinkovitosti, ki so določeni po posebni vrsti dejavnosti v skladu s Prilogo I k Direktivi 96/61/ES, in najboljše razpoložljive tehnologije, iz katerih so te vrednosti izpeljane, če je to primerno. Opišite, kako so bili ti podatki izbrani in zbrani. Komisija bo pred poročevalnim obdobjem ali med njim predlagala smernice za odgovor na to vprašanje, da bi se usmerila v 2 posebni panogi. Posredovani podatki (o mejnih vrednostih emisij in okoljski učinkovitosti) bodo vrednoteni, da bi se kar najbolj primerjalo določene mejne vrednosti in doseženo učinkovitost. Potem se lahko ti podatki primerjajo z vrednostmi emisij, povezanimi z BAT, v BREF.

8.   Splošni predpisi (člen 9(8))

8.1

Za katere skupine obratov in katere zahteve, če obstajajo, so določeni splošni predpisi iz člena 9(8)? Navedite splošna pravila. Kakšna je oblika teh predpisov (npr. kdo jih določi in kakšen pravni položaj imajo)? Ali je pri uporabi teh pravil še vedno zagotovljeno upoštevanje krajevnih dejavnikov (navedeno v členu 9(4))?

8.2

Za koliko obratov (izraženo kot absolutna vrednost ali kot odstotek) so ta pravila veljala do konca poročevalnega obdobja, če je to znano?

9.   Predpisana kakovost okolja (člen 10)

9.1

Ali so se pojavili primeri, v katerih se uporablja člen 10 in uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij ne zadošča za izpolnjevanje predpisane kakovosti okolja, določene z zakonodajo Skupnosti (kot je opredeljena v členu 2(7))? Če da, navedite nekatere takšne primere in dodatne sprejete ukrepe.

10.   Razvoj najboljših razpoložljivih tehnologij (člen 11)

10.1

Ali so bili sprejeti kakršni koli ukrepi za zagotovitev, v skladu s členom 11, da pristojni organi sledijo razvoju najboljših razpoložljivih tehnologij ali so obveščeni o njem? Če da, navedite podrobnosti. Če ne, kakšni so načrti za izpolnjevanje te zahteve?

11.   Spremembe obratov (člen 12, člen 2(10))

11.1

Kako se pristojni organi dejansko odločijo, v skladu s členom 12, ali lahko „sprememba v obratovanju“ vpliva na okolje (člen 2(10)(a)) in ali je takšna sprememba „znatna sprememba“, ki lahko pomembno negativno vpliva na ljudi ali okolje (člen 2(10)(b))? Navedite zadevne pravne določbe, smernice ali postopke.

11.2

Koliko vlog za „znatne spremembe“ je bilo določenih med poročevalnim obdobjem? Navedite podatke po vrsti dejavnosti, s sklicevanjem na obrazec in opombe iz dela 2.

12.   Ponovno preverjanje in posodobitev pogojev v dovoljenju (člen 13)

12.1

Ali je pogostost ponovnega preverjanja in, če je to potrebno, posodabljanja pogojev v dovoljenju (člen 13) določena z nacionalnim ali podnacionalnim zakonom ali na drug način, na primer z roki v dovoljenjih? Če da, kakšni so ti načini? Navedite zadevno zakonodajo, smernice ali postopke.

12.2

Kakšna je značilna pogostost (ali predvidena značilna pogostost) ponovnega preverjanja pogojev v dovoljenju? V primeru razlik med obrati ali panogami navedite informacije za ponazoritev, če so na voljo.

12.3

Iz česa je sestavljen postopek ponovnega preverjanja in posodabljanja pogojev v dovoljenju? Kako se izvaja določba za ponovno preverjanje pogojev v dovoljenju v primerih znatnih sprememb najboljših razpoložljivih tehnologij? Navedite zadevno zakonodajo, smernice ali postopke.

13.   Izpolnjevanje pogojev v dovoljenju (člen 14)

13.1

Kako se zahteva iz člena 14, da upravljavci redno obveščajo organe o rezultatih spremljanja izpustov, izvaja v praksi? Navedite posebne predpise, postopke ali smernice za pristojne organe o tej temi. Ali upravljavci predložijo redno poročilo o spremljanju? Zagotovite informacije o povprečni pogostosti predložitve takšnih informacij. V primeru razlik med panogami navedite informacije, če so na voljo.

13.2

Če informacije niso predložene v poročilih v skladu s priporočilom, ki določa minimalna merila za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah, zagotovite reprezentativne informacije o obratih, za katere velja Direktiva 96/61/ES, v obsegu, kot so na voljo, glede:

izvajanja pregledov na mestu samem in vzorčenja (vrsta, število, pogostost);

vrste in števila dejavnosti (npr. sankcije ali drugi ukrepi), ki se izvajajo zaradi nesreč, izrednih dogodkov in neizpolnjevanja pogojev v dovoljenju.

14.   Informacije in sodelovanje javnosti (člen 15, člen 15a)

14.1

Ali se je od zadnjega poročevalnega obdobja spremenila prenesena zakonodaja o informacijah in sodelovanju javnosti v postopku izdaje dovoljenja, kot zahteva Direktiva 96/61/ES (člen 15 in člen 15a), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1), in kako? Kako so spremenjene zahteve vplivale na ustrezne pristojne organe, vlagatelje in javnost?

15.   Čezmejno sodelovanje (člen 17)

15.1

Ali so se v poročevalnem obdobju uporabljale zahteve iz člena 17 v zvezi s čezmejnimi informacijami in sodelovanjem? Navedite primere, ki ponazarjajo splošne postopke, ki so se uporabljali.

16.   Razmerje z drugimi instrumenti skupnosti

16.1

Kakšno je splošno stališče držav članic do učinkovitosti Direktive 96/61/ES, med drugim v primerjavi z drugimi okoljskimi instrumenti Skupnosti? Kakšne so ocenjene koristi za okolje in stroški (vključno z upravnimi stroški in stroški usklajevanja) izvajanja Direktive 96/61/ES, na podlagi ustreznih študij in analiz, če so na voljo? Navedite te študije in analize.

16.2

Kakšne so praktične izkušnje v zvezi z vmesnikom med zahtevami za izdajo dovoljenja v skladu z Direktivo 96/61/ES in drugimi instrumenti Skupnosti, ki se lahko uporabljajo za obrate, za katere velja Direktiva 96/61/ES? Kakšni ukrepi so bili sprejeti na področju nacionalne ali podnacionalne zakonodaje ali upravne ureditve za večjo skladnost med izvajanjem Direktive 96/61/ES in drugih instrumentov? Med druge instrumente Skupnosti, ki so lahko pomembni za to vprašanje, spadajo na primer:

Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (2),

Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (3),

Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (4),

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (5),

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (6),

Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (7),

Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (8),

Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (9),

Uredba (ES) št. 166/2006.

16.3

Ali so bili na nacionalni ali podnacionalni ravni uvedeni ukrepi za poenostavitev poročanja, ki ga zahtevajo pristojni organi od upravljavcev v skladu z Direktivo 96/61/ES in drugimi instrumenti Skupnosti? Navedite takšne ukrepe in kakršne koli pričakovane možnosti za izboljšavo zahtev EU na tem področju, če so na voljo.

17.   Splošne ugotovitve

17.1

Ali obstajajo kakršne koli težave v zvezi z izvajanjem v vaši državi članici? Če da, jih, prosimo, navedite.

DEL 2

OBRAZEC ZA ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2.1

Opombe:

Splošna opomba: Ta obrazec je namenjen zbiranju podatkov o številu „obratov“, kot so opredeljeni v členu 2(3), in „dovoljenj“, kot so opredeljena v členu 2(9). Število obratov in dovoljenj ni nujno enako, ker lahko, v skladu s členom 2(9), dovoljenje zajema del obrata, celoten obrat ali več obratov. Nadaljnje smernice in razlage v zvezi s podatki, ki jih je treba navesti v tabelah 1 in 2, so v opombah 1–9 spodaj. Države članice morajo izpolniti Tabelo 1 čim bolj natančno. Države članice lahko navedejo dodatne pripombe (na primer v zvezi s ponovno vzpostavitvijo kraja obratovanja), če so potrebne za podporo in razlago podatkov v tabelah 1 in 2. Število dovoljenj mora vključevati vsa dovoljenja, izdana po datumu prenosa Direktive 96/61/ES (30. oktober 1999) za obrate, ki še vedno obratujejo ob koncu leta 2008.

1.

Za vse stolpce 1–10 je Tabela 1 obrazec za zbiranje podatkov na podlagi glavne dejavnosti obrata iz Priloge I. Če je mogoče, je treba informacije zagotoviti glede na podnaslove iz Priloge I (1.1, 2.3(a), 6.4(b) itd.). V levem stolpcu so zato navedene ustrezne številke podnaslovov iz Priloge I in skrajšan povzetek opisov dejavnosti za ustrezen podnaslov (za celotne opise, vključno s pragovnimi vrednostmi, glej Prilogo I k Direktivi 96/61/ES). Pri izpolnjevanju Tabele 1 je treba paziti, da se isti obrat ali isto dovoljenje šteje le enkrat, čeprav zajema več dejavnosti. Če obrat ali dovoljenje zajema dejavnosti iz dveh ali več vrst iz Priloge I, ga je zato treba navesti le za eno vrsto iz Priloge I (npr. za tisto, ki najustrezneje opisuje obrat ali dovoljenje).

2.

V stolpca 1 in 3 je treba v ustreznem stolpcu navesti le število novih in obstoječih obratov, za vsako glavno vrsto dejavnosti iz Priloge I, ki so obratovali ob koncu poročevalnega obdobja. „Obstoječi obrati“ so tisti, ki so določeni v skladu s členom 2(4) Direktive 96/61/ES, „novi obrati“ pa so vsi drugi. V stolpcu 8 je zato treba navesti le vsoto števil v stolpcih 1 in 3.

3.

V stolpec 2 je treba vnesti podatke o številu dovoljenj, ki so bila izdana za nove obrate v skladu s členom 4 do konca poročevalnega obdobja. Kot je omenjeno v splošni opombi zgoraj, to število ni nujno enako številu obratov, čeprav so bila za vse nove obrate izdana dovoljenja v celoti.

4.

Stolpci 4–6 vključujejo različne načine, na katere lahko za obstoječe obrate veljajo dovoljenja, ki so v skladu z Direktivo 96/61/ES. Ti so:

(a)

izdaja dovoljenja v skladu s postopkom iz členov 6 in 8. Stolpec 4 obravnava takšno dovoljenje kot novo dovoljenje. Vključena so tudi takšna nova dovoljenja, ki so izdana zaradi predlagane „znatne spremembe“;

(b)

člen 5(1) namesto uporabe postopka iz členov 6 in 8 omogoča, da pristojni organi poskrbijo, da obstoječi obrati izpolnjujejo zahteve, „tako da na novo proučijo pogoje in jih po potrebi posodobijo“, pri čemer so to pogoji, ki so že veljali za obrate, npr. v skladu s t. i. dovoljenjem, izdanim pred IPPC (tj. dovoljenje, ki je bilo izdano v skladu z zakonodajo pred izvajanjem Direktive 96/61/ES). V stolpec 5 je treba vnesti podatke o tistih primerih, v katerih so bili pogoji iz dovoljenj, izdanih pred IPPC, ponovno preverjeni, vendar niso bili posodobljeni, ker je bilo ugotovljeno, da pogoji že izpolnjujejo zahteve iz Direktive 96/61/ES;

(c)

podobno je treba v stolpec 6 vnesti podatke o tistih primerih, v katerih so bili pogoji iz dovoljenja, izdanega pred IPPC, ponovno preverjeni, in so bili potem posodobljeni, da bi zagotovili izpolnjevanje Direktive 96/61/ES. To vključuje tudi takšna dovoljenja, ki so bila ponovno preverjena in posodobljena zaradi predlagane „znatne spremembe“.

5.

V stolpec 7 je treba vnesti podatke o dovoljenjih za obstoječe obrate, ki jih je treba izdati ali ponovno preveriti ali posodobiti, če je to primerno, ob koncu poročevalnega obdobja in ki so v nasprotju z zahtevami iz člena 5(1). Države članice opišejo, kako obravnavajo takšne zahteve v zvezi z nerešenimi dovoljenji.

6.

V stolpec 9 je treba vnesti podatke o številu vlog za dovoljenja (ali posodobitve dovoljenj) upravljavcev obstoječih ali novih obratov v zvezi s predlagano „znatno spremembo“, kot je opredeljena v členu 2(10(b)), ki so bile določene med poročevalnim obdobjem. To vključuje znatne spremembe obratov, ki že morajo izpolnjevati zahteve iz Direktive 96/61/ES.

7.

V stolpec 10 je treba vpisati podatke o dovoljenjih za obstoječe obrate, ki jih je treba izdati ali ponovno preveriti ali posodobiti, če je to primerno, ob koncu oktobra 2007 in ki so v nasprotju z zahtevami iz člena 5(1). Države članice morajo opisati, kako obravnavajo takšne zahteve v zvezi z nerešenimi dovoljenji.

8.

Čeprav morajo države članice na splošno čim natančneje poročati glede na glavne vrste dejavnosti iz Tabele 1, se priznava, da je sektor kemične industrije v tem smislu posebno zapleten in da veliko kemičnih obratov opravlja več dejavnosti, ki so opredeljene v podnaslovih naslova 4. Države članice morajo zato poročati glede na podnaslove, če so podatki na voljo, sicer pa lahko v poročilu navedejo le skupno število za naslov 4 (tj. brez števila za posamezne podnaslove).

9.

Namen Tabele 2 je navedba skupnega števila ustreznih dovoljenj ali nerešenih dovoljenj ob koncu poročevalnega obdobja. V prvi vrstici je treba navesti vsoto skupnih vrednosti za stolpce 2, 4, 5 in 6 iz Tabele 1. V drugi vrstici je treba navesti skupno vrednost za stolpec 7 iz Tabele 1.

Tabela 1

Vrsta obrata na podlagi dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 96/61/ES (glej opombo 1)

Dovoljenja za NOVE OBRATE (člen 4)

Dovoljenja za OBSTOJEČE OBRATE (člen 5(1))

 

 

 

 

1.

Št. novih obratov, ki obratujejo ob koncu leta 2008 (glej opombo 2)

2.

Št. dovoljenj, izdanih do konca leta 2008 (glej opombo 3)

3.

Št. obstoječih obratov, ki obratujejo ob koncu leta 2008 (glej opombo 2)

4.

Št. novih dovoljenj, izdanih v skladu s členoma 6 in 8 do konca leta 2008 (glej opombo 4a)

5.

Št. dovoljenj, izdanih pred IPPC, ki so bila do konca leta 2008 ponovno preverjena, vendar niso bila posodobljena (glej opombo 4b)

6.

Št. dovoljenj, izdanih pred IPPC, ki so bila ponovno preverjena in posodobljena do konca leta 2008 (glej opombo 4c)

7.

Št. nerešenih dovoljenj ob koncu leta 2008 (v nasprotju z Direktivo), če takšna dovoljenja obstajajo (glej opombo 5)

8.

Št. obratov (1 + 3)

9.

Št. vlog za „znatne spremembe“, ki so bile določene med poročevalnim obdobjem (glej opombo 6)

10.

Št. nerešenih dovoljenj ob koncu oktobra 2007 (v nasprotju z Direktivo), če takšna dovoljenja obstajajo, (glej opombo 7)

1.   

Energetika

1.1

Kurilne naprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Rafinerije nafte in plina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Koksarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Uplinjanje in utekočinjanje premoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Železo in jeklo

2.1

Praženje/sintranje kovinskih rud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Proizvodnja surovega železa ali jekla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 (a)

Obrati za vroče valjanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 (b)

Kovačnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 (c)

Nanašanje prevlek iz staljenih kovin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Livarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 (a)

Proizvodnja surovih barvnih kovin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 (b)

Taljenje barvnih kovin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Površinska obdelava kovin in plastičnih mas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Nekovinska industrija

3.1

Proizvodnja cementa ali apna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Proizvodnja azbesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Proizvodnja stekla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Taljenje mineralnih snovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Izdelava keramičnih izdelkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Kemična industrija (glej opombo 8)

4.1

Proizvodnja organskih kemikalij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Proizvodnja anorganskih kemikalij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Proizvodnja gnojil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Proizvodnja sredstev za varstvo rastlin/biocidov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

Proizvodnja eksplozivnih snovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Odpadki

5.1

Odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Sežiganje komunalnih odpadkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Odstranjevanje nenevarnih odpadkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Odlagališča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Druge dejavnosti

6.1 (a)

Proizvodnja papirne kaše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 (b)

Proizvodnja papirja in kartona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Predhodna obdelava ali barvanje vlaken ali tkanin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Strojenje kož

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 (a)

Klavnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 (b)

Obdelava in predelava živil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 (c)

Obdelava in predelava mleka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

Kafilerije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 (a)

Intenzivna reja perutnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 (b)

Intenzivna reja prašičev pitancev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 (c)

Intenzivna reja plemenskih svinj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7

Površinska obdelava snovi z uporabo organskih topil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8

Proizvodnja ogljika ali elektrografita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2

 

Skupaj (glej opombo 9)

Skupno število ustreznih dovoljenj

(Tabela 1, stolpci 2 + 4 + 5 + 6)

 

Skupno število nerešenih dovoljenj ob koncu leta 2008 (v nasprotju z Direktivo), če takšna dovoljenja obstajajo

(Tabela 1, stolpec 7)

 


(1)  UL L 156, 25.6.2003, str. 17.

(2)  UL L 175, 5.7.1985, str. 40.

(3)  UL L 10, 14.1.1997, str. 13.

(4)  UL L 85, 29.3.1999, str. 1.

(5)  UL L 182, 16.7.1999, str. 1.

(6)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

(7)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

(8)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1.

(9)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.


Top