EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0523

Uredba Komisije (ES) št. 523/2005 z dne 1. aprila 2005 o začetku pregleda Uredbe Sveta (ES) št. 1467/2004 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz polietilentereftalata (PET) s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske (pregled „za novega izvoznika“), odpravi dajatev na uvoz od enega izvoznika v tej državi in uvedbi prijave takšnega uvoza

OJ L 84, 2.4.2005, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 69–71 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 101 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 101 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 274 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/523/oj

2.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 523/2005

z dne 1. aprila 2005

o začetku pregleda Uredbe Sveta (ES) št. 1467/2004 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz polietilentereftalata (PET) s poreklom med drugim iz Ljudske republike Kitajske (pregled „za novega izvoznika“), odpravi dajatev na uvoz od enega izvoznika v tej državi in uvedbi prijave takšnega uvoza

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (1) z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVE ZA PREGLED

(1)

Komisija je prejela zahtevo za pregled „za novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Prijavo je vložil Jiangyin Chengsheng, New Packaging Material Co., Ltd. („vlagatelj“). Vlagatelj je proizvajalec izvoznik iz Ljudske Republike Kitajske („zadevna država“).

B.   IZDELEK

(2)

Izdelek, ki je premet pregleda, je polietilentereftalat (PET) z viskoznim številom 78 ml/g ali več, v skladu s standardom ISO 1628-5, uvrščen pod tarifno oznako KN 3907 60 20, in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („zadevni izdelek“).

C.   OBSTOJEČI UKREPI

(3)

Pri ukrepih, ki so trenutno v veljavi, gre za dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (ES) št. 1467/2004, (2) v skladu s katero veljajo za uvoz v Skupnost zadevnega izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in ga proizvaja vlagatelj, dokončne protidampinške dajatve v višini 184 EUR/tono, razen nekaterih izrecno navedenih podjetij, za katere veljajo individualne stopnje dajatev.

D.   RAZLOGI ZA PREGLED

(4)

Vlagatelj trdi, da deluje pod pogoji tržnega gospodarstva, kakor je opredeljeno v členu 2(7)(c) osnovne uredbe, da ni izvažal zadevnega izdelka v Skupnost v obdobju preiskave, ki je bilo podlaga za protidampinške ukrepe, t.j. med 1. aprilom 2002 in 31. marcem 2003 („obdobje prvotne preiskave“), in da ni povezan z nobenim proizvajalcem izvoznikom zadevnega izdelka, za katerega veljajo navedeni protidampinški ukrepi.

(5)

Vlagatelj tudi trdi, da je začel izvažati zadevni izdelek v Skupnost po koncu obdobja prvotne preiskave.

E.   POSTOPEK

(6)

Proizvajalci Skupnosti, za katere je znano, da jih to zadeva, so bili obveščeni o zgornji zahtevi in jim je bila dana možnost predložiti svoje pripombe. Komisija ni prejela nobenih pripomb.

(7)

Po proučitvi razpoložljivih dokazov Komisija ugotavlja, da obstaja dovolj dokazov, ki opravičujejo začetek pregleda „za novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe, z namenom ugotoviti, ali vlagatelj deluje pod pogoji tržnega gospodarstva, kakor je opredeljeno v členu 2(7)(c) osnovne uredbe, ali če vlagatelj izpolnjuje zahteve za uvedbo individualne dajatve v skladu s členom 9(5) osnovne uredbe, in v tem primeru določiti vlagateljevo individualno stopnjo dampinga in, če je damping ugotovljen, raven dajatve, ki mora veljati za njegov uvoz zadevnega izdelka v Skupnost.

(a)   Vprašalniki

(8)

Komisija bo vlagatelju poslala vprašalnike za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo.

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(9)

Vse zainteresirane stranke so vabljene, da izrazijo svoja mnenja v pisni obliki in zagotovijo podporne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zasliši zainteresirane stranke, če so vložile zahtevo v pisni obliki in v njej navedle posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)   Status tržnega gospodarstva

(10)

V primeru, da vlagatelj zagotovi dovolj dokazov, da deluje pod pogoji tržnega gospodarstva, tj. da izpolnjuje merila, določena v členu 2(7)(c) osnovne uredbe, bo normalna vrednost določena v skladu s členom 2(7)(b) osnovne uredbe. V ta namen mora predložiti ustrezno utemeljene zahtevke v posebnem roku, določenem v členu 4(3) te uredbe. Komisija bo vlagatelju in organom Ljudske republike Kitajske poslala obrazce zahtevka.

(d)   Izbor države s tržnim gospodarstvom

(11)

Kadar se vlagatelju ne prizna status tržnega gospodarstva, vendar izpolnjuje zahteve za določitev individualne dajatve v skladu s členom 9(5) osnovne uredbe, bo za namen določitve normalne vrednosti za Ljudsko republiko Kitajsko, v skladu s členom 2(7)(a) osnovne uredbe, določena primerna država s tržnim gospodarstvom. Kakor v preiskavi, ki je privedla k uvedbi ukrepov za uvoz zadevnega izdelka iz Ljudske republike Kitajske, namerava Komisija za ta namen ponovno uporabiti Združene države Amerike („ZDA“). Zainteresirane stranke so vabljene, da v roku, določenem v členu 4(2) te uredbe, predložijo pripombe o ustreznosti te izbire.

(12)

Nadalje, če je vlagatelju priznan status tržnega gospodarstva, lahko Komisija v namen določitve normalne vrednosti, če je potrebno, uporabi tudi ugotovitve glede normalne vrednosti, določene v primerni državi s tržnim gospodarstvom, tj. v namen zamenjave nezanesljivih stroškovnih ali cenovnih elementov v Ljudski republiki Kitajski, ki so potrebni za določitev normalne vrednosti, če v Ljudski republiki Kitajski ni na razpolago zanesljivih informacij. Komisija namerava tudi v ta namen uporabiti ZDA.

F.   ODPRAVA VELJAVNIH DAJATEV IN PRIJAVA UVOZA

(13)

V skladu s členom 11(4) osnovne uredbe je treba veljavne protidampinške ukrepe v zvezi z uvozom zadevnih izdelkov, ki jih vlagatelj proizvaja in prodaja za izvoz v Skupnost, razveljaviti. Istočasno je treba uvesti prijavo takšnega uvoza v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, z namenom zagotoviti možnost retroaktivnega obračunavanja antidampinških dajatev od datuma začetka tega pregleda, če se z njim ugotovi damping v zvezi z vlagateljem. Na tej stopnji postopka ni mogoče določiti vsote vlagateljevih morebitnih bodočih obveznosti.

G.   ROKI

(14)

V interesu dobrega upravljanja je treba določiti roke, znotraj katerih:

se lahko zainteresirane stranke javijo Komisiji, jim predstavijo svoja stališča v pisni obliki in predložijo izpolnjene vprašalnike, omenjene v uvodni izjavi 8 te uredbe, ali posredujejo katere koli informacije, za katere želijo, da se med preiskavo upoštevajo,

zainteresirane stranke lahko pisno zahtevajo zaslišanje pred Komisijo,

zainteresirane stranke lahko predložijo pripombe glede primernosti ZDA, ki je v primeru, da vlagatelju ni priznan status tržnega gospodarstva, predvidena kot država s tržnim gospodarstvom za namen določitve normalne vrednosti za Ljudsko republiko Kitajsko,

vlagatelj mora predložiti ustrezno utemeljene zahtevke za status tržnega gospodarstva.

H.   NESODELOVANJE

(15)

Kadar katera koli zainteresirana stranka zavrne dostop do potrebnih informacij ali teh ne predloži v roku ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, bodisi pozitivne ali negativne.

(16)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stranka predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te informacije ne upoštevajo in se lahko v skladu s členim 18 osnovne uredbe uporabijo dejstva, ki so na razpolago. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih, je izid za stranko lahko manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pregled Uredbe (ES) št. 1467/2004 se v skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 384/96 zato začne z namenom ugotoviti, če in v kolikšnem obsegu morajo za uvoz polietilentereftalata (PET), ki se uvršča pod oznako KN 3907 60 20 s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jo podjetje Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd. proizvaja in prodaja za uvoz v Skupnost (dodatna oznaka TARIC A510), veljati protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1467/2004.

Člen 2

Protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1467/2004 v zvezi z uvozom, opredeljenim v členu 1 te uredbe, se odpravijo.

Člen 3

Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 dajo navodila, da izvedejo ustrezne ukrepe za prijavo uvoza, opredeljenega v členu 1 te uredbe. Prijava preneha veljati devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, predstaviti svoja stališča v pisni obliki in predložiti izpolnjen vprašalnik ali kakršne koli druge informacije, če ni drugače določeno, v 40 dneh po začetku veljavnosti te uredbe. Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, določenih v Uredbi (ES) št. 384/96, odvisno od tega, ali se stranka javi v omenjenem roku.

Zainteresirane stranke lahko pri Komisiji pisno zaprosijo tudi za zaslišanje v istem 40 dnevnem roku.

2.   Stranke v preiskavi lahko predstavijo svoje pripombe glede ustreznosti ZDA, ki je predvidena kot država s tržnim gospodarstvom v namen določitve normalne vrednosti za Ljudsko republiko Kitajsko. Te pripombe mora Komisija prejeti v 10 dneh po začetku veljavnosti te uredbe.

3.   Ustrezno utemeljene zahtevke za status tržnega gospodarstva mora Komisija prejeti v 15 dneh po začetku veljavnosti te uredbe.

4.   Vsa stališča in zahteve zainteresiranih strank morajo biti predložene v pisni obliki (ne v elektronski obliki, razen če ni drugače določeno) in v njih morajo biti navedeni ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka ter številka telefaksa in/ali številke teleksa zainteresirane stranke. Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, zahtevanimi v tej uredbi, izpolnjenim vprašalnikom in korespondenco, ki jih zainteresirane stranke predložijo na zaupni osnovi, se opremijo z oznako „Omejeno“ (3) ter se jim v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 384/96 priloži različica, ki ni zaupne narave in je opremljena z oznako „V PREGLED ZAINTERESIRANIM STRANKAM“.

Katere koli informacije o zadevi in/ali zahteve o zaslišanju morajo biti poslani na naslov:

Evropska komisija,

Generalni direktorat za trgovino

Direktorat B

Pisarna : J-79 5/16

B-1049 Bruselj

Faks (32 2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. aprila 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 271, 19.8.2004, str. 1.

(3)  To pomeni, da je dokument samo za notranjo rabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Je zaupni dokument v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 384/96 in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).


Top