Help Print this page 

Document 32005R2119

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2119/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 3175/94 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega režima oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme manjših egejskih otokov in za sestavo predvidene bilance oskrbe.
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1914
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 272–274 (MT)
OJ L 340, 23.12.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2119/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/12/2005
  • Date of effect: 23/12/2005; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of effect: 01/01/2006; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1914
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2119/2005

z dne 22. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 3175/94 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega režima oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme manjših egejskih otokov in za sestavo predvidene bilance oskrbe.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2019/93 z dne 19. julija 1993 o uvedbi posebnih ukrepov za manjše egejske otoke glede nekaterih kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 3a(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2958/93 (2) določa skupna podrobna pravila za uporabo Uredbe (EGS) št. 2019/93 glede posebnih režimov oskrbe z nekaterimi kmetijskimi proizvodi manjših egejskih otokov in na podlagi člena 3 Uredbe (EGS) št. 2019/93 znesek pomoči za to oskrbo.

(2)

Uredba Komisije št. 3175/94 (3) na podlagi člena 2 Uredbe (EGS) št. 2019/93 določa predvidene bilance oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme

(3)

Treba je določiti te predvideno bilanco oskrbe za leto 2006.

(4)

Uredbo (ES) št. 3175/94 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Skupnega odbora za upravljalne odbore zadevnih sektorjev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga Uredbe (ES) št. 3175/94 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članika Komisije


(1)  UL L 184, 27.7.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 267, 28.10.1993, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1820/2002 (UL L 276, 12.10.2002, str. 22).

(3)  UL L 335, 23.12.1994, str. 54. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 53/2005 (UL L 13, 15.1.2005, str. 3).


PRILOGA

„PRILOGA

Predvidena bilanca oskrbe z žitnimi proizvodi in posušeno krmo za manjše egejske otoke za leto 2006

(v tonah)

Količina

2006

Žitni proizvodi in posušena krma s poreklom iz Evropske skupnosti

Oznake KN

Otoki, ki spadajo v skupino A

Otoki, ki spadajo v skupino B

Žito v zrnju

1001, 1002, 1003, 1004 in 1005

9 500

74 000

Ječmen s poreklom z Limnosa

1003

3 000

Pšenična moka

1101 in 1102

10 000

31 000

Ostanki in odpadni produkti živilskopredelovalne industrije

2302 do 2308

9 000

55 000

Pripravki vrste, ki se uporabljajo v živalski krmi

2309 20

2 000

19 500

Lucerna in umetno sušena dehidrirana krma, toplotno ali drugače

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Bombaževo seme

1207 20 90

500

500

Skupaj za skupino

34 000

188 000

Skupaj

225 000

Skupini otokov A in B sta opredeljeni v Prilogah I in II k Uredbi (EGS) št. 2958/93.“


Top