Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1041

Uredba Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (Besedilo velja za EGP)

OJ L 172, 5.7.2005, p. 4–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 12–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 153 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; implicitno zavrnjeno 32017R1430

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1041/oj

5.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1041/2005

z dne 29. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (1) in zlasti člena 157 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 40/94 je treba sprejeti tehnične ukrepe za izvedbo določb glede standardnega obrazca za poročila o poizvedbah, delitev prijave in registracije, razveljavitev odločb, pooblastila in odločitve, ki jih sprejme en član oddelka za ugovore ali oddelka za razveljavitev.

(2)

Po 10. marcu 2008 bo sistem poizvedbe ostal obvezen za znamke Skupnosti, vendar bo izbiren, ob plačilu pristojbine, za poizvedbe v registrih znamk držav članic, ki so sporočile svojo odločitev o izvedbi poizvedbe. S tem se določa standardni obrazec, ki vsebuje bistvene elemente za poročilo o poizvedbi, za izboljšanje kvalitete in enotnosti takšnih poročil o poizvedbi.

(3)

Izjava o delitvi in registraciji mora biti skladna z elementi, določenimi v tej uredbi. Nova razveljavitev odločbe ali vpisa v register po uradni dolžnosti, ki jo izvede Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Urad), mora biti skladna s posebnim postopkom, uvedenim s to uredbo. Izjemni primeri, ko je pooblastitev obvezna, so podrobno navedeni. Predviden je seznam enostavnih primerov, v katerih odloča en član oddelka za ugovore ali oddelka za razveljavitev.

(4)

Poleg tega je treba spremeniti obstoječa pravila za izboljšanje ali pojasnitev postopka registracije. Spremeniti je treba tudi določena procesna vprašanja brez spreminjanja vsebine sistema.

(5)

Da bi bile zajete posebnosti in sredstva postopka vložitve v elektronski obliki, se spremenijo naslednje določbe: pravilo 1(1)(c), pravilo 3(2), pravilo 61, pravilo 72(4), pravilo 79, pravilo 82, pravilo 89(1) in (2).

(6)

Elektronske vložitve in elektronske objave prijav znamke Skupnosti olajšujejo vložitev znamk na sploh in zlasti izboljšujejo vložitev znamk, sestavljenih iz barv kot takih ali zvokov, s prikazom znamke, ki je jasen, natančen, samostojen, lahko dostopen, razumljiv, trajen in objektiven. Tehnične pogoje, zlasti format podatkov za zvočne spise, mora določiti predstojnik Urada. Eletronsko vložitev znamk, sestavljenih iz zvokov, lahko spremlja elektronski zvočni zapis in ta zapis je lahko vključen v elektronsko objavo prijav znamke Skupnosti za olajšanje dostopa javnosti do samega zvoka.

(7)

Določbe v zvezi s postopkom ugovora se v celoti preoblikujejo, tako da se natančno navedejo zahteve glede dopustnosti, jasno navedejo pravne posledice pomanjkljivosti, določbe pa se razvrstijo po časovnem zaporedju postopka.

(8)

Glede na dodatne pristojnosti Urada za preizkus dopustnosti konverzije lahko zavrnitev zahteve za konverzijo postane delna v smislu, da je konverzija sprejemljiva za nekatere države članice, nesprejemljiva pa za druge. Poleg tega je treba dodati nekatera merila za preizkus absolutnih razlogov, s sklicevanjem na jezik države članice.

(9)

Glede stroškov, ki bremenijo stranko, ki izgubi v postopkih ugovora in razveljavitve, se stroški zastopanja, ki se povrnejo, omejijo, vendar pa se sedanji najvišji zneski nekoliko povečajo glede na čas, ki je potekel od sprejetja izvedbene uredbe. Če se pozovejo priče in izvedenci, se takšna najvišja stopnja ne določi, ampak stroški, ki se povrnejo, obsegajo dejanske zneske, ki jih te priče in izvedenci lahko zahtevajo.

(10)

Uredbo Komisije (ES) št. 2868/95 (2) je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za pristojbine, izvršilne predpise ter postopke Odborov za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 2868/95 se spremeni:

1.

Pravilo 1(1) se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

ime, naslov in državljanstvo prijavitelja ter državo stalnega prebivališča oziroma sedeža ali poslovalnice njegovega podjetja. Imena fizičnih oseb se navajajo s priimkom in imenom(-i). Imena pravnih oseb, pa tudi subjektov iz člena 3 Uredbe, se navajajo z njihovo uradno oznako in vključujejo pravno obliko subjekta, ki se lahko krajša na ustaljen način. Lahko se navedejo telefonske številke, številke telefaksa, elektronski naslov in podrobnosti o drugih povezavah za sporočanje podatkov. Za vsakega prijavitelja se načeloma navede le en naslov. Če je navedenih več naslovov, se upošteva le prvi navedeni naslov, razen če prijavitelj enega od naslovov označi kot službeni naslov;“

(b)

v točki (c) se doda naslednje:

„ali s sklicevanjem na seznam blaga in storitev prejšnje prijave znamke Skupnosti;“

(c)

točka (k) se nadomesti z naslednjim:

„(k)

podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika v skladu s pravilom 79;“

(d)

doda se točka (l):

„(l)

kjer je primerno, zahtevo poročila o poizvedbi iz člena 39(2) Uredbe.“

2.

Pravilo 3 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Razen v primerih iz odstavka 1 in kadar je prijava vložena s pomočjo elektronskih sredstev, se znamka prikaže na listu papirja, ločenem od lista, na katerem je besedilo prijave. List, na katerem je znamka prikazana, ne sme biti večji od DIN A4 formata (višina 29,7 cm, širina 21 cm), prostor, uporabljen za prikaz (območje za tisk), pa ne sme biti večji kot 26,2 cm × 17 cm. Na levi strani mora biti rob, širok vsaj 2,5 cm. Če pravilni položaj znamke ni razviden, se nakaže z dodajanjem besede ‚zgoraj‘ pri vsakem prikazu. Prikaz znamke mora biti dovolj kvaliteten, da omogoča pomanjšanje ali povečanje na velikost, ki ne presega 8 cm širine in 16 cm višine, za objavo v Biltenu znamk Skupnosti.“

(b)

Odstavka 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„5.

Če se prijavlja znamka v barvah, je prikaz znamke iz odstavka 2 sestavljen iz barvne reprodukcije znamke. Barve, ki sestavljajo znamko, se navedejo tudi z besedami, dodano pa je lahko tudi napotilo na priznano barvno kodo.

6.

Če se prijavlja zvočna znamka, sestavlja prikaz znamke grafični prikaz zvoka, zlasti notni zapis; kadar je prijava vložena s pomočjo elektronskih sredstev, jo lahko spremlja elektronski spis, ki vsebuje zvok. Predstojnik Urada določi formate in največjo dovoljeno velikost elektronskega spisa.“

3.

Pravilo 4 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 4

Pristojbine za prijavo

Za prijavo se plačajo naslednje pristojbine:

(a)

osnovna pristojbina;

(b)

razredna pristojbina za vsak razred, ki presega tri razrede, v katere spadajo blago in storitve po pravilu 2;

(c)

kjer je primerno, pristojbina za poizvedbo.“

4.

Vstavi se naslednje pravilo 5a:

„Pravilo 5a

Poročilo o poizvedbi

Poročila o poizvedbi se pripravijo v standardni obliki, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

naziv glavnega urada za industrijsko lastnino, ki je opravil poizvedbo;

(b)

številke prijav ali registracij znamk, navedenih v poročilu o poizvedbi;

(c)

datum prijave, in če je primerno, datum prednostne pravice prijav ali registracij znamk, navedenih v poročilu o poizvedbi;

(d)

datum registracije znamk, navedenih v poročilu o poizvedbi;

(e)

ime in kontaktni naslov imetnika prijav ali registracij znamk, navedenih v poročilu o poizvedbi;

(f)

prikaz prijavljenih ali registriranih znamk, navedenih v poročilu o poizvedbi;

(g)

navedbo razredov v skladu z Nicejsko klasifikacijo, za katere so prijavljene ali registrirane prejšnje nacionalne znamke, ali blaga in storitev, za katere so znamke, navedene v poročilu o poizvedbi, prijavljene ali registrirane.“

5.

V pravilu 6(1) se doda naslednji stavek:

„Če je prejšnja prijava znamke Skupnosti, Urad vloži kopijo prejšnje prijave v spis prijave znamke Skupnosti po uradni dolžnosti.“

6.

Pravilo 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„(2)

Če želi prijavitelj po vložitvi prijave zahtevati prednost ene ali več prej registriranih znamk, kot je navedeno v členu 34 Uredbe, v roku dveh mesecev od datuma vložitve predloži izjavo o prednosti, v kateri je navedena država članica ali države članice, v katerih ali za katere je znamka registrirana, številka registracije in datum vložitve prijave ter blago in storitve, za katere je znamka registrirana. Dokazila, ki se zahtevajo po odstavku 1, se predložijo Uradu v roku treh mesecev od prejema izjave o prednosti.“

7.

Pravilo 10 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 10

Poizvedbe nacionalnih uradov

1.

Če v prijavi znamke Skupnosti ni podana zahteva za poročilo o poizvedbi iz člena 39(2) Uredbe ali če pristojbina za poizvedbo iz pravila 4(c) ni plačana v roku za plačilo osnovne pristojbine za prijavo, se prijava ne predloži v poizvedbo glavnim uradom za industrijsko lastnino.

2.

Glavni urad za industrijsko lastnino države ne izvede poizvedbe o mednarodni registraciji, v kateri je imenovana Evropska skupnost, če Uradu ni predložena zahteva za poročilo o poizvedbi v skladu s členom 39(2) Uredbe v enem mesecu po datumu, ko mednarodna pisarna uradno obvesti Urad o mednarodni registraciji, ali če v istem roku ni plačana pristojbina za poizvedbo. “

8.

Točka (c) pravila 12 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

prikaz znamke, skupaj z elementi in opisi v skladu s pravilom 3; če je prikaz znamke barven ali vsebuje barve, je objava v barvah in navaja barvo ali barve znamke, kot tudi, kjer je primerno, barvno kodo“

9.

V pravilu 13 se točki (c) odstavkov 1 in 2 črtata.

10.

Vstavi se naslednje pravilo 13a:

„Pravilo 13a

Delitev prijave

1.

Izjava o delitvi prijave skladno s členom 44a Uredbe vsebuje:

(a)

številko spisa prijave;

(b)

ime in naslov prijavitelja v skladu s pravilom 1(1)(b);

(c)

seznam blaga in storitev, ki sestavljajo deljeno prijavo, ali, da se doseže delitev v več kot eno deljeno prijavo, seznam blaga in storitev za vsako deljeno prijavo;

(d)

seznam blaga in storitev, ki ostanejo v prvotni prijavi.

2.

Če Urad ugotovi, da zahteve iz odstavka 1 niso izpolnjene ali se seznam blaga in storitev, ki sestavlja deljeno prijavo, prekriva z blagom in storitvami, ki ostanejo v prvotni prijavi, pozove prijavitelja, naj odpravi ugotovljene pomanjkljivosti v roku, ki mu ga določi.

Če pomanjkljivosti niso odpravljene pred pretekom roka, Urad zavrne izjavo o delitvi.

3.

Obdobja iz člena 44a(2)(b) Uredbe, v katerih izjava o delitvi prijave ni dopustna, so:

(a)

obdobje pred datumom potrditve vložitve;

(b)

obdobje treh mesecev po objavi prijave, predvideno v členu 42(1) Uredbe;

(c)

obdobje po datumu izdaje opozorila o dolžnosti plačila iz pravila 23(1).

4.

Če Urad ugotovi, da je izjava o delitvi nedopustna na podlagi člena 44a Uredbe ali odstavka 3(a) in (b), zavrne izjavo o delitvi.

5.

Urad odpre ločen spis za deljeno prijavo, ki vsebuje popolni prepis spisa prvotne prijave, vključno z izjavo o delitvi in dopise s tem v zvezi. Urad dodeli deljeni prijavi novo številko prijave.

6.

Če se izjava o delitvi nanaša na prijavo, ki je že bila objavljena na podlagi člena 40 Uredbe, se delitev objavi v Biltenu za znamke Skupnosti. Deljena prijava se objavi; objava obsega navedbe in elemente iz pravila 12. Objava ne odpira novega roka za vložitev ugovorov.“

11.

Pravila 15 do 20 se nadomestijo z naslednjim:

„Pravilo 15

Ugovor

1.

Ugovor se lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih znamk v smislu člena 8(2) Uredbe (prejšnje znamke) in ene in/ali več drugih prejšnjih znamk v smislu člena 8(4) Uredbe (prejšnje pravice), pod pogojem, da vse prejšnje znamke ali prejšnje pravice pripadajo istemu imetniku ali imetnikom. Če ima prejšnja znamka in/ali prejšnja pravica več kot enega imetnika (solastništvo), lahko ugovor vloži kateri koli izmed njih.

2.

Ugovor vsebuje:

(a)

številko spisa prijave, proti kateri se vlaga ugovor, in ime prijavitelja znamke Skupnosti;

(b)

jasno navedbo prejšnje znamke ali prejšnje pravice, na kateri temelji ugovor, in sicer:

(i)

če ugovor temelji na prejšnji znamki v smislu člena 8(2)(a) ali (b) Uredbe ali če temelji na členu 8(3) Uredbe, navedbo številke spisa ali registracijske številke prejšnje znamke, navedbo, ali je prejšnja znamka registrirana, ali prijavo registracije, kakor tudi navedbo držav članic, vključno z Beneluksom, če je to primerno, v ali za katere je prejšnja znamka varovana, ali, če je to primerno, navedbo, da je znamka Skupnosti;

(ii)

če ugovor temelji na znamki, ki je znana v smislu člena 8(2)(c) Uredbe, navedbo države članice, v kateri je znamka znana, in navedbe iz točke (i) ali prikaz znamke;

(iii)

če ugovor temelji na prejšnji pravici v smislu člena 8(4), navedba njene vrste in narave, prikaz prejšnje pravice in navedba, ali prejšnja pravica obstaja v celotni Skupnosti ali v eni ali več državah članicah, in če je tako, navedbo držav članic;

(c)

razloge za ugovor, in sicer izjavo o tem, da so ustrezne zahteve iz člena 8(1), (3), (4), in (5) Uredbe izpolnjene;

(d)

datum vložitve in, če je na voljo, datum registracije in datum prednosti prejšnje znamke, razen če je neregistrirana znana znamka,

(e)

prikaz prejšnje znamke, kakor je bila registrirana ali prijavljena; če je prejšnja znamka v barvah, mora biti prikaz v barvah;

(f)

blago in storitve, na katerih temelji ugovor;

(g)

če ugovor temelji na prejšnji znamki, ki uživa ugled v smislu člena 8(5) Uredbe, navedbo države članice, v kateri, in blago ter storitve za katere, uživa znamka ugled;

(h)

glede stranke, ki ugovarja:

(i)

ime in naslov stranke, ki ugovarja, v skladu s pravilom 1(1)(b);

(ii)

če ima stranka, ki ugovarja, zastopnika, ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s pravilom 1(1)(e);

(iii)

če je ugovor vložil imetnik licence ali oseba, ki je upravičena izvrševati prejšnjo pravico na podlagi zadevnega nacionalnega prava, izjavo o tem in navedbe v zvezi s pooblastilom ali upravičenostjo do vložitve ugovora.

3.

Ugovor lahko vsebuje:

(a)

navedbo blaga in storitev, proti katerim je naperjen ugovor; če takšne navedbe ni, se šteje, da je ugovor naperjen zoper vse blago in storitve prijave znamke Skupnosti, proti kateri se ugovarja;

(b)

utemeljeno izjavo z opredelitvijo najpomembnejših dejstev in navedb, na katere se opira ugovor, in dokaze v podkrepitev ugovora.

4.

Če ugovor temelji na več kot eni prejšnji znamki ali prejšnji pravici, se odstavka 2 in 3 uporabita za vsako od teh pravic.

Pravilo 16

Uporaba jezikov v postopku ugovora

1.

Rok iz člena 115(6) Uredbe, v katerem mora stranka, ki ugovarja, predložiti prevod ugovora, je en mesec po poteku roka za ugovor.

2.

Če stranka, ki ugovarja, ali prijavitelj pred datumom, ki šteje kot začetek postopka ugovora v skladu s pravilom 18(1), obvesti Urad, da sta se prijavitelj in stranka, ki ugovarja, dogovorila o drugem jeziku za postopek ugovora v skladu s členom 115(7) Uredbe, stranka, ki ugovarja, v primeru, da ugovor ni bil vložen v tem jeziku, predloži prevod ugovora v tem jeziku v roku enega meseca po navedenem datumu. Če prevod ni predložen ali je predložen prepozno, ostane jezik postopka nespremenjen.

Pravilo 16a

Obveščanje prijavitelja

Vsak ugovor in vsak dokument, ki ga predloži stranka, ki ugovarja, kot tudi vsako sporočilo, ki ga Urad naslovi na katero izmed strank pred iztekom roka iz pravila 18, Urad pošlje drugi stranki zaradi obveščanja o uvedbi ugovora.

Pravilo 17

Preizkus dopustnosti

1.

Če pristojbina za ugovor ni bila plačana v roku za ugovor, se šteje, da ugovor ni bil vložen. Če je bila pristojbina za ugovor plačana po izteku roka za ugovor, se povrne stranki, ki ugovarja,.

2.

Če ugovor ni bil vložen v roku za ugovor ali če ugovor ne določa jasno prijave, proti kateri je vložen, oziroma prejšnje znamke ali prejšnje pravice, na kateri temelji v skladu s pravilom 15(2)(a) in (b), ali ne vsebuje razlogov za ugovor skladno s pravilom 15(2)(c) in če te pomanjkljivosti niso bile odpravljene pred iztekom roka za ugovor, Urad zavrže ugovor kot nedopusten.

3.

Če stranka, ki ugovarja, ne predloži prevoda, kot zahteva pravilo 16(1), se ugovor zavrže kot nedopusten. Če stranka, ki ugovarja, predloži nepopolni prevod, se del ugovora, ki ni bil preveden, ne upošteva pri preizkusu dopustnosti.

4.

Če ugovor ne ustreza drugim določbam pravila 15, Urad o tem obvesti stranko, ki ugovarja, in jo pozove, naj ugotovljene pomanjkljivosti odpravi v roku dveh mesecev. Če pomanjkljivosti niso odpravljene pred iztekom roka, Urad zavrže ugovor kot nedopusten.

5.

Vsaka ugotovitev v skladu z odstavkom 1, da se šteje, da ugovor ni bil vložen, in vsaka odločitev o zavrženju ugovora kot nedopustnega po odstavkih 2, 3 in 4, se sporočita prijavitelju.

Pravilo 18

Začetek postopka ugovora

1.

Če je ugovor dopusten na podlagi pravila 17, Urad pošlje strankam sporočilo, da šteje, da se je postopek ugovora začel dva meseca po prejemu obvestila. Rok se lahko podaljša do največ 24 mesecev, če obe stranki predložita prošnji za takšno podaljšanje pred iztekom roka.

2.

Če je prijava umaknjena ali omejena na blago in storitve, proti katerim ugovor ni naperjen, v roku, določenem v odstavku 1, ali je Urad obveščen o poravnavi med strankama ali je prijava zavržena v vzporednem postopku, se postopek ugovora zaključi.

3.

Če v roku iz odstavka 1 prijavitelj omeji prijavo s črtanjem nekaterega blaga in storitev, proti katerim je naperjen ugovor, Urad pozove stranko, ki ugovarja, naj se v roku, ki ji ga določi, izjavi o tem, ali ugovarja še naprej, in v primeru, da je tako, kateremu preostalemu blagu in storitvam. Če stranka, ki ugovarja, umakne ugovor zaradi omejitve, se postopek ugovora zaključi.

4.

Če se postopek ugovora zaključi na podlagi odstavkov 2 ali 3 pred iztekom roka iz odstavka 1, se o stroških ne odloči.

5.

Če se postopek ugovora zaključi zaradi umika ali omejitve prijave na podlagi odstavka 3 pred iztekom roka iz odstavka 1, se pristojbina za ugovor povrne.

Pravilo 19

Utemeljitev ugovora

1.

Urad omogoči stranki, ki ugovarja, da predstavi dejstva, dokaze in navedbe v podkrepitev ugovora ali da dopolni dejstva, dokaze ali navedbe, ki so že bili predloženi na podlagi pravila 15(3), v roku, ki ji ga določi, in ki znaša najmanj 2 meseca od datuma, ki se šteje za začetek postopka ugovora v skladu s pravilom 18(1).

2.

V roku iz odstavka 1 lahko stranka, ki ugovarja, vloži dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva svoje prejšnje znamke ali prejšnje pravice, kakor tudi dokaz o upravičenosti do vložitve ugovora. Stranka, ki ugovarja, priskrbi zlasti naslednje dokaze:

(a)

če ugovor temelji na znamki, ki ni znamka Skupnosti, dokaz o njeni vložitvi ali registraciji, s predložitvijo:

(i)

če znamka še ni registrirana, prepisa zadevnega potrdila o vložitvi ali enakovrednega dokumenta, ki ga je izdal organ, pri katerem je bila vložena prijava znamke; ali

(ii)

če je znamka registrirana, prepisa zadevnega potrdila o registraciji in, odvisno od primera, zadnjega potrdila o podaljšanju, iz katerega je razvidno, da rok varstva znamke traja čez rok iz odstavka 1 in vsako podaljšanje tega roka, ali enakovrednih dokumentov, ki jih je izdal organ, pri katerem je bila znamka registrirana;

(b)

če ugovor temelji na znani znamki v smislu člena 8(2)(c) Uredbe, dokaz, da je znamka znana na zadevnem ozemlju;

(c)

če ugovor temelji na znamki, ki uživa ugled v smislu člena 8(5) Uredbe, poleg dokazov iz točke (a) tega odstavka, dokaz o tem, da znamka uživa ugled, kakor tudi dokaze ali navedbe, ki kažejo, da bi uporaba znamke, ki se prijavlja, brez pravega razloga neupravičeno izkoriščala ali pa oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke;

(d)

če ugovor temelji na prejšnji pravici v smislu člena 8(4) Uredbe, dokaz o njeni pridobitvi, nadaljnjem obstoju in obsegu varstva te pravice;

(e)

če ugovor temelji na členu 8(3) Uredbe, dokaz o lastništvu stranke, ki ugovarja, in o naravi njenega odnosa s pooblaščencem ali zastopnikom.

3.

Informacije in dokazi iz odstavkov 1 in 2 so v jeziku postopka ali jim je priložen prevod. Prevod se predloži v roku, določenem za predložitev originalnega dokumenta.

4.

Urad ne upošteva pisnih stališč ali dokumentov ali njihovih delov, ki niso bili predloženi ali ki niso bili prevedeni v jezik postopka, v roku, ki ga je določil Urad.

Pravilo 20

Preizkus ugovora

1.

Če stranka, ki ugovarja, ne dokaže obstoja, veljavnosti in obsega varstva prejšnje znamke ali pravice, kakor tudi upravičenosti do vložitve ugovora do izteka roka iz pravila 19(1), se ugovor kot neutemeljen zavrne.

2.

Če ugovor ni zavržen na podlagi odstavka 1, Urad obvesti prijavitelja o vložitvi ugovora in ga pozove, naj vloži pripombe v roku, ki ga določi Urad.

3.

Če prijavitelj ne vloži nobenih pripomb, lahko Urad izda odločbo o ugovoru na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga.

4.

O pripombah, ki jih vloži prijavitelj, se obvesti stranka, ki ugovarja, ki jo Urad, če se mu tako zdi potrebno, pozove k odgovoru v roku, ki ga določi Urad.

5.

Pravilo 18(2) in (3) se smiselno uporablja po datumu, ki se šteje za začetek postopka ugovora.

6.

V ustreznih primerih lahko Urad pozove stranke, naj omejijo svoja stališča na posamezna vprašanja, s čimer stranki dovoli, da postavi druga vprašanja v poznejši fazi postopka. V nobenem primeru ni mogoče od Urada zahtevati, naj obvesti stranke, katera dejstva ali dokazi bi lahko bili ali niso bili predloženi.

7.

Urad lahko začasno prekine postopek ugovora:

(a)

če ugovor temelji na prijavi registracije v skladu s členom 8(2)(b) Uredbe, dokler se v tem postopku ne sprejme dokončne odločitve;

(b)

če ugovor temelji na prijavi registracije geografske označbe ali označbe porekla na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (3), do sprejetja dokončne odločitve; ali

(c)

če je začasna prekinitev zaradi okoliščin primerna.

12.

Pravilo 22 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 22

Dokaz o uporabi

1.

Zahteva za dokaz o uporabi na podlagi člena 43(2) ali (3) Uredbe je dopustna samo, če prijavitelj predloži takšno zahtevo v roku, ki ga določi Urad na podlagi pravila 20(2).

2.

Če mora stranka, ki ugovarja, predložiti dokaz o uporabi ali pokazati, da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo, jo Urad pozove, naj zahtevani dokaz priskrbi v roku, ki ji ga določi. Če stranka, ki ugovarja, takšnega dokaza ne priskrbi pred iztekom roka, Urad ugovor zavrže.

3.

Podatki in dokazila za predložitev dokaza o uporabi zajemajo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke, na kateri temelji ugovor, za blago in storitve, za katere je registrirana, in dokazila, ki podpirajo te podatke v skladu z odstavkom 4.

4.

Dokazila se predložijo v skladu s praviloma 79 in 79a in so načeloma omejena na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave iz člena 76(1)(f) Uredbe.

5.

Zahteva za dokaz o uporabi se lahko vloži skupajs pripombami o razlogih, na katerih temelji ugovor, ali brez njiih. Te pripombe se lahko vložijo tudi skupaj s pripombami v odgovor na dokaz o uporabi.

6.

Če dokazila stranke, ki ugovarja, niso v jeziku postopka ugovora, lahko Urad od stranke, ki ugovarja, zahteva, naj predloži prevod teh dokazil v tem jeziku v roku, ki ga določi Urad.“

13.

Pravilo 24(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.

Urad proti plačilu zagotovi overjene ali neoverjene prepise potrdila o registraciji.“

14.

Točka (c) v pravilu 25(1) se črta.

15.

Vstavi se naslednje pravilo 25a:

„Pravilo 25a

Delitev registracije

1.

Izjava o delitvi registracije na podlagi člena 48a Uredbe vsebuje:

(a)

registracijsko številko;

(b)

ime in naslov imetnika znamke v skladu s pravilom 1(1)(b);

(c)

seznam blaga in storitev, ki sestavlja deljeno registracijo, ali, da se doseže delitev v več kot eno deljeno registracijo, seznam blaga in storitev za vsako deljeno registracijo;

(d)

seznam blaga in storitev, ki ostanejo v prvotni registraciji.

2.

Če Urad ugotovi, da zahteve iz odstavka 1 niso izpolnjene ali se seznam blaga in storitev, ki sestavlja deljeno registracijo, prekriva z blagom in storitvami, ki ostanejo v prvotni registraciji, pozove prijavitelja, naj odpravi ugotovljene pomanjkljivosti v roku, ki mu ga določi.

Če pomanjkljivosti niso odpravljene pred pretekom roka, Urad zavrne izjavo o delitvi.

3.

Če Urad ugotovi, da je izjava o delitvi nedopustna na podlagi člena 48a Uredbe, zavrne izjavo o delitvi.

4.

Urad odpre ločen spis za deljeno registracijo, ki vsebuje popolni prepis spisa prvotne registracije, vključno z izjavo o delitvi in dopise s tem v zvezi. Urad dodeli deljeni registraciji novo registracijsko številko.“

16.

Točka (d) v pravilu 26(2) se črta.

17.

Pravilo 28(1) se spremeni:

(a)

Točka (c) se črta;

(b)

Točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

navedbo države članice ali držav članic, v ali za katere je prejšnja znamka registrirana, številko registracije in datum, od katerega je ustrezna registracija veljavna, in blago in storitve, za katere je registrirana prejšnja znamka;“

18.

Pravilo 30 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 30

Podaljšanje registracije

1.

Zahteva za podaljšanje vsebuje:

(a)

ime osebe, ki zahteva podaljšanje;

(b)

registracijsko številko znamke Skupnosti, ki se podaljšuje;

(c)

če se podaljšanje zahteva le za del blaga in storitev, za katere je znamka registrirana, navedbo razredov blaga in storitev, za katere se podaljšanje zahteva ali tistih razredov ali tistega blaga in storitev, za katere se podaljšanje ne zahteva, razvrščene po razredih Nicejske klasifikacije, pri čemer pred vsako skupino stoji številka razreda klasifikacije, v katero spada ta skupina blaga ali storitev, skupine pa so navedene po vrstnem redu razredov te klasifikacije.

2.

Pristojbine, ki se plačajo na podlagi člena 47 Uredbe za podaljšanje znamke Skupnosti obsegajo naslednje:

(a)

osnovna pristojbina;

(b)

razredna pristojbina za vsak razred, ki presega tri razrede na seznamu razredov, za katere se zahteva podaljšanje; in

(c)

če je to primerno, dodatna pristojbina za zapoznelo plačilo pristojbine za podaljšanje ali zapoznelo vložitev zahteve za podaljšanje v skladu s členom 47(3) Uredbe, kakor je določeno v Uredbi o pristojbinah.

3.

Šteje se, da je zahteva za podaljšanje osnovana, če je plačilo iz odstavka 2 opravljeno s plačilnimi sredstvi iz člena 5(1) Uredbe o pristojbinah, pod pogojem, da vsebuje vse zahtevane navedbe iz odstavka 1(a) in (b) tega pravila in člena 7(1) Uredbe o pristojbinah.

4.

Če je zahteva za podaljšanje vložena v časovnih rokih, predvidenih v členu 47(3) Uredbe, drugi pogoji, ki urejajo podaljšanje, predvideni v členu 47 Uredbe in teh pravilih, pa niso izpolnjeni, Urad obvesti vložnika o ugotovljenih pomanjkljivostih.

5.

Če zahteva za podaljšanje ni vložena ali je vložena po izteku roka, predvidenega v tretjem stavku člena 47(3) Uredbe, ali če pristojbine niso plačane oziroma so plačane šele po izteku zadevnega roka ali če pomanjkljivosti v tem roku niso odpravljene, Urad odloči, da je registracija prenehala, ter o tem obvesti imetnika znamke Skupnosti.

Če plačane pristojbine ne zadoščajo za pokrivanje vseh razredov blaga in storitev, za katere se zahteva podaljšanje, Urad takšne odločitve ne sprejme, če je jasno, kateri razred ali razredi naj se pokrijejo. V odsotnosti drugih kriterijev Urad upošteva razrede po vrstnem redu klasifikacije.

6.

Če odločitev, sprejeta v skladu z odstavkom 5, postane dokončna, Urad izbriše znamko iz registra. Izbris začne veljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega je prenehala obstoječa registracija.

7.

Če so bile pristojbine za podaljšanje, predvidene v odstavku 2, plačane, registracija pa se ne podaljša, se te pristojbine povrnejo.

8.

Za dve ali več znamk je lahko vložena ena zahteva za podaljšanje, ob plačilu zahtevanih pristojbin za vsako znamko, pod pogojem, da so imetniki ali zastopniki v vseh primerih isti.“

19.

Pravilo 31(3) in (4) se črtata.

20.

Pravilo 32(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.

Urad odpre za novo registracijo nov spis, sestavljen iz popolnega prepisa spisa o prvotni registraciji, vključno z zahtevo za registracijo delnega prenosa in zadevnimi dopisi. Urad novi registraciji dodeli tudi novo registrsko številko.“

21.

Pravilo 33 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Pravilo 31(1), (2), (5) in (7) se smiselno uporablja za registracijo licence, prenosa licence, stvarne pravice, prenosa stvarne pravice, izvršbe ali stečajnega postopka ob upoštevanju:

(a)

Pravilo 31(1)(c) se ne uporablja glede zahteve za registracijo stvarne pravice, izvršbe ali postopka v primeru plačilne nesposobnosti;

(b)

Pravilo 31(1)(d) in (5) se ne uporablja, kadar je zahtevo podal imetnik znamke Skupnosti.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Prijava registracije licence, prenosa licence, stvarne pravice, prenosa stvarne pravice ali izvršbe se ne šteje za vloženo, dokler ni plačana zahtevana pristojbina.“

(c)

V odstavku 3 se besede „členih 19, 20 ali 22“ nadomestijo z „členih 19 do 22“ in besede „v odstavkih 1 in 2 zgoraj,“ se nadomestijo z „v odstavku 1 tega pravila in pravila 34(2)“.

(d)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Odstavka 1 in 3 se smiselno uporabljata za prijave znamke Skupnosti.Licence, stvarne pravice, postopki v primerih plačilne nesposobnosti in izvršbe se vpišejo v spise o prijavah za znamko Skupnosti, ki jih vodi Urad.“

22.

Pravilo 34 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 34

Posebne določbe za registracijo licence

1.

Prijava registracije licence lahko vsebuje zahtevo, da se licenca vpiše v register kot ena ali več naslednjih:

(a)

izključna licenca;

(b)

podlicenca, če jo podeli imetnik licence, katerega licenca je vpisana v register;

(c)

licenca, omejena na del blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana;

(d)

licenca, omejena na del Skupnosti;

(e)

začasna licenca.

2.

Če je podana zahteva, da se licenca vpiše kot licenca skladno z odstavkom 1(c), (d) in (e), se v prijavi registracije licence navede blago in storitve, del Skupnosti ter obdobje, za katero se podeljuje licenca.“

23.

Pravilo 35(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.

Dokler se ne plača zahtevana pristojbina, se zahteva za izbris registracije licence, stvarne pravice ali izvršbe ne šteje za vloženo.“

24.

Točka (c) pravila 36(1) se črta.

25.

Pravilo 38 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Rok iz člena 115(6) Uredbe, v katerem vložnik zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti vloži prevod svoje prijave, znaša en mesec od vložitve prijave, po preteku katerega se prijava zavrže kot nedopustna.“

(b)

V odstavku 3 se doda naslednji stavek:

„Kadar prevod ni vložen ali je vložen prepozno, ostane jezik postopka nespremenjen.“

26.

Pravilo 39 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 39

Zavrženje zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti zaradi nedopustnosti

1.

Če Urad ugotovi, da zahtevane pristojbine niso bile plačane, pozove vložnika zahteve, naj plača pristojbino v roku, ki mu ga določi. Če zahtevana pristojbina ni plačana v roku, ki ga določi Urad, ta vložnika obvesti, da se zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ne šteje za vloženo. Če se zahtevana pristojbina plača po izteku roka, ki ga določi Urad, se povrne vložniku.

2.

Če prevod, zahtevan na podlagi pravila 38(1), ni vložen v predpisanem roku, Urad zavrže zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti kot nedopustno.

3.

Če Urad ugotovi, da zahteva ni v skladu s pravilom 37, pozove vložnika zahteve, naj odpravi ugotovljene pomanjkljivosti v roku, ki mu ga določi. Če pomanjkljivosti niso odpravljene pred iztekom roka, Urad zavrže zahtevo kot nedopustno.

4.

Vse odločitve o zavrženju zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti po odstavkih 2 ali 3 se sporočijo vložniku zahteve in imetniku znamke Skupnosti.“

27.

Pravilo 40 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Vsaka zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, ki se šteje za vloženo, se naznani imetniku znamke Skupnosti. Če Urad ugotovi, da je zahteva dopustna, pozove imetnika znamke Skupnosti, naj poda svoja stališča v roku, ki mu ga določi.“

(b)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Če pravilo 69 ne določa ali dovoljuje drugače, se vsa stališča, ki so jih vložile stranke, pošljejo drugi zadevni stranki.“

(c)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.

V primeru zahteve za razveljavitev na podlagi člena 50(1)(a) Uredbe, Urad pozove imetnika znamke Skupnosti, naj priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi znamke v roku, ki mu ga določi. Če dokaz ni predložen v določenem roku, se znamka Skupnosti razveljavi. Smiselno se uporabi pravilo 22(2), (3) in (4).“

(d)

Doda se novi odstavek (6):

„6.

Če mora vložnik zahteve priskrbeti dokaz o uporabi ali dokaz, da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo na podlagi člena 56(2) ali (3) Uredbe, Urad pozove vložnika, naj priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi znamke v roku, ki mu ga določi. Če dokaz ni predložen v določenem roku, se zahteva za ugotovitev ničnosti zavrže. Smiselno se uporabi pravilo 22(2), (3) in (4).“

28.

Pravili 44 in 45 se nadomestita z naslednjim:

„Pravilo 44

Prijava za konverzijo

1.

Prijava za konverzijo prijave znamke Skupnosti ali registrirane znamke Skupnosti v prijavo nacionalne znamke na podlagi člena 108 Uredbe vsebuje.

(a)

ime in naslov vložnika prijave za konverzijo v skladu s pravilom 1(1)(b);

(b)

številko vložitve prijave znamke Skupnosti ali registracijsko številko znamke Skupnosti;

(c)

navedbo razlogov za konverzijo v skladu s členom 108(1)(a) ali (b) Uredbe;

(d)

navedbo države članice ali držav članic, za katere se zahteva konverzija;

(e)

če se zahteva ne nanaša na vse blago in storitve, za katere je bila vložena prijava ali registrirana znamka, navedbo blaga in storitev, za katere se zahteva konverzija, in, če se konverzija zahteva za več kot eno državo članico in seznam blaga in storitev ni enak v vseh državah članicah, navedbo ustreznega blaga in storitev za vsako državo članico;

(f)

če se zahteva konverzija v skladu s členom 108(6) Uredbe, navedbo datuma, na katerega je odločba nacionalnega sodišča postala pravnomočna, in prepis te odločbe; prepis je lahko predložen v jeziku, v katerem je bila izdana odločba.

2.

Zahteva za konverzijo se vloži v roku iz člena 108(4), (5) ali (6) Uredbe. Če se zahteva konverzija, pa registracija ni bila podaljšana, začne teči rok treh mesecev, predviden v členu 108(5) Uredbe, dan po zadnjem dnevu, na katerega je mogoče oddati zahtevo za podaljšanje v skladu s členom 47(3) Uredbe.

Pravilo 45

Preučitev prijave za konverzijo

1.

Če prijava za konverzijo ne izpolnjuje zahtev iz člena 108(1) ali (2) Uredbe ali ni bila vložena v ustreznem roku treh mesecev ali ne izpolnjuje pravila 44 ali drugih pravil, Urad o tem obvesti vložnika in mu določi rok, v katerem lahko dopolni prijavo ali predloži kakršne koli manjkajoče informacije ali navedbe.

2.

Če pristojbina za konverzijo v ustreznem roku treh mesecev ni plačana, Urad prijavitelja obvesti, da se prijava za konverzijo ne šteje za vloženo.

3.

Če manjkajoče navedbe, niso bile predložene v roku, ki ga je določil Urad, ta zavrže prijavo za konverzijo.

Če se uporabi člen 108(2) Uredbe, Urad zavrže prijavo za konverzijo kot nedopustno le glede tistih držav članic, za katere je konverzija po navedeni določbi izključena.

4.

Če je Urad ali Sodišče za znamko Skupnosti zavrnilo prijavo znamke Skupnosti ali je razglasilo znamko Skupnosti za neveljavno iz absolutnih razlogov s sklicevanjem na jezik države članice, se konverzija izključi na podlagi člena 108(2) Uredbe za vse države članice, v katerih je ta jezik eden izmed uradnih jezikov. Če je Urad ali Sodišče za znamko Skupnosti zavrnilo prijavo znamke Skupnosti ali je razglasilo znamko Skupnosti za neveljavno iz absolutnih razlogov, za katere se je ugotovilo, da veljajo v celotni Skupnosti, ali na račun prejšnje znamke Skupnosti ali druge pravice industrijske lastnine Skupnosti, se konverzija izključi na podlagi člena 108(2) Uredbe za vse države članice.“

29.

Pravilo 47 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 47

Prenos na glavne urade za industrijsko lastnino držav članic

Če prijava za konverzijo ustreza zahtevam iz Uredbe in teh pravil, Urad prenese prijavo za konverzijo in podatke iz pravila 84(2) na glavne urade za industrijsko lastnino držav članic, vključno z Uradom Beneluksa za znamke, za katere je bila prijava ugotovljena kot dopustna. Urad obvesti prijavitelja o datumu prenosa.“

30.

V pravilu 50(1) se doda naslednje:

„Zlasti, če je pritožba naperjena proti odločitvi, sprejeti v postopku ugovora, se člen 78a Uredbe ne uporablja za časovne roke, določene na podlagi člena 61(2) Uredbe.

Če je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore skladno z uredbo in temi pravili, razen če odbor meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze upoštevati v skladu s členom 74(2) Uredbe.“

31.

Pravilo 51 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 51

Povračilo pristojbin za pritožbe

Pristojbina za pritožbo se povrne le po odredbi katerega izmed naslednjih:

(a)

oddelka, katerega odločba je izpodbijana, če dovoli vmesni preizkus na podlagi člena 60(1) ali člena 60a Uredbe;

(b)

odbora za pritožbe, če pritožbo dovoli in meni, da je takšno povračilo pravično zaradi bistvenih kršitev postopka.“

32.

Pravilo 53 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 53

Popravki napak v odločbah

Če Urad ugotovi po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke v postopku jezikovne napake, napake pri prepisu in očitne napake v odločitvi, zagotovi, da napako popravi odgovorni oddelek.“

33.

Vstavi se naslednje pravilo 53a:

„Pravilo 53a

Razveljavitev odločbe ali vpisa v register

1.

Če Urad ugotovi po uradni dolžnosti ali na podlagi ustrezne informacije strank v postopku, da je odločba ali vpis v register predmet razveljavitve na podlagi člena 77a Uredbe, obvesti o nameravani razveljavitvi prizadeto stranko.

2.

Prizadeta stranka lahko predloži stališča o nameravani razveljavitvi v roku, ki ga določi Urad.

3.

Če se prizadeta stranka strinja z nameravano razveljavitvijo ali če ne predloži stališč v roku, Urad razveljavi odločbo ali vpis. Če se prizadeta stranka ne strinja z razveljavitvijo, Urad odloči o razveljavitvi.

4.

Odstavki 1, 2 in 3 se smiselno uporabljajo, če je verjetno, da bo razveljavitev vplivala na več kot eno stranko. V teh primerih se stališča, ki jih predloži ena stranka na podlagi odstavka 3, vedno sporočijo drugi stranki ali strankam s pozivom, naj predložijo stališča.

5.

Če razveljavitev odločbe ali vpisa v register vpliva na odločbo ali vpis, ki je bil objavljen, se objavi tudi razveljavitev.

6.

Za razveljavitev po odstavkih 1 do 4 je pristojen oddelek ali enota, ki je izdala odločbo.“

34.

Pravilo 59(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.

Znesek in predujem stroškov, ki se plačajo v skladu z odstavki 1, 2 in 3, določi predstojnik Urada, objavijo pa se v uradnem glasilu Urada. Zneski se izračunajo na isti osnovi, kot je določena v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti in njihovi Prilogi VII.“

35.

Pravilo 60 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 60

Zapisnik o ustnem postopku

1.

O ustnem postopku ali pridobivanju dokazov se sestavi zapisnik, ki vključuje:

(a)

datum postopka;

(b)

imena pristojnih uslužbencev Urada, strank, njihovih zastopnikov ter prisotnih prič in izvedencev;

(c)

prošnje in zahteve strank;

(d)

način dajanja in pridobivanja dokazov;

(e)

kjer je primerno, odredbe ali odločbe, ki jih izda Urad.

2.

Zapisnik postane del spisa zadevne prijave znamke Skupnosti ali registracije. Stranke dobijo izvod zapisnika.

3.

Če se zaslišijo priče, izvedenci ali stranke skladno s členom 76(1)(a) ali (d) Uredbe ali pravilom 59(2), se njihove izjave posnamejo.“

36.

Pravilo 61 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

V postopkih pred Uradom imajo vsa obvestila Urada obliko oddaje originalnega dokumenta, njegovega neoverjenega prepisa ali računalniškega izpisa skladno s pravilom 55, ali kar zadeva dokumente, ki izhajajo od samih strank, dvojnikov ali neoverjenih prepisov.“

(b)

Doda se naslednji odstavek 3:

„3.

Če je naslovnik navedel številko telefaksa ali podatke za navezavo stikov za medsebojno obveščanje s pomočjo drugih tehničnih sredstev, Urad izbere med temi sredstvi obveščanja in obveščanjem po pošti.“

37.

Pravilo 62 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Odločbe, za katere velja rok za pritožbo, vabila in drugi dokumenti, ki jih določi predstojnik Urada, se posredujejo s priporočeno pošiljko in s povratnico. Vsa druga sporočila se posredujejo z navadno pošto.“

(b)

Drugi stavek odstavka 2 se črta.

(c)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.

Obvestilo z navadno pošto se šteje za opravljeno deseti dan po odpošiljanju.“

38.

V pravilu 65(1) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Obvestilo se šteje za opravljeno na datum, ko je bilo sporočilo prejeto po telefaksu prejemnika.“

39.

Pravilo 66(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.

Če naslovnikovega naslova ni mogoče ugotoviti ali če se je obveščanje v skladu s pravilom 62 izkazalo za nemogoče tudi po najmanj enem poskusu Urada, se obveščanje izvrši z javnim obvestilom.“

40.

Pravilo 72(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.

Če rok poteče na dan splošne prekinitve pri dostavljanju pošte v državi članici, v kateri se nahaja Urad, ali, če je in v obsegu, ki ga je dovolil predstojnik Urada, sporočanje dovoljeno preko elektronskih sredstev na podlagi pravila 82, na dan dejanske prekinitve zvez Urada preko teh elektronskih sredstev sporočanja, se rok podaljša do prvega dne po koncu obdobja prekinitve, ko je Urad odprt za sprejem dokumentov, in ko se dostavlja navadna pošta. Trajanje obdobja prekinitve določi predstojnik Urada.“

41.

Pravilo 72(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.

Če izjemen pojav, na primer naravna nesreča ali stavka, prizadene ali moti pravilno sporočanje strank v postopku pred Uradom ali obratno, lahko predstojnik Urada določi, da se za stranke v postopku, ki imajo svoje stalno prebivališče ali registrirani sedež v zadevni državi članici ali ki so imenovale zastopnika s poslovno enoto v zadevni državi, vsi roki, ki bi sicer pretekli na datum začetka takšnega pojava ali po njem, ki jih določi Urad, podaljšajo do datuma, ki ga določi Urad. Če pojav prizadene sedež Urada, se v takšni določitvi predstojnika navede, da velja za vse stranke v postopku.“

42.

Pravilo 76 se spremeni:

(a)

Odstavki 1 do 4 se nadomestijo z naslednjim:

„1.

Odvetniki in poklicni zastopniki, navedeni na seznamu, ki ga vodi Urad na podlagi člena 89(2) Uredbe, morajo pri njem vložiti podpisano pooblastilo za vnos v spise le, če to Urad izrecno zahteva, ali če je več strank v postopku, v katerem zastopnik deluje pred Uradom, če druga stranka to izrecno zahteva.

2.

Zaposleni, ki zastopajo fizične ali pravne osebe na podlagi člena 88(3) Uredbe, morajo vložiti pri Uradu podpisano pooblastilo za vnos v spise.

3.

Pooblastilo se lahko vloži v katerem koli uradnem jeziku Skupnosti. Obsega lahko eno ali več prijav ali registracij znamk ali je lahko v obliki generalnega pooblastila, ki zastopnika pooblašča za zastopanje v vseh postopkih pred Uradom, v katerih je oseba, ki daje pooblastilo, stranka.

4.

Če se na podlagi odstavka 1 ali 2 zahteva vložitev podpisanega pooblastila, Urad določi rok, v katerem je treba takšno pooblastilo vložiti. Če pooblastilo ni vloženo pravočasno, se postopek nadaljuje z zastopano osebo. Vsa dejanja v postopku razen vložitve prijave, ki jo opravi zastopnik, se štejejo, da niso bila storjena, če jih zastopana oseba ne odobri v roku, ki ga določi Urad. To ne vpliva na uporabo člena 88(2) Uredbe.“

(b)

Odstavka 8 in 9 se nadomestita z naslednjim:

„8.

Če se imenovanje zastopnika sporoči Uradu, se ime in poslovna enota zastopnika navedeta v skladu s pravilom 1(1)(e). Če zastopnik deluje pred Uradom, kjer je že bil imenovan, navede svoje ime in po možnosti identifikacijsko številko, ki mu jo dodeli Urad. Če ista stranka imenuje več zastopnikov, lahko ti ne glede na kakršne koli nasprotne določbe v pooblastilih delujejo združeno ali posamično.

9.

Pooblastilo združenja zastopnikov šteje kot pooblastilo za vsakega zastopnika, ki deluje v tem združenju.“

43.

Pravilo 79 se spremeni:

(a)

Točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

s predložitvijo podpisanega originala zadevnega dokumenta na Uradu po pošti, z osebnim vročanjem ali na kak drug način;

(b)

s prenosom dokumenta po telefaksu v skladu s pravilom 80;“

(b)

Točka (c) se črta.

44.

Vstavi se naslednje pravilo 79a:

„Pravilo 79a

Dodatki k pisnim sporočilom

Če predloži dokument v skladu s točko (a) pravila 79 stranka v postopku pred Uradom, ki vključuje več kot eno stranko v postopku, se dokument ali dokazilo, pa tudi vse priloge k dokumentu predložijo v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku.“

45.

Pravilo 80 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Če se prijava registracije znamke Skupnosti odda Uradu po telefaksu in prijava vsebuje prikaz znamke po pravilu 3(2), ki ne izpolnjuje zahtev tega pravila, se zahtevano število prikazov, primernih za objavo, odda Uradu v skladu s pravilom 79(a). Če Urad prejme prikaze v roku enega meseca od dne prejema telefaksa, se šteje, da je Urad prikaz prejel na datum, na katerega je prejel telefaks.“

(b)

V odstavku 3 se doda naslednji stavek:

„Če je prijava poslana po telefaksu elektronsko, mora navedba imena pošiljatelja ustrezati podpisu.“

(c)

Odstavek 4 se črta.

46.

Pravilo 81 se črta.

47.

Pravilo 82 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Predstojnik Urada določi v kakšnem obsegu in pod katerimi tehničnimi pogoji se lahko sporočila pošiljajo Uradu z elektronskimi sredstvi.“

(b)

Odstavek 4 se črta.

48.

Pravilo 83 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 83

Obrazci

1.

Urad brezplačno daje na voljo obrazce za namene:

(a)

vložitve prijave znamke Skupnosti, kjer je to primerno vključno z zahtevo za poročilo o poizvedbi;

(b)

vložitve ugovora;

(c)

zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti;

(d)

zahteve za registracijo prenosa ter obrazec za prenos in dokument za prenos, predviden v pravilu 31(5);

(e)

zahteve za registracijo licence;

(f)

zahteve za podaljšanje registracije znamke Skupnosti;

(g)

pritožbo;

(h)

pooblastitve zastopnika v obliki posamične pooblastitve in v obliki splošne pooblastitve;

(i)

predložitve mednarodne prijave ali naknadne označbe na podlagi Madridskega protokola Uradu.

2.

Stranke v postopku na Uradu lahko uporabijo tudi:

(a)

obrazce, uvedene na podlagi Pogodbe o pravu znamk ali priporočil skupščine Pariške unije za varstvo industrijske lastnine;

(b)

z izjemo obrazca iz točke (i) odstavka 1, obrazce enake vsebine in formata.

3.

Urad da na voljo obrazce iz odstavkov (1) v vseh uradnih jezikih Skupnosti.“

49.

Pravilo 84 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

ime in naslov prijavitelja;“

(b)

Odstavek 3 se spremeni:

(i)

Točka (i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

izvršba v skladu s členom 20 Uredbe in postopki v primeru insoventnosti v skladu s členom 21 Uredbe;“

(ii)

Dodata se naslednji točki (w) in (x):

„(w)

delitev registracije na podlagi člena 48a Uredbe in pravila 25a, skupaj s točkami iz odstavka 2 glede deljene registracije, kakor tudi seznam blaga in storitev v prvotni registraciji, kot je bil spremenjen;

(x)

razveljavitev odločbe ali vpisa v register na podlagi člena 77a Uredbe, kjer razveljavitev zadeva odločitev ali vpis, ki je bil objavljen.“

50.

Pravilo 85(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.

Bilten za znamke Skupnosti izhaja na način in s pogostostjo, ki ju določi predstojnik Urada.“

51.

Pravilo 89(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

„1.

Pri pregledu spisov v zvezi z znamko Skupnosti in registriranih znamk Skupnosti se pregleda bodisi originalni dokument bodisi njegovi prepisi ali tehnični načini shranjevanja, če se spisi shranjujejo na ta način. Način pregleda določi predstojnik Urada.

Pri pregledu spisov, kot predvidevajo odstavki 3, 4 in 5, se zahteva za pregled spisov ne šteje za vloženo, dokler se ne plača zahtevana pristojbina. Za pregled tehničnih načinov shranjevanja, ki se opravi sprotno, se pristojbina ne plača.

2.

Če se zahteva pregled spisov prijave znamke Skupnosti, ki še ni bila objavljena na podlagi člena 40 Uredbe, mora zahteva vsebovati navedbo in dokaze, da je prijavitelj privolil v pregled ali izjavil, da bo po registraciji znamke uveljavljal pravice na njeni podlagi proti stranki, ki zahteva pregled.“

52.

Pravilo 91 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 91

Shranjevanje spisov

1.

Predstojnik Urada določi obliko, v kateri se spisi hranijo.

2.

Če se spisi hranijo v elektronski obliki, se ti elektronski spisi ali njihove varnostne kopije hranijo brez časovne omejitve. Originalni dokumenti, ki so jih vložile stranke v postopku, kot podlaga takšnih elektronskih spisov, se odstranijo po tem, ko jih je Urad prejel, kar določi predstojnik Urada.

3.

Če in kolikor se spisi ali deli spisov hranijo v kakršni koli obliki razen elektronske, se dokumenti, ki sestavljajo del takih spisov, hranijo vsaj pet let po koncu leta, v katerem:

(a)

se prijava zavrže ali umakne oziroma šteje za umaknjeno;

(b)

registracija znamke Skupnosti popolnoma poteče v skladu s členom 47 Uredbe;

(c)

se registrira popolna odpoved znamki Skupnosti v skladu s členom 49 Uredbe;

(d)

se znamka Skupnosti popolnoma izbriše iz registra v skladu s členom 56(6) ali členom 96(6) Uredbe.“

53.

Pravilo 94 se spremeni:

(a)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Če znesek stroškov ni določen na podlagi prvega stavka člena 81(6) Uredbe, se zahtevi za določitev stroškov priložijo izračun in spremna dokazila. Za stroške zastopanja iz odstavka 7(d) tega pravila, zadošča zagotovilo zastopnika, da so dejansko nastali. Za ostale stroške zadošča, da je izkazana njihova verjetnost. Če je znesek stroškov določen na podlagi prvega stavka člena 81(6) Uredbe, se stroški zastopanja odobrijo po stopnji, določeni v odstavku 7(d) tega pravila in ne glede na to, ali so dejansko nastali.“

(b)

V odstavku 4, se besede „drugem stavku člena 81(6)“ nadomestijo s „tretjem stavku člena 81(6)“.

(c)

Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

Ob upoštevanju odstavka 3 tega pravila nosi stroške, ki so nujno potrebni za postopek in ki jih dejansko povzroči zmagovita stranka, poražena stranka v skladu s členom 81(1) Uredbe na podlagi naslednjih maksimalnih stopenj:

(a)

če stranke ne zastopa zastopnik, potne stroške in stroške bivanja ene stranke za eno osebo za pot tja in nazaj od stalnega prebivališča ali poslovne enote do mesta, kjer poteka ustni postopek na podlagi pravila 56, kot sledi:

(i)

strošek potovanja z železnico v prvem razredu vključno z običajnimi prevoznimi dodatki, če skupna razdalja po železnici ne presega 800 km;

(ii)

strošek letalske vozovnice v turističnem razredu, če skupna razdalja po železnici presega 800 km ali pot prečka morje;

(iii)

stroški bivanja, kot so določeni v členu 13 Priloge VII h kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti;

(b)

potni stroški zastopnikov v smislu člena 89(1) Uredbe po stopnjah, predvidenih v točki (a) (i) in (ii) tega pravila;

(c)

potni stroški, stroški bivanja, nadomestilo za izgubo dohodka in honorarji, do katerih so priče in izvedenci upravičeni na podlagi pravila 59(2), (3) ali (4), kolikor ima končno odgovornost stranka v postopku podlagi pravila 59(5)(b);

(d)

stroški zastopanja v smislu člena 89(1) Uredbe,

(i)

stranke, ki ugovarjajo, v postopku ugovora:

 

300 EUR;

(ii)

prijavitelja v postopku ugovora:

 

300 EUR;

(iii)

vložnika zahteve v postopku v zvezi s razveljavitvijo ali ničnostjo znamke Skupnosti:

 

450 EUR;

(iv)

imetnika znamke v postopku v zvezi s razveljavitvijo ali ničnostjo znamke Skupnosti:

 

450 EUR;

(v)

pritožnika v pritožbenem postopku:

 

550 EUR;

(vi)

nasprotne stranke v pritožbenem postopku:

 

550 EUR;

(vii)

če se opravi ustni postopek, v katerega so bile stranke pozvane na podlagi pravila 56, se znesek iz točk (i) do (vi) poviša za 400 EUR;

(e)

če je v prijavi več prijaviteljev ali imetnikov znamke Skupnosti ali je več strank, ki ugovarjajo, ali vložnikov zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, ki so skupno vložili ugovor ali zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, poražena stranka nosi stroške iz točke (a) samo za eno tako osebo;

(f)

če uspešno stranko zastopa več kot en zastopnik v smislu člena 89(1) Uredbe, poražena stranka krije stroške iz točk (b) in (d) tega pravila le za eno takšno osebo;

(g)

poražena stranka ni dolžna zmagoviti stranki povrniti nobenih stroškov, izdatkov in pristojbin razen tistih iz točk (a) do (f).“

54.

Pravilo 98 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 98

Prevodi

1.

Če naj se vloži prevod dokumenta, mora biti prevod istoveten z dokumentom, na katerega se nanaša, in prikazati zgradbo in vsebino originalnega dokumenta. Urad lahko v roku, ki ga določi, zahteva vložitev potrdila, da se prevod ujema z izvirnim besedilom. Predstojnik Urada določi način potrditve prevoda.

2.

Če uredba ali ta pravila ne določajo drugače, se šteje, da Urad dokumenta, za katerega mora biti vložen prevod, ni prejel,

(a)

če Urad prejme prevod po preteku roka za predložitev originalnega dokumenta ali prevoda;

(b)

v primeru iz odstavka 1, če potrdilo ni vloženo določenem roku.“

55.

Pravilo 100 se nadomesti z naslednjim:

„Pravilo 100

Odločitve, ki jih sprejme en član

Primeri, v katerih lahko na podlagi člena 127(2) ali člena 129(2) Uredbe sprejme odločitev en član oddelka za ugovore ali oddelka za razveljavitev, so:

(a)

odločitve o porazdelitvi stroškov;

(b)

odločitve o določitvi zneska stroškov, ki jih je treba plačati na podlagi prvega stavka člena 81(6) Uredbe;

(c)

odločitve, da se spis zaključi ali da se razsojanje ne nadaljuje;

(d)

odločitve, da se ugovor zavrže kot nedopusten pred pretekom roka iz pravila 18(1);

(e)

odločitve o prekinitvi postopka;

(f)

odločitve o združitvi ali razdružitvi več ugovorov v skladu s pravilom 21(1).“

56.

Odstavki 1, 2 in 3 pravila 101 se nadomestijo z naslednjim:

„1.

Če je potrebno, predstojnik Urada zahteva, naj Komisija poizve, ali država, ki ni podpisnica Pariške konvencije ali Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, priznava vzajemnost v smislu člena 29(5) Uredbe.

2.

Če Komisija ugotovi, da je vzajemnost v skladu z odstavkom 1 priznana, objavi sporočilo o tem v Uradnem listu Evropske unije.

3.

Člen 29(5) Uredbe se uporablja od datuma objave sporočila iz odstavka 2 v Uradnem listu Evropske unije, razen če je v sporočilu naveden zgodnejši datum, od katerega se uporablja. Veljati preneha z dnem objave sporočila Komisije, da vzajemnost ni več priznana, v Uradnem listu Evropske unije, razen, če je v sporočilu naveden zgodnejši datum, od katerega se uporablja.“

57.

Pravilo 114 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

navedbe in elementi iz pravila 15(2)(b) do (h).“

(b)

V odstavku 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Pravila 15(1), (3) in (4) in 16 do 22 se uporabljajo ob upoštevanju:“

58.

Točka (c) pravila 122(1) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

navedbe in elementi iz pravila 44(1)(a), (c), (d), (e) in (f)“.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Točka (1)(d), točka (3), točka (4) in točka (7) člena 1 se uporabljajo od 10. marca 2008, kot tudi drugi del, ki se začne z besedo „vključno“, točke (a) pravila 83(1), kot določa točka (48) člena 1 te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2005

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 11, 14.1.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 422/2004 (UL L 70, 9.3.2004, str. 1).

(2)  UL L 303, 15.12.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 782/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 88).

(3)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1.“


Top