EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1169

Uredba Komisije (ES) št. 1169/2005 z dne 19. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

OJ L 188, 20.7.2005, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1169/oj

20.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1169/2005

z dne 19. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2), določa postopke in pogoje za prodajo žita iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o vzpostavitvi uporabe skupnih metod za nadzor uporabe in namembne kraje za intervencijske proizvode.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 500 000 ton rži iz zalog nemške intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Za posodobitev upravljanja sistema, je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov zahtevanih s strani Komisije.

(6)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nemška intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz rži iz svojih zalog v skladu s pogoji določenimi v uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 500 000 ton rži za izvoz v vse tretje države.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93, je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 28. julij 2005 do 9.00 (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9.00 (po bruseljskem času), z izjemo 4. avgusta 2005, 18. avgusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. aprila 2006, 25. maja 2006 in 15. junija 2006, kjer se ne bodo izvedli tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9.00 (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene nemški intervencijski agenciji z naslednjo koordinacijo;

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D- 53179 Bonn

Fax:

00 49 228 6845 3985

00 49 228 6845 3276

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora, pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika, vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik, pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 68 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (5),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke b, lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršni je;

(b)

ali zavrne prevzem pošiljke.

V primeru prvega odstavka točke b, izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2) prve alinee točke (b) in tretjega odstavka, lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijske zaloge rži predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljko predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja rži opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenim v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenimi s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92, vsebujejo dokumenti za prodajo rži na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3 (1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, določen v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Nemška intervencijska agencija obvesti Komisijo po elektronski pošti o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).

(5)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1068/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 65).


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1169/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

Drugo


PRILOGA II

Opomba za člen 10

:

en espagnol

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1169/2005,

:

en tchèque

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1169/2005,

:

en danois

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1169/2005,

:

en allemand

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1169/2005,

:

en estonien

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1169/2005,

:

en grec

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2005,

:

en anglais

:

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1169/2005,

:

en français

:

seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1169/2005,

:

en italien

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1169/2005,

:

en letton

:

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1169/2005,

:

en lituanien

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1169/2005,

:

en hongrois

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1169/2005/EK rendelet,

:

en néerlandais

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1169/2005,

:

en polonais

:

Żyto interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1169/2005,

:

en portugais

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1169/2005,

:

en slovaque

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1169/2005,

:

en slovène

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1169/2005,

:

en finnois

:

Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1169/2005,

:

en suédois

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1169/2005.


PRILOGA III

Stalni natečaj za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

Obrazec (1)

(Uredba (ES) št. 1169/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina

v tonah

Cena ponudbe

(EUR/t) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(EUR/t)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(EUR/t)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/t.


Top