EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0743

2005/743/ES: Odločba Komisije z dne 19. oktobra 2005 o pooblastitvi držav članic za podaljšanje začasnih dovoljenj, izdanih za nove aktivne snovi boskalid, indoksakarb, spinosad in virus jedrne poliedričnosti Spodoptera enigua(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4002) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 279, 22.10.2005, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 483–484 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 164 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 164 - 165

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/743/oj

22.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/73


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. oktobra 2005

o pooblastitvi držav članic za podaljšanje začasnih dovoljenj, izdanih za nove aktivne snovi boskalid, indoksakarb, spinosad in virus jedrne poliedričnosti Spodoptera enigua

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4002)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/743/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), in zlasti četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Nemčija aprila 2001 od podjetja BASF AG prejela zahtevek za vključitev aktivne snovi boskalid (prejšnje ime: nikobifen) v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Odločba Komisije 2002/268/ES (2) je potrdila, da je dokumentacija popolna ter načeloma izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij iz Prilog II in III k navedeni direktivi.

(2)

Oktobra 1997 je Nizozemska od podjetja DuPont de Nemours prejela zahtevek glede indoksakarba (prejšnje ime: DPX-KN128). Odločba Komisije 98/398/ES (3) je potrdila, da je dokumentacija popolna ter načeloma izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij iz Prilog II in III k navedeni direktivi.

(3)

Julija 1999 je Nizozemska od podjetja Dow Agrosciences prejela zahtevek glede spinosada. Odločba Komisije 2000/210/ES (4) je potrdila, da je dokumentacija popolna ter načeloma izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij iz Prilog II in III k navedeni direktivi.

(4)

Julija 1996 je Nizozemska od podjetja Biosys prejela zahtevek glede virusa jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua. Odločba Komisije 97/865/ES (5) je potrdila, da je dokumentacija popolna ter načeloma izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij iz Prilog II in III k navedeni direktivi.

(5)

Popolnost dokumentacij je bilo treba potrditi, da se je omogočila njihova podrobna preučitev, državam članicam pa dala možnost izdaje začasnih dovoljenj za največ tri leta za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevne aktivne snovi, ob skladnosti s pogoji iz člena 8(1) Direktive 91/414/EGS in zlasti pogoja v zvezi s podrobno oceno aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva glede na zahteve, določene z Direktivo.

(6)

Učinki teh aktivnih snovi na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki so jih predvidevali posamezni vlagatelji. Države članice poročevalke so Komisiji predložile osnutke poročil o oceni, in sicer 22. novembra 2002 (boskalid), 7. februarja 2000 (indoksakarb), 5. marca 2001 (spinosad) in 19. novembra 1999 (virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua).

(7)

Po predložitvi osnutkov poročil o oceni držav članic poročevalk, je treba zahtevati nadaljnje informacije od vlagateljev, ki jih države članice poročevalke pregledajo in predložijo svoje ocene. Pregled dokumentacije še traja in ocenjevanja ne bo mogoče zaključiti v roku, predvidenem v Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Ker pri ocenjevanju zaenkrat še ni bil ugotovljen nikakršen razlog za neposredno skrb, je treba državam članicam v skladu z določbami člena 8 Direktive 91/414/EGS omogočiti podaljšanje začasnih dovoljenj, izdanih za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevne aktivne snovi, za 24 mesecev, da se omogoči nadaljevanje pregledovanja dokumentacij. Pričakuje se, da bo proces ocenjevanja in odločanja glede odločitve o morebitni vključitvi v Prilogo I za vsako od zadevnih aktivnih snovi zaključen v 24 mesecih.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice lahko podaljšajo začasna dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo boskalid, indoksakarb, spinosad ali virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua za obdobje, ki ni daljše od 24 mesecev, od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. oktobra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/34/ES (UL L 125, 18.5.2005, str. 5).

(2)  UL L 92, 9.4.2002, str. 34.

(3)  UL L 176, 20.6.1998, str. 34.

(4)  UL L 64, 11.3.2000, str. 24.

(5)  UL L 351, 23.12.1997, str. 67.


Top