Help Print this page 

Document 32005D0794

Title and reference
2005/794/ES: Sklep Sveta z dne 20. septembra 2005 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah, v imenu Skupnosti
  • In force
OJ L 300, 17.11.2005, p. 53–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 1–2 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 230 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 230 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 88 - 89

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/794/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 20/09/2005
  • Date of effect: 20/09/2005; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
  • Additional information: Ta akt se ne uporablja za Dansko
Procedure
Text

17.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/53


SKLEP SVETA

z dne 20. septembra 2005

o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah, v imenu Skupnosti

(2005/794/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(c) Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah v državah članicah (1) Danske ne zavezujejo niti jih ni dolžna uporabljati.

(2)

S Sklepom z dne 8. maja 2003 je Svet izjemoma pooblastil Komisijo, da s pogajanji doseže sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o razširitvi določb zgoraj navedene uredbe na Dansko.

(3)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla takšen sporazum s Kraljevino Dansko.

(4)

Združeno kraljestvo in Irska v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o Evropski skupnosti, sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(5)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 zgoraj navedenega protokola o stališču Danske ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, je ta sklep ne zavezuje niti ga ni dolžna uporabljati.

(6)

Sporazum, parafiran v Bruslju 17. januarja 2005, je treba podpisati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom Sklepa Sveta o sklenitvi navedenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu Sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum, s pridržkom njegove sklenitve.

V Bruslju, 20. septembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  UL L 160, 30.6.2000, str. 37.


Top

17.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/55


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“

na eni strani, in

KRALJEVINA DANSKA, v nadaljnjem besedilu „Danska“,

na drugi strani

STA SE

V ŽELJI, da bi izboljšali in pospešili pošiljanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah med Dansko in ostalimi državami članicami Skupnosti,

KER mora pošiljanje za namen vročanja potekati neposredno med lokalnimi organi, ki jih določita pogodbenici,

KER hitrost pošiljanja utemeljuje uporabo vseh ustreznih sredstev, pod pogojem, da se upoštevajo nekateri pogoji glede čitljivosti in zanesljivosti prejetih pisanj,

KER varnost pri pošiljanju zahteva, da je pisanju, ki se pošilja, priložen predhodno natisnjen obrazec, ki mora biti izpolnjen v jeziku kraja, kjer se vročitev opravi, ali v drugem jeziku, s katerim soglaša sprejemna država članica,

KER je treba zaradi zagotovitve učinkovitosti tega sporazuma možnost, da se vročitev pisanj zavrne, omejiti na izjemne primere,

KER Konvencija o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah Evropske unije, ki jo je sestavil Svet Evropske unije z Aktom z dne 26. maja 1997 (1), še ni začela veljati, in ker je treba zagotoviti kontinuiteto rezultatov pogajanj za sklenitev Konvencije,

KER je glavna vsebina navedene konvencije povzeta v Uredbi Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (2) („Uredba o vročanju pisanj“),

OB SKLICEVANJU na Protokol o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski Uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti („Protokol o stališču Danske“), na podlagi katerega Uredba o vročanju pisanj za Dansko ni zavezujoča, niti se na Danskem ne uporablja,

V ŽELJI, da bi se določbe Uredbe o vročanju pisanj, prihodnje spremembe Uredbe in izvedbeni ukrepi, ki se nanašajo nanjo, v skladu z mednarodnim pravom uporabljali v odnosih med Skupnostjo in Dansko, državo članico s posebnim položajem glede naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

OB POUDARJANJU pomembnosti ustreznega usklajevanja med Skupnostjo in Dansko glede pogajanj in sklenitve mednarodnih sporazumov, ki bi lahko vplivali na področje uporabe Uredbe o vročanju pisanj ali ga spremenili,

OB POUDARJANJU, da si mora Danska prizadevati za pridružitev k mednarodnim sporazumom, ki jih je sklenila Skupnost in pri katerih je udeležba Danske pomembna za skladno uporabo Uredbe o vročanju pisanj in tega sporazuma,

V PREPRIČANJU, da mora imeti Sodišče Evropskih skupnosti pristojnost, da se zagotovi enotna uporaba in razlaga tega sporazuma, vključno z določbami Uredbe o vročanju pisanj in vsemi izvedbenimi ukrepi Skupnosti, ki so del tega sporazuma,

OB SKLICEVANJU na pristojnost, dodeljeno Sodišču Evropskih skupnosti v skladu s členom 68(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za odločanje o predhodnih vprašanjih, ki se nanašajo na veljavnost ali razlago aktov institucij Skupnosti na podlagi naslova IV Pogodbe, vključno z veljavnostjo in razlago tega sporazuma, in na okoliščino, da ta določba za Dansko ni zavezujoča, niti se na Danskem ne uporablja, kot izhaja iz Protokola o stališču Danske,

KER bi moralo imeti Sodišče Evropskih skupnosti pod enakimi pogoji pristojnost za predhodno odločanje o vprašanjih glede veljavnosti in razlage tega sporazuma, ki jih sprožijo danska sodišča, in ker bi morala danska sodišča zaprositi za predhodno odločanje glede razlage Uredbe o vročanju pisanj in njenih izvedbenih ukrepov pod enakimi pogoji kot sodišča drugih držav članic,

OB SKLICEVANJU na določbo, da lahko v skladu s členom 68(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Svet Evropske unije, Evropska komisija in države članice zaprosijo Sodišče Evropskih skupnosti za odločanje o razlagi aktov institucij Skupnosti na podlagi naslova IV Pogodbe, vključno z razlago tega sporazuma, in na okoliščino, da ta določba za Dansko ni zavezujoča, niti se na Danskem ne uporablja, kot izhaja iz Protokola o stališču Danske,

KER je treba Danski zagotoviti možnost, da zaprosi Sodišče Evropskih skupnosti za odločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na razlago tega sporazuma, pod enakimi pogoji, kot veljajo za ostale države članice glede na Uredbo o vročanju pisanj in njene izvedbene ukrepe,

OB POUDARJANJU, da naj sodišča na Danskem v skladu z dansko zakonodajo – pri razlagi tega sporazuma, vključno z določbami Uredbe o vročanju pisanj in vseh izvedbenih ukrepov Skupnosti, ki so del tega sporazuma – ustrezno upoštevajo odločitve iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in sodišč držav članic Evropske skupnosti glede na določbe Uredbe o vročanju pisanj in vseh izvedbenih ukrepov Skupnosti,

KER je treba omogočiti, da se Sodišče Evropskih skupnosti zaprosi za odločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na upoštevanje obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki urejajo postopke pred Sodiščem,

KER v skladu s členom 300(7) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ta sporazum zavezuje države članice; zato je smiselno, da ima Danska v primeru neupoštevanja s strani države članice možnost, da se obrne na Komisijo kot varuha Pogodbe,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj

1.   Cilj tega sporazuma je uporabiti določbe Uredbe o vročanju pisanj in njenih izvedbenih ukrepov v odnosih med Skupnostjo in Dansko, v skladu s členom 2(1) tega sporazuma.

2.   Cilj pogodbenic je doseči enotno uporabo in razlago določb Uredbe o vročanju pisanj in njenih izvedbenih ukrepov v vseh državah članicah.

3.   Določbe členov 3(1), 4(1) in 5(1) tega sporazuma izhajajo iz Protokola o stališču Danske.

Člen 2

Sodelovanje pri vročanju pisanj

1.   Določbe Uredbe o vročanju pisanj, ki je priložena temu sporazumu in tvori njegov sestavni del, skupaj z njenimi izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 17 Uredbe in – glede na izvedbene ukrepe, sprejete po začetku veljavnosti tega sporazuma – ki jih Danska izvaja skladno s členom 4 tega sporazuma, in podatki, ki jih sporočijo države članice v skladu s členom 23 Uredbe, se v skladu z mednarodnim pravom uporabljajo v odnosih med Skupnostjo in Dansko.

2.   Namesto datuma iz člena 25 Uredbe se uporablja datum začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 3

Spremembe Uredbe o vročanju pisanj

1.   Danska ne sodeluje pri sprejemanju sprememb Uredbe o vročanju pisanj in nobena taka sprememba za Dansko ni zavezujoča, niti se na Danskem ne uporablja.

2.   Kadar so sprejete spremembe Uredbe, Danska uradno obvesti Komisijo o svoji odločitvi glede izvajanja vsebine takih sprememb. Obvestilo se predloži ob sprejetju sprememb ali v 30 dneh po sprejetju sprememb.

3.   Če se Danska odloči, da bo izvajala vsebino sprememb, uradno obvestilo navede, ali lahko izvajanje poteka na upravni ravni ali je potrebna potrditev parlamenta.

4.   Če uradno obvestilo navede, da lahko izvajanje poteka na upravni ravni, to obvestilo prav tako navede, da vsi potrebni upravni ukrepi začnejo veljati z datumom začetka veljavnosti sprememb Uredbe, ali z datumom uradnega obvestila, pri čemer se upošteva kasnejši datum.

5.   Če uradno obvestilo navede, da je za izvajanje potrebna potrditev danskega parlamenta, se uporabijo naslednja pravila:

(a)

zakonodajni ukrepi na Danskem začnejo veljati z datumom začetka veljavnosti sprememb Uredbe ali v 6 mesecih po uradnem obvestilu, pri čemer se upošteva kasnejši datum;

(b)

Danska uradno obvesti Komisijo o datumu začetka veljavnosti izvedbenih zakonodajnih ukrepov.

6.   Dansko uradno obvestilo, da se vsebina sprememb izvaja na Danskem v skladu z odstavkoma 4 in 5, ustvari po mednarodnem pravu medsebojne obveznosti med Dansko in Skupnostjo. Spremembe Uredbe sestavljajo spremembe tega sporazuma in se kot take priložijo temu sporazumu.

7.   V primeru da:

(a)

Danska uradno obvesti o svoji odločitvi o tem, da ne bo izvajala vsebine sprememb; ali

(b)

Danska ne predloži uradnega obvestila v roku 30 dni iz odstavka 2; ali

(c)

zakonodajni ukrepi na Danskem ne začnejo veljati v rokih iz odstavka 5;

se šteje, da ta sporazum preneha, razen če se stranki v 90 dneh dogovorita drugače ali, v primeru iz točke (c), če zakonodajni ukrepi na Danskem začnejo veljati v istem obdobju. Prenehanje nastopi tri mesece po izteku 90-dnevnega obdobja.

8.   Izvzete so prošnje, ki so bile poslane pred datumom prenehanja Sporazuma iz odstavka 7.

Člen 4

Izvedbeni ukrepi

1.   Danska ne sodeluje pri sprejemanju mnenj Odbora iz člena 18 Uredbe o vročanju pisanj. Izvedbeni ukrepi, sprejeti v skladu s členom 17 te uredbe, za Dansko niso zavezujoči, niti se na Danskem ne uporabljajo.

2.   Kadar so izvedbeni ukrepi sprejeti v skladu s členom 17 Uredbe, se ti sporočijo Danski. Danska uradno obvesti Komisijo o svoji odločitvi glede izvajanja vsebine izvedbenih ukrepov. Uradno obvestilo se predloži po prejemu izvedbenih ukrepov ali v 30 dneh po prejemu.

3.   Uradno obvestilo navede, da vsi potrebni upravni ukrepi na Danskem začnejo veljati z datumom začetka veljavnosti izvedbenih ukrepov, ali so začeli veljati z datumom uradnega obvestila, pri čemer se upošteva kasnejši datum.

4.   Dansko uradno obvestilo, da se vsebina izvedbenih ukrepov izvaja na Danskem, se po mednarodnem pravu ustvarijo medsebojne obveznosti med Dansko in Skupnostjo. Izvedbeni ukrepi bodo v tem primeru sestavni del tega sporazuma.

5.   V primeru da:

(a)

Danska uradno obvesti o svoji odločitvi, da ne bo izvajala vsebine izvedbenih ukrepov; ali

(b)

Danska ne predloži uradnega obvestila v roku 30 dni iz odstavka 2;

se šteje, da ta sporazum preneha, razen če se stranki v 90 dneh dogovorita drugače ali, v primeru iz točke (c), če zakonodajni ukrepi na Danskem začnejo veljati v istem obdobju. Prenehanje nastopi tri mesece po izteku 90-dnevnega obdobja.

6.   Izvzete so prošnje, ki so bile poslane pred prenehanjem Sporazuma iz odstavka 5.

7.   Če v izjemnih primerih za izvajanje potrebna potrditev danskega parlamenta, dansko obvestilo iz odstavka 2 to navede in uporabijo se določbe členov 3(5) do (8).

8.   Danska sporoči Komisiji podatke iz členov 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17(a) in 19 Uredbe o vročanju pisanj. Komisija objavi te podatke skupaj z ustreznimi podatki, ki zadevajo druge države članice. Ustrezne podatke o Danski morata vsebovati tudi priročnik in glosar, ki sta sestavljena v skladu s členom 17 te uredbe.

Člen 5

Mednarodni sporazumi, ki vplivajo na Uredbo o vročanju pisanj

1.   Mednarodni sporazumi, ki jih je sklenila Skupnost pri izvajanju svoje zunanje pristojnosti, ki temelji na pravilih Uredbe o vročanju pisanj, za Dansko niso zavezujoči, niti se na Danskem ne uporabljajo.

2.   Danska se vzdrži sklepanja mednarodnih sporazumov, ki bi lahko vplivali na področje uporabe Uredbe o vročanju pisanj, kot je priložena temu sporazumu, ali ga spremenili, razen v primeru soglasja Skupnosti in sprejetja zadovoljivih ukrepov v zvezi z odnosom med tem sporazumom in zadevnim mednarodnim sporazumom.

3.   Ob pogajanjih za sklenitev mednarodnih sporazumov, ki bi lahko vplivali na področje uporabe Uredbe o vročanju pisanj, kot je priložena temu sporazumu, ali ga spremenili, bo Danska uskladila svoje stališče s Skupnostjo in se vzdržala vsakršnih ukrepov, ki bi lahko ogrozili cilje usklajenega stališča Skupnosti v okviru svojih pristojnosti pri takih pogajanjih.

Člen 6

Pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti pri razlagi Sporazuma

1.   Če se v sodnem postopku, ki teče pred danskim sodiščem, pojavijo vprašanja glede veljavnosti ali razlage tega sporazuma, navedeno sodišče zaprosi Sodišče, da odloča o tem, kadar bi pod enakimi pogoji to moralo storiti sodišče druge države članice Evropske unije glede na Uredbo o vročanju pisanj in njene izvedbene ukrepe iz člena 2(1) tega sporazuma.

2.   V skladu z dansko zakonodajo sodišča na Danskem pri razlagi tega sporazuma ustrezno upoštevajo odločitve iz sodne prakse Sodišča glede na določbe Uredbe o vročanju pisanj in vseh izvedbenih ukrepov Skupnosti.

3.   Danska lahko, enako kot Svet, Komisija ali katera koli država članica, zaprosi Sodišče za odločitev glede vprašanja razlage tega sporazuma. Odločitev Sodišča glede takih prošenj se ne uporablja za pravnomočne sodbe sodišč držav članic.

4.   Danska ima pravico predložiti svoje pripombe Sodišču v zadevah, v katerih sodišče države članice naslovi vprašanje na Sodišče v predhodno odločanje glede razlage katere koli določbe iz člena 2(1).

5.   Uporabljata se Protokol o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti in poslovnik Sodišča.

6.   Če se določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti glede odločitev Sodišča spremenijo in vplivajo na odločitve v zvezi z Uredbo o vročanju pisanj, lahko Danska uradno obvesti Komisijo o svoji odločitvi, da ne bo uporabljala sprememb v zvezi s tem sporazumom. Uradno obvestilo se predloži ob začetku veljavnosti sprememb ali v 60 dneh po začetku veljavnosti sprememb.

V tem primeru ta sporazum preneha. Prenehanje nastopi tri mesece po uradnem obvestilu.

7.   Izvzete so prošnje, ki so bile poslane pred datumom prenehanja Sporazuma iz odstavka 6.

Člen 7

Pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti glede upoštevanja Sporazuma

1.   Komisija lahko pri Sodišču sproži sodne postopke proti Danski glede neupoštevanja katere koli obveznosti iz tega sporazuma.

2.   Danska se lahko pritoži Komisiji zaradi neupoštevanja obveznosti države članice po temu Sporazumu.

3.   Uporabljajo se ustrezne določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki urejajo postopke pred Sodiščem, kot tudi Protokol o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti in poslovnik Sodišča.

Člen 8

Območje uporabe

Ta sporazum se uporablja na območjih, navedenih v členu 299 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 9

Prenehanje Sporazuma

1.   Ta sporazum preneha, če Danska obvesti druge države članice, da ne želi več uporabljati določb dela I Protokola o stališču Danske v skladu s členom 7 navedenega protokola.

2.   Ta sporazum lahko preneha na pobudo katere koli pogodbenice, ki predloži obvestilo drugi pogodbenici. Prenehanje nastopi šest mesecev po datuma takega obvestila.

3.   Izvzete so prošnje, ki so bile poslane pred datumom prenehanja Sporazuma iz odstavka 1 ali 2.

Člen 10

Začetek veljavnosti

1.   Pogodbenici skleneta Sporazum v skladu z ustreznimi postopki.

2.   Sporazum začne veljati prvi dan po izteku šestmesečnega obdobja, ki začne teči od datuma uradnega obvestila pogodbenic o zaključku ustreznih postopkov, ki so potrebni za ta namen.

Člen 11

Verodostojnost besedil

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  UL C 261, 27.8.1997, str. 1. Istega dne, kot je bila sestavljena Konvencija, se je Svet seznanil z obrazložitvenim poročilom o Konvenciji, ki je objavljeno na str. 26 prej omenjenega Uradnega lista.

(2)  UL L 160, 30.6.2000, str. 37.

Top