EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1915

Uredba Komisije (ES) št. 1915/2005 z dne 24. novembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1982/2004 glede poenostavitve evidentiranja količin in specifikacij za določena gibanja blaga

OJ L 307, 25.11.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 125–126 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 15 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1915/oj

25.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1915/2005

z dne 24. novembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1982/2004 glede poenostavitve evidentiranja količin in specifikacij za določena gibanja blaga

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (1), in zlasti členov 3(4) in (5), 9, 10 in 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004 z dne 18. novembra 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92 (2) opredeljuje določbe za nekatere podatke in posebno blago. Te določbe je treba prilagoditi, da bi olajšali zbiranje podatkov in da bi postali pri določenih trgovinskih transakcijah bolj natančni.

(2)

Z namenom zmanjšanja bremena poročevalskih enot pri poročanju, morajo države članice imeti možnost, da od podjetij ne zahtevajo podatkov o neto masi za vse tiste vrste blaga, za katere je obenem treba navesti količino v dodatni merski enoti.

(3)

Da bi zadostili nacionalnim zahtevam po podatkih, je treba državam članicam pri zbiranju šifer vrst posla omogočiti več fleksibilnosti, če to ne vpliva na podatke, ki so posredovani Komisiji.

(4)

Z namenom uskladitve statistike Skupnosti, ki zadevajo trgovanje s plovili in zrakoplovi med državami članicami, mora biti posredovanje podatkov o trgovini s plovili in zrakoplovi omejeno na transakcije, ki so vpisane v nacionalni ladijski register ali register zrakoplovov in vključujejo podjetja s sedežem v državi članici, ki poroča.

(5)

Opredeliti je treba dodatne določbe o virih podatkov, da bi nacionalnim organom omogočili zbiranje natančnejših podatkov o prejemih in odpremah pri trgovanju s plovili in zrakoplovi, morskimi proizvodi, elektriko in zemeljskim plinom.

(6)

Glede nadomestnih delov, ki se jih uporablja za popravilo, je prav tako potrebna razjasnitev.

(7)

Uredbo (ES) št. 1982/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistiko blagovne menjave med državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1982/2004 se spremeni:

1.

Člen 9 se nadomesti:

„Člen 9

Količina blaga

1.   Neto masa blaga se poroča v kilogramih. Vendar pa so poročevalske enote lahko oproščene poročanja neto mase, če je količina v dodatni merski enoti omenjena v skladu z odstavkom 2.

2.   Količina v dodatni merski enoti se poroča v skladu z informacijami, določenimi v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3) v nadaljevanju ‚KN’, navedenimi poleg postavk, ki jih to zadeva in katerih seznam je objavljen v delu I ‚,Uvodna določila’ omenjene uredbe.

2.

V členu 10 se doda naslednji stavek:

„Države članice lahko za nacionalne namene zbirajo številčne šifre v stolpcu B, pod pogojem, da se Komisiji posredujejo le številčne šifre iz stolpca A.“

3.

Člen 17 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim besedilom:

„(a)

Prenos lastništva plovila ali zrakoplova s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno bivališče ali sedež v drugi državi članici, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno bivališče ali sedež v državi članici poročevalki in je vpisana v nacionalni ladijski register ali register zrakoplovov, se šteje kot prejem;

(b)

Prenos lastništva plovila ali zrakoplova s fizične ali pravne osebe, ki ima stalno bivališče ali sedež v državi članici poročevalki in je vpisana v nacionalni ladijski register ali register zrakoplovov na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno bivališče ali sedež v drugi državi članici, se šteje kot odprema.

Če je plovilo novo ali zrakoplov nov, se odprema evidentira v državi članici izgradnje.“

(b)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.   Če ne pride do nasprotij z drugimi pravnimi akti Skupnosti, morajo imeti odgovorni nacionalni organi poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine, ki se uporabljajo za carinske ali davčne namene, dostop do vseh razpoložljivih dodatnih virov podatkov, kot so podatki iz nacionalnih ladijskih registrov ali registrov zrakoplovov, ki se jih lahko zahteva za ugotavljanje prenosa lastništva takšnega blaga.“

4.

V členu 21 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.   Če ne pride do nasprotij z drugimi pravnimi akti Skupnosti, morajo imeti odgovorni nacionalni organi poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine, ki se uporabljajo za carinske ali davčne namene, dostop do vseh razpoložljivih dodatnih virov podatkov kot so podatki o deklaracijah za morske proizvode na nacionalnih registriranih plovilih, ki so pristala v drugih državah članicah.“

5.

V členu 22 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.   Če ne pride do nasprotij z drugimi pravnimi akti Skupnosti, morajo imeti odgovorni nacionalni organi poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine, ki se uporabljajo za carinske ali davčne namene, dostop do vseh razpoložljivih dodatnih virov podatkov, ki so potrebni za uporabo tega člena.“

6.

Člen 23 se spremeni:

(a)

Naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Elektrika in plin“

(b)

Odstavka 1 in 2 se zamenjata z naslednjim besedilom:

„1.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo odpreme in prejeme elektrike in zemeljskega plina.

2.   Če ne pride do nasprotij z drugimi pravnimi akti Skupnosti, morajo imeti odgovorni nacionalni organi poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine, ki se uporabljajo za carinske ali davčne namene, dostop do vseh razpoložljivih dodatnih virov podatkov, ki so potrebni za posredovanje podatkov iz odstavka 1 Komisiji (Eurostat). Odgovorni nacionalni organi lahko zahtevajo, da podatke zagotavljajo neposredno nacionalni operaterji v državi članici poročevalki, ki posedujejo ali upravljajo nacionalno prenosno omrežje za elektriko in zemeljski plin.“

7.

V Prilogi I se točka (h) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(h)

Blago za popravilo in po popravilu ter vgrajeni nadomestni deli. Popravilo pomeni obnovo blaga za vzpostavitev njegove prvotne funkcije ali njegovega prvotnega stanja. Cilj postopka je vzdrževanje pravilnega delovanja blaga, kar lahko vključuje nekaj vgradnje materiala in izboljšav, vendar na nikakršen način ne spremeni narave blaga.“

8.

Priloga II se črta.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se začne uporabljati 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 343, 19.11.2004, str. 3.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).“


Top