Help Print this page 

Document 32005R0174

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 174/2005 z dne 31. januarja 2005 o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali
  • No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; razveljavil 32016R0907
OJ L 29, 2.2.2005, p. 5–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 1019–1043 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 115 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 115 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 63 - 73

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/174/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/01/2005
  • Date of effect: 02/02/2005; začetek veljavnosti datum objave glej člen 10
  • Date of end of validity: 10/06/2016; razveljavil 32016R0907
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Relationship between documents
Text

2.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/5


UREDBA SVETA (ES) št. 174/2005

z dne 31. januarja 2005

o uvedbi omejitev pri zagotavljanju pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/852/SZVP z dne 13. decembra 2004 o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN je v svoji Resoluciji 1572 (2004) z dne 15. novembra 2004, skladno s poglavjem VII Listine Združenih narodov ter z obžalovanjem zaradi ponovnega izbruha sovražnosti v Slonokoščeni obali in ponavljajočih se kršitev sporazuma o premirju z dne 3. maja 2003, sklenil uvesti nekatere omejevalne ukrepe proti Slonokoščeni obali.

(2)

Skupno stališče 2004/852/SZVP predvideva izvajanje ukrepov, določenih v Resoluciji Varnostnega sveta ZN 1572 (2004), vključno s prepovedjo tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in prepovedjo opreme, ki se uporablja za notranjo represijo.

(3)

Ta ukrep sodi v področje uporabe Pogodbe in zato se mora, da bi se izognili kakršnemu koli izkrivljanju konkurence, izvajati v zakonodaji Skupnosti, kolikor to zadeva Skupnost. Za namene te uredbe se šteje, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, za katere se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi.

(4)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov iz te uredbe mora ta uredba začeti veljati z dnem objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„tehnična pomoč“ pomeni vsakršno tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preskušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje ustne oblike pomoči;

2.

„Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 14 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1572 (2004).

Člen 2

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno dodeljevanje, prodaja, dobava ali prenos tehnične pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi, organizaciji ali organu v Slonokoščeni obali ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in zavarovanje kreditnih izvoznih poslov za katero koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in z njim povezanega materiala ali za katero koli subvencijo, prodajo, dobavo ali prenos z njimi povezane tehnične pomoči in drugih storitev kateri koli osebi, organizaciji ali organu v Slonokoščeni obali ali za uporabo v tej državi;

(c)

zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij, navedenih v točkah (a) in (b).

Člen 3

Prepovedano je:

(a)

prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo iz Priloge I, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, tudi če po poreklu ni iz Skupnosti, posredno ali neposredno osebam, organizacijam ali organom v Slonokoščeni obali ali za uporabo v tej državi;

(b)

odobravati, prodajati, dobavljati ali prenašati tehnično pomoč v zvezi z opremo iz točke (a) posredno ali neposredno osebam, organizacijam ali organom v Slonokoščeni obali ali za uporabo v tej državi;

(c)

financiranje ali finančna pomoč v zvezi z opremo iz točke (a) neposredno ali posredno osebam, organizacijam ali organom v Slonokoščeni obali ali za uporabo v tej državi;

(d)

zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij, omenjenih v točkah (a), (b) ali (c).

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 2 prepovedi iz tega člena ne veljajo za:

(a)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in z njim povezanim materialom, pri čemer so taka pomoč ali storitve namenjene izključno podpori in uporabi v operaciji Združenih narodov v Slonokoščeni obali (UNOCI) ter francoskim silam, ki podpirajo to operacijo,

(b)

zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z vojaško opremo, ki ni namenjena ubijanju, temveč izključno uporabi v človekoljubne ali zaščitne namene, vključno z opremo, ki je namenjena operacijam kriznega upravljanja EU, ZN, Afriške unije in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), če je Odbor za sankcije predhodno odobril tudi takšne dejavnosti,

(c)

zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z vojaško opremo, ki ni namenjena ubijanju, temveč izključno uporabi v človekoljubne ali zaščitne namene, vključno z opremo, ki je namenjena operacijam kriznega upravljanja EU, ZN, Afriške unije in ECOWAS,

(d)

zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi z orožjem in z njim povezanim materialom, namenjene izključno podpori ali uporabi v procesu prestrukturiranja obrambnih in varnostnih sil, na podlagi pododstavka (f) odstavka 3 Sporazuma Linas-Marcoussis, če je Odbor za sankcije predhodno odobril tudi takšne dejavnosti,

(e)

zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z orožjem in z njim povezanim materialom, namenjene izključno podpori ali uporabi v procesu prestrukturiranja obrambnih in varnostnih sil, na podlagi pododstavka (f) odstavka 3 Sporazuma Linas-Marcoussis,

(f)

prodajo ali dobavo blaga, ki se začasno prenese ali izvozi v Slonokoščeno obalo silam države, ki v skladu z mednarodnim pravom ukrepa izključno in neposredno zato, da bi pospešila evakuacijo svojih državljanov in tistih, ki so pod njeno konzularno pristojnostjo v Slonokoščeni obali, če je bil Odbor za sankcije predhodno obveščen tudi o takšnih dejavnostih.

2.   Dovoljenja za dejavnosti iz odstavka 1, tudi če jih mora odobriti Odbor za sankcije ali mora biti o njih obveščen, dodeli v Prilogi II navedeni pristojni organ države članice, v kateri ima ponudnik storitev svoj sedež, ali pristojni organ države članice izvoznice.

3.   Za dejavnosti, ki so bile že izvedene, dovoljenja ni mogoče izdati.

Člen 5

Člena 2 in 3 se ne uporabljata za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih osebje Združenih narodov, osebje Evropske unije, Skupnosti ali njenih držav članic, predstavniki medijev in osebje človekoljubnih organizacij ter razvojne pomoči skupaj s pridruženim osebjem začasno izvozijo v Slonokoščeno obalo izključno za osebno rabo.

Člen 6

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih po tej uredbi, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 7

Komisija je pooblaščena za spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice.

Člen 8

Države članice določijo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo ob kršitvah določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju Skupnosti ali zunaj njega, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za katero koli pravno osebo, organizacijo ali organ, registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za katero koli pravno osebo, organizacijo ali organ, ki posluje v Skupnosti.

Člen 10

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 368, 15.12.2004, str. 50.


PRILOGA I

Seznam opreme iz člena 3, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo

Naslednji seznam ne vključuje predmetov, izdelanih ali prirejenih posebej za vojaško uporabo.

1.

Neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade in ščiti za uporabo v nemirih ter policijski neprebojni ščiti ter zanje posebej izdelani sestavni deli.

2.

Posebej izdelana oprema za prstne odtise.

3.

Električni iskalni žarometi.

4.

Gradbena oprema z balistično zaščito.

5.

Lovski noži.

6.

Posebej izdelana proizvodna oprema za proizvodnjo šibrovk.

7.

Oprema za ročno polnjenje s strelivom.

8.

Naprave za prestrezanje komunikacij.

9.

Tranzistorski optični detektorji.

10.

Svetlobne ojačevalne cevi.

11.

Teleskopski vizirji za orožje.

12.

Orožje z gladko cevjo in pripadajoče strelivo, razen orožja in streliva, posebej izdelanega za vojaško uporabo, in zanju posebej izdelani sestavni deli; razen:

signalnih pištol;

orožja na stisnjen zrak ali naboje, ki je bilo izdelano v obliki industrijskih pripomočkov ali pripomočkov za humano omamljanje živali.

13.

Simulatorji za vadbo uporabe strelnega orožja ter zanje posebej izdelani ali prirejeni sestavni deli in pribor.

14.

Bombe in granate, razen bomb in granat, izdelanih posebej za vojaško uporabo, ter zanje posebej izdelani sestavni deli.

15.

Neprebojni jopiči, razen neprebojnih jopičev, proizvedenih skladno z vojaškimi standardi ali specifikacijami, in zanje posebej izdelani sestavni deli.

16.

Večnamenska terenska vozila s pogonom na vsa štiri kolesa, primerna tudi za terensko vožnjo, izdelana ali opremljena z balistično zaščito, in oklepna zaščita takih vozil.

17.

Vodni topovi in zanje posebej izdelani ali prirejeni sestavni deli.

18.

Vozila, opremljena z vodnimi topovi.

19.

Vozila, posebej izdelana ali prirejena, ki jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihovi sestavni deli, posebej izdelani ali prirejeni v ta namen.

20.

Akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in zanje posebej izdelani sestavni deli.

21.

Okovi za noge, verige za noge, lisice in pasovi z uporabo elektrošoka, posebej izdelani za omejevanje gibanja ljudi, razen lisic, katerih največja skupna dimenzija vključno z verigo ne presega 240 mm v zaklenjenem stanju.

22.

Prenosni pripomočki, izdelani ali prirejeni za namene obvladovanja nemirov ali za samozaščito z uporabo snovi za onesposabljanje (kot npr. solzilni ali dražilni plini), in zanje posebej izdelani sestavni deli.

23.

Prenosni pripomočki, izdelani ali prirejeni za namene obvladovanja nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s pendreki z elektrošokom, ščiti z elektrošokom, pištolami za omamljanje in pištolami z električnimi naboji (tasers)), in zanje v ta namen posebej izdelani ali prirejeni sestavni deli.

24.

Elektronska oprema za odkrivanje skritih eksplozivov in zanje posebej izdelani sestavni deli; razen televizijskih ali rentgenskih nadzornih sistemov.

25.

Elektronska oprema za motenje, posebej izdelana za preprečevanje daljinskega razstreljevanja improviziranih eksplozivnih naprav, in zanjo posebej izdelani sestavni deli.

26.

Oprema in naprave, posebej izdelane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter zanje posebej izdelani sestavni deli, razen posebej v določene komercialne namene izdelane opreme in naprav, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo aktiviranje ali sprožitev druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita prožilcev gasilnih škropilnih naprav).

27.

Oprema in naprave, izdelane za odstranjevanje eksplozivov; razen:

protibombnih odej;

kontejnerjev, izdelanih za hranjenje predmetov, za katere se ve ali domneva, da so improvizirane eksplozivne naprave.

28.

Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi ali njihovi tranzistorski senzorji.

29.

Eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom.

30.

Eksplozivne in pripadajoče snovi, in sicer:

amatol,

nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika),

nitroglikol,

pentaeritritol tetranitrat (PETN),

pikril klorid,

trinitrofenilmetilnitramin (tetril),

2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

31.

Posebej izdelana programska oprema in tehnologija, potrebni za vse našteto.


PRILOGA II

SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV IZ ČLENA 4

BELGIJA

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Potentiel économique, E4, Service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Téléphone: (32-2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

Federale overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Economie

Economisch Potentieel, E4, Dienst vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Telefoon (32-2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. (420) 2 2418 2987

Fax (420) 2 2418 4080

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 62 81

Faks (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Faks (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Faks (45) 33 93 35 10

NEMČIJA

V zvezi s financiranjem in finančno pomočjo:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

V zvezi s tehnično pomočjo:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

GRČIJA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel. +30 210 3286401-3

Faks +30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: +30 210 3286401-3

Φαξ: +30 210 3286404

ŠPANIJA

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Faks (34) 914 57 28 63

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Faks (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Faks (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 1 43 17 59 68

Faks (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Faks (33) 1 43 17 45 84

IRSKA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. +353 1 478 0822

Faks +353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. +353 1 671 6666

Faks +353 1 679 8882

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 3691 7334

Faks (39) 06 3691 5446

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Faks (39) 06 3691 8815

CIPER

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel. +357 22 86 71 00

Faks +357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel. +357 22 71 41 00

Faks +357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. +357 22 60 11 06

Faks +357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel. (371) 7016 201

Faks (371) 7828 121

LITVA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

2600 Vilnius

Tel. +370 5 2362516

Faks +370 5 2313090

LUKSEMBURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Faks (352) 46 61 38

e-pošta: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2421

Faks (352) 22 19 89

MADŽARSKA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Faks +356 21 25 15 20

NIZOZEMSKA

Ministerie van Economische Zaken

De Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel (+43-1) 711 00-0

FAX (+43-1) 711 00-8386

POLJSKA

Organ za koordinacijo:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 523 9427 in 9348

Fax. (+48 22) 523 8329

Organi za koordinacijo:

Ministry of Defence

Department of Defence Policy

Al. Niepodległości 218

00-911 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 687 49 17

Fax. (+48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 693 51 71

Fax (+48 22) 693 40 33

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax.: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47

Fax.: (351) 21 882 32 49

SLOVENIJA

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Fax: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Fax: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Fax: 00386 1 4318164

SLOVAŠKA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel. 00421/2/4854 1111

Faks 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tel. 00421/2/5958 1111

Faks 00421/2/5249 8042

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tel. (358-9) 16 00 5

Faksi/Faks (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tel. (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Faks (358-9) 16 08 81 11

ŠVEDSKA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Faks (46-8) 20 31 00

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax. (44) 20 7215 0593

EVROPSKA SKUPNOST

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 296 25 56

Faks (32-2) 296 75 63


Top