EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0913

Uredba Komisije (ES) št. 913/2005 z dne 16. junija 2005 o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

OJ L 154, 17.6.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/913/oj

17.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 913/2005

z dne 16. junija 2005

o določitvi stopenj nadomestil, ki se uporabljajo za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni tržni ureditvi za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni tržni ureditvi za riž (2), in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1784/2003 in člen 14(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003 določata, da se razlika med kotiranji ali cenami na svetovnem trgu za proizvode, ki so navedeni v členu 1 vsake od teh uredb, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o skupnih izvedbenih pravilih za odobravanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in merilih za določitev vsote takih nadomestil (3), navaja izdelke, za katere naj bi se določila stopnja nadomestila, se uporablja, če so ti izdelki izvoženi v obliki blaga iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, kakor je ustrezno.

(3)

V skladu s prvim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1520/2000, je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vnaprej določene visoke stopnje nadomestil lahko ogrozijo obveznosti, ki so bile sprejete v zvezi z nadomestili, ki se jih lahko dodeli za izvoz kmetijskih proizvodov v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi. Zato je treba v takih okoliščinah sprejeti previdnostne ukrepe, vendar tako, da se ne prepreči sklepanja dolgoročnih pogodb. Določitev posebne višine nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča doseganje teh različnih ciljev.

(5)

Ob upoštevanju poravnave med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike glede izvoza testenin Skupnosti v Združene države, odobrene z Odločbo Sveta 87/482/EGS (4), je treba razlikovati nadomestilo za blago, ki sodi v oznaki KN 1902 11 00 in 1902 19, glede na predvideno destinacijo.

(6)

V skladu s členoma 4(3) in (5) Uredbe (ES) št. 1520/2000, je treba določiti nižjo stopnjo izvoznega nadomestila, ob upoštevanju višine proizvodnega nadomestila, v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 1722/93 (5), za osnovne zadevne proizvode, uporabljene v predvidenem obdobju proizvodnje blaga.

(7)

Alkoholne pijače se štejejo za manj občutljive na cene žit, ki so uporabljena za njihovo izdelavo. Vendar pa Protokol 19 Akta o pristopu Velike Britanije, Irske in Danske določa, da morajo biti določeni potrebni ukrepi, da se omogoči uporaba žit Skupnosti v izdelovanju alkoholnih pijač, pridobljenih iz žit. Tako je stopnjo nadomestila, uporabljeno za žita, izvožena v obliki alkoholnih pijač, treba prilagoditi.

(8)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, uporabljene na podlagi osnovnih proizvodov iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 1520/2000 in iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1784/2003 ali iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003, in izvožene v obliki blaga, zajetega v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, so določene, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. junija 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(3)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 886/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 14).

(4)  UL L 275, 29.9.1987, str. 36.

(5)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1548/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo od 17. junija 2005 za nekatere proizvode iz žita in riža, izvožene v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Poimenovanje proizvodov (2)

Stopnja nadomestila za 100 kg osnovnega izdelka

V primeru vnaprejšnjega določanja nadomestil

Drugo

1001 10 00

Trda pšenica:

 

 

– na izvoz blaga, ki se uvršča pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih

1001 90 99

Navadna pšenica in soržica:

 

 

– na izvoz blaga, ki se uvršča pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih:

 

 

– – kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

– – kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

– – v drugih primerih

1002 00 00

1003 00 90

Ječmen

 

 

– kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

– v drugih primerih

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Koruza (zrnje), uporabljena v obliki

 

 

– škroba:

 

 

– – kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

3,395

3,543

– – kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

1,975

1,975

– – v drugih primerih

4,222

4,222

– glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina in maltodekstrinskega sirupa tarifnih oznak KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

2,340

2,488

– – kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

1,481

1,481

– – v drugih primerih

3,167

3,167

– kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

1,975

1,975

– drugo (vključno nepredelano)

4,222

4,222

Krompirjev škrob tarifne oznake 1108 13 00podoben proizvodu, dobljenemu iz predelane koruze:

 

 

– kadar se uporablja člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000 (3),

3,146

3,544

– kadar je blago, ki se uvršča pod tarifno številko 2208 (4), izvoženo

1,975

1,975

– v drugih primerih

4,222

4,222

ex 1006 30

Brušeni riž:

 

 

– okroglozrnat

– srednjezrnat

– olgozrnat

1006 40 00

Lomljeni riž

1007 00 90

Sorgo v zrnju razen hibridov za setev


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004 in za blago, našteto v Tabeli I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.

(2)  Kar zadeva kmetijske proizvode, dobljene s predelavo osnovnih ali/in enakovrednih proizvodov, se uporabljajo koeficienti, določeni v Prilogi E k Uredbi Komisije (ES) št. 1520/2000 (UL L 177, 15.7.2000, str. 1).

(3)  Zadevno blago se uvršča pod oznako KN 3505 10 50.

(4)  Blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 2825/93 (UL L 258, 16.10.1993, str. 6).

(5)  Za sirupe tarifnih oznak 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 60 90, dobljenih z mešanjem glukoznega in fruktoznega sirupa, se lahko izvozno nadomestilo dodeli le za glukozni sirup.


Top