Help Print this page 

Document 32005E0557

Title and reference
Skupni Ukrep Sveta 2005/557/SZVP z dne 18. julija 2005 o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije za misijo Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu
  • No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2007; razveljavil 32007E0887
OJ L 188, 20.7.2005, p. 46–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 8 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 8 - 13

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/557/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/07/2005
  • Date of effect: 18/07/2005; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 19/12/2007; razveljavil 32007E0887
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupni ukrep
  • Additional information: Ta akt se ne uporablja za Dansko
Relationship between documents
Text

20.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/46


SKUPNI UKREP SVETA 2005/557/SZVP

z dne 18. julija 2005

o civilno-vojaškem podpornem ukrepu Evropske unije za misijo Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14, tretjega odstavka člena 25, člena 26 in člena 28(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Afriška unija (AU) je 28. maja 2004 odločila v Darfurju vzpostaviti nadzorno misijo za spremljanje spoštovanja dogovora o humanitarnem premirju iz N'djamene z dne 8. aprila 2004 (AMIS), Mirovni in varnostni svet Afriške unije pa je 20. oktobra 2004 odločil razširiti nadzorno misijo AMIS in v njen mandat vključiti pomoč procesu za krepitev zaupanja ter zaščiti civilnega prebivalstva in humanitarnih operacij in spremljanje spoštovanja vseh sporazumov, podpisanih med stranmi po dogovoru o humanitarnem premirju iz N'djamene (AMIS II).

(2)

V Resoluciji št. 1547 z dne 11. junija 2004 je Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) pozval mednarodno skupnost, naj bo pripravljena na stalno vključenost in znatno financiranje v podporo miru v Sudanu. V Resoluciji št. 1556 z dne 30. julija 2004 je VSZN potrdil napotitev mednarodnih opazovalcev pod vodstvom AU v regijo Darfur v Sudanu, spodbudil države članice Združenih narodov (ZN), da okrepijo mednarodno nadzorno skupino, ki jo vodi AU, in pozdravil prispevke, zlasti Evropske unije (EU), ki so podprli operacijo, ki jo vodi AU.

(3)

V Resoluciji št. 1564 z dne 18. septembra 2004, je VSZN pozdravil in podprl namero AU, da poveča in okrepi svojo nadzorno misijo v regiji Darfur v Sudanu in spodbudil izvajanje proaktivnega nadzora. VSZN je še dodatno spodbudil države članice ZN, da podprejo AU pri njenem prizadevanju, tudi z zagotovitvijo kakršne koli opreme, logističnih, finančnih, materialnih in drugih virov, ki so potrebni za podporo hitri razširitvi misije AU, ter s podporo njenih prizadevanj za mirno rešitev krize in zaščito dobrobiti prebivalcev Darfurja.

(4)

V Resoluciji št. 1574 z dne 19. novembra 2004 je VSZN sklenil, da bo spremljal, kako strani izpolnjujejo svoje obveznosti, katerih namen je takojšnja prekinitev nasilja in napadov, izrazil veliko podporo sklepom AU, da poveča svojo misijo v Darfurju, ter pozval države članice ZN, da zagotovijo potrebno opremo, logistične, finančne, materialne in druge potrebne vire.

(5)

VSZN je v Resoluciji št. 1590 z dne 24. marca 2005 odločil vzpostaviti misijo ZN v Sudanu (UNMIS).

(6)

VSZN je v Resoluciji št. 1593 z dne 31. marca 2005 odločil, da s položajem v Darfurju po 1. juliju 2002 seznani tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča.

(7)

VSZN je v Resoluciji št. 1352 z dne 31. oktobra 2000 priznal pomembnost usposabljanja v zvezi z zaščito, posebnimi potrebami in človekovimi pravicami žensk in otrok v konfliktnih razmerah.

(8)

Skupno stališče 2005/304/SZVP z dne 12. aprila 2005 o preprečevanju, obvladovanju in reševanju konfliktov v Afriki in o razveljavitvi Skupnega stališča 2005/85/SZVP (1) poudarja, da je AU osrednji akter pri preprečevanju, obvladovanju in reševanju oboroženih konfliktov v Afriki. Zaporedni sklepi Sveta, sprejeti od julija 2004, izražajo zavezanost EU, da podpre AU in njena prizadevanja za nadzor premirja ter da pospeši politično rešitev konflikta v regiji Darfur v Sudanu.

(9)

Potem ko je Svet 22. novembra 2004 odobril akcijski načrt Evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) za podporo miru in varnosti v Afriki, je 13. decembra 2004 sprejel še smernice za izvajanje podpore EVOP za mir in varnost v Afriki, temelječe na načelu spoštovanja afriškega lastništva in polnem sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi akterji, zlasti ZN in AU.

(10)

EU je vedno v večji meri podpirala prizadevanja AU za stabiliziranje položaja v Darfurju. EU sodeluje v misiji AU, odgovorni za spremljanje premirja, in jo s sredstvi iz mirovne pomoči za Afriko sofinancira. Vojaško osebje EU sodeluje v Komisiji AU za premirje (CFC), tako da med drugim imenuje njenega podpredsednika in prek članstva Skupnega odbora, ustanovljenega za politični nadzor premirja. EU prav tako zagotavlja obsežno podporo, vključno s strokovnjaki za načrtovanje, tehnično, finančno, materialno in logistično podporo za razširjeno mirovno misijo AU (AMIS).

(11)

V pismu generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) z dne 29. aprila 2005 je g. Alpha Oumar Konaré, predsednik Komisije AU, zapisal, da, upoštevajoč na eni strani izziv, ki ga položaj v Darfurju še naprej predstavlja AU in njenim partnerjem, in na drugi strani strateško dimenzijo partnerstva med AU in EU, upa, da lahko računa na precejšnjo pomoč EU in njenih držav članic pri prizadevanjih AU in okrepitvi AMIS II.

(12)

V odgovoru na prošnjo AU je Svet 23. maja 2005 soglašal, da v okviru možnega podpre vojaška, policijska in civilna prizadevanja, in v ta namen predstavil obsežno in tehtno ponudbo, ki je bila AU predložena na donatorski konferenci AMIS 26. maja 2005 v Addis Abebi. Usklajevanje med akterji EU je bistvenega pomena za zagotovitev, da ta predlagani paket postane dosledna in pravočasna pomoč AU.

(13)

Svet je 23. junija 2005 odobril koncept civilno-vojaškega ukrepa podpore EU za misijo AMIS II.

(14)

Sporazum o statusu misije o vzpostavitvi in upravljanju Komisije za premirje na območju Darfur v Sudanu, podpisan med AU in sudansko vlado 4. junija 2004, se uporablja za vojaške opazovalce iz EU, zajema vojaško in civilno osebje razen uradnikov CFC in se nanaša na Splošno konvencijo o privilegijih in imunitetah Organizacije afriške enotnosti (OAE), katere člen VII se uporablja za strokovnjake na misijah za OAE.

(15)

Izmenjava pisem med GS/VP in predsednikom Komisije Afriške unije, ki potrjuje dogovore o ukrepu podpore EU za misijo AMIS II, potrjuje tudi, da je osebje EU, ki je že ali še bo razporejeno v Sudan in druge afriške države v okviru ukrepa podpore EU, zajeto, kar zadeva njegov status, s sporazumom med AU in Sudanom o statusu misije AU.

(16)

Svet je dne 18. julija 2005 sprejel skupni ukrep 2005/556/SZVP o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan (2). Posebni predstavnik EU (PPEU) v Sudanu mora zagotavljati doslednost med dejavnostmi EU v podporo misiji AMIS II in celovitim mirovnim sporazumom (CMS) ter skupnimi cilji politike EU do Sudana.

(17)

V Addis Abebi je treba zagotoviti usklajevanje med vsemi donatorji za zagotovitev, da je podpora s strani mednarodne skupnosti dopolnjujoča in da ustreza specifičnim zahtevam AU.

(18)

Politični in varnostni odbor (PVO) mora izvajati politični nadzor nad civilno-vojaškim ukrepom podpore EU misiji AMIS II in zagotoviti strateško vodenje zanj, zlasti z namenom, da se zagotovi pravočasna in dosledna podpora EU misiji AMIS II in sprejmejo ustrezni sklepi v skladu s tretjim odstavkom člena 25 Pogodbe. Odbor za civilne vidike kriznega upravljanja in Vojaški odbor EU, ki mu v skladu s svojimi pooblastili pomaga Vojaški štab Evropske unije (VŠEU), morajo PVO še naprej zagotavljati svetovanje na področjih iz njihovih pristojnosti.

(19)

V skladu s smernicami zasedanja Evropskega sveta v Nici 7. in 9. decembra 2000 mora ta skupni ukrep določati vlogo GS/VP v skladu s členoma 18 in 26 Pogodbe pri izvajanju ukrepov iz okvira političnega nadzora in strateškega usmerjanja s strani PVO.

(20)

Člen 14(1) Pogodbe poziva, naj se pri skupnih ukrepih navedejo sredstva, ki morajo biti dostopna Uniji.

(21)

V skladu s členom 28(3) Pogodbe morajo izdatki za delovanje, razen izdatkov, ki izhajajo iz ukrepov, ki so vojaškega ali obrambnega pomena, bremeniti proračun Evropskih skupnosti. Navedba zneskov, ki naj bi se izplačali iz proračuna Skupnosti, odraža voljo politične oblasti in je podana s pridržkom razpoložljivosti odobrenih pravic za prevzem obveznosti za zadevno proračunsko leto.

(22)

Izdatki za delovanje, ki nastanejo zaradi elementov tega ukrepa podpore in so vojaškega ali obrambnega pomena, bi morali v skladu s členom 28(3) Pogodbe bremeniti države članice in bi jih moral izjemoma upravljati mehanizem, vzpostavljen s Sklepom 2004/197/SZVP z dne 23. februarja 2004 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomeną (3) (v nadaljnjem besedilu „Athena“). Referenčni finančni znesek je trenutno najboljša ocena teh stroškov.

(23)

V čim večjem obsegu bi bilo treba uporabiti preostalo opremo iz drugih operativnih dejavnosti EU, pri čemer je treba upoštevati operativne potrebe in načela dobrega finančnega poslovodenja.

(24)

Ukrep podpore EU za AMIS II bo potekal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem SZVP iz člena 11 Pogodbe.

(25)

V skladu s členom 6 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju in izvajanju sklepov in ukrepov EU, ki so obrambnega pomena. Danska ne sodeluje pri izvajanju Oddelka III tega skupnega ukrepa in zato ne sodeluje pri financiranju vojaških komponent tega ukrepa podpore –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Cilj

Evropska unija vzpostavi civilno-vojaški ukrep podpore EU za AMIS II, v nadaljnjem besedilu „podporni ukrep EU AMIS“.

Cilj podpornega ukrepa EU je zagotoviti dosledno in pravočasno podporo EU okrepitvi AMIS II. EU spoštuje in podpira načela afriškega lastništva in cilj podpornega ukrepa EU je podpreti AU ter njena politična, vojaška in policijska prizadevanja pri reševanju krize v regiji Darfur v Sudanu.

Ta podporni ukrep EU vključuje civilno in vojaško komponento.

Člen 2

Odnosi z AU

GS/VP in PPEU za Sudan sta v okviru svojih mandatov glavni kontaktni osebi za stike s predstavniki AU pri zadevah v zvezi z izvajanjem tega skupnega ukrepa. Predsedstvo je redno in sproti obveščeno o teh stikih.

Člen 3

Usklajevanje z drugimi akterji

1.   EU nadaljuje tesno in učinkovito usklajevanje z vsemi institucionalnimi in dvostranskimi donatorji, ki podpirajo AMIS II.

2.   EU še naprej tesno sodeluje z ZN in, glede vojaške komponente podpornega ukrepa, z Natom.

3.   Da se zagotovi njihovo polno udeležbo v postopku odločanja EU, se vse države članice EU obvešča o postopku usklajevanja.

Člen 4

Politični nadzor in strateško vodstvo

1.   PVO pod odgovornostjo Sveta izvaja politični nadzor in strateško vodenje podpornega ukrepa EU, zlasti z vidika zagotavljanja pravočasne in dosledne podpore AMIS II. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnosti za imenovanje vodje policijske skupine EU na predlog GS/VP, ki temelji na priporočilu PPEU. To pooblastilo obsega tudi pristojnosti za imenovanje vojaškega svetovalca PPEU na predlog GS/VP in priporočilo PPEU. Pooblastila za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem podpornega ukrepa EU so pridržana Svetu, ki mu pomaga GS/VP.

Odbor za civilne vidike kriznega upravljanja in Vojaški odbor EU, ki mu v skladu s svojimi pooblastili pomaga Vojaški štab Evropske unije, PVO zagotavljajo svetovanje na področjih iz njihovih pristojnosti.

2.   PPEU zagotavlja zastopanje Unije na vseh področjih, povezanih z upravljanjem krize v Darfurju, vključno z usklajevanjem prispevkov EU za AMIS II, podporo političnemu procesu in zadevami v zvezi z izvajanjem in skladnostjo z ustreznimi resolucijami VSZN.

3.   PVO prejme poročila PPEU prek GS/VP v zvezi z vodenjem ukrepa podpore EU v rednih presledkih. PVO lahko po potrebi na svoje seje povabi PPEU.

4.   PVO poroča Svetu v rednih presledkih.

Člen 5

Usklajevanje z EU

1.   GS/VP uvede vse potrebne ukrepe, da zagotovi usklajevanje dejavnosti EU za podporo pri krepitvi misije AMIS II in usklajevanje med generalnim sekretariatom Sveta (GSS) in celico EU za usklajevanje v Adis Abebi (ACC). GSS zagotovi vodstvo in podporo ACC pri nalogah upravljanja vsakodnevnega usklajevanja za zagotovitev dosledne in pravočasne podpore EU AMIS II s političnimi, vojaškimi, policijskimi ter drugimi podpornimi ukrepi. GSS ustreznim organom Sveta zagotavlja poročila o stanju ter posodobitve in ocene o podpori EU AMIS II in krepitvi AMIS II ter zagotavlja usklajevanje na strateški ravni z drugimi donatorji, zlasti ZN in Natom.

2.   ACC ukrepa po pooblastilu PPEU v skladu s členom 7 Skupnega ukrepa 2005/556/SZVP za podporo njegovim dejavnostim; sestavljajo jo politični, vojaški in policijski svetovalec. Opravlja vsakodnevno usklajevanje z vsemi pristojnimi akterji EU ter Centrom za upravno kontrolo in upravljanje (ACMC) v okviru strukture poveljevanja AU v Adis Abebi, z namenom zagotavljanja dosledne in pravočasne pomoči EU AMIS II.

ODDELEK II

CIVILNA KOMPONENTA

Člen 6

Naloge, struktura in osebje policijske komponente

1.   Podporni ukrep EU civilno-policijski komponenti (CIVPOL) AMIS II zagotavlja:

podporo policijski strukturi poveljevanja AMIS II, in sicer z zagotovitvijo AU zelo izkušenih višjih policijskih svetovalcev na vseh ravneh strukture poveljevanja;

podporo za usposabljanje osebja CIVPOL, in sicer z zagotovitvijo zmogljivosti za usposabljanje v okviru izvajanja misije s strani vaditeljev EU;

podporo razvoja policijske enote znotraj sekretariata AU.

2.   Policijsko skupino EU sestavljajo policisti, ki jih dodelijo države članice. Praviloma je čas začasne dodelitve šest mesecev. Vsaka država članica pokrije stroške v zvezi z začasno dodeljenimi policisti, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, nadomestili, razen dnevnih nadomestil, ter potnimi stroški za pot na in iz območja ukrepa.

3.   Mednarodno civilno osebje in lokalno osebje zaposluje vodja policijske skupine EU po potrebi in na pogodbeni podlagi.

4.   Država članica ali institucija EU, ki pošlje osebje, lahko prav tako po potrebi za praviloma šest mesecev začasno dodeli mednarodno civilno osebje. Vsaka država članica ali institucija EU, ki prispeva osebje, pokrije stroške v zvezi z osebjem, ki je začasno dodeljeno, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, nadomestili, razen dnevnih nadomestil, ter potnimi stroški za pot na in iz območja operacije.

Člen 7

Policijska skupina EU

1.   Policijski svetovalec PPEU, ki je hkrati vodja policijske skupine EU, je odgovoren za upravljanje vsakodnevnega usklajevanja podpornih ukrepov policije EU.

2.   Vodja policijske skupine EU vodi vsakodnevno upravljanje policijske komponente podpornega ukrepa na treh območjih iz člena 6(1) in je odgovoren za kadrovske in disciplinske zadeve.

3.   Vodja policijske skupine EU podpiše pogodbo s Komisijo. Vodja policijske skupine EU za vse izdatke odgovarja Komisiji.

4.   Celotno strokovno osebje policijske skupine EU izvaja naloge v izključnem interesu podpornega ukrepa EU, medtem ko ostaja podrejeno državi članici ali instituciji EU, ki ga je poslala. Med podpornim ukrepom EU in po njegovem izteku morajo strokovnjaki ravnati skrajno previdno glede vseh dejstev in informacij v zvezi s podpornim ukrepom EU.

5.   Člani policijske skupine EU morajo zaradi zagotavljanja razpoznavnosti podpornega ukrepa EU nositi identifikacijske oznake EU.

Člen 8

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje izdatkov, povezanih z izvajanjem ODDELKA II tega skupnega ukrepa, za šest mesecev znaša 2 120 000 EUR.

Svet po potrebi odloči o referenčnem znesku za nadaljevanje podpornega ukrepa EU.

2.   Izdatki, ki se financirajo iz zneska iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili Evropske skupnosti, ki se uporabljajo za proračun, ob upoštevanju izjeme, da nobeno predfinanciranje ne ostane lastnina Skupnosti. Državljani tretjih držav se lahko prijavljajo na javne razpise.

3.   Finančna ureditev upošteva operativne potrebe policijske pomoči AMIS II, vključno z združljivostjo opreme.

4.   Izdatki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

ODDELEK III

VOJAŠKA KOMPONENTA

Člen 9

Naloge in osebje vojaške komponente

1.   Vojaška komponenta podpornega ukrepa EU AMIS II zajema različne načine pomoči:

Zagotovitev pomoči pri načrtovanju in tehnične pomoči vsem ravnem poveljevanja AMIS II, vključno s strukturo usklajevanja logistične podpore;

zagotovitev vojaških opazovalcev v okviru načrta za okrepitev AMIS II;

in

po potrebi usposabljanje afriških enot in opazovalcev, ki so del okrepitve AMIS II;

strateški in taktični prevoz;

zračno opazovanje, če to zahteva AU.

2.   Celotno vojaško osebje izvaja naloge in ukrepa v izključnem interesu podpornega ukrepa EU, medtem ko ostaja podrejeno državi članici ali instituciji EU, ki ga je poslala. Med podpornim ukrepom EU in po njegovem izteku mora vojaško osebje ravnati skrajno previdno glede vseh dejstev in informacij v zvezi s podpornim ukrepom EU.

3.   Vojaško osebje mora zaradi zagotavljanja razpoznavnosti podpornega ukrepa EU nositi identifikacijske oznake EU.

4.   Čas začasne dodelitve vojaškega osebja je praviloma šest mesecev.

Člen 10

Vojaški svetovalec PPEU

Vojaški svetovalec pri PPEU pod nadzorom PPEU in ob pomoči GSS, vključno z VŠEU, v okviru njegovih pooblastil:

(a)

pomaga zagotavljati doslednost vojaške komponente podpornega ukrepa EU v Adis Abebi v skladu z nalogami iz člena 9 in

(b)

odgovarja za vsakodnevno usklajevanje vojaške komponente podpornega ukrepa EU s Centrom za upravno kontrolo in upravljanje (ACMC) v Adis Abebi za zagotovitev dosledne in pravočasne podpore AMIS II.

Člen 11

Finančna ureditev

1.   Ob upoštevanju vojaške komponente podpornega ukrepa EU skupno financiranje velja za naslednje stroške:

(a)

stroške za komunikacijske in informacijske sisteme (CIS), prevoz, zdravstveno evakuacijo (MEDEVAC) in nastanitev oficirjev EU, ki delujejo v strukturi poveljevanja AMIS II, in vojaškega osebja v ACC;

(b)

stroške za CIS in MEDEVAC v zvezi z vojaškimi opazovalci in

(c)

stroške identifikacijskih oznak EU za oficirje EU in vojaške opazovalce.

2.   ATHENA bo upravljala financiranje teh skupnih stroškov.

3.   Referenčni znesek teh skupnih stroškov za šestmesečno obdobje znaša 1 970 000 EUR. Odstotni delež referenčnega zneska iz člena 31(3) Sklepa 2004/197/SZVP je 100 %.

ODDELEK IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Status osebja, ki sodeluje pri podpornem ukrepu EU

1.   GS/VP zagotovi od afriških držav pravno zavezujoča zagotovila na ozemlju, na katerega je ali bo razporejeno osebje, ki sodeluje v podpornem ukrepu EU, da se njihov status ureja s Sporazumom o statusu misije o vzpostavitvi in upravljanju Komisije za premirje na območju Darfur v Sudanu, podpisanim med AU in sudansko vlado 4. junija 2004, in s Splošno konvencijo o privilegijih in imunitetah OAE. Po potrebi se status osebja, ki sodeluje v podpornem ukrepu EU, vključno po potrebi s privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje podpornega ukrepa EU, dogovori v skladu s postopkom, določenim v členu 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu v pogajanjih doseže takšen dogovor.

2.   Države članice ali institucija EU, ki je dodelila ali poslala osebje za podporni ukrep EU, je odgovorna za vse pritožbe, ki jih vložijo člani osebja ali se nanje nanašajo. Zadevna država članica ali zadevna institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper osebje.

Člen 13

Posredovanje tajnih informacij

1.   GS/VP je pooblaščen, da AU in ZN v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti, kakor so bili sprejeti v Sklepu 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 (4) in ob upoštevanju operativnih potreb podpornega ukrepa EU posreduje informacije in dokumente Evropske unije, razvrščene na stopnjo, ki ne presega stopnje RESTREINT UE, in ki so pripravljeni za namen podpornega ukrepa EU.

2.   GS/VP je pooblaščen, da AU in ZN v skladu z operativnimi potrebami podpornega ukrepa EU posreduje netajne dokumente EU, ki zadevajo razprave Sveta o podpornem ukrepu EU, za katere pa v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (5) velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Člen 14

Ukrepanje Skupnosti

Svet in Komisija v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovita usklajenost med izvajanjem tega skupnega ukrepa in drugimi zunanjepolitičnimi dejavnostmi Skupnosti v skladu s členom 3(2) Pogodbe. Svet in Komisija sodelujeta v ta namen.

Člen 15

Revizija

Svet najpozneje do 31. decembra 2005 oceni ali naj podporni ukrep EU nadaljuje.

Člen 16

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.   Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

2.   Podporni ukrep EU se zaključi na dan, ki ga določi Svet.

Člen 17

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. julija 2005.

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 97, 15.4.2005, str. 57.

(2)  Glej stran 43 tega udnega lista.

(3)  UL L 63, 28.2.2004, str. 68. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/68/SZVP (UL L 27, 29.1.2005, str. 59).

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).

(5)  Sklep 2004/338/ES, Euratom z dne 22. marca 2004 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 106, 15.4.2004, str. 22). Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/701/ES, Euratom (UL L 319, 20.10.2004, str. 15).


Top