Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1281

Uredba Komisije (ES) št. 1281/2005 z dne 3. avgusta 2005 o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov in osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati

OJ L 203, 4.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 273–275 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 89 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 89 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; razveljavil 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1281/oj

4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1281/2005

z dne 3. avgusta 2005

o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov in osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti členov 13(3) in 22(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na ravni Skupnosti je treba določiti pravila o osnovnih podatkih, ki jih mora vsebovati dovoljenje za gospodarski ribolov, da se olajša in zagotovi enovit nadzor ribolovnih dejavnosti, posebej podatkov o imetniku dovoljenja, plovilu, ribolovni zmogljivosti in ribolovnem orodju.

(2)

Dovoljenje za gospodarski ribolov predstavlja pomembno sredstvo za upravljanje ladjevja, posebej glede omejitev zmogljivosti, kot določata člena 12 in 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in Uredba Sveta (ES) št. 639/2004 z dne 30. marca 2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (2). Celotna zmogljivost ladjevja države članice, izražena v izdanih dovoljenjih, ne sme presegati navedenih omejitev in posebej ne meja, kot izhajajo iz uporabe uredb Komisije (ES) št. 1438/2003 z dne 12. avgusta 2003 o pravilih za izvajanje politike flote Skupnosti, kakor je opredeljena v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (3) in (ES) št. 2104/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti.

(3)

Ob upoštevanju pomembnosti dovoljenj za gospodarski ribolov kot sredstva tako za upravljanje in nadzor ladjevja kot za nadzor ribolovnih aktivnosti morajo države članice zagotoviti, da so podatki, ki jih vsebuje dovoljenje, jasni in nedvoumni ter da so vedno v skladu z dejanskim stanjem.

(4)

V skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002 mora država članica umakniti dovoljenje za gospodarski ribolov, preden lahko plovilo izstopi iz ladjevja, ki ga podpira državna pomoč. Zmogljivost, povezana z navedenim dovoljenjem, ne more biti nadomeščena. Če pa za izstop plovila ni dodeljena državna pomoč, sta zmogljivost in dovoljenje za zmogljivost nadomestljivi, če se spoštujejo določbe členov 12 in 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 o referenčnih ravneh in režimu vstopa/izstopa.

(5)

Podatki, ki jih dovoljenje vsebuje, se morajo skladati s podatki v registru ribolovne flote Skupnosti.

(6)

Podatki, vključeni v dovoljenje, morajo biti v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (4) in Uredbo Komisije (ES) št. 26/2004 o registru ribolovne flote Skupnosti (5).

(7)

Uredba Sveta (ES) št. 3690/93 (6) je uvedla sistem Skupnosti, ki določa predpise za osnovne podatke, ki jih morajo vsebovati ribolovna dovoljenja. Ta uredba se uporablja od datuma razveljavitve navedene uredbe.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa pravila o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in o osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati.

Člen 2

Opredelitev

Za namene te uredbe „dovoljenje za gospodarski ribolov“ daje imetniku v okviru nacionalnih pravil pravico do uporabe nekaterih ribolovnih zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov.

Člen 3

Izkoriščanje vodnih virov

Ribiško plovilo Skupnosti se lahko uporablja le za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov, če ima na krovu veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.

Člen 4

Obveznosti držav članic

Država članica zastave izdaja, upravlja z in umakne dovoljenje za gospodarski ribolov v skladu s to uredbo.

Člen 5

Osnovni podatki, ki jih mora vsebovati dovoljenje za gospodarski ribolov

1.   Dovoljenje za gospodarski ribolov vsebuje najmanj podatke, določene v prilogi k tej uredbi.

2.   Podatke, ki jih vsebuje dovoljenje za gospodarski ribolov, mora država članica zastave v primeru sprememb posodobiti.

3.   Država članica zastave zagotovi, da so podatki v dovoljenju za gospodarski ribolov točni in v skladu s podatki iz registra ribolovne flote Skupnosti iz člena 15 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 6

Začasni odvzem in umik

1.   Država članica zastave začasno odvzame dovoljenje za gospodarski ribolov za plovilo, ki je začasno imobilizirano v skladu z odločitvijo navedene države članice.

2.   Država članica zastave nepreklicno odvzame dovoljenje za gospodarski ribolov plovilu, ki je pod vplivom ukrepov za prilagoditev zmogljivosti iz člena 11(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 7

Skladnost z ukrepi za upravljanje zmogljivosti ladjevja

Skupna zmogljivost v skladu z dovoljenji za gospodarski ribolov, ki jih izda država članica v GT in kW, nikoli ne sme biti višja od največje stopnje zmogljivosti za navedeno državo članico, določeno v skladu s členoma 12 in 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in z uredbami (ES) št. 639/2004, 1438/2003 in (ES) št. 2104/2004.

Člen 8

1.   Vsaka država članica zastave zagotovi, da so najkasneje 12 mesecev od datuma uporabe te uredbe dovoljenja v skladu s to uredbo.

2.   Dokler država članica zastave ne izda dovoljenj v skladu s to uredbo, so veljavna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 3690/93.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma razveljavitve Uredbe (ES) št. 3690/93.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 102, 7.4.2004, str. 9.

(3)  UL L 204, 13.4.2003, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 916/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 81).

(4)  UL L 274, 25.9.1986, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3259/94 (UL L 339, 29.12.1994, str. 11).

(5)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25.

(6)  UL L 341, 31.12.1993, str. 93.


PRILOGA

Osnovni Podatki

I.   UGOTAVLJANJE ISTOVETNOSTI

A.   PLOVILO (1)

1.

Številka iz ladijskega registra Skupnosti („CFR“ (2))

2.

Ime plovila (3)

3.

Država zastave/Država registracije (2)

4.

Pristanišče registracije (Ime in nacionalna šifra (2))

5.

Zunanja oznaka (2)

6.

Mednarodni radijski razpoznavni znak (IRCS (2)) (4)

B.   IMETNIK DOVOLJENJA/LASTNIK LADJE/POMORSKI AGENT

1.

Ime in naslov imetnika dovoljenja

2.

Ime in naslov lastnika ladje (1)

3.

Ime in naslov pomorskega agenta (1)

II.   LASTNOSTI RIBOLOVNE ZMOGLJIVOSTI

1.

Moč motorja (kW) (5)

2.

Tonaža (GT) (5)

3.

Celotna dolžina (5)  (1)

4.

Osnovno ribolovno orodje (2)  (1)

5.

Pomožno ribolovno orodje (2)  (1)


(1)  Ti podatki se v dovoljenju za gospodarski ribolov navedejo šele, ko je plovilo vpisano v register ribolovne flote Skupnosti v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 26/2004.

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004.

(3)  Za plovila, ki imajo ime.

(4)  Za plovila, ki morajo imeti IRCS.

(5)  V skladu z Uredbo (ES) št. 2930/86.


Top