Help Print this page 

Document 32005E0797

Title and reference
Skupni ukrep Sveta 2005/797/SZVP z dne 14. novembra 2005 o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014
OJ L 300, 17.11.2005, p. 65–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 104 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 104 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 49 - 53

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/797/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/11/2005
  • Date of effect: 14/11/2005; začetek veljavnosti datum obvestila glej člen 17
  • Date of end of validity: 30/06/2014; veljavnost podaljšana do 32013D0354
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupni ukrep
Relationship between documents
Text

17.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/65


SKUPNI UKREP SVETA 2005/797/SZVP

z dne 14. novembra 2005

o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 in tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kot članica „četverice“ je Evropska unija odločena pomagati in pripomoči k lažjemu uresničevanju časovnega načrta, v katerem so določeni obojestranski koraki izraelske vlade in Palestinske oblasti na političnem, varnostnem, gospodarskem in humanitarnem področju ter na področju izgradnje institucij, ki naj bi privedli do neodvisne, demokratične in obstoja zmožne palestinske države, ki bo mirno in varno sobivala z Izraelom in ostalimi sosednjimi državami.

(2)

Evropski svet je 17. in 18. junija 2004 vnovič potrdil, da je EU Palestinski upravi pripravljena pomagati pri prevzemanju odgovornosti za javni red in mir ter zlasti pri izboljšavah njene civilne policije in zmogljivosti odkrivanja in pregona.

(3)

Koordinacijski urad Evropske Unije za podporo palestinski policiji je bil uradno ustanovljen z izmenjavo pisem z dne 20. aprila 2005 med palestinskim ministrskim predsednikom Ahmedom Kurejem in Marcom Ottejem, posebnim predstavnikom EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu.

(4)

Svet za splošne zadeve in zunanje odnose je 18. julija 2005 ponovil, da je EU zavezana prispevati k razvoju palestinskih varnostnih zmogljivosti, in sicer z razvojem palestinske civilne policije in ob usklajevanju z varnostnim koordinatorjem ZDA. Prav tako se je Svet načeloma dogovoril, da naj ima podpora EU palestinski civilni policiji obliko misije v okviru Evropske varnostne in obrambne politike, ki naj sloni na delu Koordinacijskega urada EU za podporo palestinski policiji, v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi.

(5)

Nadgrajevanje Koordinacijskega urada EU za podporo palestinski policiji je izraz nadaljnje pripravljenosti EU, da pomaga Palestinski upravi izpolnjevati obveznosti iz časovnega načrta, zlasti kar zadeva „varnost“ in „izgradnjo institucij“, vključno s procesom povezovanja palestinskih varnostnih organizacij v tri službe, ki bodo odgovorne ustrezno pooblaščenemu palestinskemu notranjemu ministru. Poleg tega je cilj podpore EU palestinski civilni policiji doseganje večje „varnosti in zaščite“ palestinskega prebivalstva in pomoč pri notranjih nalogah Palestinske uprave v zvezi z utrjevanjem pravne države.

(6)

V pisnem povabilu z dne 25. oktobra 2005 je Palestinska uprava EU povabila, naj začne Policijsko misijo Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS).

(7)

EUPOL COPPS bo dopolnjeval in predstavljal dodano vrednost k trenutnim mednarodnim prizadevanjem, prav tako pa bo razvijal sinergije s potekajočimi prizadevanji Skupnosti in držav članic. EUPOL COPPS si bo prizadeval za skladnost in usklajenost z ukrepi Skupnosti za razvoj zmogljivosti, zlasti na kazenskopravnem področju.

(8)

Pomoč EU bo pogojena z zavezanostjo in podporo, ki ju bo Palestinska uprava izkazovala v zvezi z reorganizacijo in reformo policije. V načrtovalni fazi bo vzpostavljen ustrezen mehanizem za usklajevanje in sodelovanje s pristojnimi palestinskimi oblastmi, ki bo zagotavljal, da bodo te vključene v razvoj EUPOL COPPS in njegovo spremljanje. Vzpostavljen bo tudi ustrezen mehanizem za usklajevanje in sodelovanje s pristojnimi izraelskimi oblastmi, ki bo zagotavljal, da bodo te oblasti omogočale dejavnosti v okviru EUPOL COPPS.

(9)

EUPOL COPPS bo umeščen v širši kontekst prizadevanj mednarodne skupnosti za podporo Palestinski upravi pri prevzemanju odgovornosti za javni red in mir ter zlasti pri izboljšavah njene civilne policije in zmogljivosti odkrivanja in pregona. Poskrbljeno bo za tesno usklajenost med EUPOL COPPS in drugimi mednarodnimi akterji, ki se ukvarjajo z varnostno pomočjo, vključno z varnostnim koordinatorjem ZDA, pa tudi tistimi, ki pomagajo palestinskemu ministrstvu za notranje zadeve.

(10)

EUPOL COPPS bo svoje naloge opravljal v razmerah, ki pomenijo grožnjo javnemu redu in miru, varnosti posameznikov ter stabilnosti regije in ki bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe.

(11)

V skladu s smernicami Evropskega sveta na sestanku Nici od 7. do 9. decembra 2000 je treba v tem skupnem ukrepu opredeliti vlogo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v skladu s členoma 18 in 26 Pogodbe.

(12)

Člen 14(1) Pogodbe določa, da je treba navesti referenčni finančni znesek za celotno obdobje izvajanja skupnega ukrepa. Navedba zneskov, ki naj bi se financirali iz proračuna Skupnosti, odraža voljo zakonodajnega organa in je odvisna od razpoložljivosti odobrenih pravic za prevzem obveznosti v zadevnem proračunskem letu –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Misija

1.   Evropska unija ustanavlja Policijsko misijo Evropske unije za Palestinska ozemlja, v nadaljevanju Koordinacijski urad Evropske Unije za podporo palestinski policiji (EUPOL COPPS), katere operativna faza se začne najkasneje 1. januarja 2006.

2.   EUPOL COPPS deluje v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2.

Člen 2

Naloge misije

1.   Cilj EUPOL COPPS je v sodelovanju s programi Skupnosti za izgradnjo institucij in drugimi mednarodnimi prizadevanji v širšem varnostnem okviru, vključno z reformo kazenskega sodstva, prispevati k vzpostavitvi trajnostnih in učinkovitih ter z najboljšimi mednarodnimi standardi skladnih policijskih struktur, za katere bodo odgovorni Palestinci.

S tem namenom EUPOL COPPS:

(a)

palestinski civilni policiji (PCP) pomaga pri izvajanju Programa za razvoj palestinske policije, in sicer s svetovanjem in tesnim mentorskim sodelovanjem s PCP, še posebej pa z višjimi uradniki na ravni policijskih okrožij in uprav ter na ravni ministrstva;

(b)

usklajuje in skrbi za lažje zagotavljanje pomoči EU in držav članic, na ustrezno prošnjo pa tudi mednarodne pomoči PCP;

(c)

svetuje o kazenskopravnih elementih, povezanih s policijo.

Člen 3

Trajanje

Misija traja 3 leta.

Člen 4

Pregled

Redni šestmesečni pregledi na podlagi meril ocenjevanja, določenih v konceptu operacij (CONOPS) in operativnem načrtu (OPLAN), in ob upoštevanju razvoja razmer na terenu, bodo omogočali, da se obseg in področje delovanja EUPOL COPPS po potrebi prilagodita.

Člen 5

Struktura

Za izpolnjevanje svojih nalog ima EUPOL COPPS naslednje elemente:

1.

vodjo misije/policijskega komisarja,

2.

svetovalni oddelek,

3.

oddelek za programsko koordinacijo,

4.

administrativni oddelek.

Ti elementi se podrobneje opredelijo v CONOPS in OPLAN. Svet odobri CONOPS in OPLAN.

Člen 6

Vodja misije/policijski komisar

1.   Vodja misije/policijski komisar izvaja operativni nadzor (OPCON) nad EUPOL COPPS in je odgovoren za vsakodnevno upravljanje EUPOL COPPS in usklajevanje dejavnosti EUPOL COPPS, vključno z zagotavljanjem varnosti osebja EUPOL COPPS, njegovih sredstev in informacij.

2.   Vodja misije/policijski komisar je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem EUPOL COPPS. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje pristojni nacionalni organ ali organ EU.

3.   Vodja misije/policijski komisar podpiše pogodbo s Komisijo.

Člen 7

Načrtovalna faza

1.   Med načrtovalno fazo misije se vzpostavi skupino za načrtovanje, ki jo sestavljajo vodja misije/policijski komisar, ki vodi skupino, in osebje, potrebno za opravljanje nalog, ki izhajajo iz potreb misije.

2.   Med načrtovanjem je prednostna naloga izvedba celostne ocene tveganja, ki se po potrebi posodablja.

3.   Skupina za načrtovanje izdela OPLAN in opredeli vse tehnične instrumente, potrebne za izvedbo misije. OPLAN upošteva celostno oceno tveganja in vključuje načrt varovanja.

Člen 8

Osebje EUPOL COPPS

1.   Število in pristojnosti osebja EUPOL COPPS so v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2, in strukturo, določeno v členu 4.

2.   Osebje EUPOL COPPS dodelijo države članice ali institucije EU. Vsaka država članica nosi stroške v zvezi z osebjem EUPOL COPPS, ki ga je dodelila, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, potnimi stroški za pot na območje misije in nazaj ter dodatki, razen dnevnic.

3.   EUPOL COPPS zaposli potrebno mednarodno in lokalno osebje na pogodbeni osnovi.

4.   Po potrebi lahko tudi tretje države misiji dodelijo osebje. Vsaka tretja država nosi stroške v zvezi z osebjem, ki ga dodeli misiji, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, dodatki, zavarovanjem povečanega tveganja in potnimi stroški za pot na območje misije in nazaj.

5.   Vse osebje ostane podrejeno ustrezni državi članici, ki ga pošilja, ali instituciji EU ter opravlja svoje naloge in ravna v interesu misije. Vse osebje spoštuje načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (1).

Člen 9

Status osebja EUPOL COPPS

1.   Status osebja misije EUPOL COPPS, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje EUPOL COPPS, je po potrebi predmet sporazuma, ki se sklene po postopku iz člena 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu v pogajanjih doseže take dogovore.

2.   Država članica ali institucija EU, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za vse pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanašajo nanje. Zadevna država članica ali zadevna institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljenega člana osebja.

3.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega osebja se opredelijo v pogodbah med vodjo misije/policijskim komisarjem in člani osebja.

Člen 10

Struktura poveljevanja

1.   EUPOL COPPS ima kot operacija za krizno upravljanje enotno strukturo poveljevanja.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) zagotavlja politični nadzor in strateško vodstvo.

3.   GS/VP daje usmeritve vodji misije/policijskemu komisarju prek posebnega predstavnika EU (PPEU).

4.   Vodja misije/policijski komisar vodi misijo in skrbi za vsakodnevno upravljanje.

5.   Vodja misije/policijski komisar poroča GS/VP prek PPEU.

6.   PPEU poroča Svetu prek GS/VP.

Člen 11

Politični nadzor in strateško vodstvo

1.   PVO izvršuje pod odgovornostjo Sveta politični nadzor in strateško vodstvo misije.

2.   Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnosti za imenovanje vodje misije/policijskega komisarja na predlog GS/VP ter za spremembo OPLAN in strukture poveljevanja. O ciljih in prenehanju operacije odloča Svet, ki mu pomaga GS/VP.

3.   PVO v rednih presledkih poroča Svetu.

4.   PVO v rednih presledkih prejema poročila od vodje misije/policijskega komisarja v zvezi s prispevki k misiji in v zvezi z njenim potekom. PVO lahko po potrebi na svoje sestanke povabi vodjo misije/policijskega komisarja.

Člen 12

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo odločanja EU in v njen enotni institucionalni okvir se k sodelovanju pri EUPOL COPPS povabijo države pristopnice, lahko pa tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, zavarovanjem povečanega tveganja in potnimi stroški za pot na območje misije in nazaj, ter ustrezno prispevajo k pokrivanju tekočih stroškov EUPOL COPPS.

2.   Tretje države, ki prispevajo k EUPOL COPPS, imajo iste pravice in dolžnosti v zvezi z dnevnim upravljanjem misije, kakor države članice EU, ki sodelujejo v tej misiji.

3.   Svet pooblašča PVO za ustrezne odločitve glede sprejetja predlaganih prispevkov in glede ustanovitve Odbora prispevajočih držav.

4.   Podrobna pravila o sodelovanju tretjih držav so predmet sporazuma, ki se sklene v skladu s postopki iz člena 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, se lahko v njegovem imenu v pogajanjih dogovori o takih ureditvah. Če EU in tretja država skleneta sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah EU za krizno upravljanje, se za EUPOL COPPS uporabljajo določbe tega sporazuma.

Člen 13

Varnost

1.   Vodja misije/policijski komisar je odgovoren za varnost EUPOL COPPS in je v posvetovanju z Varnostnim uradom Generalnega sekretariata Sveta odgovoren za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi standardi, skladnimi s predpisi Sveta o varovanju tajnosti.

2.   EUPOL COPPS ima posebej za varnost zadolženega uradnika, ki odgovarja vodji misije/policijskemu komisarju.

3.   Vodja misije/policijski komisar se po navodilih GS/VP posvetuje s PVO o varnostnih vprašanjih v zvezi z napotitvijo misije.

4.   Pred kakršno koli napotitvijo ali potovanjem na območje misije člani osebja EUPOL COPPS opravijo obvezno varnostno usposabljanje, ki ga organizira Varnostni urad Generalnega sekretariata Sveta, in zdravniške preglede.

Člen 14

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 2,5 milijona EUR za leto 2005 in 3,6 milijonov EUR za leto 2006.

2.   Končni proračun za leta 2006, 2007 in 2008 vsako leto določi Svet.

3.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun EU, ob upoštevanju izjeme, da nobeno predfinanciranje ne ostane lastnina Skupnosti. Državljani tretjih držav, ki finančno sodelujejo pri misiji, državljani gostiteljskih strani in – če to terjajo operativne potrebe misije – tudi državljani sosednjih držav se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb.

4.   Vodja misije/policijski komisar izčrpno poroča in je nadzorovan s strani Komisije v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe.

5.   Finančna ureditve upošteva operativne potrebe EUPOL COPPS, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih ekip.

6.   Odhodki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

Člen 15

Ukrepanje Skupnosti

1.   Svet in Komisija v skladu s svojimi pristojnostmi skrbita za doslednost med izvajanjem tega skupnega ukrepa in zunanjepolitičnimi dejavnostmi Skupnosti v skladu z drugim odstavkom člena 3 Pogodbe. Svet in Komisija v ta namen med seboj sodelujeta.

2.   Določijo se potrebne ureditve za usklajevanje v Bruslju in po potrebi tudi na območju, kjer se izvaja misija.

Člen 16

Razkritje tajnih podatkov

1.   GS/VP se pooblašča, da v skladu z varnostnimi predpisi Sveta tajne podatke in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pripravljene za namene misije, po potrebi posreduje tretjim državam, vključenim v ta skupni ukrep, v skladu z operativnimi potrebami misije.

2.   V primeru posebne in nujne operativne potrebe se GS/VP prav tako pooblašča, da v skladu z varnostnimi predpisi Sveta lokalnim organom posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pripravljene za namene misije. V vseh drugih primerih se takšni podatki in dokumenti lokalnim organom posredujejo po postopkih, ki so ustrezni glede na stopnjo njihovega sodelovanja z EU.

3.   GS/VP se pooblašča, da tretjim državam, vključenim v ta skupni ukrep, in lokalnim organom posreduje dokumente EU, ki niso razvrščeni kot tajni in se nanašajo na posvetovanja Sveta v zvezi z misijo ter za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (2) velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 31. decembra 2008.

Člen 18

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. novembra 2005

Za Svet

Predsednica

T. JOWELL


(1)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/571/ES (UL L 193, 23.7.2005, str. 31).

(2)  Sklep Sveta 2004/338/ES, Euratom, z dne 22. marca 2004 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 106, 15.4.2004, str. 22). Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/701/ES, Euratom (UL L 319, 20.10.2004, str. 15).


Top