EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0033

Direktiva 2005/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v gorivih za plovila

UL L 191, 22.7.2005, p. 59–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2016; implicitno zavrnjeno 32016L0802

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/33/oj

22.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 191/59


DIREKTIVA 2005/33/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 6. julija 2005

o spremembi Direktive 1999/32/ES glede deleža žvepla v gorivih za plovila

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Okoljska politika Skupnosti, kot jo na podlagi člena 174 Pogodbe določajo okoljski akcijski programi, zlasti Šesti okoljski akcijski program Skupnosti, ki je bil sprejet s Sklepom št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), si prizadeva doseči ravni kakovosti zraka, ki ne bodo imele nesprejemljivih učinkov in ne bodo predstavljale tveganj za zdravje ljudi in okolje.

(2)

Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (5) določa najvišjo dovoljeno vsebnost žvepla v težkem kurilnem olju, plinskem olju in plinskem olju za plovila, ki se uporabljajo v Skupnosti.

(3)

Direktiva 1999/32/ES od Komisije zahteva, da presodi, kateri ukrepi bi se lahko sprejeli za zmanjšanje prispevka sežiganja goriv za plovila k zakisljevanju, razen plinskega olja za plovila, in, če je to primerno, da pripravi ustrezen predlog.

(4)

Emisije, ki nastajajo v ladijskem prometu pri sežiganju goriv za plovila z visoko vsebnostjo žvepla, onesnažujejo zrak z žveplovim dioksidom in trdnimi delci, kar škoduje zdravju ljudi, zasebni lastnini in kulturni dediščini ter prispeva k zakisljevanju.

(5)

Ljudem in naravnemu okolju na obalnih območjih in v bližini pristanišč škoduje zlasti onesnaževanje z ladij z visoko vrednostjo žvepla v gorivu. Zato so v zvezi s tem potrebni posebni ukrepi.

(6)

Ukrepi iz te direktive dopolnjujejo nacionalne ukrepe držav članic za upoštevanje zgornjih mej emisij za onesnaževala zraka iz Direktive 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(7)

Zmanjšanje vsebnosti žvepla v gorivu ima nekatere prednosti za ladje, saj izboljšuje učinkovitost obratovanja, zmanjšuje stroške vzdrževanja in spodbuja učinkovito uporabo nekaterih tehnologij za zmanjševanje emisij, kot je selektivna katalitska redukcija.

(8)

Pogodba zahteva, da se upoštevajo posebne značilnosti najbolj oddaljenih regij Skupnosti, to je francoskih čezmorskih departmajev, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov.

(9)

Leta 1997 je diplomatska konferenca sprejela Protokol, ki spreminja Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja z ladij iz leta 1973, spremenjeno s Protokolom k tej konvenciji iz leta 1978 (v nadaljnjem besedilu „MARPOL“). Ta protokol k MARPOL dodaja novo Prilogo VI, ki vsebuje pravila za preprečevanje onesnaževanja zraka z ladij. Protokol iz leta 1997 in z njim Priloga VI k MARPOL sta začela veljati 19. maja 2005.

(10)

Priloga VI k MARPOL predvideva, da se določena območja razglasijo za območja nadzora nad emisijami žveplovega dioksida (v nadaljevanju „območja nadzora nad emisijami SOx“). Baltik je v tej prilogi že določen kot tako območje. Rezultat razprav znotraj Mednarodne pomorske organizacije (MPO) je načelni dogovor o razglasitvi Severnega morja, vključno z Rokavskim prelivom, za območje nadzora nad emisijami SOx po začetku veljavnosti Priloge VI.

(11)

Zaradi globalne narave ladijskega prometa bi se morali po najboljših močeh truditi za iskanje mednarodnih rešitev. Komisija in države članice si morajo v okviru MPO prizadevati za zmanjšanje najvišjega dovoljenega deleža žvepla v gorivih, vključno s preučitvijo prednosti razglasitve novih morskih območij za območja nadzora nad emisijami SOx v skladu s Prilogo VI k MARPOL.

(12)

Cilje te direktive je možno doseči z izvrševanjem obveznosti glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila. Zaupanja vredno izvajanje te direktive je možno zagotoviti z dejanskim vzorčenjem in odvračilnimi kaznimi v vsej Skupnosti. Države članice sprejmejo izvršilne ukrepe v zvezi s plovili, ki plujejo pod njihovimi zastavami, in plovili, ki plujejo pod katero koli zastavo, ki so v njihovih pristaniščih. Države članice poleg tega tesno sodelujejo pri sprejemanju dodatnih izvršilnih ukrepov v zvezi z drugimi plovili v skladu z mednarodnim pomorskim pravom.

(13)

Da bi imela pomorska industrija dovolj časa za tehnično prilagoditev na najvišjo dovoljeno vsebnost žvepla 0,1 % mase v gorivih za plovila, ki jih uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh in ladje, zasidrane v pristaniščih Skupnosti, naj bo datum začetka uporabe te zahteve 1. januar 2010. Ta datum utegne Grčiji povzročiti tehnične težave, zato je smiselno dovoliti začasno odstopanje za nekatera določena plovila, ki opravljajo promet znotraj ozemlja Helenske republike.

(14)

Ta direktiva naj predstavlja prvi korak v trajnem procesu zmanjšanja emisij v morje in s tem izglede za nadaljnje postopno zmanjševanje emisij preko nižje dovoljene vsebnosti žvepla v gorivu in tehnologij za zmanjšanje ter za razvoj novih gospodarskih instrumentov kot vzpodbud za doseganje občutnega zmanjšanja.

(15)

Treba je okrepiti položaj držav članic v pogajanjih v okviru MPO, zlasti v postopku revizije Priloge VI k MARPOL, resneje razmisliti o bolj ambicioznih ukrepih glede strožjih omejitev dovoljene vsebnosti žvepla v težkih kurilnih oljih, ki jih uporabljajo ladje, in o uporabi enakovrednih alternativnih ukrepov za zmanjševanje emisij.

(16)

Skupščina MPO je v Resoluciji A.926(22) povabila vlade, zlasti tiste iz regij, ki so bile razglašene za območja nadzora nad emisijami SOx, da na območjih pod svojo jurisdikcijo zagotovijo razpoložljivost ladijskih kurilnih olj z nizko vsebnostjo žvepla in pozovejo naftno in pomorsko industrijo, naj olajšata rabo ladijskih kurilnih olj z nizko vsebnostjo žvepla. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da lokalni dobavitelji ladijskih goriv poskrbijo za razpoložljivost skladnih goriv v količinah, da zadostijo povpraševanju.

(17)

MPO je sprejela smernice za vzorčenje kurilnega olja za ugotavljanje skladnosti s Prilogo VI k MARPOL in naj bi razvila smernice za sisteme čiščenja izpušnih plinov in druge tehnološke metode za omejitev emisij SOx v območjih nadzora nad emisijami SOx.

(18)

Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (7) prenavlja Direktivo Sveta 88/609/EGS (8). Direktivo 1999/32/ES je treba zato spremeniti, kakor je predvideno v členu 3(4) Direktive.

(19)

Pri odobritvi tehnologij za zmanjševanje emisij naj Komisiji pomaga že obstoječi Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(20)

Tehnologije za zmanjševanje emisij lahko, če nimajo negativnih učinkov na ekosisteme in če so razvite skladno z ustreznimi mehanizmi odobritve in nadzora, omogočijo vsaj enakovredno ali celo večje zmanjšanje emisij kot uporaba goriv z nizko vsebnostjo žvepla. Pomembno je, da obstajajo ustrezni pogoji za pospeševanje razvoja novih tehnologij za zmanjševanje emisij.

(21)

Evropska agencija za pomorsko varnost po potrebi pomaga Komisiji in državam članicam pri spremljanju izvajanja te direktive.

(22)

Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, naj se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (10).

(23)

Direktivo 1999/32/ES je treba zato ustrezno spremeniti —

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 1999/32/ES se spremeni:

1.

Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.

Zmanjšanje emisij žveplovega dioksida, ki nastanejo pri sežiganju nekaterih vrst naftnega tekočega goriva, se doseže, če se kot pogoj za uporabo takega goriva na ozemlju držav članic, v teritorialnem morju in izključnih ekonomskih conah ali conah nadzora onesnaževanja uvedejo mejne vrednosti za vsebnost žvepla v njih.

Omejitve glede vsebnosti žvepla v nekaterih vrstah naftnega tekočega goriva, ki so določene v tej direktivi, se ne uporabljajo za:

(a)

goriva, namenjena za raziskave in testiranje;

(b)

goriva, namenjena za predelavo pred končnim sežigom;

(c)

goriva, ki se predelajo v rafinerijah;

(d)

goriva, ki se uporabljajo in dajejo na trgu v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti, če zadevne države članice zagotovijo, da se v teh regijah:

upoštevajo standardi kakovosti zraka,

ne uporablja težko kurilno olje, katerega vsebnost žvepla presega 3 % mase;

(e)

goriva, ki jih uporabljajo vojne ladje in druga plovila v vojaški službi. Vendar pa si vsaka država članica s sprejetjem ustreznih ukrepov, ki ne ogrožajo delovanja ali operativnih zmogljivosti takih ladij, prizadeva zagotoviti, da te ladje v mejah razumnega in izvedljivega ravnajo v skladu s to direktivo;

(f)

katero koli rabo goriva na plovilu, ki je potrebna za zagotovitev varnosti ladje ali za reševanje življenja na morju;

(g)

katero koli rabo goriva na ladji, ki je potrebna zaradi škode, nastale njej ali njeni opremi, če se po nastanku škode sprejmejo vsi razumni ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje presežnih emisij in če so bili ukrepi za odpravo škode sprejeti, kakor hitro je bilo mogoče. To ne velja, če je lastnik ali poveljnik ladje škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti;

(h)

goriva na krovu plovil, ki uporabljajo v skladu s členom 4c odobrene tehnologije za zmanjševanje emisij.“.

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

v točki 1 se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

katero koli naftno tekoče gorivo, ki sodi pod oznake KN 2710 19 51 do 2710 19 69, razen goriva za plovila, ali“;

(b)

v točki 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

plinsko olje pomeni:

katero koli naftno tekoče gorivo, razen goriv za plovila, ki sodi pod oznake KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ali 2710 19 49, ali

katero koli naftno tekoče gorivo, razen goriv za plovila, pri katerem manj kot 65 % prostornine (skupaj z izgubami) destilira pri 250 oC in pri katerem vsaj 85 % prostornine (skupaj z izgubami) destilira pri 350 oC po metodi ASTM D86.“;

(c)

točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

gorivo za plovila je katero koli naftno tekoče gorivo, namenjeno za uporabo ali v uporabi na plovilih, vključno z gorivi, ki so opredeljena v ISO 8217;“;

(d)

vstavijo se naslednje točke:

„3a.

dizelsko olje za plovila je katero koli gorivo za plovila, katerega viskoznost ali gostota je v mejah, določenih za destilate tipa DMB in DMC iz tabele I ISO 8217;

3b.

plinsko olje za plovila je katero koli gorivo za plovila, katerega viskoznost ali gostota je v mejah, določenih za destilate tipa DMX in DMA iz tabele I ISO 8217;

3c.

MARPOL pomeni Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja z ladij iz leta 1973, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978 h Konvenciji;

3d.

Priloga VI k MARPOL pomeni prilogo z naslovom ‚Pravila za preprečevanje onesnaževanja zraka z ladij‘, ki je bila s Protokolom iz leta 1997 dodana h Konvenciji MARPOL;

3e.

območja nadzora nad emisijami SOx pomenijo morska območja, ki jih je kot taka opredelila MPO v skladu s Prilogo VI k MARPOL;

3f.

potniške ladje pomenijo ladje, ki prevažajo več kot 12 potnikov, pri čemer je potnik vsaka oseba, razen:

(i)

poveljnika ladje in članov posadke ali drugih oseb, ki so na kakršni koli podlagi na krovu zaposleni ali najeti v zvezi z obratovanjem ladje; in

(ii)

otrok, mlajših od enega leta;

3g.

linijski prevozi pomenijo zaporedje plovb ladje med dvema ali več istimi pristanišči ali zaporedje plovb iz istega pristanišča in vanj brez vmesnih postankov:

(i)

v skladu z objavljenim voznim redom; ali

(ii)

ki so tako redne ali pogoste, da imajo prepoznaven vozni red;

3h.

vojna ladja pomeni ladjo, ki pripada oboroženim silam države in nosi zunanja znamenja, po katerih se prepozna njeno državljanstvo, je pod poveljstvom od vlade ustrezno pooblaščenega častnika, čigar ime se nahaja na ustreznem seznamu častnikov, in za katere posadko velja običajna vojaška disciplina;

3i.

zasidrane ladje pomenijo ladje, ki so varno pritrjene ali zasidrane v pristanišču Skupnosti med natovarjanjem, iztovarjanjem ali oskrbo, vključno s časom, ko ni pretovarjanja;

3j.

plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh pomeni plovilo, posebej namenjeno za plovbo po celinskih plovnih poteh, kot so opredeljene v Direktivi Sveta 82/714/EGS z dne 4. oktobra 1982 o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (11), vključno z vsemi plovili, ki imajo:

(i)

spričevalo Skupnosti za plovbo po celinskih plovnih poteh, kakor je opredeljeno v Direktivi 82/714/EGS;

(ii)

spričevalo, izdano na podlagi člena 22 Revidirane konvencije o plovbi po Renu;

3k.

dajanje na trg pomeni odplačno ali neodplačno dobavo ali dajanje na voljo goriva za plovila za sežiganje na krovu tretjim osebam, kjer koli znotraj jurisdikcije držav članic. Izključeni sta dobava in dajanje na voljo goriva za plovila za namene izvoza v rezervoarjih za tovor;

3l.

najbolj oddaljene regije pomenijo francoske čezmorske departmaje, Azore, Madeiro in Kanarske otoke, kot je določeno v členu 299 Pogodbe;

3m.

tehnologija za zmanjševanje emisij pomeni sistem čiščenja izpušnih plinov ali katero koli drugo preverljivo in izvedljivo tehnološko metodo;“;

(e)

točka 6 se črta.

3.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Največja vsebnost žvepla v težkem kurilnem olju

1.   Države članice storijo vse potrebno, da se od 1. januarja 2003 težka kurilna olja z vsebnostjo žvepla več kot 1 % mase, ne uporabljajo na njihovem ozemlju.

2.

(i)

Pod pogojem ustreznega spremljanja emisij s strani pristojnih organov se ta zahteva ne uporablja za težka kurilna olja, ki se sežigajo:

(a)

v kurilnih napravah, ki sodijo na področje uporabe Direktive 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (12), za katere se v skladu z opredelitvijo iz člena 2(9) Direktive šteje, da so nove naprave, ter ki upoštevajo mejne vrednosti emisij žveplovega dioksida za take naprave iz Priloge IV k navedeni direktivi in so uporabljene v skladu s členom 4 Direktive;

(b)

v kurilnih napravah, ki sodijo na področje uporabe Direktive 2001/80/ES, za katere se v skladu z opredelitvijo iz člena 2(10) Direktive šteje, da so obstoječe naprave, če so emisije žveplovega dioksida iz teh kurilnih naprav manjše ali enake 1 700 mg/Nm3 pri vsebnosti kisika v suhem odpadnem plinu 3 % po prostornini ter če so od 1. januarja 2008 emisije žveplovega dioksida iz kurilnih naprav v skladu s členom 4(3)(a) Direktive 2001/80/ES enake ali manjše od tistih, ki izhajajo iz upoštevanja mejnih vrednosti emisij za nove naprav iz dela A Priloge IV k navedeni direktivi in, kjer je primerno, ob uporabi členov 5, 7 in 8 Direktive;

(c)

v drugih kurilnih napravah, ki ne sodijo pod (a) ali (b), če emisije žveplovega dioksida ne presegajo 1 700 mg/Nm3 pri vsebnosti kisika v suhem odpadnem plinu 3 % po prostornini;

(d)

v rafinerijah, kjer je mesečno povprečje emisij žveplovega dioksida iz vseh naprav v rafineriji, ne glede na uporabljeno vrsto goriva ali kombinacijo goriv, v okviru mejne vrednosti, ki jo določi vsaka država članica, in ne presega 1 700 mg/Nm3. To se ne uporablja za kurilne naprave, ki sodijo pod (a) ali, od 1. januarja 2008, pod (b).

(ii)

Države članice storijo vse potrebno, da vse kurilne naprave, ki uporabljajo težko kurilno olje z vsebnostjo žvepla, ki je večja od vsebnosti iz odstavka 1, ne obratujejo brez dovoljenja pristojnega organa, ki določi mejne vrednosti emisij.

3.   Določbe odstavka 2 se pregledajo in, če je to primerno, spremenijo z upoštevanjem morebitnih prihodnjih sprememb Direktive 2001/80/ES.“.

4.

Člen 4 se spremeni:

(a)

z učinkom od 1. januarja 2010:

(i)

se v odstavku 1 črtajo besede „, skupaj s plinskim oljem za plovila,“;

(ii)

se črta odstavek 2;

(b)

z učinkom od 11. avgusta 2005 se črtata odstavka 3 in 4.

5.

Vstavijo se naslednji členi:

„Člen 4a

Največja vsebnost žvepla v gorivih za plovila, ki se uporabljajo v območjih nadzora nad emisijami SOx in na potniških ladjah, ki opravljajo linijske prevoze v pristanišča Skupnosti ali iz njih

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se goriva za plovila ne uporabljajo na območjih njihovih teritorialnih voda, izključnih ekonomskih con in con nadzora onesnaževanja, ki sodijo v območja nadzora nad emisijami SOx, če vsebnost žvepla v teh vrstah goriva presega 1,5 % mase. To velja za vsa plovila ne glede na zastavo, pod katero plujejo, vključno s plovili, ki so potovanje začela zunaj Skupnosti.

2.   Datumi začetka uporabe odstavka 1 so naslednji:

(a)

za območje Baltika iz pravila 14(3)(a) iz Priloge VI k MARPOL: 11. avgust 2006;

(b)

za Severno morje:

12 mesecev po začetku veljavnosti razglasitve MPO v skladu z ustaljenimi postopki, ali

11. avgust 2007,

kar koli nastopi prej;

(c)

za vsa druga morska območja, vključno s pristanišči, ki jih MPO naknadno razglasi za območja nadzora nad emisijami SOx v skladu s Pravilom 14(3)(b) iz Priloge VI k MARPOL: 12 mesecev po začetku veljavnosti te razglasitve.

3.   Države članice so odgovorne za izvrševanje odstavka 1 vsaj na:

plovilih, ki plujejo pod njihovimi zastavami, in

v primeru držav članic, ki mejijo na območja nadzora nad emisijami SOx, plovilih, ki plujejo pod katero koli zastavo, ko so ta plovila v njihovih pristaniščih.

Države članice lahko glede drugih plovil sprejmejo dodatne izvršilne ukrepe v skladu z mednarodnim pomorskim pravom.

4.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da od datuma iz odstavka 2(a) potniške ladje, ki opravljajo linijske prevoze v pristanišča Skupnosti ali iz njih, v njihovih teritorialnih vodah, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora onesnaževanja ne uporabljajo goriv za plovila, če vsebnost žvepla teh goriv presega 1,5 % mase. Države članice so odgovorne za izvrševanje te zahteve vsaj na plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in na plovilih, ki plujejo pod katero koli zastavo, ko so ta plovila v njihovih pristaniščih.

5.   Države članice zahtevajo od datuma iz odstavka 2(a) pravilno izpolnjevanje ladijskih dnevnikov, vključno v zvezi z operacijami menjave goriva, kot pogoj za vstop ladij v pristanišča Skupnosti.

6.   Države članice od datuma iz odstavka 2(a) in v skladu s Pravilom 18 iz Priloge VI k MARPOL:

vodijo register lokalnih dobaviteljev goriv za plovila,

zagotovijo, da vsebnost žvepla v vseh gorivih za plovila, ki se prodajajo na njihovem ozemlju, dokumentira dobavitelj na dobavnici, ki jo spremlja zapečaten vzorec, ki ga podpiše predstavnik namembne ladje,

ustrezno ukrepajo proti dobaviteljem goriva za plovila, za katere je bilo odkrito, da dobavljajo gorivo, ki ne ustreza podatkom na dobavnici,

zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za odpravo odkrite neustreznosti goriva za plovila.

7.   Države članice zagotovijo, da se od datuma iz odstavka 2(a) dizelska olja za plovila ne dajejo na trg na njihovem ozemlju, če vsebnost žvepla v te vrste gorivih presega 1,5 % mase.

8.   Komisija države članice obvesti o datumih začetka uporabe iz odstavka 2(b) in te datume objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4b

Največja vsebnost žvepla v gorivih za plovila, ki se uporabljajo na plovilih za plovbo po celinskih plovnih poteh in na v pristaniščih Skupnosti zasidranih ladjah

1.   Z učinkom od 1. januarja 2010 države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da naslednja plovila ne uporabljajo goriv za plovila z vsebnostjo žvepla večjo od 0,1 % mase:

(a)

plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh; in

(b)

v pristaniščih Skupnosti zasidrane ladje, pri čemer ima posadka dovolj časa za morebitno potrebno operacijo zamenjave goriva čim prej po prihodu do sidrišča in čim pozneje pred odhodom.

Države članice zahtevajo, da se čas kakršne koli operacije zamenjave goriva zabeleži v ladijskih dnevnikih.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja:

(a)

kadar koli ladje v skladu z objavljenimi voznimi redi nameravajo ostati zasidrane manj kot dve uri;

(b)

za plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh s spričevalom, ki dokazuje njihovo skladnost z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974, kakor je bila spremenjena, ko so ta plovila na morju;

(c)

do 1. januarja 2012 za plovila, ki so navedena v Prilogi in plujejo izključno na ozemlju Helenske republike;

(d)

za plovila, ki izključijo vse motorje in ki v času, ko so zasidrana v pristaniščih, uporabljajo električno energijo z obale.

3.   Z učinkom od 1. januarja 2010 države članice zagotovijo, da se plinska olja za plovila ne dajejo na trg na njihovem ozemlju, če vsebnost žvepla v teh gorivih presega 0,1 % mase.

Člen 4c

Preskusi in uporaba novih tehnologij za zmanjševanje emisij

1.   Države članice lahko, po potrebi v sodelovanju z drugimi državami članicami, odobrijo preskuse tehnologij zmanjševanja onesnaževanja na plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo ali na morskih območjih pod njihovo jurisdikcijo. Med temi preskusi uporaba goriv za plovila, ki izpolnjujejo zahteve členov 4a in 4b, ni obvezna, če:

se Komisijo in vsa zadevna pristanišča te države pisno obvesti o preskusih vsaj 6 mesecev pred njihovim začetkom,

dovoljenja za preskuse ne veljajo več kot 18 mesecev,

se v vse vključene ladje vgradi pred nedovoljenimi posegi zavarovano opremo za neprekinjeno spremljanje emisij v izpušnem plinu in jo vključene ladje uporabljajo ves čas preskusnega obdobja,

vse vključene ladje dosežejo zmanjšanje emisij, ki je vsaj enako tistemu, ki bi bilo doseženo s spoštovanjem mejnih vrednosti žvepla v gorivu, določenih v tej direktivi,

obstojijo ustrezni sistemi ravnanja z vsemi odpadki, ki jih med preskusnim obdobjem ustvarijo tehnologije za zmanjševanje emisij,

se tekom celotnega preskusnega obdobja ocenjujejo učinki na morsko okolje, zlasti na ekosisteme v zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijih, ter

se vsi rezultati predložijo Komisiji in objavijo najpozneje 6 mesecev po koncu preskusov.

2.   Tehnologije za zmanjševanje emisij za ladje, ki plujejo pod zastavami držav članic, se odobrijo v skladu s postopkom iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) (13), ob upoštevanju:

smernic, ki jih pripravi MPO,

rezultatov preskusov iz odstavka 1,

učinkov na okolje, vključno z dosegljivim zmanjšanjem emisij, in učinkov na ekosisteme v zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijih,

izvedljivosti spremljanja in preverjanja.

3.   Določijo se merila za uporabo tehnologij za zmanjševanje emisij z ladij ne glede na zastavo v zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijih Skupnosti v skladu s postopkom iz člena 9(2). Komisija sporoči ta merila MPO.

4.   Namesto uporabe goriv za plovila z nizko vsebnostjo žvepla, ki izpolnjujejo zahteve iz členov 4a in 4b, države članice lahko dovolijo ladjam uporabo odobrene tehnologije za zmanjševanje emisij, če te ladje:

trajno dosegajo zmanjšanje emisij, ki je vsaj enakovredno tistemu, ki bi bilo doseženo s spoštovanjem mejnih vrednosti žvepla v gorivu, določenih v tej direktivi, in

so opremljene z opremo za neprekinjeno spremljanje emisij, ter

podrobno dokumentirajo, da tokovi odpadkov, ki se izpuščajo v zaprtih pristaniščih, lukah in estuarijih, na podlagi meril, ki so jih oblasti pristaniških držav sporočile MPO, ne vplivajo na ekosisteme.“.

6.

Člen 6 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„1a.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da je vsebnost žvepla v gorivu za plovila v skladu z ustreznimi določbami členov 4a in 4b.

Izmed naslednjih načinov vzorčenja, analize in nadzora se uporabi primernega:

vzorčenje goriva za plovila za sežig na krovu ob dostavi v skladu s smernicami MPO in analiza vsebnosti žvepla,

vzorčenje in analiza vsebnosti žvepla v gorivu za plovila za sežig na ladji v rezervoarjih, kadar je to izvedljivo, in analiza zapečatenih vzorcev na krovu ladij,

nadzor nad ladijskimi dnevniki in dobavnicami o oskrbi ladij z gorivom.

Vzorčenje se prične z dnem začetka veljavnosti ustrezne omejitve najvišje vsebnosti žvepla v gorivu. Izvaja se dovolj pogosto, pri zadostnih količinah in tako, da so vzorci reprezentativni za pregledano gorivo in za gorivo, ki ga uporabljajo ladje, ko plujejo v ustreznih morskih območjih, pristaniščih in po celinskih plovnih poteh.

Države članice po potrebi prav tako sprejmejo ustrezne ukrepe za nadzor nad vsebnostjo žvepla v gorivih za plovila, za katera se člena 4a in 4b ne uporabljata.“;

(b)

točka (a) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(a)

metodo ISO 8754 (1992) in PrEN ISO 14596 za težko kurilno olje in za goriva za plovila;“.

7.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Poročanje in pregled

1.   Na podlagi rezultatov vzorčenja, analize in nadzora, izvedenih v skladu s členom 6, države članice vsako leto do 30. junija pošljejo Komisiji kratko poročilo o vsebnosti žvepla v tekočih gorivih, ki sodijo na področje uporabe te direktive in so se v prejšnjem koledarskem letu uporabljala na njihovem ozemlju. Poročilo vključuje zapis o celotnem številu vzorcev po vrsti goriva, ki so bili analizirani, navaja ustrezno količino uporabljenega goriva in izračunano povprečno vsebnost žvepla. Države članice prav tako poročajo o številu nadzorov, opravljenih na krovu ladij, in beležijo povprečno vsebnost žvepla v vrstah goriv za plovila, ki so bila uporabljena na njihovem ozemlju in ki dne 11. avgusta 2005 ne sodijo na področje uporabe te direktive.

2.   Na podlagi, med drugim:

(a)

letnih poročil, predloženih v skladu z odstavkom 1;

(b)

opaženih trendov kakovosti zraka, zakisljevanja, stroškov goriva in preusmeritev;

(c)

napredka pri zmanjševanju emisij žveplovih oksidov z ladij z mehanizmi MPO na podlagi pobud Skupnosti;

(d)

nove analize stroškovne učinkovitosti ukrepov iz člena 4a(4), vključno z neposrednimi in posrednimi koristmi za okolje in možnih nadaljnjih ukrepov za zmanjšanje emisij;

(e)

izvajanja člena 4(c);

predloži Komisija do leta 2008 poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija lahko skupaj s poročilom predloži predloge za spremembo te direktive, zlasti glede:

druge stopnje mejnih vrednosti žvepla, določene za vsako vrsto goriva, in

ob upoštevanju dela znotraj MPO, glede morskih območij, kjer naj se uporabljajo goriva za plovila z nizko vsebnostjo žvepla.

Komisija še zlasti preuči predloge za:

(a)

razglasitev dodatnih območij nadzora nad emisijami SOx MPO;

(b)

znižanje dovoljene vsebnosti žvepla v gorivih za plovila, ki se uporabljajo na območjih nadzora nad emisijami SOx MPO, po možnosti na 0,5 %;

(c)

alternativne ali dopolnilne ukrepe.

3.   Komisija do 31. decembra 2005 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o možni uporabi ekonomskih instrumentov, vključno z mehanizmi, kot so diferencirane pristojbine, kilometrine, trgovanje z dovoljenimi emisijami in izravnave.

Komisija lahko v okviru pregleda v letu 2008 predloži predloge za uporabo ekonomskih instrumentov kot alternativnih ali dopolnilnih ukrepov, če je možno jasno izkazati koristi za okolje in zdravje.

4.   Vse spremembe, potrebne za tehnično prilagoditev točk 1, 2, 3, 3a, 3b in 4 člena 2 ali člena 6(2) zaradi znanstvenega in tehničnega napredka, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(2). Take prilagoditve ne vplivajo neposredno na spremembo področja uporabe te direktive ali mejne vrednosti žvepla v gorivu, določene v tej direktivi.“.

8.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (14), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.“.

9.

Kot Priloga se doda besedilo iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 11. avgusta 2006. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 6. julija 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL C 45 E, 25.2.2003, str. 277.

(2)  UL C 208, 3.9.2003, str. 27.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 4. junija 2003 (UL C 68 E, 18.3.2004, str. 311), Skupno stališče Sveta z dne 9. decembra 2004 (UL C 63 E, 15.3.2005, str. 26) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 23. maja 2005.

(4)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 121, 11.5.1999, str. 13. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(6)  UL L 309, 27.11.2001, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(7)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(8)  UL L 336, 7.12.1988, str. 1.

(9)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 10).

(10)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(11)  UL L 301, 28.10.1982, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(12)  UL L 309, 27.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(13)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 10).

(14)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA

„PRILOGA

GRŠKA PLOVILA

IME PLOVILA

LETO DOBAVE

ŠTEVILKA MPO

ARIADNE PALACE

2002

9221310

IKARUS PALACE

1997

9144811

KNOSSOS PALACE

2001

9204063

OLYMPIA PALACE

2001

9220330

PASIPHAE PALACE

1997

9161948

FESTOS PALACE

2001

9204568

EUROPA PALACE

2002

9220342

BLUE STAR I

2000

9197105

BLUE STAR II

2000

9207584

BLUE STAR ITHAKI

1999

9203916

BLUE STAR NAXOS

2002

9241786

BLUE STAR PAROS

2002

9241774

HELLENIC SPIRIT

2001

9216030

OLYMPIC CHAMPION

2000

9216028

LEFKA ORI

1991

9035876

SOPHOKLIS VENIZELOS

1990

8916607“


Top