EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0716

Uredba Komisije (ES) št. 716/2005 z dne 12. maja 2005 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno predelavi (1. julij 2005 do 30. junij 2006)

OJ L 121, 13.5.2005, p. 53–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/716/oj

13.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/53


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 716/2005

z dne 12. maja 2005

o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno predelavi (1. julij 2005 do 30. junij 2006)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam CXL Svetovne trgovinske organizacije Skupnosti nalaga, da odpre letno tarifno kvoto v višini 50 700 ton za uvoz zamrznjenega govejega mesa, namenjenega predelavi. Izvedbena pravila je treba določiti za kvotno leto 2005/2006, ki se začne s 1. julijem 2005.

(2)

Za uvoz zamrznjenega govejega mesa v skladu s tarifno kvoto veljajo uvozne carine in pogoji, določeni v skladu s serijsko številko 13 Priloge 7 k tretjemu delu Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2). Pri razčlenitvi tarifne kvote na vsako od zgoraj navedenih ureditev je treba upoštevati izkušnje, pridobljene pri podobnih uvozih v preteklosti.

(3)

Da bi se izognili špekulacijam, je treba dostop do kvote dovoliti le aktivnim predelovalcem, ki opravljajo predelavo v obratih, registriranih v skladu s členom 8 Direktive Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki v Skupnosti (3).

(4)

Pri uvozu v Skupnost v skladu s tarifno kvoto je treba predložiti uvozno dovoljenje skladno s prvim pododstavkom člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999. Po razdelitvi uvoznih pravic na podlagi zahtevkov predelovalcev, ki izpolnjujejo pogoje, je treba omogočiti izdajo dovoljenj. Za uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, se uporabljajo določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) in Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj v sektorju govejega in telečjega mesa ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (5).

(5)

Da bi se preprečile špekulacije, je treba predelovalcem izdati uvozna dovoljenja le za količine, za katere so jim bile dodeljene uvozne pravice. Iz enakega razloga je treba položiti tudi varščino skupaj z zahtevkom za pridobitev uvoznih pravic. Zahtevek za uvozna dovoljenja, ki ustrezajo dodeljenim pravicam, bi moral biti osnovna zahteva v smislu Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (6).

(6)

Uporaba tarifne kvote zahteva strog nadzor uvoza in učinkovito kontrolo njene uporabe in namembnega kraja. Zato mora biti predelava odobrena le v obratu iz uvoznega dovoljenja.

(7)

Varščina mora biti položena, da bi se zagotovila uporaba uvoženega mesa v skladu s specifikacijami tarifne kvote. Višina varščine se določi ob upoštevanju razlike med carinskimi dajatvami, ki veljajo znotraj kvote in zunaj nje.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, se za obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006 odpre uvozna tarifna kvota 50 700 ton v protivrednosti zamrznjenega govejega mesa s kostmi, ki je razvrščeno pod oznake KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ali 0206 29 91 in je namenjeno predelavi v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu „kvota“).

Člen 2

1.   V tej uredbi se proizvod A opredeli kot predelan proizvod z oznakami KN 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ali 1602 50 80, ki ne vsebuje drugega mesa razen mesa goveda, z razmerjem med kolagenom in beljakovinami, ki ne presega 0,45 in vsebuje po teži najmanj 20 % pustega mesa brez drobovine in maščobe z mesom ter želejem, kar ustreza najmanj 85 % skupne neto teže.

Vsebnost kolagena se določi tako, da se vsebnost hidroksiprolina pomnoži s faktorjem 8. Vsebnost hidroksiprolina se določi v skladu z ISO metodo 3496-1994.

Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom, določenim v Prilogi k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (7).

Med klavnične odpadke štejemo: glave in dele glave (vključno z ušesi), spodnje dele nog, repe, srce, seske, jetra, ledvice, priželjc in trebušno slinavko, možgane, pljuča, goltanec, notranjo mišično prepono, vranico, jezik, notranjo jajčno opno, hrbtenjačo, užitno kožo, reprodukcijske organe (npr. maternico, jajčnike in testise), ščitnico in hipofizo.

Proizvod mora skozi toplotno obdelavo, ki zagotavlja koagulacijo mesnih beljakovin v celotnem proizvodu, kar povzroči, da se na površini reza ne pojavijo sledovi rdečkaste tekočine, kadar se proizvod prereže vzdolž njegovega najdebelejšega dela.

2.   V tej uredbi se proizvod B opredeli kot predelani proizvod, ki vsebuje goveje meso razen:

(a)

proizvodov iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1254/1999; ali

(b)

proizvodov, navedenih v odstavku 1.

Kot proizvod B se obravnava predelani proizvod z oznako KN 0210 20 90, ki je bil sušen ali prekajen, in sta se zato barva in čvrstost svežega mesa v celoti izgubili ter razmerje med vodo in beljakovinami ne presega 3,2.

Člen 3

1.   Celotna količina iz člena 1 se razdeli na dve količini:

(a)

40 000 zamrznjenega govejega mesa, namenjenega proizvodnji proizvodov A;

(b)

10 700 zamrznjenega govejega mesa, namenjenega proizvodnji proizvodov B;

2.   Kvota je označena z naslednjimi zaporednimi številkami:

09.4057 za količino iz odstavka 1(a),

09.4058 za količino iz odstavka 1(b),

3.   Uvozne carine, ki se uporabijo za zamrznjeno goveje meso v okviru kvote, so določene pod zaporedno številko 13 Priloge 7 tretjega dela Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.

Člen 4

1.   Zahtevek za uvozne pravice se lahko vloži le v imenu predelovalnih obratov, ki so bili odobreni v skladu s členom 8 Direktive 77/99/EGS in so bili aktivni v proizvodnji predelanih proizvodov, ki vsebujejo goveje meso, vsaj enkrat od 1. julija 2004.

Za vsako količino iz člena 3(1) se lahko za vsak odobreni predelovalni obrat sprejme le en zahtevek za uvozne pravice, ki ne presega 10 % posamezne razpoložljive količine.

Zahtevki za uvozne pravice se lahko vložijo le v državi članici, kjer je predelovalec registriran za plačevanje davka na dodano vrednost.

2.   Z zahtevkom za uvozne pravice se položi tudi varščina v višini 6 EUR na 100 kg.

3.   Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega pododstavka odstavka 1 se predložijo skupaj z zahtevkom za uvozne pravice.

Pristojni nacionalni organ odloči, katera so sprejemljiva dokumentarna dokazila o skladnosti s temi pogoji.

Člen 5

1.   Vsak zahtevek za uvozne pravice za proizvodnjo proizvodov A ali B se navede v protivrednosti mesa s kostmi.

V tem odstavku je 100 kg govejega mesa s kostmi enakovredno 77 kilogramom govejega mesa brez kosti.

2.   Vsak zahtevek za uvozne pravice za proizvodnjo proizvodov A ali proizvodov B mora priti do pristojnega organa najpozneje do 13. ure po bruseljskem času do drugega petka po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Države članice pošljejo Komisiji najpozneje do četrtega petka po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije seznam vlagateljev zahtevkov in količin, za katere se je zaprosilo iz vsake od dveh kategorij, skupaj s številkami odobritve zadevnih predelovalnih obratov.

Vsa sporočila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se pošljejo po faksu ali elektronski pošti z uporabo obrazcev v prilogah I in II.

4.   Komisija odloči kakor hitro je mogoče, v kolikšni meri se zahtevki sprejmejo, po potrebi v odstotku količine, za katero se je zaprosilo.

Člen 6

1.   Pri vsakem uvozu zamrznjenega govejega mesa, za katerega so se dodelile uvozne pravice v skladu s členom 5(4), je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Za varščino iz člena 4(2) je osnovna zahteva v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85 vložitev zahtevka za uvozna dovoljenja, ki ustreza dodeljenim uvoznim pravicam.

Ko Komisija v skladu s členom 5(4) določi koeficient znižanja, se položena varščina sprosti v zvezi z zaprošenimi uvoznimi pravicami, ki presegajo dodeljene uvozne pravice.

3.   Uvozne pravice, dodeljene predelovalcem, jim dajejo pravico do pridobitve uvoznih dovoljenj za količine, ki so enakovredne dodeljenim pravicam.

Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo izključno:

(a)

v državi članici, v kateri je bil vložen zahtevek za uvozne pravice;

(b)

s strani predelovalcev ali v imenu predelovalcev, ki so jim bile dodeljene uvozne pravice.

4.   Varščina se položi pri pristojnem organu v času uvoza za zagotovitev, da predelovalec, ki so mu bile dodeljene uvozne pravice, v treh mesecih od dneva uvoza predela celotno količino uvoženega mesa v zahtevane končne proizvode v svojem obratu, navedenem v zahtevku za dovoljenje.

Zneski varščin so določeni v Prilogi III.

Člen 7

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata, razen če ni drugače predvideno v tej uredbi.

Člen 8

1.   Zahtevek za dovoljenje in dovoljenje vsebujeta naslednje informacije:

(a)

v polju 8 državo porekla;

(b)

v polju 16 eno od ustreznih oznak KN iz člena 1;

(c)

v polju 20 najmanj enega od naslednjih zaznamkov iz Priloge IV.

2.   Izvozna dovoljenja so veljavna 120 dni od datuma dejanske izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (EGS) št. 1291/2000. Nobeno uvozno dovoljenje ni veljavno po 30. juniju 2006.

3.   V skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se celotna dajatev skupne carinske tarife, ki se uporablja na dan sprostitve v prosti promet, pobere za vse uvožene količine, ki presegajo količine, navedene v uvoznem dovoljenju.

Člen 9

Države članice vzpostavijo sistem fizičnih pregledov in preverjanja listin, da bi v treh mesecih od datuma uvoza zagotovile predelavo vsega mesa v predelovalnih obratih v kategorijo proizvoda, opredeljenega v zadevnem uvoznem dovoljenju.

Sistem vključuje fizične preglede količine in kakovosti na začetku predelave, med predelavo in po zaključku procesa predelave. V ta namen morajo predelovalci kadar koli izkazati istovetnost in uporabo uvoženega mesa na podlagi ustrezne proizvodne dokumentacije.

Pristojni organ lahko pri tehničnem preverjanju proizvodne metode, v tolikšni meri kot je potrebno, dovoli odstopanje zaradi izgub pri odcejanju in obrezovanju.

Da bi preverile kakovost končnega proizvoda in ugotovile skladnost s predelovalčevo formulo sestave proizvoda, države članice vzamejo reprezentativne vzorce in analizirajo navedene proizvode. Stroške takšnih postopkov plača zadevni predelovalec.

Člen 10

1.   Varščina iz člena 6(4) se sprosti v sorazmerju s količino, za katero je pristojni organ v sedmih mesecih od dneva uvoza prejel zadovoljivo dokazilo, da je bilo uvoženo meso v celoti ali delno predelano v ustrezne proizvode v namembnem obratu v treh mesecih od dneva uvoza.

Če je bilo meso predelano po roku treh mesecev, navedenem v prvem pododstavku, se varščina sprosti, vendar se odšteje 15 % znižanje in dodatno še 2 % od preostalega zneska za vsak dan, za katerega je bil rok prekoračen.

Če se dokazilo o predelavi izdela v roku sedmih mesecev, navedenem v prvem pododstavku, in predloži v 18 mesecih po poteku navedenih sedmih mesecev, se zaseženi znesek, 15 % zneska varščine, povrne.

2.   Znesek varščine, ki se ne sprosti, kot je navedeno v členu 6(4), se zaseže in zadrži kot carina.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1899/2004 (UL L 328, 30.10.2004, str. 67).

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(3)  UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(6)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).

(7)  UL L 210, 1.8.1986, str. 39.


PRILOGA I

Faks EK: (32-2) 292 17 34

e-naslov: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Uporaba členov 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 716/2005

Image


PRILOGA II

Faks EK: (32-2) 292 17 34

e-naslov: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Zahtevek iz člena 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 716/2005

Image


PRILOGA III

ZNESKI VARŠČINE (1)

(v EUR/1000 kg neto)

Proizvod

(oznaka KN)

Za proizvodnjo proizvodov A

Za proizvodnjo proizvodov B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Menjalni tečaj, ki ga je treba uporabiti, je menjalni tečaj na dan pred pologom varščine.


PRILOGA IV

Zaznamki iz člena 8(1)(c)

—   v španščini: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 716/2005

—   v češčini: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 716/2005

—   v danščini: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 716/2005

—   v nemščini: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 716/2005

—   v estonščini: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 716/2005

—   v grščini: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2005

—   v angleščini: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 716/2005

—   v francoščini: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 716/2005

—   v italijanščini: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 716/2005

—   v latvijščini: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 716/2005

—   v litovščini: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 716/2005

—   v madžarščini: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 716/2005/EK rendelet

—   v nizozemščini: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 716/2005

—   v poljščini: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 716/2005

—   v portugalščini: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 716/2005

—   v slovaščini: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 716/2005

—   v slovenščini: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala)/Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 716/2005

—   v finščini: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 716/2005

—   v švedščini: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 716/2005.


Top