EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0761

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav

OJ L 289, 3.11.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/761/oj

3.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/23


PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 28. septembra 2005

za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav

(2005/761/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(b)(ii) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z namenom utrditi in preoblikovati evropsko raziskovalno politiko je Komisija v svojem sporočilu z dne 18. januarja 2000 z naslovom „Pot do Evropskega raziskovalnega prostora“ navedla, da je treba oblikovati Evropski raziskovalni prostor kot osrednjo točko za prihodnje ukrepe Skupnosti na tem področju.

(2)

Evropski svet je na zasedanju v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000, ob potrditvi Evropskega raziskovalnega prostora, zastavil cilj Skupnosti, da do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu.

(3)

Globalizacija gospodarstva zahteva večjo mobilnost raziskovalcev, kar je bilo priznano s šestim okvirnim programom Skupnosti na področju raziskav (4), s katerim so se dodatno odprli programi za raziskovalce iz tretjih držav.

(4)

Skupnost bo potrebovala 700 000 raziskovalcev, če želi izpolniti cilj z zasedanja Evropskega sveta v Barceloni dne 15. in 16. marca 2002, da investira 3 % BDP v raziskovanje. Ta cilj bi bilo treba doseči z vrsto tesno povezanih ukrepov, kot so povečanje privlačnosti poklicnih poti v znanosti med mladimi, spodbujanje sodelovanja žensk v znanstvenem raziskovanju, več priložnosti za izobraževanje in mobilnost v raziskovanju, izboljšanje poklicnega napredovanja za raziskovalce v Skupnosti in odpiranje Skupnosti državljanom tretjih držav, ki se jim lahko dovoli vstop in potovanje na skupnem območju za namene raziskovanja.

(5)

Da bi bile države članice konkurenčne in privlačne na mednarodni ravni, bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za olajšanje kratkoročnega vstopa in gibanja raziskovalcev znotraj Skupnosti.

(6)

Glede krajšega bivanja, bi se morale države članice obvezati, da raziskovalce iz tretjih držav, ki potrebujejo vizum v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001 (5), obravnavajo kot osebe, ki delujejo v dobri veri, in nanje razširiti ugodnosti, predvidene v pravnem redu Skupnosti za namene postopkov izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje.

(7)

Sprejmejo naj se ukrepi za izmenjavo podatkov in najboljših praks z namenom izboljšanja postopkov izdaje vizumov za kratkoročno bivanje za raziskovalce.

(8)

To priporočilo spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, določena zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(9)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega priporočila in zato to priporočilo nanjo ne vpliva. Glede na to, da je namen tega priporočila razvijanje schengenskega pravnega reda po določbah tretjega dela naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecih, potem ko Evropski parlament in Svet sprejmeta to priporočilo, odloči, ali ga bo izvajala v svoji nacionalni zakonodaji.

(10)

To priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda (6), kar ima torej za posledico, da Združeno kraljestvo pri sprejetju tega priporočila ne sodeluje in zato to priporočilo nanj nima vpliva.

(11)

To priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske za sodelovanje pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda (7), kar ima torej za posledico, da Irska pri sprejetju tega priporočila ne sodeluje in zato to priporočilo nanjo nima vpliva.

(12)

Glede Islandije in Norveške to priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvijanju schengenskega pravnega reda (8), ki sodi na področje člena 1, točka B Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo sporazuma (9).

(13)

Glede Švice to priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda, v smislu Sporazuma podpisanega s strani Evropske unije, Evropske skupnosti in Švicarske konfederacije o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodi na področje člena 1 točka B Sklepa 1999/437/ES v povezavi z členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/849/ES (10) in Sklepom Sveta 2004/860/ES (11) o podpisu tega Sporazuma v imenu Evropske skupnosti, in o začasni uporabi nekaterih njegovih določb.

(14)

To priporočilo je akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je drugače povezan z njim v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(15)

Namen tega priporočila je tudi zagotoviti prilagodljive rešitve za raziskovalce, ki želijo vzdrževati poklicne stike z ustanovami v državah svojega izvora (npr. preživeti do največ tri mesece na semester v krovni evropski raziskovalni ustanovi gostiteljici na skupnem območju, preostali čas pa še naprej delati v matični raziskovalni ustanovi) –

PRIPOROČATA DRŽAVAM ČLANICAM, NAJ:

1.

olajšajo izdajanje vizumov z uvedbo pospešenega obravnavanja prošenj za izdajo vizuma raziskovalcem iz tretjih držav, ki potrebujejo vizum v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001;

2.

spodbujajo mednarodno mobilnost raziskovalcev iz tretjih držav, ki morajo redno potovati znotraj Evropske unije, tako da jim izdajo vizume za večkratni vstop. Pri določanju roka veljavnosti vizumov naj države članice upoštevajo trajanje raziskovalnih programov, v katerih sodelujejo raziskovalci;

3.

se obvežejo k olajšanju sprejetja usklajenega pristopa do ustreznih dokazil, ki jih morajo raziskovalci priložiti prošnji za izdajo vizuma. O tem naj se posvetujejo s pooblaščenimi raziskovalnimi ustanovami;

4.

spodbujajo, v skladu s pravili pravnega reda Skupnosti, izdajanje vizumov raziskovalcem brez upravnih taks;

5.

pri lokalnem konzularnem sodelovanju upoštevajo cilj olajšanja izdajanja vizumov za raziskovalce iz tretjih držav z namenom spodbujanja izmenjave najboljših praks;

6.

se obvežejo, da do 28. septembra 2006 Komisiji posredujejo podatke o najboljših praksah za olajšanje izdajanja enotnih vizumov za raziskovalce, da bi se omogočilo ovrednotenje doseženega napredka. Glede na to, ali bo sprejeta direktiva o posebnem postopku sprejema državljanov tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (12) in glede na rezultate ocene, naj se preuči možnost vključitve določb tega priporočila v ustrezen pravno zavezujoč akt.

V Strasbourgu, 28. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

D. ALEXANDER


(1)  UL C 120, 20.5.2005, str. 60.

(2)  UL C 71, 22.3.2005, str. 6.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 18. julija 2005.

(4)  Sklep št. 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (2002-2006) (UL L 232, 29.8.2002, str. 1). Sklep, kakor je bil spremenjen z Odločbo št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 81, 21.3.2001, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 851/2005 (UL L 141, 4.6.2005, str. 3).

(6)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(7)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(8)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(9)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(10)  UL L 368, 15.12.2004, str. 26.

(11)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.

(12)  Glej stran 15 tega Uradnega lista.


Top