EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1370

Uredba Komisije (ES) št. 1370/2005 z dne 22. avgusta 2005 o začetku pregleda uredb Sveta (ES) št. 1975/2004 in (ES) št. 1976/2004 o razširitvi dokončnih protidampinških in izravnalnih dajatev na uvoz filma polietilentereftalata (PET), med drugim s poreklom iz Indije, na uvoz zadevnega izdelka, med drugim poslanega iz Izraela, da se za določenega izraelskega izvoznika ugotovijo možnosti odobritve izvzetja iz teh ukrepov ob odpravi protidampinških dajatev pri uvozu in uvedbi prijave uvoza zadevnega izvoznika

OJ L 218, 23.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 302–304 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1370/oj

23.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 218/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1370/2005

z dne 22. avgusta 2005

o začetku pregleda uredb Sveta (ES) št. 1975/2004 in (ES) št. 1976/2004 o razširitvi dokončnih protidampinških in izravnalnih dajatev na uvoz filma polietilentereftalata (PET), med drugim s poreklom iz Indije, na uvoz zadevnega izdelka, med drugim poslanega iz Izraela, da se za določenega izraelskega izvoznika ugotovijo možnosti odobritve izvzetja iz teh ukrepov ob odpravi protidampinških dajatev pri uvozu in uvedbi prijave uvoza zadevnega izvoznika

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna protidampinška uredba“), in zlasti člena 11(4) in člena 13(4) Uredbe, in Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 z dne 6. oktobra 1997 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna protisubvencijska uredba“), in zlasti člena 20 in člena 23(3) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Svet je z uredbami (ES) št. 1676/2001 (3) in 2597/1999 (4) uvedel protidampinške in protisubvencijske ukrepe za film PET, med drugim s poreklom iz Indije („prvotni ukrepi“). Svet je razširil te ukrepe z uredbama (ES) št. 1975/2004 (5) in (ES) št. 1976/2004 (6) na filme PET, poslane iz Izraela („razširjeni ukrepi“), razen za uvoz, poslan iz posebej navedene družbe.

B.   ZAHTEVA ZA PREGLED

(2)

Komisija je prejela zahtevek za izvzetje v skladu s členom 11(4) in 13(4) osnovne protidampinške uredbe in členom 20 in členom 23(3) osnovne protisubvencijske uredbe iz protidampinških in protisubvencijskih ukrepov, razširjenih na uvoz filmov PET, poslanih iz Izraela. Zahtevek je vložil Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd („vložnik“). Vložnik je proizvajalec v Izraelu („zadevna država“).

C.   IZDELEK

(3)

Izdelek, ki je predmet pregleda, je film polietilentereftalata (PET), poslan iz Izraela („zadevni izdelek“), običajno uvrščen pod oznaki KN ex 3920 62 19 in ex 3920 62 90.

D.   RAZLOGI ZA PREGLED

(4)

Vložnik trdi, da v obdobju preiskave, to je od 1. januarja do 31. decembra 2003 (v katerem se je opravila preiskava, ki je vodila do razširjenih ukrepov), ni izvažal zadevnega izdelka v Skupnost pod oznakama ex 3920 62 19 ali ex 3920 62 90. Vložnik nadalje trdi, da je bila družba po razširitvi ukrepov obveščena o tem, da so bili prvič nekateri njeni izdelki pri uvozu v Skupnost uvrščeni pod 3920 62 19 in so tako bili posledično predmet razširjenih ukrepov.

(5)

Poleg tega vlagatelj trdi, da ni povezan s proizvajalci izvozniki, za katere veljajo za zadevni izdelek uvedeni ukrepi, ter da se ni izogibal ukrepom, ki se uporabljajo za filme PET s poreklom iz Indije.

E.   POSTOPEK

(6)

Proizvajalci Skupnosti, za katere je znano, da jih to zadeva, so bili obveščeni o zgornji zahtevi in jim je bila dana možnost predložiti svoje pripombe. Komisija ni prejela nobenih pripomb.

(7)

Po proučitvi razpoložljivih dokazov Komisija ugotavlja, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 11(4) in členom 13(4) osnovne protidampinške uredbe in s členom 20 in členom 23(3) osnovne protisubvencijske uredbe za namene določanja možnosti, da se vložniku odobri izvzetje iz razširjenih ukrepov.

(a)   Vprašalniki

(8)

Komisija bo vložniku poslala vprašalnike za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo.

(b)   Zbiranje podatkov in zaslišanja

(9)

Vse zainteresirane stranke so vabljene, da izrazijo svoja mnenja v pisni obliki in zagotovijo podporne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane stranke, če so vložile zahtevo v pisni obliki in v njej navedle posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

F.   ODPRAVA VELJAVNIH PROTIDAMPINŠKIH DAJATEV IN PRIJAVA UVOZA

(10)

V skladu s členom 11(4) osnovne protidampinške uredbe je treba veljavne protidampinške ukrepe v zvezi z uvozom zadevnega izdelka, ki ga vložnik proizvaja in prodaja za izvoz v Skupnost, razveljaviti. Istočasno je treba prijaviti takšen uvoz v skladu s členom 14(5) osnovne protidampinške uredbe, z namenom zagotoviti možnost retroaktivnega obračunavanja protidampinških dajatev od datuma začetka tega pregleda, če se z njim ugotovi izogibanje s strani vložnika. Na tej stopnji postopka ni mogoče določiti vsote vložnikovih morebitnih bodočih obveznosti.

G.   ROKI

(11)

V interesu učinkovitega upravljanja naj se določi roke, v okviru katerih:

se zainteresirane stranke lahko predstavijo Komisiji, pisno izrazijo svoja stališča in predložijo odgovore na vprašalnik iz uvodne navedbe 8(b) te uredbe ali zagotovijo katere koli druge informacije, ki se bodo upoštevale med preiskavo,

zainteresirane stranke lahko pisno zahtevajo zaslišanje pred Komisijo.

H.   NESODELOVANJE

(12)

V primerih, ko katera koli zainteresirana stranka zavrne dostop do potrebnih podatkov ali jih ne zagotovi v roku ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe in členom 28 osnovne protisubvencijske uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

(13)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stranka predložila napačne ali zavajajoče podatke, se ti podatki ne upoštevajo in se lahko v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe in členom 28 osnovne protisubvencijske uredbe uporabijo dejstva, ki so na razpolago. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne protidampinške uredbe in členom 28 osnovne protisubvencijske uredbe, je izid za stranko lahko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu členom 11(4) ter členom 13(4) Uredbe (ES) št. 384/96 in členom 20 ter členom 23(3) Uredbe (ES) št. 2026/97 se začne pregled uredb (ES) št. 1975/2004 in (ES) št. 1976/2004, da bi se ugotovilo, ali naj za uvoz filma polietilentereftalata (PET), ki se uvršča pod oznako KN ex 3920 62 19 ali ex 3920 62 90 in ki ga je iz Izraela poslal Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel (dodatna oznaka TARIC A691), veljajo protidampinške dajatve in izravnalne dajatve, uvedene z uredbama (ES) št. 1975/2004 in (ES) št. 1976/2004.

Člen 2

Protidampinška dajatev, uvedena z Uredbo (ES) št. 1975/2004 v zvezi z uvozom, opredeljenim v členu 1 te uredbe, se odpravi.

Člen 3

Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 dajo navodila, da izvedejo ustrezne ukrepe za prijavo uvoza, opredeljenega v členu 1 te uredbe. Prijava preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Zainteresirane stranke se morajo v 40 dneh po začetku veljavnosti te uredbe, razen kadar je drugače določeno, same predstaviti Komisiji, pisno predstaviti svoja stališča in predložiti odgovore na vprašalnik iz uvodne navedbe 8(b) te uredbe ali katere koli druge informacije, če želijo, da se vse našteto upošteva v preiskavi. Opozoriti je treba na dejstvo, da je izvrševanje večine procesnih pravic, določenih z uredbama (ES) št. 384/96 in (ES) št. 2026/97, odvisno od predstavitve same stranke v zgoraj omenjenem obdobju.

Zainteresirane stranke lahko v istem 40-dnevnem roku pisno zaprosijo za zaslišanje pred Komisijo.

2.   Vsa stališča in zahteve zainteresiranih strank morajo biti predložene v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če ni drugače določeno) in v njih morajo biti navedeni ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka ter številka telefaksa in/ali številka teleksa zainteresirane stranke. Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tej uredbi, izpolnjenim vprašalnikom in korespondenco, ki jih zainteresirane stranke predložijo na zaupni osnovi, se opremijo z oznako „Omejeno (7) ter se jim v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 384/96 in členom 29(2) Uredbe (ES) št. 2026/97 priloži različica, ki ni zaupne narave in je opremljena z oznako „V PREGLED ZAINTERESIRANIM STRANKAM“.

Katere koli informacije o zadevi in/ali zahteve o zaslišanju morajo biti poslane na naslov:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks (32-2) 295 65 05.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. avgusta 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 288, 21.10.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004.

(3)  UL L 227, 23.8.2001, str. 1.

(4)  UL L 316, 10.12.1999, str. 1.

(5)  UL L 342, 15.11.2004, str. 1.

(6)  UL L 342, 15.11.2004, str. 8.

(7)  To pomeni, da je dokument samo za notranjo uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupni dokument v skladu s členom 19 Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (UL L 56, 6.3.1996, str. 1), členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum), členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 (UL L 288, 21.10.1997, str. 1) in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih.


Top