Help Print this page 

Document 32005R2109

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2109/2005 z dne 21. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 716/96 o sprejetju izrednih ukrepov podpore trgu z govejim mesom v Združenem kraljestvu
  • No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
OJ L 337, 22.12.2005, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 416–417 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 256 - 257
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 116 - 117

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2109/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 21/12/2005
  • Date of effect: 22/12/2005; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of effect: 23/01/2006; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 12/03/2014; glej 31996R0716
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

22.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2109/2005

z dne 21. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 716/96 o sprejetju izrednih ukrepov podpore trgu z govejim mesom v Združenem kraljestvu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti člena 39 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 716/96 (2) je določila shemo, ki jo sofinancira Skupnost in ki dovoljuje Združenemu kraljestvu nakup goveda, starega več kot 30 mesecev, ter njegov zakol v posebej pooblaščenih klavnicah.

(2)

Znanstveni odbor za biološke škodljivosti pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v svojem mnenju z dne 21. aprila 2004 o znanstveni utemeljitvi predlagane spremembe za izvozno shemo na podlagi datuma Združenega kraljestva in pravilo „nad trideset mesecev“ ugotavlja, da mora govedo, rojeno ali rejeno v Združenem kraljestvu pred 1. avgustom 1996, ostati zunaj prehranske verige ljudi in živali zaradi povečane pojavnosti goveje spongiformne encefalopatije (BSE) v tej skupini. Za govedo, rojeno po tem datumu, je v mnenju navedeno, da je stopnja tveganja BSE za porabnike primerljiva s stopnjo v drugih državah članicah.

(3)

Glede na to mnenje Odločba Komisije 2005/598/ES z dne 2. avgusta 2005 o prepovedi dajanja v promet proizvodov, pridobljenih iz goveda, rojenega ali rejenega v Združenem kraljestvu pred 1. avgustom 1996 za kakršen koli namen in izvzetju živali iz določenih ukrepov za nadzor in izkoreninjenje, ki so določeni v Uredbi (ES) št. 999/2001 (3), določa, da se ne sme dati v promet noben proizvod, ki je sestavljen ali vsebuje snovi, pridobljene iz goveda, rojenega ali rejenega v Združenem kraljestvu pred 1. avgustom 1996, razen mleka.

(4)

Člen 2(1) in člen 2(3) Uredbe (ES) št. 716/96 določata ceno, ki jo je treba plačati za kilogram živali v okviru sheme iz navedene uredbe, ter stopnjo na žival, po kateri nakupe živali sofinancira Skupnost. Glede na Odločbo 2005/598/ES je treba omejiti nakupe in sofinanciranje Skupnosti iz Uredbe (ES) št. 716/96 na živali, rojene ali rejene v Združenem kraljestvu pred 1. avgustom 1996.

(5)

Zaradi poenostavitve je treba uvesti pavšalno nakupno ceno na glavo za vse živali, kupljene v okviru sheme. Da bi spodbudili proizvajalce, da ne bi zavlačevali s prodajo teh živali, je treba nakupno ceno v naslednjih letih postopoma zmanjšati.

(6)

Skupnost bo sofinancirala 50 % nakupov v okviru sheme.

(7)

Da bi zagotovili neoviran prehod s trenutne sheme „nad trideset mesecev“ na shemo, omejeno na živali, rojene in rejene v Združenem kraljestvu pred 1. avgustom 1996, je treba določiti datum, s katerim se bo začela uporabljati slednja.

(8)

Zaradi sklepa organov Združenega kraljestva, da se od 1. januarja 2005 uporablja shema enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (4), določbe člena 2(4) Uredbe (ES) št. 716/96 zastarajo in jih je treba črtati.

(9)

Uredbo (ES) št. 716/96 je treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 716/96 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Pristojni organ Združenega kraljestva se pooblasti za nakup katerega koli goveda, rojenega ali rejenega v Združenem kraljestvu pred 1. avgustom 1996, ki ne kaže nobenih kliničnih znakov BSE in mu ga ponudi kateri koli proizvajalec ali njegov zastopnik, ter je v obdobju najmanj šest mesecev pred prodajo na gospodarstvu bivalo na ozemlju Združenega kraljestva.“

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Cena, ki jo plača pristojni organ Združenega kraljestva proizvajalcem ali njihovim zastopnikom v skladu s členom 1(1), je:

360 EUR na žival za nakupe do 31. decembra 2006,

324 EUR na žival za nakupe med obdobjem od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007,

292 EUR na žival za nakupe med obdobjem od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.“

(b)

Odstavek 2 se črta.

(c)

Prvi pododstavek odstavka 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Za vsako kupljeno žival, uničeno v skladu z določbami iz člena 1, Skupnost sofinancira izdatke Združenega kraljestva za nakupe iz člena 1(1) po naslednjih stopnjah:

180 EUR na žival za nakupe do 31. decembra 2006,

162 EUR na žival za nakupe med obdobjem od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007,

146 EUR na žival za nakupe med obdobjem od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.“

(d)

Odstavek 4 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 23. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 99, 20.4.1996, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 667/2003 (UL L 96, 12.4.2003, str. 13).

(3)  UL L 204, 5.8.2005, str. 22.

(4)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 118/2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 15).


Top