Help Print this page 

Document 32005R1995

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1995/2005 z dne 7. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1864/2004 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1979
OJ L 320, 8.12.2005, p. 34–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1995/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 07/12/2005
  • Date of effect: 07/12/2005; začetek veljavnosti datum objave + 7 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1979
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

8.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1995/2005

z dne 7. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1864/2004 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 15(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1864/2004 (2) predvideva letno dve obdobji za zahtevke za uvozna dovoljenja.

(2)

Zaradi zmanjšanja upravnega bremena pristojnih organov držav članic in uvoznikov je treba predvideti le en zahtevek letno. Za zagotovitev nepretrganosti uvozov skozi vse leto morajo dovoljenja veljati od dejanskega datuma izdaje do 31. decembra zadevnega leta.

(3)

Zaradi boljšega upravljanja je treba spremeniti nekatere zaporedne številke tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 1864/2004. Zaradi jasnosti je treba vse navesti v Prilogi I k navedeni Uredbi.

(4)

Uredbo (ES) št. 1864/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1864/2004 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z:

„Člen 1

1.   Sistem tarifnih kvot je odprt za uvoz konzerviranih gob vrste Agarius, uvrščenih z oznakami KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30 (v nadaljnjem besedilu konzervirane gobe), v Skupnost pod pogoji, določenimi v tej uredbi. Količina vsake tarifne kvote, njena zaporedna številka in obdobje veljavnosti so navedeni v Prilogi I.

2.   Stopnja dajatev, ki se uporablja za proizvode, uvrščene v oznako KN 0711 51 00 je 12 % ad valorem in 23 % za proizvode, uvrščene v oznaki KN 2003 10 20 in 2003 10 30.

Vendar za proizvode s poreklom iz Romunije in Bolgarije dajatve ne veljajo.“

2.

Odstavek 2 člena 5 se nadomesti z:

„2.   Dovoljenja veljajo od dejanskega datuma izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do 31. decembra zadevnega leta.“

3.

Odstavek 2 člena 6 se nadomesti z:

„2.   Če ena kategorija uvoznikov dodeljene količine za uvoz iz Kitajske in drugih držav ne porabi v celoti, se preostanek dodeli drugi kategoriji.“

4.

Člen 7 se nadomesti z:

„Člen 7

Omejitve, ki veljajo za zahtevke, predložene s strani različnih uvoznikov

1.   Skupni obseg (odcejena neto teža) zahtevkov za dovoljenja za uvoz konzerviranih gob z izvorom iz Kitajske in/ali drugih držav v Skupnost, ki jih predloži tradicionalni uvoznik, se ne sme nanašati na količino, ki presega 150 % referenčne količine.

2.   Skupni obseg (odcejena neto teža) zahtevkov za dovoljenja za uvoz konzerviranih gob z izvorom iz Kitajske in/ali drugih držav v Skupnost, ki jih predloži novi uvoznik, se ne sme nanašati na količino, ki presega 1 % vsote tarifnih kvot, dodeljenih Kitajski in drugim državam, v skladu s Prilogo I.“

5.

Odstavek 2 člena 8 se nadomesti z:

„2.   Uvozniki predložijo svoje zahtevke za izdajo dovoljenja v prvih petih delovnih dneh januarja.“

6.

Odstavek 1 člena 9 se nadomesti z:

„Države članice najkasneje deseti delovni dan januarja uradno obvestijo Komisijo o količinah, za katere so bili vloženi zahtevki za izdajo dovoljenja.“

7.

V členu 10(2) se prvi pododstavek nadomesti z:

„Če se ugotovi, da zaprošene količine presegajo razpoložljivo količino, Komisija v smislu Uredbe sprejme odločitev o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se uporablja za zahtevke za izdajo zadevnega dovoljenja.“

8.

Odstavek 1 člena 16 se nadomesti z:

„1.   Če se ugotovi, da je uvoznik predložil pristojnim organom države članice lažne, zavajajoče ali netočne vloge in/ali izjave, razen če gre za pristno napako, pristojni organi zadevnih držav članic izključijo zadevnega uvoznika iz sistema zahtevkov za dovoljenja za sledeče obdobje za izdajo zahtevkov v skladu s členom 8(2).“

9.

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 325, 28.10.2004, str. 30. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1857/2005 (UL L 297, 15.11.2005, str. 9).


PRILOGA

„PRILOGA I

Obseg, zaporedna številka in obdobje veljavnosti tarifnih kvot iz člena 1(1) v tonah (odcejena neto teža)

Država porekla

Zaporedna št.

Od 1. januarja do 31. decembera vsako leto

Bolgarija

09.4725

2 887,5 (1)

Romunija

09.4726

500

Kitajska

09.4157

23 750

Druge države

09.4158

3 290


(1)  Od 1. januarja 2006 se dodeljena kvota za Bolgarijo vsako leto poveča za 275 ton.“


Top