EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1277

Uredba Komisije (ES) št. 1277/2005 z dne 27. julija 2005 o določitvi izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami Besedilo velja za EGP.

OJ L 202, 3.8.2005, p. 7–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 246–272 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 104 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2015; razveljavil 32015R1011 . Latest consolidated version: 28/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1277/oj

3.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1277/2005

z dne 27. julija 2005

o določitvi izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 273/2004 z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (1), in zlasti točk (a) in (f) člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (2), in zlasti tretjega pododstavka člena 6(1), člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), odstavkov (1) in (3) člena 11, tretjega pododstavka člena 12(1), člena 19 in člena 28 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Sveta (EGS) št. 3677/90 z dne 13. decembra 1990 o določitvi ukrepov, sprejetih za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi (3), ki je bila izvedena z Uredbo Komisije (EGS) št. 3769/92 z dne 21. decembra 1992 o izvajanju in spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 3677/90 o določitvi ukrepov, sprejetih za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi (4) je nadomestila Uredba (ES) št. 111/2005. Izvedbena pravila iz Uredbe (EGS) št. 3769/92 je treba uskladiti z novo zbirko pravil, predvidenih z Uredbo (ES) št. 111/2005. Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3769/92 razveljaviti.

(2)

Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah, ki nadomešča Direktivo Sveta 92/109/EGS (5), usklajuje določbe v zvezi z dajanjem v promet nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo drog in psihotropnih snovi v Skupnosti. Da bi okrepili nemoteno delovanje notranjega trga, je treba za trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge na ravni Skupnosti uskladiti določbe o vlogi za licenco, izdaji ali zavrnitvi izdaje ter odvzemu ali preklicu licenc.

(3)

Treba se je izogniti nedovoljeni odstranitvi snovi skupine 1 in je treba zato poslovne prostore, v katerih se snovi shranjujejo ali uporabljajo, zaščititi pred nedovoljeno odstranitvijo.

(4)

Dodatno je treba opredeliti vrste izvajalcev, ki opravljajo promet znotraj Skupnosti in utegnejo imeti prednosti od posebnih licenc in posebnih registracij. Opredeliti je treba primere, v katerih so lahko izvajalci, ki opravljajo promet med Skupnostjo in tretjimi državami, izvzeti iz zahteve za izdajo licenc in registracijo.

(5)

V kar največji možni meri je treba uskladiti določbe, ki urejajo pogoje za licence, ter določbe o obveznem uradnem obveščanju s strani izvajalcev, ki opravljajo promet znotraj Skupnosti ter med Skupnostjo in tretjimi državami.

(6)

Opredeliti je treba določbe, ki omogočajo preverjanje zakonitih namenov vseh pošiljk predhodnih sestavin za prepovedane droge, ki vstopajo na carinsko območje Skupnosti, vključno zlasti s tranzitnimi in pretovorjenimi pošiljkami, ter na občutljiva območja, kot so proste cone Skupnosti.

(7)

Za spremljanje uvoza posameznih pošiljk snovi iz skupine 1 so potrebni posebni postopki za izdajo uvoznih dovoljenj, da se prepreči preusmerjanje v zgodnji fazi in zlasti za obravnavanje naraščajočih težav amfetaminskih poživil.

(8)

Podrobna pravila o predhodnem uradnem obvestilu o izvozu morajo omogočiti prilagoditev prenosa podatkov in potrebno vrsto odziva na občutljivost izvoznih pošiljk. Za največji učinek predhodnih obvestil o izvozu in sistema za izdajanje izvoznih dovoljenj morajo biti prizadevanja načeloma usmerjena k pošiljkam z visoko stopnjo tveganja. Podrobnejša pravila o poenostavljeni uporabi predhodnih obvestil o izvozu in izdajanju izvoznih dovoljenj po poenostavljenem postopku morajo omogočiti lažjo upravno obremenitev za kemikalije z običajno zakonito uporabo.

(9)

Za učinkovito spremljanje trgovine morajo države članice zagotoviti, da pristojni organi svoje naloge opravljajo učinkovito in si med seboj izmenjujejo podatke.

(10)

Za izboljšanje koordinacije spremljanja predhodnih sestavin prepovedanih drog je primerno, da države članice Komisiji redno posredujejo podatke o preprečevanju preusmerjanja predhodnih sestavin prepovedanih drog.

(11)

Ta uredba se uporablja od istega dne kot Uredba (ES) št. 273/2004 in Uredba (ES) št. 111/2005.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora za predhodne sestavine prepovedanih drog –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Ta uredba določa pravila za izvajanje uredb (ES) št. 273/2004 in (ES) št. 111/2005 v zvezi z odgovornim uslužbencem, izdajanjem licenc in registracijo izvajalcev, zagotavljanjem podatkov, predhodnimi uradnimi obvestili o izvozu in dovoljenji za izvoz in uvoz na področju predhodnih sestavin za prepovedane droge.

Člen 2

Za namene te uredbe pomeni pojem „poslovni prostori“ poleg opredelitev iz uredb (ES) št. 273/2004 in (ES) št. 111/2005 objekt(-e), skupaj z zemljiščem, ki ga ima na isti lokaciji v uporabi izvajalec.

POGLAVJE II

ODGOVORNI USLUŽBENEC

Člen 3

Izvajalci, ki opravljajo uvoz, izvoz ali posredniške dejavnosti iz člena 2 Uredbe (ES) št. 111/2005, ki vključujejo snovi s seznama skupin 1 ali 2, imenujejo uslužbenca, odgovornega za promet s snovmi s seznama, ter pristojne organe uradno obvestitvijo o imenu in podatkih ter jih nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah teh podatkov.

Člen 4

Odgovorni uslužbenec iz člena 3 zagotovi, da so uvoz, izvoz in posredniške dejavnosti v skladu z ustreznimi zakonskimi določbami, in je pooblaščen za zastopanje izvajalca in sprejemanje potrebnih odločitev za izvajanje teh nalog.

POGLAVJE III

IZDAJANJE LICENC IN REGISTRACIJA IZVAJALCEV

Člen 5

1.   Za pridobitev licence v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 273/2004 zadevni izvajalec odda pisno vlogo.

Vloga vsebuje naslednje podatke:

(a)

polno ime in naslov vlagatelja;

(b)

polno ime odgovornega uslužbenca;

(c)

opis delovnega mesta in nalog odgovornega uslužbenca;

(d)

polni naslov poslovnih prostorov;

(e)

opis vseh prostorov za skladiščenje, proizvodnjo, izdelavo in obdelavo snovi s seznama;

(f)

podatke, ki kažejo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi proti nedovoljeni odstranitvi snovi s seznama iz prostorov, navedenih v točki (e);

(g)

ime in oznaka KN snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi I Uredbe (ES) št. 273/2004;

(h)

v primeru zmesi ali naravnega proizvoda navedbe naslednjega:

(i)

imena zmesi ali naravnega proizvoda;

(ii)

imena in oznake KN snovi s seznama, ki jo vsebuje zmesi ali naravni proizvod, kot je navedeno v Prilogi I Uredbe (ES) št. 273/2004;

(iii)

največjega odstotka takih snovi s seznama, ki jih vsebuje zmes ali naravni proizvod;

(i)

opis predvidene vrste izvajalca iz člena 3 Uredbe (ES) št. 273/2004;

(j)

overjen izvod registra gospodarskih družb ali dejavnosti, če je to primerno;

(k)

potrdilo o dobrem ravnanju vlagatelja in odgovornega uslužbenca ali dokument, iz katerega je razvidno, da nudita potrebno zagotovilo za ustrezno vodenje dejavnosti, kjer je to primerno.

Vlagatelj pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotovi dostop do pomembnih dodatnih podatkov in dokumentov.

2.   Odstavek 1 se uporablja v zvezi z izdajanjem licenc iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 111/2005.

Za namene točke (e) odstavka 1 vsebuje vloga opis vseh prostorov za skladiščenje, delo, obdelavo, običajne oblike ravnanja s snovmi s seznama in njihovo uporabo.

Za namene točke (g) in točke (h)(ii) odstavka 1 se navede ime in oznaka KN snovi s seznama, kakor je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005.

Za namene točke (i) odstavka 1 se navede opis predvidene vrste dejavnosti iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 111/2005.

Člen 6

Izvajalci sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito poslovnih prostorov proti nedovoljeni odstranitvi snovi s seznama, uvrščenih v skupino 1.

Člen 7

1.   Pristojni organ sprejme odločitev o vlogi za licence iz člena 5 v 60. delovnih dneh od dneva prejetja vloge.

V primeru podaljšanja licence se odločitev sprejme v 30 delovnih dneh.

2.   Pristojni organ lahko začasno ustavi obdobje iz odstavka 1, da se tako vlagatelju omogoči predložitev vseh manjkajočih podatkov. V tem primeru začne začasna ustavitev obdobja veljati z dnem, ko pristojni organ vlagatelja obvesti o manjkajočih podatkih.

3.   Licenca lahko zajema dejavnosti iz Uredbe (ES) št. 273/2004 in Uredbe (ES) št. 111/2005.

4.   Pristojni organi pri izdajanju licenc uporabljajo vzorec, določen v Prilogi 1.

5.   Pristojni organi lahko izdajo licenco v eni izmed naslednjih oblik:

(a)

licenca, ki zajema vse sestavine s seznama in vse dejavnosti ter zadeva določen poslovni prostor;

(b)

licenca, ki zajema vse sestavine s seznama in vse dejavnosti ter zadeva določeno državo članico.

Člen 8

1.   Ne glede na ukrepe, sprejete v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 273/2004, pristojni organi zavrnejo dodelitev licence, če pogoji, določeni v členu 5(1) te uredbe niso izpolnjeni ali če obstajajo razlogi za sum, da so snovi s seznama namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

2.   V skladu s členom 5(2) se odstavek 1 tega člena uporablja v zvezi z vlogami iz Uredbe (ES) št. 111/2005, če se s tem ne posega v ukrepe, sprejete v skladu s členom 26(3) navedene uredbe.

Člen 9

V primeru trgovanja med Skupnostjo in tretjimi državami iz Uredbe (ES) št. 111/2005 lahko pristojni organi bodisi omejijo veljavnost licence na obdobje, ki ni daljše od treh let, bodisi od izvajalcev zahtevajo, da v rednih časovnih razmakih, ki niso daljši od treh let, dokažejo, da so pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, še vedno izpolnjeni.

Licence, izdane pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 111/2005, ostanejo veljavne.

Člen 10

1.   Licenca ni prenosljiva.

2.   Imetnik licence v skladu s členom 5 zaprosi za novo licenco, kadar:

(a)

je dodana snov s seznama;

(b)

začne novo dejavnost;

(c)

se spremeni lokacija poslovnih prostorov, kjer se dejavnost izvaja.

V teh primerih obstoječa licenca preneha veljati najprej na naslednje datume:

(i)

datum prenehanja veljavnosti, če je bil rok veljavnosti določen v skladu s členom 9 te uredbe ali v skladu s členom 3(5) Uredbe (ES) št. 273/2004;

(ii)

datum začetka veljavnosti nove licence.

3.   V primeru spremembe podatkov, predloženih v skladu s členom 5, razen tistih iz odstavka 2 tega člena, zlasti imena odgovornega uslužbenca, imetnik licence obvesti pristojne organe v 10 delovnih dneh po takšni spremembi.

Če so po spremembah pogoji iz člena 5 še vedno izpolnjeni, pristojni organi ustrezno spremenijo licenco.

4.   Imetniki licenc vrnejo pristojnim organom licence, ki niso več veljavne.

5.   Odstavek 2 se uporablja za licence, izdane pred dnem uporabe Uredbe (ES) št. 273/2004 in Uredbe (ES) št. 111/2005.

Člen 11

1.   Če se ne posega v ukrepe, sprejete v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 273/2004, lahko pristojni organi začasno prekličejo ali razveljavijo licenco, če:

(a)

pogoji, določeni v členu 5(1) te Uredbe, niso več izpolnjeni;

(b)

obstajajo razlogi za sum, da so zadevne snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi;

(c)

imetnik licence ni uporabil licence tri leta.

2.   V skladu s členom 5(2) se odstavek 1 tega člena uporablja v zvezi z licencami iz Uredbe (ES) št. 111/2005, in če se ne posega v ukrepe, sprejete v skladu s členom 26(3) te uredbe.

Člen 12

1.   Členi 5 do 11 se ne uporabljajo za posebne licence iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 273/2004.

2.   Organi oblasti iz odstavka 2 in 6 člena 3 Uredbe (ES) št. 273/2004 zajemajo carinske, policijske in uradne laboratorije pristojnih organov.

Člen 13

Lekarne, ambulante veterinarske medicine, carina, policija, uradni laboratoriji pristojnih organov in oborožene sile so izvzeti iz pogojev za izdajo licenc in registracij v skladu z Uredbo (ES) št. 111/2005, če ti izvajalci uporabljajo predhodne sestavine prepovedanih drog zgolj v okviru uradnih dolžnosti.

Izvajalci, določeni v prvem odstavku, so izvzeti iz

(a)

določb dokumentacije, navedene v členu 3 Uredbe (ES) št. 111/2005;

(b)

obveze, da imenujejo odgovornega uslužbenca, določene v členu 3 te uredbe.

Člen 14

1.   Izvajalci, ki izvažajo snovi s seznama, razvrščenih v skupino 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, so izvzeti iz pogojev za registracijo iz člena 7(1) te uredbe, če zadevna skupna količina v teku predhodnega koledarskega leta (1. januar – 31. december) ne presega količin, podrobno navedenih v Prilogi II te uredbe.

Če so te količine v tekočem koledarskem letu presežene, se mora izvajalec nemudoma ravnati po določbah za registracijo.

2.   Izvajalci, ki izvažajo zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama, razvrščenih v skupino 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, so izvzeti iz pogojev za registracijo iz člena 7(1) te uredbe, če zadevna količina snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes, v teku predhodnega koledarskega leta ne presega količine, navedene v Prilogi II te uredbe.

Če so te količine v tekočem koledarskem letu presežene, se mora izvajalec nemudoma ravnati po določbah za registracijo.

Člen 15

Za namene člena 6 Uredbe (ES) št. 273/2004 kupci obvestijo svojega dobavitelja, ali ta člen zanje velja.

Člen 16

Če v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 pristojni organi od izvajalca zahtevajo, da izkaže zakonite namene, ta z uporabo vzorca, določenega v Prilogi III k tej uredbi, zagotovi pisno deklaracijo, ki pristojnim organom potrdi, da je pošiljka zapustila državo izvoza v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu s členom 12 Konvencije Združenih narodov proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi (v nadaljnjem besedilu „Konvencija Združenih narodov“).

Vendar lahko izvajalec predloži tudi uvozno dovoljenje iz člena 20 Uredbe (ES) št. 111/2005 ali izjavo kupca iz člena 4 Uredbe (ES) št. 273/2004.

POGLAVJE IV

ZAGOTAVLJANJE PODATKOV

Člen 17

Za namene člena 8(2) Uredbe (ES) št. 273/2004 izvajalci v zgoščeni obliki obvestijo pristojne organe o količini uporabljenih ali dobavljenih snovi s seznama, v primeru dobave pa tudi podatke o dobavljeni količini vsaki tretji osebi.

Prvi odstavek se uporablja za snovi s seznama iz skupine 3 le na zahtevo pristojnih organov.

Člen 18

1.   Za namene člena 9(2) Uredbe (ES) št. 111/2005 izvajalci, ki so imetniki licence ali registracije, pristojne organe obvestijo o naslednjem:

(a)

o vsakem izvozu snovi s seznama, ki je predmet izvoznega dovoljenja;

(b)

o vsakem uvozu snovi s seznama skupine 1, za katere se zahteva uvozno dovoljenje ali v vseh primerih, ko vstopijo snovi s seznama skupine 2 v prosto cono kontrolne vrste II, dane v odložni postopek, razen tranzitni, ali sproščene v prosti promet;

(c)

vse posredniške dejavnosti, ki vključujejo snovi s seznama, razvrščene v skupini 1 in 2.

2.   Podatki iz točke (a) odstavka 1 vsebujejo navedbo namembne države, izvožene količine in referenčne številke izvoznih dovoljenj, glede na posamezen primer.

3.   Podatki iz točke (b) odstavka 1 vsebujejo navedbo tretje države izvoza in referenčne številke uvoznih dovoljenj, glede na posamezen primer.

4.   Podatki iz točke (c) odstavka 1 vsebujejo navedbo tretje države, ki je vključena v posredniške dejavnosti, ter izvozno ali uvozno dovoljenje, glede na posamezen primer. Izvajalci zagotovijo nadaljnje podatke na zahtevo pristojnih organov.

Člen 19

Podatki iz členov 17 in 18 se zagotovijo enkrat letno, pred 15. februarjem.

Izvajalec tudi obvesti pristojne organe, če ni bila izvedena nobena dejavnost.

Podatki se obravnavajo kot zaupni poslovni podatki.

POGLAVJE V

PREDHODNO URADNO OBVESTILO O IZVOZU

Člen 20

Seznami iz člena 11(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 vključujejo vsaj naslednje:

(a)

države, s katerimi je Skupnost sklenila posebni sporazum o predhodnih sestavinah za prepovedane droge;

(b)

tretje države, ki so zahtevale predhodno uradno obvestilo o izvozu v skladu s členom 12(10) Konvencije Združenih narodov.

Seznama sta opredeljena v Prilogi IV.

Člen 21

1.   V primeru izvoza, namenjenega za poenostavljeni postopek izdaje izvoznega dovoljenja iz člena 19 Uredbe (ES) št. 111/2005 in členov 25, 26 in 27 te uredbe, lahko pristojni organi pošljejo predhodno uradno obvestilo o izvozu, ki zajema več izvoznih poslov, izvedenih v določenem roku šestih ali dvanajstih mesecev.

2.   Pristojni organi posredujejo podatke iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 in pristojne organe tretje namembne države obvestijo, da zajema predhodno uradno obvestilo o izvozu več izvoznih poslov, izvedenih v določenem roku šestih ali dvanajstih mesecev.

3.   Pristojni organi pošljejo predhodno uradno obvestilo o izvozu namembni državi in pri tem uporabijo obrazec „večstransko obvestilo o kemikalijah“, določeno v Prilogi V.

POGLAVJE VI

IZVOZNO/UVOZNO DOVOLJENJE

Člen 22

Namembne države izvoza snovi s seznama, razvrščenih v skupino 3, ki zahtevajo izvozno dovoljenje, so navedene v Prilogi IV.

Člen 23

1.   Izvozna in uvozna dovoljenja morajo biti napisana na vzorcu, določenem v Prilogi VI in Prilogi VII. Oblika obrazca je zavezujoča.

Izvozno ali uvozno dovoljenje se lahko izda tudi z elektronskimi sredstvi. V tem primeru lahko države članice prilagodijo polje za vpis številke dovoljenja.

2.   Izvozno dovoljenje se izda v štirih izvodih, oštevilčenih od 1 do 4.

Izvod št. 1 zadrži organ, ki dovoljenje izda.

Izvoda št. 2 in št. 3 spremljata snovi s seznama in se predložita carinskemu uradu, kjer je vložena carinska deklaracija, in pozneje pristojnim organom na kraju izstopa iz carinskega območja Skupnosti. Pristojni organi na kraju izstopa vrnejo organu, ki izda dovoljenje, izvod št. 2. Izvod št. 3 spremlja snovi s seznama do pristojnega organa države uvoznice.

Izvod št. 4 zadrži izvoznik.

3.   Uvozno dovoljenje se izda v štirih izvodih, oštevilčenih od 1 do 4.

Izvod št. 1 zadrži organ, ki dovoljenje izda.

Organ, ki je izdal dovoljenje, pošlje izvod št. 2 pristojnemu organu države izvoznice.

Izvod št. 3 spremlja snovi s seznama od kraja vstopa v carinsko območje Skupnosti do poslovnih prostorov uvoznika, ki pošlje ta izvod organu, ki je izdal dovoljenje.

Izvod št. 4 zadrži uvoznik.

4.   Izvozno ali uvozno dovoljenje se ne izda za več kot dve snovi s seznama.

Člen 24

1.   Obrazci dovoljenja se natisnejo v enem ali več uradnih jezikih Skupnosti.

2.   Obrazci so formata A4. Imeti mora ozadje s tiskanim vzorcem giljošo, tako da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

3.   Države članice si lahko pridržijo pravico, da same tiskajo obrazce za dovoljenja, ali jih dajo tiskati tiskarjem, ki jih same odobrijo. V slednjem primeru mora vsak obrazec vsebovati sklic na tako pooblastilo. Poleg tega mora biti na izvoznem dovoljenju označeno ime in naslov tiskarja ali znak, po katerem je tiskarja mogoče identificirati.

Člen 25

V primeru, da isti izvoznik s sedežem v Skupnosti pogosto izvaža določeno snov s seznama, razvrščenih v skupino 3, istemu uvozniku v isti tretji namembni državi, lahko na prošnjo zadevnega izvajalca pristojni organ izda izvozno dovoljenje po poenostavljenem postopku iz člena 19 Uredbe (ES) št. 111/2005, ki zajema rok šestih ali dvanajstih mesecev.

Taka poenostavljena izdaja izvoznega dovoljenja se odobri le v naslednjih primerih:

(a)

če je izvajalec pri prejšnjih izvozih pokazal zmožnost za izpolnjevanje vseh obveznosti v zvezi s tem izvozom in ni kršil ustrezne zakonodaje;

(b)

če se lahko pristojni organ prepriča v zakonite namene teh izvoznih poslov.

Člen 26

1.   Vloga za izvozno dovoljenje po poenostavljenem postopku iz člena 25 vsebuje vsaj naslednje:

(a)

imena in naslove izvoznika, uvoznika v tretji državi in končnega prejemnika;

(b)

ime snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005, ali v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in oznako KN in ime vsake snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, kot je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005;

(c)

največjo količino snovi s seznama, namenjene za izvoz;

(d)

predviden določen rok za izvozne posle.

2.   Pristojni organ sprejme odločitev glede vloge za izdajo izvoznega dovoljena po poenostavljenem postopku v 15 delovnih dneh od dneva prejema zahtevanih podatkov.

Člen 27

1.   Za izvozno dovoljenje, izdano po poenostavljenem postopku, se uporabijo izvodi št. 1, 2 in 4 obrazca, določenega v Prilogi VI.

Izvod št. 1 zadrži organ, ki dovoljenje izda.

Izvoda št. 2 in 4 ostaneta izvozniku.

Izvoznik navede podrobnosti o vsakem izvoznem poslu na zadnji strani izvoda št. 2, zlasti količino snovi s seznama vsakega izvoznega posla in preostalo količino. Izvod št. 2 se predloži carinskemu uradu, kjer je vložena carinska deklaracija. Carinski urad potrdi podrobnosti in vrne izvod izvozniku.

2.   Izvajalec za vsak izvozni posel vpiše na carinsko deklaracijo številko dovoljenja in navedbo „poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja“.

Če carinskega urada izstopa ni na kraju izstopa iz carinskega območja Skupnosti, se podatki iz prvega odstavka navedejo na dokumente, ki spremljajo izvozno pošiljko.

3.   Izvoznik organu, ki izda dovoljenje, vrne izvod št. 2 najpozneje v 10 delovnih dneh po prenehanju veljavnosti izvoznega dovoljenja, izdanega po poenostavljenem postopku.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 28

1.   Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe, ki pristojnim organom omogočajo izvajanje nadzora in obveznost spremljanja, vključno s proučitvijo primernosti poslovnih prostorov.

2.   Države članice zagotovijo izmenjavo podatkov med vsemi vpletenimi organi.

Člen 29

1.   Vsaka država članica pošlje Komisiji v prvem mesecu po vsakem koledarskem četrtletju seznam s podatki o primerih, ko je bila začasno ustavljena sprostitev snovi s seznama ali pa so bile te snovi zadržane.

Podatki vsebujejo naslednje:

(a)

ime snovi s seznama in če je znano, njihovo poreklo, provenienca in namembni kraj;

(b)

količino snovi s seznama, njihov carinski status in uporabljena sredstva prevoza.

2.   Komisija posreduje vsem državam članicam na koncu koledarskega leta podatke, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 1.

Člen 30

Uredba (EGS) št. 3769/92 se razveljavi z 18. avgustom 2005.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 31

Najpozneje do 31. decembra 2005 pristojni organi razveljavijo dovoljenje za enkratni izvoz, izdano v skladu s členoma 5(3) in 5a(3) Uredbe (EGS) št. 3677/90. Vendar taka razveljavitev ne sme vplivati na snovi s seznama, ki so bile prijavljene za izvoz pred 1. januarjem 2006.

Člen 32

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 18. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 47, 18.2.2004, str. 1.

(2)  UL L 22, 26.1.2005, str. 1.

(3)  UL L 357, 20.12.1990, str. 1.

(4)  UL L 383, 29.12.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1232/2002 (UL L 180, 10.7.2002, str. 5).

(5)  UL L 370, 19.12.1992, str. 76. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/101/ES (UL L 286, 4.11.2003, str. 14).


PRILOGA I

Image

Opombe

1.

Oblika vzorca ni zavezujoča.

2.

Zaporedne številke in besedilo vzorca so zavezujoči. Polja v mastnem tisku je treba obvezno izpolniti.

3.

Podrobnosti polj:

 

Polje 1 (Imetnik licence): Doda se lahko ime odgovornega uslužbenca.

 

Polje 3 (veljavnost/konec): Podrobno se opredeli konec veljavnosti, ali če so izvajalci dolžni v rednih časovnih razmikih, ki niso daljši od treh let, dokazati, da so pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, še vedno izpolnjeni.

 

Polje 4 (snovi s seznama): Ime snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ali v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod. Kjer je primerno, navedite soli.

 

Polje 4 (Oznaka KN): Poleg oznake KN se lahko doda številka CAS.

 

Polje 4 (dejavnost): Podrobno se opredeli izvoz, uvoz in/ali posredniške dejavnosti. V primeru uvoza, podrobno opredelite, ali so bili skladiščenje, delo, obdelava, uporaba, običajne oblike ravnanja in/ali sprostitev v prosti promet primerni. Za dejavnosti, ki jih zajema Uredba (ES) št. 273/2004, podrobno opredelite skladiščenje, proizvodnjo, izdelavo, obdelavo, trgovino, distribucijo in/ali posredovanje.

 

Polje 4 (poslovni prostori): V primeru posredniških dejavnosti iz člena 2 Uredbe (ES) št. 111/2005 je treba poslovne prostore podrobno opredeliti.

4.

Države članice lahko predvidijo polja za nacionalne namene. Ta polja so označena z zaporedno številko, ki ji sledi tiskana črka. (npr. 4A).


PRILOGA II

Snov

Količina

Aceton (1)

50 kg

Etil eter (1)

20 kg

Metil etil keton (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Žveplova kislina

100 kg

Klorovodikova kislina

100 kg


(1)  Soli teh snovi, če soli obstajajo.


PRILOGA III

Image

Opombe

1.

Oblika vzorca ni zavezujoča.

2.

Zaporedne številke in besedilo vzorca so zavezujoči.


PRILOGA IV

I.

Seznam držav iz člena 20:

Snov

Namembni kraj

Anhidrid ocetne kisline

Kalijev permanganat

Katera koli tretja država

Antranilna kislina

 

Antigva in Barbuda

 

Benin

 

Bolivija

 

Brazilija

 

Kajmanski otoki

 

Čile

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Dominikanska republika

 

Ekvador

 

Etiopija

 

Haiti

 

Indija

 

Indonezija

 

Jordanija

 

Kazahstan

 

Libanon

 

Madagaskar

 

Malezija

 

Mehika

 

Nigerija

 

Paragvaj

 

Peru

 

Filipini

 

Moldavija

 

Romunija

 

Rusija

 

Saudova Arabija

 

Južna Afrika

 

Tadžikistan

 

Turčija

 

Združeni arabski emirati

 

Tanzanija

 

Venezuela

Fenilocetna kislina

Piperidin

 

Antigva in Barbuda

 

Benin

 

Bolivija

 

Brazilija

 

Kajmanski otoki

 

Čile

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Dominikanska republika

 

Ekvador

 

Etiopija

 

Haiti

 

Indija

 

Indonezija

 

Jordanija

 

Kazahstan

 

Libanon

 

Madagaskar

 

Malezija

 

Mehika

 

Nigerija

 

Paragvaj

 

Peru

 

Filipini

 

Moldavija

 

Romunija

 

Rusija

 

Saudova Arabija

 

Tadžikistan

 

Turčija

 

Združeni arabski emirati

 

Tanzanija

 

Združene države Amerike

 

Venezuela

II.

Seznam držav iz člena 20 in 22:

Snov

Namembni kraj

Metil etil keton (MEK)  (1)

Toluen  (1)

Aceton  (1)

Etil eter  (1)

 

Antigva in Barbuda

 

Argentina

 

Benin

 

Bolivija

 

Brazilija

 

Kajmanski otoki

 

Čile

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Dominikanska republika

 

Ekvador

 

Salvador

 

Egipt

 

Etiopija

 

Gvatemala

 

Haiti

 

Honduras

 

Indija

 

Jordanija

 

Panama

 

Kazahstan

 

Libanon

 

Madagaskar

 

Malezija

 

Mehika

 

Nigerija

 

Pakistan

 

Paragvaj

 

Peru

 

Filipini

 

Moldavija

 

Romunija

 

Rusija

 

Saudova Arabija

 

Tadžikistan

 

Turčija

 

Združeni arabski emirati

 

Tanzanija

 

Urugvaj

 

Venezuela

Klorovodikova kislina

Žveplova kislina

 

Bolivija

 

Čile

 

Kolumbija

 

Ekvador

 

Peru

 

Turčija

 

Venezuela


(1)  To vključuje tudi soli teh snovi, če je obstoj soli možen.


PRILOGA V

Image

Opombe

1.

Oblika vzorca ni zavezujoča.

2.

Zaporedne številke in besedilo vzorca so zavezujoči. Polja v mastnem tisku je treba obvezno izpolniti.

3.

Nadaljnje podrobnosti polj:

 

Polje „Del A“: Navedite, ali zajema MCRN en ali več izvoznih poslov. Kadar zajema več poslov, navedite predvideno časovno obdobje.

 

Polje 14 (Količina in teža): V primeru MCRN, ki zajema več izvoznih poslov, navedite največjo količino in težo.

 

Točka 18 (Datum odhoda): V primeru MCRN, ki zajema več izvoznih poslov, je treba v to polje navesti končni predvideni datum odhoda.


PRILOGA VI

Image

Image

Image

Image

Image

Opombe

I.

1.

Dovoljenje mora biti izpolnjeno v enem od uradnih jezikov Skupnosti; če je napisano na roko, se izpolni s črnilom in tiskanimi črkami.

2.

Polja 1, 3, 5, 7, 9 do 19 izpolni vlagatelj pri oddaji vloge; vendar lahko podatke v poljih 7, 8 in 10 do 13 zagotovi pozneje, če v času oddaje vloge podatki niso znani. V tem primeru je treba podatke za polje 18 dopolniti najpozneje takrat, ko je vložena izvozna deklaracija, dodatne podatke za polja 7, 8, 10 do 13 je treba predložiti carinskemu ali drugemu organu na kraju izstopa z ozemlja Skupnosti najpozneje pred fizičnim iznosom blaga.

3.

Polja 1, 5, 7 in 9: Vpišite polna imena in naslove (telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov, če je na voljo).

4.

Polje 5: Vpišite referenčno številko uvoznega dovoljenja uvoznika tretje države (npr. „izjava, da ugovor ne obstaja“, uvozno dovoljenja ali druge izjave tretje namembne države), kjer je to primerno.

5.

Polje 7: Vpišite polno ime in naslov (telefonsko številko, številko telefaksa, naslov, če je na voljo) vseh drugih izvajalcev, vpletenih v izvozni posel, kot so prevozniki, posredniki, carinski zastopniki.

6.

Polje 9: Vpišite polno ime in naslov (telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov, če je na voljo) osebe ali družbe, kateri bo blago izročeno v namembni državi (ni nujno končni uporabnik).

7.

Polje 10: Navedite ime države članice, pristanišča, letališča ali mejno točko, kjer je to primerno.

8.

Polje 11: Navedite ime države, pristanišča, letališča ali mejno točko, kjer je to primerno.

9.

Polje 12: Podrobno opredelite vsa prevozna sredstva, ki se uporabljajo (tj. tovornjak, ladja, letalo, vlak itd.). V primeru izvoznega dovoljenja, ki zajema več izvoznih poslov, je to polje treba izpolniti.

10.

Polje 13: Navedite kolikor je mogoče podroben opis poti.

11.

Polji 14a, 14b: Vpišite ime snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005, ali v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime z 8-mestno oznako KN zmesi ali naravnega proizvoda.

12.

Polji 14a, 14b: Natančno opišite tovorke in snov (npr. 2 pločevinki po 5 litrov). V primeru zmesi, naravnega proizvoda ali pripravka, navedite zadevno komercialno ime.

13.

Polji 15a, 15b: Vpišite 8-mestno oznako KN snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005.

14.

Polje 19:

S tiskanimi črkami navedite ime vlagatelja ali, kadar je primerno, ime pooblaščenega zastopnika, ki podpiše vlogo.

Podpis vlagatelja ali njegovega pooblaščenega zastopnika po pravilih, ki jih predpisuje zadevna država članica, pomeni, da podpisana oseba izjavlja, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, pravilni in popolni. Brez poseganja v možno uporabo kazenskih določb je ta izjava enaka prevzeti odgovornosti po določbah, veljavnih v državi članici, glede naslednjega:

točnosti podatkov, navedenih v deklaraciji,

pristnosti priloženih dokumentov,

upoštevanja vseh obveznosti v zvezi z izvozom snovi s seznama, navedenih v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005.

Kadar je dovoljenje izdano s pomočjo računalniškega postopka, v tem polju morda ni podpisa vlagatelja, če vloga kot taka podpis vsebuje.

II.   

(Poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja)

1.

V primeru poenostavljenega postopka za izdajo dovoljenja je treba izpolniti polja 7 do 13 in 18.

2.

Na zadnji strani izvoda 2 je treba za vsak izvozni posel izpolniti polja 24 do 27.

3.

Polje 23: Navedite največjo dovoljeno količino in neto težo.

Stolpec 24: Navedite količino, ki je na razpolago v delu 1 in količino delne izvozne količine v delu 2.

Stolpec 25: Navedite delno izvozno količino z besedo.

Polje 26: Referenčna številka in datum carinske deklaracije.


PRILOGA VII

Image

Image

Image

Image

Opombe

1.

Dovoljenje mora biti izpolnjeno v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Če je napisano na roko, se izpolni s črnilom in tiskanimi črkami.

2.

Polja 1, 4, 6, 8 in 11 do 16 izpolni vlagatelj pri oddaji vloge; vendar lahko podatke v poljih 7, 8 in 10 do 13 zagotovi pozneje, če v času oddaje vloge podatki niso znani. V tem primeru je treba te podatke dopolniti najpozneje do dne, ko blago prispe na carinsko območje Skupnosti.

3.

Polji 1, 4: Vpišite polna imena in naslove (telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov, če je na voljo).

4.

Polje 6: Vpišite polno ime in naslov (telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov, če je na voljo) vseh drugih izvajalcev, vključenih v izvozni posel, kot so prevoznik, posredniki, carinski zastopnik.

5.

Polje 8: Vpišite polno ime in naslov končnega prejemnika. Končni prejemnik je lahko isti kot uvoznik.

6.

Polje 7: Vpišite ime in naslov (telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov, če je na voljo) organa tretje države.

7.

Polji 9: Navedite ime države članice, pristanišča, letališča ali mejno točko.

8.

Polje 10: Podrobno opredelite vsa prevozna sredstva, ki se uporabljajo (tj. tovornjak, ladja, letalo, vlak itd.)

9.

Polji 11a, 11b: Vpišite ime snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005, ali v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime z 8-mestno oznako KN zmesi ali naravnega proizvoda.

10.

Polji 11a, 11b: Natančno opišite tovorke in snov (npr. 2 pločevinki po 5 litrov). V primeru zmesi, naravnega proizvoda ali pripravka, navedite zadevno komercialno ime.

11.

Polji 12a, 12b: Vpišite 8-mestno oznako KN snovi s seznama, kot je navedeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005.

12.

Polje 16:

S tiskanimi črkami navedite ime vlagatelja ali, kadar je primerno, ime pooblaščenega zastopnika, ki podpiše vlogo.

Podpis vlagatelja ali njegovega pooblaščenega zastopnika po pravilih, ki jih predpisuje zadevna država članica, pomeni, da podpisana oseba izjavlja, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, pravilni in popolni. Brez poseganja v možno uporabo kazenskih določb je ta izjava enaka prevzeti odgovornosti po določbah, veljavnih v državi članici, glede naslednjega:

točnosti podatkov,

pristnosti priloženih dokumentov,

izpolnjevanja vseh drugih obveznosti.

Kadar je dovoljenje izdano s pomočjo računalniškega postopka, v tem polju morda ni podpisa vlagatelja, če vloga kot taka podpis vsebuje.


Top