EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1113

Uredba Sveta (ES) št. 1113/2005 z dne 12. julija 2005 o prenehanju pregleda za novega izvoznika iz Uredbe (ES) št. 1995/2000 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz sečnine in amonijevega nitrata (SAN) s poreklom med drugim iz Alžirije

OJ L 184, 15.7.2005, p. 10–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 156–163 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1113/oj

15.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/10


UREDBA SVETA (ES) št. 1113/2005

z dne 12. julija 2005

o prenehanju pregleda za novega izvoznika iz Uredbe (ES) št. 1995/2000 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz sečnine in amonijevega nitrata (SAN) s poreklom med drugim iz Alžirije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (osnovne uredbe), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Trenutno veljavni ukrepi o uvozu raztopin sečnine in amonijevega nitrata („SAN“) s poreklom iz Alžirije v Skupnost so dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1995/2000 (2). V skladu z navedeno uredbo veljajo protidampinški ukrepi tudi za sečnino in amonijev nitrat s poreklom iz Belorusije, Rusije in Ukrajine.

2.   SEDANJA PREISKAVA

2.1   Zahteva za pregled

(2)

Po uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Alžirije je Komisija v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe od podjetja iz Alžirije Fertial SPA („vlagatelja“) prejela zahtevek za začetek pregleda za „novega izvoznika“ iz Uredbe (ES) št. 1995/2000. Vlagatelj je trdil, da ni povezan s proizvajalcem izvoznikom v Alžiriji, za katerega veljajo protidampinški ukrepi v zvezi s sečnino in amonijevim nitratom. Nadalje je trdil, da med obdobjem prvotne preiskave (to je obdobjem od 1. junija 1998 do 31. maja 1999) ni izvažal sečnine in amonijevega nitrata v Skupnost, temveč je začel izvažati sečnino in amonijev nitrat v Skupnost po tem obdobju.

2.2   Začetek pregleda za „novega izvoznika“

(3)

Komisija je preučila dokaze, ki jih je predložil vlagatelj, in ugotovila, da so zadostni za utemeljitev začetka pregleda v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Komisija je po posvetovanju s svetovalnim odborom in potem, ko je zadevni industriji Skupnosti dala možnost za pripombe, z Uredbo (ES) št. 1795/2004 (3) začela pregled Uredbe (ES) št. 1995/2000 v zvezi z vlagateljem ter začela preiskavo.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1795/2004 je bila protidampinška dajatev v znesku 6,88 EUR na tono, uvedena z Uredbo (ES) št. 1995/2000 na uvoz sečnine in amonijevega nitrata, ki jo je med drugim proizvedel vlagatelj, odpravljena. Hkrati so carinski organi v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe dobili navodilo, da uvedejo ustrezne ukrepe za zagotovitev registracije tega uvoza.

2.3   Zadevni proizvod

(5)

Proizvod, ki je predmet sedanjega pregleda, je isti kakor tisti iz preiskave, ki je privedla do uvedbe ukrepov, veljavnih za uvoz sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Alžirije („prvotne preiskave“), to so mešanice sečnine in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni raztopini, običajno prijavljene pod oznako KN 3102 80 00 in s poreklom iz Alžirije.

2.4   Zadevne stranke

(6)

Komisija je o začetku pregleda uradno obvestila vlagatelja in predstavnike države izvoznice. Vsem zainteresiranim strankam je bilo omogočeno, da v pisni obliki predložijo svoja mnenja in da imajo pravico do zaslišanja.

(7)

Komisija je vlagatelju poslala vprašalnik in prejela odgovor v roku, določenem za ta namen. Komisija je poskušala preveriti vse informacije, za katere je menila, da so potrebne za ugotovitev dampinga, ter opravila obisk zaradi preveritve v prostorih vlagatelja.

2.5   Obdobje preiskave

(8)

Obdobje preiskave dampinga je trajalo od 1. julija 2003 do 30. junija 2004 („obdobje preiskave“ ali „OP“).

3.   REZULTATI PREISKAVE

(9)

Preiskava je potrdila, da vlagatelj zadevnega proizvoda med prvotnim obdobjem preiskave ni izvažal in da ga je v Skupnost začel izvažati po tem obdobju.

(10)

Industrija Skupnosti je trdila, da je bil vlagatelj povezan s proizvajalcem izvoznikom, ki je bil vključen v prvotno preiskavo. Čeprav je podjetje, povezano z vlagateljem, tudi dobavljalo surovine proizvajalcu izvozniku, ki je bil vključen v prvotno preiskavo, ni bilo znakov, da bi šlo za več kakor običajne trgovinske posle. Dejansko je bilo ugotovljeno, da podjetje, povezano z vlagateljem, ni bilo povezano s proizvajalcem izvoznikom, ki je bil vključen v prvotno preiskavo. Skladno s tem je bila trditev, da je bil vlagatelj povezan s proizvajalcem izvoznikom, vključenim v prvotno preiskavo, obravnavana kakor neutemeljena.

(11)

Vendar pa je preiskava pokazala, da so bile v evidenci stroškovnega računovodstva vlagatelja velike pomanjkljivosti in da se ne morejo upoštevati kakor primerna podlaga za določitev vlagateljeve stopnje dampinga.

(12)

Ugotovljeno je bilo, da so stroški surovin, ki jih je sporočil vlagatelj, temeljili na grobih ocenah za polovico obdobja preiskave in ne na dejanskih stroških.

(13)

Poleg tega sporočenih stroškov, ki so izšli iz sistema stroškovnega računovodstva podjetja, ni bilo mogoče uskladiti s splošno računovodsko evidenco. Pravzaprav ne bi bilo mogoče vzpostaviti povezave med dvema računovodskima sistemoma (stroškovnim računovodstvom in splošnim računovodstvom), ki ju podjetje običajno uporablja, saj se zneski iz evidence sistema stroškovnega računovodstva ne bi ujemali s tistimi iz evidence splošnega računovodstva. Nenazadnje ni bilo na voljo dokazov, da je bila evidenca stroškovnega računovodstva podjetja pravilna in odraz dejanskih stroškov, nastalih med obdobjem preiskave. Zato ni bilo mogoče prikazati, da je evidenca razumno odražala stroške, povezane s proizvodnjo in prodajo obravnavanega proizvoda.

(14)

Zato ni bilo mogoče določiti individualne stopnje dampinga.

4.   SKLEP

(15)

Treba je navesti, da je bil namen tega pregleda, začetega na podlagi zahtevka Fertiala, določiti individualno stopnjo dampinga vlagatelja, ki je bila domnevno drugačna od trenutne preostale stopnje, ki velja za uvoz sečnine in amonijevega nitrata iz Alžirije.

(16)

Ker preiskava ni mogla ugotoviti, ali je individualna stopnja dampinga vlagatelja dejansko drugačna od preostale stopnje dampinga, določene v prvotni preiskavi, je treba zahtevek vlagatelja zavrniti in ustaviti pregled za novega izvoznika. Preostalo protidampinško stopnjo, ugotovljeno med prvotno preiskavo, to je 9,7 % (ali 6,88 EUR na tono), je treba ohraniti, saj ni nič pokazalo, da bi vlagatelj izvajal damping v drugačnem obsegu.

5.   OBRAČUNAVANJE PROTIDAMPINŠKE DAJATVE ZA NAZAJ

(17)

Glede na zgornje ugotovitve se protidampinška dajatev, ki velja za vlagatelja, obračuna za nazaj za uvoz zadevnega proizvoda, ki ga je treba registrirati v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1795/2004.

6.   RAZKRITJE

(18)

Vse zadevne stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, ki so privedli do zgornjih sklepov.

(19)

Vlagatelj je izpodbijal sklepe Komisije in trdil, da so bile zagotovljene vse zahtevane informacije. Vendar pa ni bil predložen noben nov dokaz, ki bi upravičil revizijo zgornjih sklepov, in zato so bili potrjeni.

(20)

V skladu s členom 11(2) osnovne uredbe ta pregled ne vpliva na datum prenehanja veljavnosti ukrepov, ki so bili uvedeni z Uredbo (ES) št. 1995/2000 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pregled za novega izvoznika, začetega z Uredbo (ES) št. 1795/2004, je s tem končan.

2.   Dajatev, ki velja v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 1995/2000 za vsa podjetja iz Alžirije, se obračuna za nazaj na uvoz mešanic sečnine in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni raztopini, ki je bil registriran v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1795/2004.

3.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 238, 22.9.2000, str. 15. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1675/2003 (UL L 238, 25.9.2003, str. 4).

(3)  UL L 317, 16.10.2004, str. 20.


Top