EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0733

2005/733/ES: Odločba Komisije z dne 19. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco v Turčiji in razveljavitvi Odločbe 2005/705/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4135) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 274, 20.10.2005, p. 102–104 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 469–471 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/733/oj

20.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/102


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. oktobra 2005

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco v Turčiji in razveljavitvi Odločbe 2005/705/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4135)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/733/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1), in zlasti člena 18(1) in (6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(1), (5) in (6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Turčija je 9. oktobra 2005 Komisijo uradno obvestila o izbruhu aviarne influence na perutninski farmi v zahodnem delu Anatolije. Da se zmanjša nevarnost vnosa bolezni v Skupnost, je bila sprejeta Odločba Komisije 2005/705/ES z dne 10. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco v Turčiji (3) kot takojšnji ukrep za zaustavitev uvoza živih ptic, ki niso perutnina, in nepredelanega perja iz Turčije.

(2)

Turčija je vključena na seznam v Prilogi k Odločbi Komisije 94/85/ES z dne 16. februarja 1994 o seznamu tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz svežega perutninskega mesa (4). Odločba Komisije 2003/812/ES z dne 17. novembra 2003 o sestavi seznamov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih izdelkov za prehrano ljudi ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS (5), se sklicuje na omenjeni seznam.

(3)

Odločba Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih potrdil za uvoz ptic, razen perutnine, in pogojih za karanteno (6) določa, da morajo države članice dovoliti uvoz ptic iz tretjih držav, ki so navedene kot članice Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE). Turčija je članica OIE, zato morajo države članice v skladu z navedeno odločbo dovoliti uvoz ptic, razen perutnine, iz Turčije.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (7) je dovoljen uvoz vrste živalskih stranskih proizvodov, kot so želatina za tehnično uporabo, snovi za uporabo v farmaciji in drugi proizvodi s poreklom iz Turčije, saj ti proizvodi veljajo za varne, ker se proizvajajo, predelujejo in uporabljajo pod posebnimi pogoji, s čimer se učinkovito inaktivirajo morebitni patogeni ali prepreči stik z dovzetnimi živalmi.

(5)

V skladu z Odločbo Komisije 2005/432/ES z dne 3. junija 2005 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz mesnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav in o razveljavitvi odločb 97/41/ES, 97/221/ES in 97/222/ES (8) je dovoljen uvoz izdelkov iz Turčije, ki so bili celi toplotno obdelani pri temperaturi vsaj 70 °C.

(6)

Turški organi so Komisiji poslale nadaljnje podatke o stanju bolezni, ki upravičujejo popolno zaustavitev uvoza živa perutnine ter ptic in proizvodov, ki izvirajo iz ptic, hkrati pa ti podatki omogočajo, da se določijo pogoji, pod katerimi se lahko uvozijo varni proizvodi iz ptic.

(7)

Vendar se lahko ob upoštevanju nevarnosti, ki jo predstavljajo ti proizvodi, še naprej dovoli uvoz določenih živalskih stranskih proizvodov, vključno z obdelanim perjem in deli perja, obdelanimi lovskimi trofejami in proizvodi iz mesa perutnine, toplotno obdelanimi pri temperaturi vsaj 70 °C, saj taka obdelava inaktivira zadevni patogen.

(8)

Prav tako je primerno še naprej dovoliti uvoz pasteriziranih jajčnih izdelkov za prehrano ljudi, ki ustrezajo mikrobiološkim merilom iz Odločbe Komisije 97/38/ES z dne 18. decembra 1996 o določitvi posebnih javnozdravstvenih zahtev za uvoz jajčnih izdelkov za prehrano ljudi (9).

(9)

Ob upoštevanju inkubacijske dobe bolezni je treba še naprej dovoliti uvoz nekaterih proizvodov iz perutnine, zaklane pred 1. septembrom 2005.

(10)

Poleg tega je treba dovoliti vzorce, odvzete pri kateri koli vrsti ptic, ki so varno zapakirani in ob odgovornosti pristojnega turškega organa poslani odobrenemu laboratoriju v državi članici za laboratorijsko diagnozo, vključno s testi, ki so v skladu s Priročnikom diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE).

(11)

Odločba 2005/705/ES se razveljavi in nadomesti s to odločbo.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice iz Turčije začasno ustavijo uvoz:

1.

žive perutnine, ratitov, gojene pernate divjadi, divjih ptic in živih ptic, ki niso perutnina, kakor so opredeljene v tretji alineji člena 1 Odločbe 2000/666/ES, vključno s pticami, ki spremljajo svoje lastnike (ljubiteljske vrste ptic), ter

2.

proizvodov iz vrst ptic iz odstavka 1.

Člen 2

1.   Z odstopanjem od člena 1(2) države članice dovolijo uvoz:

(a)

mesnih izdelkov, ki so izdelani iz ali vsebujejo meso perutnine, ratitov, gojene ali divje pernate divjadi, če je bilo meso teh vrst obdelano po enem izmed posebnih postopkov iz točk B, C ali D v delu 4 Priloge II k Odločbi 2005/432/ES;

(b)

perja ali delov perja, ki so obdelani po postopku iz točke 55 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1774/2002 in zaradi tega ne veljajo več za nepredelane;

(c)

vzorcev, odvzetih pri kateri koli vrsti ptic, ki so varno zapakirani in ob odgovornosti pristojnega turškega organa poslani odobrenemu laboratoriju v državi članici za laboratorijsko diagnozo.

2.   Z odstopanjem od člena 1(2) države članice dovolijo uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje iz poglavij II(C), III(C), IV(B), VI(C) in X(B) Priloge VII ter poglavij II(C), VII(B)(5) in X Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

3.   Z odstopanjem od prepovedi iz člena 1(2) države članice v skladu z zahtevami iz Odločbe Komisije 97/38/ES dovolijo uvoz pasteriziranih jajčnih izdelkov za prehrano ljudi.

Člen 3

1.   Države članice zagotovijo, da pošiljke predelanega perja ali delov perja, uvožene iz Turčije, spremlja trgovinski dokument, ki zagotavlja, da so bile obdelane po postopku iz člena 2(1)(b).

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za predelano okrasno perje, predelano perje, ki ga potniki nosijo za svojo osebno uporabo, ali za pošiljke predelanega perja, poslanega posameznikom za neindustrijske namene.

3.   Države članice zagotovijo, da se v veterinarska spričevala ali trgovinske dokumente, ki spremljajo pošiljke proizvodov iz člena 2, doda besedilo:

„Proizvodi iz ptic, v skladu s členom 2 Odločbe Komisije 2005/733/ES.“

Člen 4

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo za uvoz, tako da jih uskladijo s to odločbo in sprejete ukrepe takoj ustrezno objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 5

Odločba Komisije 2005/705/ES se razveljavi.

Člen 6

Ta odločba se uporablja do 30. aprila 2006.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. oktobra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1; popravljena različica v UL L 191, 28.5.2004, str. 1).

(3)  UL L 267, 12.10.2005, str. 29.

(4)  UL L 44, 17.2.1994, str. 31. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(5)  UL L 305, 22.11.2003, str. 17. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/19/ES (UL L 5, 9.1.2004, str. 84).

(6)  UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

(7)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 416/2005 (UL L 66, 12.3.2005, str. 10).

(8)  UL L 151, 14.6.2005, str. 3.

(9)  UL L 14, 17.1.1997, str. 61.


Top