EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1382

Uredba Komisije (ES) št. 1382/2005 z dne 24. avgusta 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz ječmena iz zalog belgijske intervencijske agencije

OJ L 220, 25.8.2005, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1382/oj

25.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 220/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1382/2005

z dne 24. avgusta 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz ječmena iz zalog belgijske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žita iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 58 749 ton ječmena iz zalog belgijske intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz, odprta s to uredbo, se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov zahtevanih s strani Komisije.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Belgijska intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz ječmena iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 58 749 ton ječmena za izvoz v tretje države, z izjemo Albanije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Kanade, Hrvaške, Združenih držav Amerike, Lihtenštajna, Mehike, Romunije, Srbije in Črne Gore (4) in Švice.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršnega izvoznega nadomestila, davka oziroma mesečnega povečanja.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 8. septembra 2005 do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času), z izjemo 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. aprila 2006 in 25. maja 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene belgijski intervencijski agenciji z naslednjo koordinacijo:

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves 82

B-1040 Bruselj

Telefaks: (32-2) 287 25 24

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve, ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 64 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke (b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršna je;

(b)

zavrne prevzem pošiljke.

V primeru prvega odstavka točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2) prve alinee točke (b) in tretjega odstavka, lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijskega ječmena predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja ječmena opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenih v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo ječmena na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozno deklaracijo in, kjer je predpisano, obrazec T5, določen v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Belgijska intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.06.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1068/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 65).


PRILOGA I

Obvestilo o zavrnitvi ali zamenjavi serije v okviru stalnega natečaja za izvoz ječmena iz zalog belgijske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1382/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum natečaja:

Datum zavrnitve serije s strani izbranega ponudnika:


Številka serije

Količina v tonah

Naslov silosa

Utemeljitev za zavrnitev ob prevzemu

 

 

 

specifična teža (kg/hl)

% kalečih zrn

% različnih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne predstavljajo osnovnega žita neoporečne kakovosti

drugo


PRILOGA II

Opomba za člen 10

:

v španščini

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1382/2005

:

v češčini

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1382/2005

:

v danščini

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1382/2005

:

v nemščini

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1382/2005

:

v estonščini

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1382/2005

:

v grščini

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2005

:

v angleščini

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1382/2005

:

v francoščini

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1382/2005

:

v italijanščini

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1382/2005

:

v latvijščini

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1382/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1382/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1382/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1382/2005

:

v poljščini

:

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1382/2005

:

v portugalščini

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1382/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1382/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1382/2005

:

v finščini

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1382/2005

:

v švedščini

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1382/2005.


PRILOGA III

Stalni natečaj za izvoz ječmena iz belgijske intervencijske agencije

Obrazec (1)

(Uredba (ES) št. 1382/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka serije

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v eurih na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v eurih na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v eurih na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena zajema ugodnosti in znižanja na serijo, ki jo zajema ponudba.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom zavarovanja in storitev, ki so nastali po odpremi intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču z izjemo stroškov za prevoz. Priglašeni stroški se izračunajo na podlagi povprečnih dejanskih stroškov, ki jih ima intervencijska agencija v šestih mesecih pred razpisnim obdobjem in so izraženi v eurih na tono.


Top