EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2179

Uredba Komisije (ES) št. 2179/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2006

OJ L 347, 30.12.2005, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2179/oj

30.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2179/2005

z dne 23. decembra 2005

o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2814/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 939/2001 z dne 14. maja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (3), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 104/2000 določa, da se pomoč lahko dodeli za količine nekaterih svežih proizvodov, umaknjenih s trga, ter proizvodov, bodisi predelanih zaradi stabilizacije ter skladiščenih bodisi konzerviranih.

(2)

Namen navedene pomoči je spodbuditi proizvodne organizacije, da predelajo ali konzervirajo proizvode, umaknjene s trga, v izogib njihovemu uničenju.

(3)

Obseg pomoči ne sme biti tolikšen, da bi ogrožal ravnotežje trga zadevnih proizvodov ali izkrivljal konkurenco.

(4)

Obseg pomoči ne sme preseči tehničnih in finančnih stroškov, povezanih s postopki, ki so bistveni za stabilizacijo in skladiščenje, v Skupnosti zabeleženimi v ribolovnem letu pred zadevnim letom.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto 2006 so zneski pomoči za prenos iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000 in zneski pavšalne pomoči iz člena 24(4) navedene uredbe določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 34.

(3)  UL L 132, 15.5.2001, str. 10.


PRILOGA

1.   Znesek pomoči za prenos za proizvode iz Priloge I(A) in (B) ter za morske liste (Solea spp.) iz Priloge I(C) k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Pomoč

(EUR/tono)

1

2

I.   

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

— Sardele vrste Sardina pilchardus

330

— druge vrste

270

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

350

III.

Soljenje in/ali sušenje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih ali filetiranih proizvodov

260

IV.

Mariniranje in skladiščenje

240

2.   Znesek pomoči za prenos za druge proizvode iz Priloge I(C) k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave in/ali konzerviranja iz člena 23 Uredbe (ES) št. 104/2000

Proizvodi

Pomoč

(EUR/tono)

1

2

3

I.

Zamrzovanje in skladiščenje

škamp

Nephrops norvegicus

300

repki škampa

Nephrops norvegicus

225

II.

Odstranjevanje glav, zamrzovanje in skladiščenje

škamp

Nephrops norvegicus

280

III.

Kuhanje, zamrzovanje in skladiščenje

škamp

Nephrops norvegicus

300

velika rakovica

Cancer pagurus

225

IV.

Pasterizacija in skladiščenje

velika rakovica

Cancer pagurus

360

V.

Shranjevanje živih živali v fiksnih bazenih ali kletkah

velika rakovica

Cancer pagurus

210

3.   Znesek pavšalne pomoči za proizvode iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 104/2000

Načini predelave

Pomoč

(EUR/tono)

I.

Zamrzovanje in skladiščenje celih proizvodov, brez drobovja, z glavo, ali razrezanih proizvodov

270

II.

Filetiranje, zamrzovanje in skladiščenje

350


Top