Help Print this page 

Document 32005E0913

Title and reference
Skupni ukrep Sveta 2005/913/SZVP z dne 12. decembra 2005 o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje
  • No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2006
OJ L 331, 17.12.2005, p. 34–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 209–216 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/913/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 12/12/2005
  • Date of effect: 12/12/2005; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 4
  • Date of end of validity: 12/12/2006; glej člen 4
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupni ukrep
Text

17.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/34


SKUPNI UKREP SVETA 2005/913/SZVP

z dne 12. decembra 2005

o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki v poglavju III vsebuje seznam ukrepov zoper širjenje tega orožja.

(2)

Cilji Strategije EU dopolnjujejo cilje, ki jih zasleduje Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v smislu njene odgovornosti za izvajanje Konvencije o kemičnem orožju (CWC).

(3)

Svet je 22. novembra 2004 sprejel Skupni ukrep o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (1), ki naj bi prenehal veljati eno leto po sprejetju.

(4)

Nadaljevanje te intenzivne in namenske pomoči EU OPCW je potrebno v okviru aktivnega izvajanja ukrepov iz poglavja III Strategije EU, zlasti tistih ukrepov, ki so povezani z univerzalizacijo CWC, in zagotavljanja finančnih sredstev za podporo posebnih projektov, ki jih izvajajo multilateralne institucije.

(5)

Komisija se je strinjala s predlogom, da se ji poveri nadzor pravilne uporabe prispevka EU –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

1.   Za namene takojšnje in praktične uporabe nekaterih elementov Strategije EU, Evropska unija podpira dejavnosti OPCW z naslednjimi cilji:

spodbujanje univerzalnosti CWC,

podpora za polno izvajanje CWC v državah pogodbenicah,

mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnostih kot ukrep, ki spremlja izvajanje CWC.

2.   Projekti OPCW, ki ustrezajo ukrepom iz Strategije EU, so projekti, ki imajo namen krepiti:

spodbujanje CWC z izvedbo dejavnosti, vključno z regionalnimi in sub-regionalnimi delavnicami in seminarji s ciljem povečati članstvo v OPCW,

zagotavljanje trajnostne tehnične podpore državam pogodbenicam, ki jo zahtevajo za ustanovitev in učinkovito delovanje nacionalnih organov in sprejetje nacionalnih izvedbenih ukrepov, kakor to predvideva CWC,

mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnosti z izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij ter kemikalij in opreme za namene, ki niso prepovedani s CWC, da bi se prispevalo k razvoju usposobljenosti držav pogodbenic za izvajanje CWC.

Navedeni projekti so podrobno opisani v Prilogi.

Člen 2

1.   Referenčni finančni znesek za tri projekte iz člena 1(2) je 1 697 000 EUR, ki se financira iz splošnega proračuna Evropske unije za leto 2006.

2.   Izdatki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki Evropske skupnosti in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, z izjemo, da kakršno koli pred-financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Za namene izvajanja projektov iz člena 1 Komisija sklene finančni sporazum z OPCW o pogojih za uporabo prispevka EU v obliki nepovratnih sredstev. V finančnem sporazumu, ki se sklene, se določi, da OPCW zagotovi razpoznavnost prispevka EU, ustrezno z njegovim obsegom.

4.   Komisija poroča Svetu in predsedstvu o izvajanju prispevka EU.

Člen 3

Predsedstvo je v popolnem sodelovanju s Komisijo pristojno za izvajanje tega skupnega ukrepa. Komisija nadzira pravilno izvajanje prispevka EU iz člena 2.

Člen 4

Ta skupni ukrep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

Veljati preneha eno leto po njegovem sprejetju.

Člen 5

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 63.


PRILOGA

Podpora EU dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

1.   Cilj in opis

Splošni cilj: podpirati univerzalizacijo CWC, zlasti spodbuditi pristop držav, ki niso pogodbenice (držav podpisnic in držav, ki niso podpisnice), k CWC in podpirati izvajanje CWC v državah pogodbenicah.

Opis: pomoč EU OPCW bo usmerjena na naslednja področja, za katere so države pogodbenice CWC ugotovile potrebo po nujnem ukrepanju:

(i)

spodbujanje univerzalnosti CWC;

(ii)

podpora izvajanju CWC v državah pogodbenicah;

(iii)

mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnosti.

Projekti, ki so opisani spodaj, bodo upravičeni izključno do podpore EU. Financiranje EU bo krilo samo izdatke, ki so povezani samo z izvajanjem projektov. V skladu s tem projekti ne bodo financirani iz rednega proračuna OPCW za leto 2006. Poleg tega bo OPCW izvajala naročila vsega blaga, del in storitev.

2.   Opis projektov

2.1   Projekt 1: Spodbujanje univerzalnosti CWC

Namen projekta: okrepljeno članstvo v CWC

Rezultati projekta:

(i)

okrepljeno članstvo v CWC v različnih geografskih regijah (Afriki, karibski regiji, državah sredozemske kotline in na Bližnjem vzhodu);

(ii)

okrepljeno regionalno povezovanje v mreže (vključno z ustreznimi sub-regionalnimi organizacijami in mrežami na različnih področjih bistvenih za CWC).

Opis projekta: z univerzalnostjo povezane regionalne, sub-regionalne in dvostranske dejavnosti.

Sodelovanje držav, ki niso pogodbenice v regionalnih, sub-regionalnih in dvostranskih dejavnostih, nudi OPCW možnosti za vzpostavitev/razvoj stikov s predstavniki iz prestolnic teh držav in za poudarjanje prednosti in koristi pridružitve k CWC, kakor tudi s tem povezanih obveznosti. Pomoč in tehnična podpora se zagotavljata tudi pri posebnih vprašanjih, povezanih s pripravo pristopa h CWC.

Pred letom 2005 so razpoložljivi zneski denarne pomoči omejili OPCW na izvedbo manjšega števila regionalnih seminarjev in delavnic, ki so bili oblikovani predvsem za povečanje politične zavesti o koristih CWC za države, ki niso pogodbenice. Leta 2005 je finančna podpora s strani EU omogočila bolj intenzivne in ciljno naravnane načine pomoči državam, ki niso pogodbenice, v postopku priprave na pristop k CWC, na primer dvostranske obiske ali regionalna/sub-regionalna srečanja, usmerjena v vprašanja nacionalne izvedbene zakonodaje v povezavi z ratifikacijo CWC.

Leta 2006 bo nadaljevanje te intenzivne in namenske pomoči omogočilo OPCW povečati število članstva z namenom pospeševanja večje univerzalnosti CWC na poti do desete obletnice začetka veljavnosti Konvencije aprila 2007.

Iz projekta bodo v letu 2006 financirane naslednje dejavnosti:

(i)

Delavnica o CWC ter dvostransko usposabljanje in podpora državam, ki niso pogodbenice, v Afriki (prireditev v Afriki, se določi naknadno, dva do tri dni, prvo in tretje četrtletje leta 2006, se določi naknadno). Sodelujoče finančno podprejo organi odločanja držav, ki niso pogodbenice, in ustrezne regionalne/sub-regionalne organizacije, npr. Afriška unija. Povabljeni bodo predstavniki Angole, Srednjeafriške republike, Komorov, Konga, Džibutija, Egipta, Gvineje Bissau, Liberije in Somalije. Nadvse bi bil dobrodošel gostujoči predavatelj iz EU, ki bi sodelujočim predstavil pobude EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju v zvezi z orožjem za množično uničevanje, ki so pomembne za Afriko.

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 56 000 EUR;

(ii)

Delavnica o CWC za države sredozemske kotline ter Bližnjega vzhoda (prireditev se določi naknadno, dva do tri dni, drugo četrtletje leta 2006, se določi naknadno). Po delavnici, ki je potekala leta 2005 z denarno pomočjo EU na Cipru in v kateri so prvič sodelovale vse države iz regije, ki niso pogodbenice, bodo povabljeni predstavniki držav, ki niso pogodbenice (npr. Egipta, Iraka, Izraela, Libanona, Sirije in drugih držav članic Arabske lige, ki niso pogodbenice). Poleg tega bodo povabljeni organi odločanja in svetovalni organi v državah, ki niso pogodbenice, in ključni predstavniki iz regionalnih držav pogodbenic in organizacij. Mogoče bosta potrebna eden ali dva gostujoča predavatelja iz EU, ki bi sodelujočim predstavila pobude EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju v zvezi z WMD, politično-varnostne vidike Evro-sredozemskega partnerstva, ukrepe za nadzor izvoza, ki jih izvaja EU.

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 46 000 EUR;

(iii)

Ciljno usmerjeno subregionalno in dvostransko usposabljanje ter podpora za države, ki niso pogodbenice, v karibski regiji (prireditev se določi naknadno, dva dni, prvo in zadnje četrtletje leta 2006). Povabljeni bodo predstavniki z Bahamov, Barbadosa, Dominikanske republike, Haitija ter iz regionalnih/subregionalnih organizacij, npr. Organizacije ameriških držav (OAS), Organizacije vzhodnih karibskih držav (OECS). Nadvse koristen bi bil gostujoči predavatelj iz EU, ki bi sodelujočim predstavil pobude EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in pobude o razoroževanju v zvezi z orožjem za množično uničevanje.

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 24 000 EUR.

Skupni znesek predvidenih stroškov projekta 1: 126 000 EUR.

2.2   Projekt 2: Nacionalno izvajanje CWC

Namen projekta: ustanovitev in učinkovito delovanje nacionalnih organov, sprejem nacionalnih izvedbenih ukrepov in sprejem vseh administrativnih ukrepov, ki se jih zahteva v skladu z obveznostmi iz člena VII CWC.

Rezultati projekta:

(i)

Še naprej lajšati ustanovitev in učinkovito delovanje nacionalnih organov ter sprejem ustreznih izvedbenih ukrepov v vseh regijah, s pravno in tehnično pomočjo in izvedbeno podporo nacionalnim organom.

(ii)

Podpirati nacionalne organe pri postopku nacionalnega izvajanja z razvojem zmogljivosti.

(iii)

Z obširnim programom obiskov zagotoviti začasno prisotnost OPCW v Afriki za izboljšanje nacionalnega izvajanja na podlagi člena VII CWC v afriških državah pogodbenicah.

(iv)

Zagotoviti primerne informacije o prenosih kemikalij, navedenih v CWC, iz ozemlja v pristojnosti nacionalnih organov, kakor tudi širše posredovanje carinskim organom z namenom, da se opozori na morebitna neskladja med podatki o prenosu, ki jih zagotavljajo države pogodbenice.

Opis projekta: projekt bo pripomogel k trenutnim prizadevanjem za izboljšanje delovanja nacionalnih organov in k sprejetju primernih izvedbenih ukrepov z naslednjim:

(a)

Pomoč pri vseh zadevah, povezanih s CWC, s posebnim poudarkom na pravnih in tehničnih vidikih, kot odziv na potrebe držav pogodbenic, da se jim pomaga pri izpolnitvi njihovih obveznosti iz člena VII z dvostranskimi obiski ali drugimi ustreznimi oblikami. Takšno pomoč nudijo profesionalci/strokovnjaki, ki pripadajo osebju OPCW, katerim se po potrebi priključijo strokovnjaki EU. Vsak obisk bo trajal približno 5 delovnih dni. Vsakega obiska se bodo predvidoma udeležili trije strokovnjaki. Trajanje vsakega obiska in število oseb, ki potujejo v vsaki skupini, se bosta določila za vsak primer posebej kot odziv na pomoč, ki jo je treba zagotoviti na najbolj gospodaren način.

Poleg tega bo EU financirala obširen program obiskov, da zagotovi začasno prisotnost OPCW v Afriki z namenom podpore afriškim državam pogodbenicam pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz člena VII. Ta prisotnost bo trajala točno določen čas in njen edini namen bo pospeševanje nacionalnega izvajanja v Afriki.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 225 000 EUR;

(b)

Nepovratna sredstva nacionalnim organom za podpiranje razvoja zmogljivosti v nacionalnih dejavnostih in infrastrukturi, potrebnih za izvajanje CWC: v izbranih nacionalni organih se spodbudi pilotni projekt za financiranje dejavnosti v okviru nacionalnega izvajanja. V poskusni fazi bo projekt financiral približno 12 nacionalnih organov, vsak izmed izbranih nacionalnih organov pa bo prejel največ 15 000 EUR. Prepoznavanje posebnih nalog za povečanje zmogljivosti v nacionalnih organih, da se doseže izboljšanje postopka nacionalnega izvajanja, bo določalo obseg in značaj podpore, ki se bo nudila.

V teku leta 2005 je EU s prostovoljnim prispevkom podprla prizadevanja OPCW pri podpiranju držav pogodbenic, da izpolnijo svoje obveznosti v skladu z načrtom ukrepov glede izvajanja obveznosti iz člena VII. V okviru dvostranskih obiskov tehnične pomoči se je zagotovila posebna pomoč državam pogodbenicam, ki so to zahtevale. Na teh obiskih so se določile nadaljnje dejavnosti za izpolnitev obveznosti iz člena VII, vključno z izdelavo akcijskega načrta za vsako državo posebej. Odziv na te dvostranske obiske tehnične pomoči je bil pozitiven, države pogodbenice so začele z dejavnostmi za izpolnjevanje svojih obveznosti in določile posebna področja za prihodnjo pomoč. Da se ohrani dinamika, ki se je vzpostavila v teh državah pogodbenicah glede izvajanja, bi lahko leta 2006 prejele podporo s strani EU za posebna področja pomoči, ki so jih same določile.

Posebna področja, za katera države pogodbenice lahko zahtevajo podporo v bližnji prihodnosti, vključujejo sredstva za prirejanje nacionalnih informativnih tečajev za osebje iz ustreznih agencij, služb in ministrstev o izvajanju različnih določb CWC, honorarje za svetovanje za pravnike, ki pripravljajo nacionalno izvedbeno zakonodajo, objavo in distribucijo sprejete zakonodaje in predpisov, prevod nacionalne izvedbene zakonodaje in izvedbenih predpisov v lokalni jezik ter ustanovitev pisarne za nacionalni organ. Ta nepovratna sredstva ne bodo zagotavljala nobene finančne pomoči za plače.

Pilotni projekt, ki vključuje posebna področja podpore, bo izveden na način, ki zagotavlja, da se okrepijo nacionalne zmogljivosti za izvajanje določb Konvencije in da te zmogljivosti občutno prispevajo k napredku držav pogodbenic prejemnic.

Izbira nacionalnih organov, ki bodo prejeli nepovratna sredstva, bo potekala na osnovi skrbno določenih meril, ki med drugim dokazujejo, da so zmožni napredovati pri izvajanju določb CWC in v skladu z akcijskim načrtom, izdelanim za vsako državo posebej v okviru dvostranskega obiska pomoči. Za izbiro nacionalnih organov in predlaganih svetovalcev bo vzpostavljen postopek odobritve, ki bo vključeval predstavnike Predsedstva Sveta EU, pisarne osebnega predstavnika visokega predstavnika proti širjenju orožja za množično uničevanje, službe Komisije in OPCW. Nepovratna sredstva naj bi prispevala k temu, da bo izbrani nacionalni organ v naslednjih letih postal samostojni subjekt.

Nacionalni organi prejemniki, ki bodo prejeli nepovratna sredstva, bodo OPCW predložili merljive cilje, ki jih želijo doseči, in točno določen časovni okvir za njihovo izvajanje s pomočjo uporabe nepovratnih sredstev. V okviru pogodbe bo nacionalni organ prejemnik moral redno poročati OPCW o svojih dejavnostih. Izplačilo nepovratnih sredstev poteka v delnih zneskih, ki se izplačajo postopno po pregledu doseženega napredka. OPCW bo zagotovila EU bistvene informacije o napredku držav pogodbenic prejemnic in finančno poročilo o uporabi podpor s strani vsake izmed držav pogodbenic.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 180 000 EUR;

(c)

Sodelovanje nacionalnih organov in carinskih organov na enem ali več tehničnih srečanjih v Haagu ali drugih regijah o prenosu določb CWC bo omogočilo širše razširjanje informacij o teh določbah. Po potrebi bodo na teh srečanjih izvajali tudi simulacijske vaje, razpravljali o scenarijih ter izmenjevali izkušnje strokovnjakov iz EU in drugih sodelujočih držav.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 180 000 EUR.

Skupni znesek predvidenih stroškov projekta 2: 585 000 EUR.

2.3   Projekt 3: Mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnosti

 

Namen projekta:

Olajšati razvoj usposobljenosti držav pogodbenic za izvajanje CWC na področju kemičnih dejavnosti v skladu z določbami člena XI Konvencije.

Ta projekt je usmerjen predvsem na izgradnjo zmogljivosti z zagotavljanjem pomoči laboratorijem za analizo in usposabljanja na področju analitičnih sposobnosti.

 

Rezultati projekta/dejavnosti:

(i)

zagotavljanje določene bistvene opreme za izboljšanje kakovosti in točnosti kemičnih analiz v laboratorijih, financiranih z javnimi sredstvi, v državah pogodbenicah, katerih gospodarstvo je v razvoju ali v prehodnem obdobju;

(ii)

omogočanje tovrstnim laboratorijem v teh ciljnih državah, da dvignejo raven tehnične usposobljenosti;

(iii)

pomoč usposobljenim kemikom za analize iz držav pogodbenic za pridobitev nadaljnjih izkušenj in praktičnega znanja za lažje analize kemikalij v zvezi z nacionalnim izvajanjem CWC.

 

Opis projekta:

Prispevek EU bo usmerjen na naslednja dva vidika:

(a)

Laboratorijska pomoč

V programu laboratorijske pomoči nudi OPCW pomoč pri izboljšanju tehnične usposobljenosti laboratorijev, udeleženih v kemijski analizi in nadzoru. Pomoč je v glavnem v obliki finančne podpore za opravljanje tehnične ocene ali revizije laboratorija za izboljšanje njegove usposobljenosti, izpopolnjevanje tehničnega osebja v razvitejših laboratorijih/institucijah za razvoj sposobnosti, praksa v akreditiranih laboratorijih za pridobivanje dodatnega znanja, opravljanje manjšega števila raziskovalnih projektov v zvezi z razvojem metod, potrjevanje itd.

Vendar pomoč, ki jo nudi OPCW, ne krije stroškov nabave strojne opreme ali drugih stroškov investicij. Ker je torej razpoložljiva strokovna pomoč v OPCW zaradi drugih obveznosti omejena, je treba takšno pomoč pridobiti od zunanjih virov. V okviru Skupnega ukrepa Sveta z dne 22. novembra 2004 se je pričel projekt laboratorijske pomoči, katerega izvedba v letu 2005 predvideva, da prejme osem laboratorijev, ki so financirani z javnimi sredstvi v državah, katerih gospodarstvo je v razvoju ali v predhodnem obdobju, najnujnejšo analizno opremo kot namizni plinski kromatograf (GC) ali namizni plinski kromatograf – masni spektrometer (GC-MS) s potrebno tehnično pomočjo za izboljšanje njihove tehnične usposobljenosti na področju analiz kemikalij v okviru CWC. Kot odziv na sporočilo tehničnega sekretariata OPCW, s katerim vabi na vložitev zahtevkov v okviru projekta, so prejeli skupno 100 prošenj. Izmed njih so priporočili 19 zahtevkov za obravnavo s strani EU. Ker pa se je leta 2005 v okviru projekta zagotovila podpora samo osmim laboratorijem, niso mogli sprejeti ostalih enajstih izbranih laboratorijev.

Podpora EU pri kritju stroškov teh potreb bo bistveno pripomogla k znatnemu izboljšanju tehnične usposobljenosti in izboljšanju kakovosti in točnosti kemijskih analiz v laboratorijih ciljnih držav. Nov projekt, ki se bo izvajal v letu 2006, bo zajel osem dodatnih laboratorijev, ali kolikor bodo dovoljevala razpoložljiva sredstva, ki bodo izbrani s postopkom odobritve iz projekta 2.2.b.

Ta projekt bo potemtakem podaljšanje projekta laboratorijske pomoči iz leta 2005. Njegovo izvajanje se bo pričelo šele takrat, ko bodo države članice podale pozitivno oceno trenutnega projekta, ki bo temeljila na pisnem poročilu OPCW.

Postopek odobritve:

Upravičenci do te donacije bodo izbrani s postopkom odobritve, ki je bil vzpostavljen za projekt 2.2.b. Za projekte v zvezi z osmimi laboratoriji, financiranimi z javnimi sredstvi, tudi s pomočjo v obliki strojne opreme, je potrebno predhodno soglasje držav članic EU. To podporo naj bi prejeli samo laboratoriji, povezani s CWC, poleg tega se bosta primerno preučila stanje izvajanja CWC in tudi pravočasen prispevek možnih držav upravičenk k proračunu OPCW. Vsi transferji v okviru tega projekta so v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije (1) z dvojno rabo in smernicami ustrezne ureditve nadzora izvoza, v okviru katerega se lahko tehnični sekretariat OPCW povabi, da izvaja nadzorno vlogo. Države pogodbenice CWC, ki bodo v okviru tega projekta upravičenke, zagotovijo uporabo dobavljenega blaga v skladu z določbami CWC, tako da v ta namen s tehničnim sekretariatom OPCW podpišejo memorandum o soglasju.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 700 000 EUR;

(b)

Tečaj razvoja analitičnih sposobnosti

Skupni ukrep Sveta EU z dne 22. novembra 2004 je zagotovil podporo tečaju analitičnih sposobnosti za dvajset udeležencev, ki naj bi potekal leta 2005 v državi članici Evropske unije. Tečaj je uspešno potekal od 24. junija do 8. julija 2005 na Nizozemskem. Glede na velik odziv iz ciljnih držav, torej držav, katerih gospodarstvo je v razvoju ali v prehodnem obdobju, za udeležbo na tečaju (prejeli so skoraj 180 prijav), se predlaga, da se leta 2006 isti tečaj priredi dvakrat. Tečaja se bosta priredila v Evropi, s pomočjo ene ali dveh institucij. Vsakega tečaja se bo udeležilo 20 udeležencev. Udeleženci morajo biti nedvomno povezani z dejavnostmi CWC, zlasti z učinkovitim izvajanjem CWC v njihovi državi. Njegov namen je kvalificiranim kemikom analitikom v državah pogodbenicah, katerih gospodarstvo je v razvoju ali v prehodnem obdobju, pomagati pri pridobitvi dodatnih izkušenj in praktičnega znanja, olajšati analize kemikalij v zvezi z nacionalnim izvajanjem CWC, povečati nacionalno usposobljenost v državah pogodbenicah z izvajanjem usposabljanj v kemiji analize, za osebje v industriji, akademskih institucijah in državnih laboratorijih, olajšati uvedbo dobre laboratorijske prakse in razširiti rezervo človeških virov, ki jih bodo v prihodnje lahko uporabili nacionalni organi in sekretariat. Zajemal bo teoretično in praktično usposabljanje na področjih v zvezi s sistemi potrjevanja, reševanjem problemov, pripravo vzorcev in analizami. Vsak tečaj bo trajal 2 tedna v juniju in juliju ali v katerem koli drugem primernem obdobju v letu 2006.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 230 000 EUR.

Skupni znesek predvidenih stroškov projekta 3: 930 000 EUR.

3.   Trajanje

Ocenjeni skupni čas trajanja za izvedbo tega skupnega ukrepa je 12 mesecev.

4.   Upravičenci

Upravičenci dejavnosti v zvezi z univerzalnostjo so države, ki niso pogodbenice CWC (države podpisnice in države, ki niso podpisnice). Upravičenci dejavnosti v zvezi z izvajanjem so države nečlanice EU, ki so pogodbenice Konvencije. OPCW v povezavi s predsedstvom Sveta EU določi države upravičenke.

5.   Subjekt za izvajanje projekta

Izvajanje treh projektov bo zaupano OPCW. Te tri projekte bodo izvajali uslužbenci OPCW s pomočjo držav pogodbenic OPCW in njihovih institucij, izbranih strokovnjakov ali pogodbenih sodelavcev, kot je navedeno. V primeru pogodbenikov bo OPCW izpeljala naročanje blaga, dela ali storitev v okviru tega skupnega ukrepa v skladu s pravili in postopki OPCW, ki se uporabljajo, kakor je določeno v Sporazumu o prispevku Evropske skupnosti z mednarodno organizacijo.

6.   Udeležene tretje osebe

Ti projekti bodo financirani 100 % na podlagi tega skupnega ukrepa. Strokovnjaki držav pogodbenic OPCW imajo lahko status udeležene tretje osebe. Delovali bodo po standardnih pravilih delovanja strokovnjakov OPCW.

7.   Ocena potrebnih sredstev

Prispevek EU bo 100 % kril izvajanje treh projektov, kakor so opisani v tej Prilogi. Ocenjeni stroški so naslednji:

Projekt 1

126 000 EUR

Projekt 2

585 000 EUR

Projekt 3

930 000 EUR

SKUPNI STROŠEK (brez varnostne rezerve)

1 641 000 EUR

Poleg tega je vključena varnostna rezerva v višini približno 3 % upravičenih stroškov (56 000 EUR).

SKUPNI STROŠEK (vključno z varnostno rezervo)

1 697 000 EUR

8.   Referenčni finančni znesek za kritje skupnih stroškov projekta

Skupni stroški projekta znašajo 1 697 000 EUR.


(1)  UL L 159, 30.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1504/2004 (UL L 281, 31.8.2004, str. 1).


Top