EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0430

Uredba Komisije (ES) št. 430/2005 z dne 15. marca 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti o šifriranju, ki se od leta 2006 dalje uporablja za posredovanje podatkov, in uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah

OJ L 71, 17.3.2005, p. 36–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 229–253 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 186 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 186 - 210

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; razveljavil 32008R0377

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/430/oj

17.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 430/2005

z dne 15. marca 2005

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti o šifriranju, ki se od leta 2006 dalje uporablja za posredovanje podatkov, in uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1), in zlasti členov 3, 4(3) in 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 577/98 so izvedbeni ukrepi potrebni za opredelitev šifriranja spremenljivk, ki se uporabljajo za prenos podatkov.

(2)

V skladu s členom 4(4) Uredbe (ES) št. 577/98 se seznam spremenljivk, v nadaljevanju strukturne spremenljivke, izbere izmed karakteristik raziskave, ki se raziščejo samo kot letna povprečja glede na 52 tednov in ne kot četrtletna povprečja. Zato je treba določiti pogoje za uporabo podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah.

(3)

Glede na pomembnost podatkov o zaposlenosti in nezaposlenosti morajo biti vsote za te kazalce skladne, ne glede na to, ali so pripravljene na podlagi letnega podvzorca, na podlagi letnega povprečja ali na podlagi štirih četrtletnih vzorcev.

(4)

Glede na pomembnost podatkov zbranih s priložnostnimi moduli morajo biti ti podatki združljivi z vsako drugo spremenljivko iz raziskave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ki je bil ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pogoji za uporabo podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah so določeni v Prilogi I.

Člen 2

Šifre za spremenljivke, ki se od leta 2006 dalje uporabljajo za posredovanje podatkov, so določene v Prilogi II.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po dnevu objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. marca 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 336, 23.12.2003, str. 6).

(2)  Sklep Sveta z dne 19. junija 1989 o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 181, 28.6.1989, str. 47).


PRILOGA I

POGOJI ZA UPORABO PODVZORCA ZA ZBIRANJE PODATKOV O STRUKTURNIH SPREMENLJIVKAH

1.   Letne/četrtletne spremenljivke

Izraz „letna“ v stolpcu „periodičnost“ v šifriranju iz Priloge II označuje strukturne spremenljivke, ki jih je po izbiri treba raziskati samo kot letna povprečja z uporabo podvzorca neodvisnih opazovanj glede na 52 tednov in ne kot četrtletna povprečja. Temeljne spremenljivke, ki se raziščejo vsako četrtletje, so označene kot „četrtletne“.

2.   Reprezentativnost rezultatov

Relativna standardna napaka (brez upoštevanja učinka načrtovanja) za strukturne spremenljivke za letno oceno, ki predstavlja 1 % ali več prebivalstva v delovni starosti, ne presega:

(a)

9 % za države s prebivalstvom med 1 milijonom in 20 milijoni;

(b)

5 % za države s prebivalstvom nad 20 milijoni.

Države z manj kot 1 milijonom prebivalcev so oproščene teh zahtev glede natančnosti in strukturne spremenljivke se zbirajo za celoten vzorec, razen če vzorec ustreza zahtevam iz (a).

Za države, ki uporabljajo podvzorec za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah, če se uporablja več kot en val, celotni podvzorec sestavljajo neodvisna opazovanja.

3.   Skladnost vsot

Zagotovi se skladnost med letnimi vsotami podvzorcev in letnimi povprečji polnih vzorcev za zaposlenost, nezaposlenost in neaktivno prebivalstvo glede na spol in naslednje starostne skupine: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+.

4.   Priložnostni moduli

Vzorec, ki se uporablja za zbiranje podatkov o priložnostnih modulih, se uporablja tudi za podatke o strukturnih spremenljivkah.


PRILOGA II

ŠIFRIRANJE

Ime

Stolpec

Periodičnost

Šifra

Opis

Filter/Opombe

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

HHSEQNUM

1/2

ČETRTLETNA

 

Zaporedna številka v gospodinjstvu (ostati mora enaka za vse valove)

Vsi

01-98

Dvomestna zaporedna številka, dodeljena vsakemu članu gospodinjstva

HHLINK

3

LETNA

 

Razmerje do referenčne osebe v gospodinjstvu

HHTYPE = 1,3

1

Referenčna oseba

2

Zakonec (ali zunajzakonski partner) referenčne osebe

3

Otrok referenčne osebe (ali njegovega/njenega zakonca ali zunajzakonskega partnerja)

4

Prednik referenčne osebe (ali njenega zakonca ali zunajzakonskega partnerja)

5

Drug sorodnik

6

Drugo

9

Se ne uporablja (HHTYPE ≠ 1,2)

HHSPOU

4/5

LETNA

 

Zaporedna številka zakonca ali zunajzakonskega partnerja

HHTYPE = 1,3

01-98

Zaporedna številka zakonca ali zunajzakonskega partnerja v gospodinjstvu

99

Se ne uporablja (oseba ne pripada zasebnemu gospodinjstvu ali nima partnerja ali partner ne pripada temu zasebnemu gospodinjstvu)

HHFATH

6/7

LETNA

 

Zaporedna številka očeta

HHTYPE = 1,3

01-98

Zaporedna številka očeta v gospodinjstvu

99

Se ne uporablja (oseba ne pripada zasebnemu gospodinjstvu ali oče ne pripada temu zasebnemu gospodinjstvu)

HHMOTH

8/9

LETNA

 

Zaporedna številka matere

HHTYPE = 1,3

01-98

Zaporedna številka matere v gospodinjstvu

99

Se ne uporablja (oseba ne pripada zasebnemu gospodinjstvu ali mati ne pripada temu zasebnemu gospodinjstvu)

SPOL

10

ČETRTLETNA

 

Spol

Vsi

1

Moški

2

Ženski

YEARBIR

11/14

ČETRTLETNA

 

Leto rojstva

Vnos štirih številk letnice rojstva

Vsi

DATEBIR

15

ČETRTLETNA

 

Datum rojstva glede na konec referenčnega obdobja

Vsi

1

Rojstni dan osebe je med 1. januarjem in koncem referenčnega tedna

2

Rojstni dan osebe je po koncu referenčnega tedna

MARSTAT

16

LETNA

 

Zakonski stan

Vsi

1

Samski

2

Poročen

3

Ovdovel

4

Ločen ali razvezan

prazno

Ni odgovora

NATIONAL

17/18

ČETRTLETNA

 

Državljanstvo

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

Vsi

YEARESID

19/20

LETNA

 

Število let prebivanja v tej državi

Vsi

00

Rojen v tej državi

01-10

Število let za osebo, ki je v tej državi od 1 do 10 let

11

V tej državi več kot 10 let

prazno

Ni odgovora

COUNTRYB

21/22

ČETRTLETNA

 

Država rojstva

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

YEARESID≠00

99

Se ne uporablja (stolpec 19/20 = 00)

prazno

Ni odgovora

PROXY

23

ČETRTLETNA

 

Narava sodelovanja v raziskavi

Vsi nad 15 let starosti

1

Neposredno sodelovanje

2

Sodelovanje prek drugega člana gospodinjstva

9

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

prazno

Ni odgovora

DELOVNI STATUS

WSTATOR

24

ČETRTLETNA

 

Delovni status med referenčnim tednom

Vsi nad 15 let starosti

1

Opravil kakršno koli delo za plačilo v referenčnem tednu – eno uro ali več (vključno z družinskimi delavci, toda brez upoštevanja vojaških obveznikov med služenjem obveznega vojaškega roka ali opravljanjem nadomestne civilne službe)

2

Ni delal, vendar je imel zaposlitev ali samostojno dejavnost, ki je med referenčnim tednom ni opravljal (vključno z družinskimi delavci, toda brez upoštevanja vojaških obveznikov med služenjem obveznega vojaškega roka ali opravljanjem nadomestne civilne službe)

3

Ni delal zaradi začasnega odpusta

4

Bil je vojaški obveznik med služenjem obveznega vojaškega roka ali opravljanjem nadomestne civilne službe

5

Drugo (15 let ali več), ki niti ni delal niti ni imel zaposlitve ali samostojne dejavnosti v referenčnem tednu

9

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

NOWKREAS

25/26

ČETRTLETNA

 

Razlogi, da ne dela, čeprav ima zaposlitev

WSTATOR = 2

00

Slabo vreme

01

Manj dela zaradi tehničnih ali gospodarskih razlogov

02

Delovni spor

03

Šolsko izobraževanje ali usposabljanje

04

Lastna bolezen, poškodba ali začasna delovna nezmožnost

05

Porodniški dopust

06

Starševski dopust

07

Prazniki

08

Izredni dopust (v okviru gibljivega delovnega časa ali pogodbe z delovnim časom glede na opravljene ure v letu)

09

Drugi razlogi (npr. osebni ali družinski razlogi)

99

Se ne uporablja (WSTATOR = 1,3-5,9)

ZNAČILNOSTI GLAVNE ZAPOSLITVE

STAPRO

27

ČETRTLETNA

 

Zaposlitveni status

WSTATOR = 1,2

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SIGNISAL

28

ČETRTLETNA

 

Stalno prejemanje plače

(WSTATOR = 2 ali 3) in NOWKREAS ≠ 04 in NOWKREAS ≠ 05 in STAPRO = 3

1

Odsoten največ 3 mesece

2

Odsoten več kot 3 mesece in prejema plačo ali socialno nadomestilo vsaj v višini polovice plače

3

Odsoten več kot 3 mesece in prejema plačo ali socialno nadomestilo v višini manj kot polovice plače

4

Ne ve

9

Se ne uporablja (WSTATOR ≠ 2, 3 ali NOWKREAS = 04 in NOWKREAS = 05 ali STAPRO ≠ 3)

NACE3D

29/31

ČETRTLETNA

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote

NACE Rev. 1.1 šifrirano na dvo- ali, če je mogoče, trimestni stopnji

WSTATOR = 1,2

000

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

ISCO4D

32/35

ČETRTLETNA

 

Poklic

ISCO-88 (COM) šifrirano na tri- ali, če je mogoče, štirimestni stopnji

WSTATOR = 1,2

9999

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SUPVISOR

36

LETNA

 

Nadzorne odgovornosti

STAPRO = 3

1

Da

2

Ne

9

STAPRO ≠ 3

prazno

Ni odgovora

SIZEFIRM

37/38

LETNA

 

Število oseb, ki delajo v lokalni enoti

STAPRO = 1,3,4, prazno

01-10

Točno število oseb, če je med 1 in 10

11

11 do 19 oseb

12

20 do 49 oseb

13

50 oseb ali več

14

Ne ve, toda manj kot 11 oseb

15

Ne ve, toda več kot 10 oseb

99

Se ne uporablja (STAPRO = 2,9)

prazno

Ni odgovora

COUNTRYW

39/40

ČETRTLETNA

 

Država delovnega mesta

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

WSTATOR = 1,2

99

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

REGIONW

41/42

ČETRTLETNA

 

Regija delovnega mesta

NUTS 2

WSTATOR = 1,2

99

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

YSTARTWK

43/46

ČETRTLETNA

 

Leto, ko je oseba začela delati za tega delodajalca ali se samozaposlila

Vnos štirih številk zadevnega leta

WSTATOR = 1,2

9999

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

MSTARTWK

47/48

ČETRTLETNA

 

Mesec, ko je oseba začela delati za tega delodajalca ali se samozaposlila

YSTARTWK ≠ 9999, prazno & REFYEAR-YSTARTWK <= 2

01-12

Vnos številke zadevnega meseca

99

Se ne uporablja (YSTARTWK = 9999, prazno ali REFYEAR-YSTARTWK>2)

prazno

Ni odgovora

WAYJFOUN

49

LETNA

 

Kakršna koli pomoč javnega zavoda za zaposlovanje pri iskanju trenutne zaposlitve

STAPRO = 3 & je začel to službo v zadnjih 12 meseci

0

Ne

1

Da

9

STAPRO ≠ 3 ali pa se je zaposlil pred več kot enim letom

prazno

Ni odgovora

FTPT

50

ČETRTLETNA

 

Polni/krajši delovni čas

WSTATOR = 1,2

1

Polni delovni čas

2

Krajši delovni čas

9

WSTATOR ≠ 1,2

prazno

Ni odgovora

FTPTREAS

51

LETNA

 

Razlogi za krajši delovni čas

Razlog za krajši delovni čas:

FTPT = 2

1

Oseba je vključena v šolsko izobraževanje ali usposabljanje

2

Lastna bolezen ali delovna nezmožnost

3

Skrb za otroke ali nezmožne odrasle

4

Drugi osebni ali družinski razlogi

5

Oseba ni našla zaposlitve za polni delovni čas

6

Drugi razlogi

9

Se ne uporablja (FTPT ≠ 2)

prazno

Ni odgovora

TEMP

52

ČETRTLETNA

 

Trajnost zaposlitve

STAPRO = 3

1

Oseba ima stalno zaposlitev ali pogodbo za nedoločen čas

2

Oseba ima začasno zaposlitev/pogodbo o zaposlitvi za določen čas

9

Se ne uporablja (STAPRO ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

TEMPREAS

53

LETNA

 

Razlogi za začasno zaposlitev/pogodbo o zaposlitvi za določen čas

Oseba ima začasno zaposlitev/pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ker:

TEMP = 2

1

Pogodba zajema obdobje usposabljanja (vajenci, pripravniki, raziskovalni asistenti)

2

Oseba ni našla zaposlitve za nedoločen čas

3

Oseba se ni želela zaposliti za nedoločen čas

4

Pogodba je sklenjena za poskusno obdobje

9

Se ne uporablja (TEMP ≠ 2)

prazno

Ni odgovora

TEMPDUR

54

ČETRTLETNA

 

Skupno trajanje začasne zaposlitve ali pogodbe za določen čas

TEMP = 2

1

Manj kot en mesec

2

1 do 3 mesece

3

4 do 6 mesecev

4

7 do 12 mesecev

5

13 do 18 mesecev

6

19 do 24 mesecev

7

25 do 36 mesecev

8

Več kot 3 leta

9

Se ne uporablja (TEMP ≠ 2)

prazno

Ni odgovora

TEMPAGCY

55

LETNA

 

Pogodba z agencijo za začasno zaposlitev

STAPRO = 3

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (STAPRO ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

ATIPIČNO DELO

SHIFTWK

56

LETNA

 

Delo v izmeni

STAPRO = 3

1

Oseba dela v izmenah

3

Oseba nikoli ne dela v izmenah

9

Se ne uporablja (STAPRO ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

EVENWK

57

LETNA

 

Večerno delo

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

1

Oseba običajno dela zvečer

2

Oseba občasno dela zvečer

3

Oseba nikoli ne dela zvečer

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

NIGHTWK

58

LETNA

 

Nočno delo

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

1

Oseba običajno dela ponoči

2

Oseba občasno dela ponoči

3

Oseba nikoli ne dela ponoči

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SATWK

59

LETNA

 

Delo v soboto

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

1

Oseba običajno dela v soboto

2

Oseba občasno dela v soboto

3

Oseba nikoli ne dela v soboto

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

SUNWK

60

LETNA

 

Delo v nedeljo

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

1

Oseba običajno dela v nedeljo

2

Oseba občasno dela v nedeljo

3

Oseba nikoli ne dela v nedeljo

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

ŠTEVILO UR DELA

HWUSUAL

61/62

ČETRTLETNA

 

Običajno število ur dela na teden v glavni zaposlitvi

WSTATOR = 1,2

00

Običajnega števila ur ni mogoče podati, ker se število ur znatno razlikuje od tedna do tedna ali od meseca do meseca

01-98

Običajno število ur dela v glavni zaposlitvi

99

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

HWACTUAL

63/64

ČETRTLETNA

 

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

WSTATOR = 1,2

00

Oseba, ki ima zaposlitev ali samostojno dejavnost in v referenčnem tednu ni delala v glavni dejavnosti (WSTATOR = 2)

01-98

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

99

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

HWOVERP

65/66

ČETRTLETNA

 

Plačane nadure v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

STAPRO = 3

00-98

Število plačanih nadur

99

Se ne uporablja (STAPRO3)

prazno

Ni odgovora

HWOVERPU

67/68

ČETRTLETNA

 

Neplačane nadure v referenčnem tednu v glavni zaposlitvi

STAPRO = 3

00-98

Število neplačanih nadur

99

Se ne uporablja (STAPRO ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

HOURREAS

69/70

ČETRTLETNA

 

Glavni razlog za razliko med dejansko oddelanimi urami v referenčnem tednu in običajnim številom ur

HWUSUAL = 00-98 & HWACTUAL = 01-98

 

Oseba je delala več kot običajno zaradi:

01

— različnih ur (npr. gibljiv delovni čas)

16

— nadur

02

— drugih razlogov

 

Oseba je delala manj kot običajno zaradi:

03

— slabega vremena

04

manj dela zaradi tehničnih ali gospodarskih razlogov

05

— delovnega spora

06

— izobraževanja ali usposabljanja

07

— različnih ur (npr. gibljiv delovni čas)

08

lastne bolezni, poškodbe ali začasne delovne nezmožnosti

09

— porodniškega ali očetovskega dopusta

10

posebnega dopusta zaradi osebnih ali družinskih razlogov

11

— letnih praznikov

12

— dela prostih dni

13

začetka/spremembe zaposlitve v referenčnem tednu

14

konca zaposlitve brez nove zaposlitve v referenčnem tednu

15

— drugih razlogov

97

Oseba je v referenčnem tednu delala običajno število ur (HWUSUAL = HWACTUAL = 01-98)

98

Osebi se število ur znatno razlikuje od tedna do tedna ali od meseca do meseca in ni navedla razlogov za razliko med dejanskimi in običajnimi urami

99

Se ne uporablja (WSTATOR = 2-5,9 ali HWUSUAL = prazno ali HWACTUAL = prazno)

prazno

Ni odgovora

WISHMORE

71

ČETRTLETNA

 

Želi običajno delati več, kot je trenutno število ur

(WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2)

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5, 9)

prazno

Ni odgovora

WAYMORE

72

LETNA

 

Oseba želi delati več ur na naslednji način

WISHMORE = 1

1

Z dodatno zaposlitvijo

2

Z zaposlitvijo za več ur kot pri trenutni zaposlitvi

3

Samo znotraj trenutne zaposlitve

4

Na kakršnega koli od omenjenih načinov

9

Se ne uporablja (WISHMORE ≠ 1)

prazno

Ni odgovora

HWWISH

73/74

ČETRTLETNA

 

Število ur skupaj, kolikor bi oseba želela delati

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

01-98

Želeno število ur dela skupaj

99

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

HOMEWK

75

LETNA

 

Delo doma

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

1

Oseba običajno dela doma

2

Oseba občasno dela doma

3

Oseba nikoli ne dela doma

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

LOOKOJ

76

ČETRTLETNA

 

Išče drugo zaposlitev

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

0

Oseba ne išče druge zaposlitve

1

Oseba išče drugo zaposlitev

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5,9)

prazno

Ni odgovora

LOOKREAS

77

LETNA

 

Razlogi za iskanje nove zaposlitve

LOOKOJ = 1

1

tveganje ali gotovost izgube ali prekinitve trenutne zaposlitve

2

— dejanska zaposlitev velja kot prehodna zaposlitev

3

iskanje dodatne zaposlitve za večje število ur poleg trenutne zaposlitve

4

iskanje zaposlitve z večjim številom ur kot pri trenutni zaposlitvi

5

iskanje zaposlitve z manjšim številom ur kot pri trenutni zaposlitvi

6

želja po boljših delovnih pogojih (npr. plačilo, delovni čas ali čas za potovanje, kakovost dela)

7

— drugi razlogi

9

— Se ne uporablja (LOOKOJ ≠ 1)

prazno

Ni odgovora

DRUGA ZAPOSLITEV

EXIST2J

78

ČETRTLETNA

 

Več kot ena zaposlitev ali samostojna dejavnost

WSTATOR = 1 ali WSTATOR = 2

1

Oseba je imela med referenčnim tednom samo eno zaposlitev ali samostojno dejavnost

2

Oseba je imela med referenčnim tednom več kot eno zaposlitev ali samostojno dejavnost (ne zaradi zamenjave zaposlitve ali samostojne dejavnosti)

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 3-5, 9)

prazno

Ni odgovora

STAPRO2J

79

ČETRTLETNA

 

Zaposlitveni status (v drugi zaposlitvi)

EXIST2J = 2

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (EXIST2J = 1,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

NACE2J2D

80/81

ČETRTLETNA

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote (v drugi zaposlitvi)

NACE Rev. 1.1

EXIST2J = 2

00

Se ne uporablja (EXIST2J = 1,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

HWACTUA2

82/83

ČETRTLETNA

 

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v drugi zaposlitvi

EXIST2J = 2

00

Oseba v referenčnem tednu ni delala v drugi zaposlitvi

01-98

Število dejansko oddelanih ur v referenčnem tednu v drugi zaposlitvi

99

Se ne uporablja (EXIST2J = 1,9, prazno)

prazno

Ni odgovora

DELOVNE IZKUŠNJE NEZAPOSLENE OSEBE

EXISTPR

84

ČETRTLETNA

 

Delovne izkušnje

WSTATOR = 3-5

0

Oseba ni bila nikoli zaposlena (začasno delo kot npr. počitniško delo, služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe se ne šteje za zaposlitev)

1

Oseba je že bila zaposlena (začasno delo kot npr. počitniško delo, služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe se ne šteje za zaposlitev)

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 1,2 ali 9)

prazno

Ni odgovora

YEARPR

85/88

ČETRTLETNA

 

Leto, v katerem je oseba nazadnje delala

Vnesi 4 številke letnice, ko je oseba nazadnje delala

EXISTPR = 1

9999

Se ne uporablja (EXISTPR = 0, 9, prazno)

prazno

Ni odgovora

MONTHPR

89/90

ČETRTLETNA

 

Mesec, v katerem je oseba nazadnje delala

YEARPR ≠ 9999, prazno & REFYEAR-YEARPR <= 2

01-12

Vnesi številko meseca, v katerem je oseba nazadnje delala

99

Se ne uporablja (YEARPR = 9999, prazno ali REFYEAR-YEARPR>2)

prazno

Ni odgovora

LEAVREAS

91/92

LETNA

 

Glavni razlog za prenehanje zadnje zaposlitve ali samostojne dejavnosti

EXISTPR = 1 in REFYEAR-YEARPR<8

00

Odpuščen ali razrešen kot presežni delavec

01

Konec zaposlitve za določen čas

02

Skrb za otroke ali odrasle

03

Drugi osebni ali družinski razlogi

04

Lastna bolezen ali delovna nezmožnost

05

Izobraževanje ali usposabljanje

06

Predčasna upokojitev

07

Redna upokojitev

08

Služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe

09

Drugi razlogi

99

Se ne uporablja (EXISTPR = 0, 9, prazno ali EXISTPR = 1 in ni delal v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

STAPROPR

93

ČETRTLETNA samo, če je oseba delala v zadnjih 12 mesecih

LETNA drugače

 

Zaposlitveni status v zadnji zaposlitvi

EXISTPR = 1 in REFYEAR-YEARPR<8

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (EXISTPR = 0, 9, prazno ali EXISTPR = 1 in ni delal v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

NACEPR2D

94/95

ČETRTLETNA, če je oseba delala v zadnjih 12 mesecih

LETNA drugače

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote, kjer je bila oseba nazadnje zaposlena

EXISTPR = 1 in REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 1.1

00

Se ne uporablja (EXISTPR = 0, 9, prazno ali EXISTPR = 1 in ni delal v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

ISCOPR3D

96/98

ČETRTLETNA, če je oseba delala v zadnjih 12 mesecih LETNA drugače

 

Poklic v zadnji zaposlitvi

ISCO-88 (COM)

EXISTPR = 1 in REFYEAR-YEARPR<8

999

Se ne uporablja (EXISTPR = 0, 9, prazno ali EXISTPR = 1 in ni delal v zadnjih 8 letih)

prazno

Ni odgovora

ISKANJE ZAPOSLITVE

SEEKWORK

99

ČETRTLETNA

 

Iskanje zaposlitve v preteklih štirih tednih

(WSTATOR = 3-5 ali SIGNISAL = 3) in starost<75

1

Oseba je že našla zaposlitev, ki bo nastopila najkasneje v treh mesecih

2

Oseba je že našla zaposlitev, ki bo nastopila čez več kot tri mesece, in ne išče zaposlitve

3

Oseba ne išče zaposlitve in ni našla zaposlitve, ki bi nastopila kasneje

4

Oseba išče zaposlitev

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 1, 2 ali 9 in SIGNISAL ≠ 3) ali starost je enaka ali višja kot 75

SEEKREAS

100

LETNA

 

Razlogi, da oseba ne išče zaposlitve

Oseba ne išče zaposlitve zaradi:

SEEKWORK = 3

1

— pričakovanja vrnitve na delo (osebe na čakanju)

2

— lastne bolezni ali delovne nezmožnosti

3

— skrbi za otroke ali odrasle

4

— drugih osebnih ali družinskih razlogov

5

— izobraževanja ali usposabljanja

6

— upokojitve

7

— prepričanja, da ni prostih delovnih mest

8

— drugih razlogov

9

Se ne uporablja (SEEKWORK ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

SEEKTYPE

101

ČETRTLETNA

 

Vrsta iskane zaposlitve (ali najdene)

SEEKWORK = 1, 2, 4 ali LOOKOJ = 1

 

Iskana oblika zaposlitve (za SEEKWORK = 1, 2 najdena zaposlitev):

1

Samozaposlen

 

Zaposlen:

2

in išče samo zaposlitev za polni delovni čas (ali jo je že našel)

3

in išče zaposlitev za polni delovni čas, vendar sprejme tudi zaposlitev za krajši delovni čas

4

in išče zaposlitev za krajši delovni čas, vendar sprejme tudi zaposlitev za polni delovni čas

5

in išče samo zaposlitev za krajši delovni čas (ali jo je že našel)

6

in oseba ni navedla, ali išče zaposlitev za polni ali krajši delovni čas (ali jo je že našla)

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 3 ali LOOKOJ=0, prazno)

prazno

Ni odgovora

SEEKDUR

102

ČETRTLETNA

 

Trajanje iskanja zaposlitve

SEEKWORK = 1, 4 ali LOOKOJ = 1

0

Iskanje se še ni začelo

1

Manj kot 1 mesec

2

1–2 mesecev

3

3–5 mesecev

4

6–11 mesecev

5

12–17 mesecev

6

18–23 mesecev

7

24–47 mesecev

8

4 leta ali več

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 2, 3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

prazno

Ni odgovora

METODE PRI ISKANJU DELA V PRETEKLIH ŠTIRIH TEDNIH

METHODA

103

ČETRTLETNA

 

Vzpostavil stik z javnim zavodom za zaposlovanje za iskanje dela

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ=0, prazno)

METHODB

104

ČETRTLETNA

 

Vzpostavil stik z agencijo za zaposlovanje za iskanje dela

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODC

105

ČETRTLETNA

 

Neposredno vložil prošnjo pri delodajalcu

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODD

106

ČETRTLETNA

 

Vprašal prijatelje, sorodnike, sindikate itd.

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODE

107

ČETRTLETNA

 

Oddal oglas ali odgovoril nanje v časopisih ali revijah

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODF

108

ČETRTLETNA

 

Pregledal oglase v časopisih ali revijah

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODG

109

ČETRTLETNA

 

Opravil preskus, razgovor ali pregled

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODH

110

ČETRTLETNA

 

Iskal zemljišče, poslovne prostore ali opremo

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODI

111

ČETRTLETNA

 

Iskal dovoljenja, finančna sredstva

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODJ

112

ČETRTLETNA

 

Pričakuje odgovor na prošnjo za zaposlitev

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODK

113

ČETRTLETNA

 

Pričakuje klic iz javnega zavoda za zaposlovanje

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODL

114

ČETRTLETNA

 

Pričakuje rezultate javnega razpisa za zaposlitev v javnem sektorju

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

METHODM

115

ČETRTLETNA

 

Druge uporabljene metode

SEEKWORK = 4 ali LOOKOJ = 1

0

Ne

1

Da

9

Se ne uporablja (WSTATOR = 9 ali SEEKWORK = 1-3 ali LOOKOJ = 0, prazno)

WANTWORK

116

ČETRTLETNA

 

Oseba, ki ne išče zaposlitve, je pripravljena delati

Oseba ne išče zaposlitve:

SEEKWORK = 3

1

— toda bi kljub temu želela imeti zaposlitev

2

— in ne želi imeti zaposlitve

9

Se ne uporablja (SEEKWORK ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

AVAILBLE

117

ČETRTLETNA

 

Oseba je pripravljena začeti delati v naslednjih dveh tednih

SEEKWORK = 1, 4 ali WANTWORK = 1, prazno ali WISHMORE=1 ali SIGNISAL = 3

 

Če bi zaposlitev našla zdaj:

1

lahko začne delati takoj (v dveh tednih)

2

ne more začeti delati takoj (v dveh tednih)

9

Se ne uporablja (SEEKWORK ≠ 1 in SEEKWORK ≠ 4 in WANTWORK ≠ 1 in WANTWORK ≠ prazno in WISHMORE ≠ 1 in SIGNISAL ≠ 3)

AVAIREAS

118

LETNA

 

Razlogi, da ne more začeti delati v naslednjih 2 tednih

Oseba ne more začeti delati takoj (v dveh tednih):

AVAILBLE = 2

1

— ker mora zaključiti izobraževanje ali usposabljanje

2

ker mora zaključiti služenje obveznega vojaškega roka ali opravljanje nadomestne civilne službe

3

zaradi odpovednega roka ne more zapustiti trenutne zaposlitve v dveh tednih

4

zaradi osebnih ali družinskih razlogov (vključno s porodniškim dopustom)

5

— zaradi lastne bolezni ali delovne nezmožnosti

6

— zaradi drugih razlogov

9

Se ne uporablja (AVAILBLE ≠ 2)

prazno

Ni odgovora

PRESEEK

119

LETNA

 

Stanje tik preden je oseba začela iskati zaposlitev (ali je čakala na začetek nove zaposlitve)

SEEKWORK = 1, 2, 4

1

Oseba je delala (vključno z vajenci, pripravniki)

2

Oseba se je izobraževala polni čas (brez vajencev, pripravnikov)

3

Oseba je služila obvezni vojaški rok ali opravljala nadomestno civilno službo

4

Oseba je imela domače/družinske razloge

5

Drugo (npr. upokojena)

9

Se ne uporablja (SEEKWORK = 3, 9)

prazno

Ni odgovora

NEEDCARE

120

LETNA

 

Potreba po varstvenih ustanovah

Oseba ne išče zaposlitve ali dela krajši delovni čas, ker:

FTPTREAS = 3 ali SEEKREAS = 3

1

ne obstajajo ustrezne varstvene službe za otroke ali so predrage

2

ne obstajajo ustrezne varstvene službe za bolne, nezmožne, ostarele ali so predrage

3

ne obstajajo ustrezne varstvene službe za otroke in za bolne, nezmožne, ostarele ali so predrage

4

varstvene ustanove ne vplivajo na odločitev o delu za krajši čas ali za neiskanje dela

9

Se ne uporablja (FTPTREAS ≠ 3 in SEEKREAS ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

REGISTER

121

LETNA

 

Prijava na javnem zavodu za zaposlovanje

Vsi od 15 do 74 let

1

Oseba je prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje in prejema dajatev ali pomoč

2

Oseba je prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje, vendar ne prejema dajatve ali pomoči

3

Oseba ni prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje, vendar prejema dajatev ali pomoč

4

Oseba ni prijavljena na javnem zavodu za zaposlovanje in ne prejema dajatve ali pomoči

9

Se ne uporablja (osebe pod 15 let starosti ali nad 74)

prazno

Ni odgovora

STATUS

MAINSTAT

(izbirno)

122

LETNA

 

Status

Vsi nad 15 let starosti

1

Opravlja delo ali poklic, vključno z neplačanim delom v družinskem podjetju ali holdingu, vključno z vajeništvom ali plačanim pripravništvom, itd.

2

Nezaposlen

3

Dijak, študent, se dalje izobražuje, ima neplačane delovne izkušnje

4

Upokojen ali predčasno upokojen ali opustil samostojno dejavnost

5

Trajen invalid

6

Na služenju obveznega vojaškega roka

7

Opravljanje domačih del

8

Druga nedejavna oseba

9

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

prazno

Ni odgovora

IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJE

EDUCSTAT

123

ČETRTLETNA

 

Študent ali vajenec v rednem izobraževanju v zadnjih štirih tednih

Vsi nad 15 let starosti

1

Je bil študent ali vajenec

3

Oseba se redno izobražuje, vendar je na počitnicah

2

Ni bil študent ali vajenec

9

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

prazno

Ni odgovora

EDUCLEVL

124

ČETRTLETNA

 

Stopnja izobrazbe ali usposabljanja

EDUCSTAT = 1 ali 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Se ne uporablja (EDUCSTAT = 2, 9, prazno)

prazno

Ni odgovora

EDUCFILD

(izbirno)

125/127

LETNA

 

Področje izobrazbe ali usposabljanja

EDUCSTAT = 1 ali 3 in EDUCLEVL = 3 do 6

000

Splošni programi

100

Usposabljanje učiteljev in veda o izobraževanju

200

Humanistika, jeziki in umetnost

222

Tuji jeziki

300

Družboslovne vede, ekonomija in pravo

400

Naravoslovje, matematika in računalništvo

420

Biološke vede (vključno z biologijo in ekologijo)

440

Fizikalna znanost (vključno s fiziko, kemijo in geologijo)

460

Matematika in statistika

481

Računalništvo

482

Uporabno računalništvo

500

Tehnične vede, proizvodnja in gradbeništvo

600

Kmetijstvo in veterina

700

Zdravje in blaginja

800

Storitve

900

Neznano

999

Se ne uporablja (EDUCSTAT = 2, 9, prazno ali EDUCLEVL ≠ (3 do 6))

prazno

Ni odgovora

COURATT

128

ČETRTLETNA

 

Ali ste se v zadnjih štirih tednih udeležili tečajev, seminarjev, konferenc ali imeli zasebne ure ali inštrukcije poleg rednega izobraževalnega sistema (v nadaljevanju poučevane učne dejavnosti)

Vsi nad 15 let starosti

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

prazno

Ni odgovora

COURLEN

129/131

ČETRTLETNA

 

Število ur poučevanih učnih dejavnosti v preteklih štirih tednih

COURATT = 1

3 številke

Število ur

999

Se ne uporablja (COURATT = 2, 9, prazno)

prazno

Ni odgovora

COURPURP

(izbirno)

132

LETNA

 

Namen zadnje poučevane učne dejavnosti

COURATT = 1

1

V glavnem povezan z delom (zaradi zaposlitve)

2

V glavnem oseben/družaben

9

Se ne uporablja (COURATT = 2, 9, prazno)

prazno

Ni odgovora

COURFILD

(izbirno)

133/135

LETNA

 

Področje zadnje poučevane učne dejavnosti

COURATT = 1

000

Splošni programi

100

Usposabljanje učiteljev in veda o izobraževanju

200

Humanistika, jeziki in umetnost

222

Tuji jeziki

300

Družboslovne vede, ekonomija in pravo

400

Naravoslovje, matematika in računalništvo

420

Biološke vede (vključno z biologijo in ekologijo)

440

Fizikalna znanost (vključno s fiziko, kemijo in geologijo)

460

Matematika in statistika

481

Računalništvo

482

Uporabno računalništvo

500

Tehnične vede, proizvodnja in gradbeništvo

600

Kmetijstvo in veterina

700

Zdravje in blaginja

800

Storitve

900

Neznano

999

Se ne uporablja (COURATT = 2, 9, prazno)

prazno

Ni odgovora

COURWORH

(izbirno)

136

LETNA

 

Ali je zadnja poučevana učna dejavnost potekala med plačanimi delovnimi urami?

COURATT = 1

1

Samo med plačanimi delovnimi urami

2

V glavnem med plačanimi delovnimi urami

3

V glavnem ne med plačanimi delovnimi urami

4

Nikoli med plačanimi delovnimi urami

5

Brez zaposlitve v tem času

9

Se ne uporablja (COURATT = 2, 9, prazno)

prazno

Ni odgovora

HATLEVEL

137/138

ČETRTLETNA

 

Najvišja stopnja uspešno zaključene izobrazbe ali usposabljanja

Vsi nad 15 let starosti

00

Brez formalne izobrazbe ali pod ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (manj kot dve leti)

31

ISCED 3c (dve leti ali več)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (brez razlikovanja a, b, ali c mogoče, 2 leti+)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (brez razlikovanja a, b, ali c mogoče, 2 leti+)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

prazno

Ni odgovora

HATFIELD

139/141

LETNA

 

Področje najvišje stopnje uspešno zaključene izobrazbe ali usposabljanja

HATLEVEL = 22 do 60

000

Splošni programi

100

Usposabljanje učiteljev in veda o izobraževanju

200

Humanistika, jeziki in umetnost

222

Tuji jeziki

300

Družboslovne vede, ekonomija in pravo

400

Naravoslovje, matematika in računalništvo

420

Biološke vede (vključno z biologijo in ekologijo)

440

Fizikalna znanost (vključno s fiziko in geologijo)

460

Matematika in statistika

481

Računalništvo

482

Uporabno računalništvo

500

Tehnične vede, proizvodnja in gradbeništvo

600

Kmetijstvo in veterina

700

Zdravje in blaginja

800

Storitve

900

Neznano

999

Se ne uporablja (HATLEVEL = 00, 11, 21, 99, prazno)

prazno

Ni odgovora

HATYEAR

142/145

LETNA

 

Leto uspešnega zaključka najvišje stopnje izobrazbe ali usposabljanja

4 številke letnice, ko je bila uspešno zaključena najvišja stopnja izobrazbe ali usposabljanja

Vsi nad 15 let starosti

9999

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

prazno

Ni odgovora

STANJE ENO LETO PRED RAZISKAVO

WSTAT1Y

146

LETNA

 

Stanje glede dejavnosti eno leto pred raziskavo

Vsi nad 15 let starosti

1

Izvaja delo ali poklic, vključno z neplačanim delom v družinskem podjetju ali holdingu, vključno z vajeništvom ali plačanim pripravništvom, itd.

2

Nezaposlen

3

Dijak, študent, nadaljnje izobraževanje, neplačane delovne izkušnje

4

Upokojen ali predčasno upokojen ali opustil samostojno dejavnost

5

Trajen invalid

6

Na služenju obveznega vojaškega roka

7

Opravljanje domačih del

8

Druga nedejavna oseba

9

Se ne uporablja (otrok pod 15 let starosti)

prazno

Ni odgovora

STAPRO1Y

147

LETNA

 

Zaposlitveni status eno leto pred raziskavo

WSTAT1Y = 1

1

Samozaposlen z zaposlenimi

2

Samozaposlen brez zaposlenih

3

Zaposlen

4

Družinski delavec

9

Se ne uporablja (WSTAT1Y ≠ 1)

prazno

Ni odgovora

NACE1Y2D

148/149

LETNA

 

Gospodarska dejavnost lokalne enote, kjer je bila oseba zaposlena eno leto pred raziskavo

NACE Rev. 1.1

WSTAT1Y = 1

00

Se ne uporablja (WSTAT1Y ≠ 1)

prazno

Ni odgovora

COUNTR1Y

150/151

LETNA

 

Država prebivališča eno leto pred raziskavo

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

Vsi nad 1 letom starosti

99

Se ne uporablja (otrok je mlajši od 1 leta)

prazno

Ni odgovora

REGION1Y

152/153

LETNA

 

Regija prebivališča eno leto pred raziskavo

NUTS 2

Vsi nad 1 letom starosti

99

Se ne uporablja (oseba, ki je spremenila državo prebivališča, ali otrok, ki je mlajši od enega leta)

prazno

Ni odgovora

DOHODEK

INCMON

(izbirno)

Lahko posredovano z 18-mesečnim zamikom

154/161

LETNA

 

Mesečna (neto) plača glavne zaposlitve

STAPRO=3

00000000-99999998

8 številk mesečne (neto) plače glavne zaposlitve, vključno z mesečno izplačanimi dodatki (nacionalna valuta)

99999999

Se ne uporablja (STAPRO ≠ 3)

prazno

Ni odgovora

TEHNIČNI PODATKI O RAZGOVORU

REFYEAR

162/165

ČETRTLETNA

 

Leto izvedbe

4 številke letnice

STAPRO = 3

REFWEEK

166/167

ČETRTLETNA

 

Referenčni teden

Številka tedna od ponedeljka do nedelje

Vsi

INTWEEK

168/169

ČETRTLETNA

 

Teden razgovora

Številka tedna od ponedeljka do nedelje

Vsi

COUNTRY

170/171

ČETRTLETNA

 

Država

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

Vsi

REGION

172/173

ČETRTLETNA

 

Regija gospodinjstva

NUTS 2

Vsi

DEGURBA

174

ČETRTLETNA

 

Stopnja urbanizacije

NUTS 2

Vsi

1

Gosto naseljeno območje

2

Vmesno območje

3

Redko naseljeno območje

HHNUM

175/180

ČETRTLETNA

 

Zaporedna številka gospodinjstva

Nacionalni statistični inštituti določijo serijske številke, ki so enake za vse valove

Podatki, ki se nanašajo na različne člane istega gospodinjstva, imajo enako serijsko številko

Vsi

HHTYPE

181

ČETRTLETNA

 

Vrsta gospodinjstva

Vsi

1

Oseba živi v zasebnem gospodinjstvu (ali stalno v hotelu) in razgovor je opravljen v tem gospodinjstvu

2

Oseba živi v ustanovi in razgovor je opravljen v tej ustanovi

3

Oseba živi v ustanovi, vendar je razgovor opravljen v tem zasebnem gospodinjstvu

4

Oseba živi v drugem zasebnem gospodinjstvu na ozemlju države, razgovor pa je opravljen v gospodinjstvu izvorne države

HHINST

182

ČETRTLETNA

 

Vrsta ustanove

HHTYPE = 2,3

1

Izobraževalna ustanova

2

Bolnica

3

Druga socialna ustanova

4

Verska ustanova (ki ni vključena že v 1-3)

5

Delavski dom, delovni prostori na gradbiščih, študentski dom, bivalni prostori univerze itd.

6

Vojaška ustanova

7

Drugo (npr. zapor)

9

Se ne uporablja (HHTYPE = 1,4)

prazno

Ni odgovora

COEFFY

183/188

LETNA

 

Letni ponderirani faktor

Vsi

0000-9999

Stolpci 183–186 vsebujejo cele številke

00-99

Stolpci 187–188 vsebujejo decimalna mesta

COEFFQ

189/194

ČETRTLETNA

 

Četrtletni ponderirani faktor

Vsi

0000-9999

Stolpci 189–192 vsebujejo cele številke

00-99

Stolpci 193–194 vsebujejo decimalna mesta

COEFFH

195/200

LETNA

 

Četrtletni ponderirani faktor vzorca za karakteristike gospodinjstva (v primeru vzorca posameznikov)

Vsi

0000-9999

Stolpci 195–198 vsebujejo cele številke

00-99

Stolpci 199–200 vsebujejo decimalna mesta

INTWAVE

201

ČETRTLETNA

 

Zaporedna številka vala raziskave

Vsi

1-8

Zaporedna številka vala

INTQUEST

202

ČETRTLETNA

 

Uporabljeni vprašalnik

Vsi

1

Samo temeljne spremenljivke

2

Celotni vprašalnik


Top