Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0027

Direktiva Komisije 2005/27/ES z dne 29. marca 2005 o spremembi Direktive 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami, zaradi prilagajanja tehničnemu napredkuBesedilo velja za EGP.

OJ L 81, 30.3.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 119 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; implicitno zavrnjeno 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/27/oj

30.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/44


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/27/ES

z dne 29. marca 2005

o spremembi Direktive 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami, zaradi prilagajanja tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (1) in zlasti člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami, ki spreminja Direktivo 70/156/EGS in razveljavlja Direktivo 71/127/EGS (2), in zlasti člena 2 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/97/ES je ena od posamičnih direktiv v okviru postopka homologacije Skupnosti, uvedenega z Direktivo 70/156/EGS. Določbe Direktive 70/156/EGS v zvezi s sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami vozil se zato uporabljajo za Direktivo 2003/97/ES.

(2)

Da bi se zmanjšal mrtvi kot vozil N2, katerih masa ne presega 7,5 tone, je treba spremeniti nekatere zahteve določene v Direktivi 2003/97/ES.

(3)

Od leta 2003 je bil dosežen znaten tehnični napredek pri vzvratnih ogledalih. Zdaj je mogoče na nekatera vozila N2, katerih masa ne presega 7,5 tone, namestiti širokokotna vzvratna ogledala. Zato je primerno spremeniti Direktivo 2003/97/ES z dodatno zahtevo, da se širokokotna vzvratna ogledala razreda IV namestijo na tista vozila kategorije N2, ki imajo podobno kabino kot vozila N3. Možnost namestitve ogledala za opazovanje bližnjega področja razreda V naj velja kot ustrezen kriterij za razlikovanje med obema tipoma vozil N2.

(4)

Vozila, ki imajo konstrukcijsko določen naklon naslona sedeža, ne bi mogla izpolnjevati standardnih zahtev. Zato bi bilo treba za takšna vozila uvesti korekcijski faktor.

(5)

Primerno je tudi spremeniti upravne določbe za homologacijo z uvedbo identifikacijskih številk novih držav članic, ki so k Skupnosti pristopile 1. maja 2004.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ustanovljenega s členom 13(1) Direktive 70/156/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in III k Direktivi 2003/97/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 19. oktobra 2005. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedila teh predpisov in korelacijsko tabelo med predpisi in Direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. marca 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/104/ES (UL L 337, 13.11.2004, str. 13).

(2)  UL L 25, 29.1.2004, str. 1.


PRILOGA

Prilogi I in III k Direktivi 2003/97/ES se spremenita:

1.

V točki 1.1.1.12 Priloge I se za prvim stavkom vstavi naslednji nov stavek:

„Pri sedežih s konstrukcijsko določenim naklonom naslona se mesto očesnih točk prilagodi v skladu z določbami Dodatka 7 k tej prilogi.“

2.

V Dodatku 5 k Prilogi I se naštetim identifikacijskim številkam v točki 1.1 doda naslednje:

„8 za Češko“, „29 za Estonijo“, „49 za Ciper, 32 za Latvijo, 36 za Litvo“, „7 za Madžarsko, 50 za Malto“, „20 za Poljsko“, „26 za Slovenijo, 27 za Slovaško““.

3.

V Prilogi I se doda naslednji Dodatek 7:

„Dodatek 7

Določitev očesnih točk za sedeže s konstrukcijsko določenim naklonom naslona

1.

Položaj očesnih točk glede na točko R se prilagodi, kakor je navedeno v spodnji preglednici s koordinatami X v tridimenzionalnem koordinatnem sistemu. V preglednici so navedene osnovne koordinate za konstrukcijsko določen naklon naslona sedeža 25 °. Tridimenzionalni koordinatni sistem za koordinate je določen v točki 2.3 Priloge I k spremenjeni Direktivi 77/649/EGS.

Naklon naslona sedeža

Vodoravne koordinate

(v stopinjah)

ΔX

25

68 mm

2.

Dodatni popravki za konstrukcijsko določene naklone naslona sedeža, drugačne od 25 °

V spodnji preglednici so navedeni dodatni popravki, ki jih je ob izhodiščnem položaju očesnih točk pri konstrukcijsko določenem naklonu naslona sedeža 25 ° treba upoštevati pri koordinatah X in Z očesnih točk, če je konstrukcijsko določen naklon naslona sedeža drugačen od 25 °.

Naklon naslona sedeža

Vodoravne koordinate

Navpične koordinate

(v stopinjah)

ΔX

ΔZ

5

– 186 mm

28 mm

6

– 177 mm

27 mm

7

– 167 mm

27 mm

8

– 157 mm

27 mm

9

– 147 mm

26 mm

10

– 137 mm

25 mm

11

– 128 mm

24 mm

12

– 118 mm

23 mm

13

– 109 mm

22 mm

14

– 99 mm

21 mm

15

– 90 mm

20 mm

16

– 81 mm

18 mm

17

– 72 mm

17 mm

18

– 62 mm

15 mm

19

– 53 mm

13 mm

20

– 44 mm

11 mm

21

– 35 mm

9 mm

22

– 26 mm

7 mm

23

– 18 mm

5 mm

24

– 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

– 3 mm

27

17 mm

– 5 mm

28

26 mm

– 8 mm

29

34 mm

– 11 mm

30

43 mm

– 14 mm

31

51 mm

– 18 mm

32

59 mm

– 21 mm

33

67 mm

– 24 mm

34

76 mm

– 28 mm

35

84 mm

– 32 mm

36

92 mm

– 35 mm

37

100 mm

– 39 mm

38

108 mm

– 43 mm

39

115 mm

– 48 mm

40

123 mm

– 52 mm“

4.

Znotraj preglednice v Prilogi III in v polju za širokokotna vzvratna ogledala razreda IV za motorna vozila kategorije N2 ≤ 7,5 t se besedilo nadomesti z naslednjim:2 ≤ 7,5 t se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Obvezno

Za obe strani, če se lahko namesti ogledalo razreda V

Neobvezno

Za obe strani skupaj, če to ni mogoče“.

5.

Znotraj preglednice v Prilogi III in v polju za ogledala za opazovanje bližnjega področja razreda V za motorna vozila kategorije N2 ≤ 7,5 t se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Obvezno, glej točki 3.7 in 5.5.5 Priloge III

Eno na sovoznikovi strani

Neobvezno

Eno na voznikovi strani

(obe morata biti nameščeni vsaj 2 m nad tlemi)

Dopustno je odstopanje + 10 cm“.


Top