Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0659

2005/659/ES: Odločba Komisije z dne 15. septembra 2005 o finančnem prispevku Skupnosti v okviru cepljenja proti bolezni modrikastega jezika leta 2004 in 2005 v Franciji (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3445)

OJ L 244, 20.9.2005, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 397–400 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/659/oj

20.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. septembra 2005

o finančnem prispevku Skupnosti v okviru cepljenja proti bolezni modrikastega jezika leta 2004 in 2005 v Franciji

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3445)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/659/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (1), in zlasti člena 9(2),

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (2), in zlasti druge alinee člena 3(3), (4) in (5) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od leta 2000 se je bolezen modrikastega jezika pojavljala v Franciji in še zlasti na Korziki.

(2)

13. septembra 2004 je Francija prijavila nove izbruhe bolezni modrikastega jezika na Korziki. Potrjena je bila navzočnost serotipov 2, 4 in 16.

(3)

Izbruhi bolezni modrikastega jezika so resna nevarnost za živino Skupnosti.

(4)

Komisija je sprejela različne odločbe, zlasti zadnjo, to je Odločbo 2005/393/ES z dne 23. maja 2005 o okuženih in ogroženih območjih zaradi bolezni modrikastega jezika in o pogojih, ki veljajo za premike s teh območij ali prek teh območij (3), da bi razmejila okužena in ogrožena območja ter določila pogoje, ki urejajo premike živali s teh območij.

(5)

Ker gre za bolezen, ki jo izključno prenašajo „komarji“, so med vsemi ukrepi iz člena 3(2) Odločbe 90/424/EGS primerni le tisti, katerih cilj je bodisi varovanje živali pred napadi prenašalcev bolezni (uporaba insekticidov, izhodi ob urah, ko so prenašalci bolezni manj aktivni) bodisi preprečevanje širjenja epidemije s premiki živali (Odločba 2005/393/ES). Zakol za bolezen dovzetnih živali je primeren le za živali, ki so klinično okužene.

(6)

Virus se še naprej širi in zaščita s cepljenjem traja le eno leto, zato je treba cepljenje proti bolezni modrikastega jezika ponoviti vsako leto, da bi zajezili napredovanje epidemije. Zaradi razvoja stanja bolezni je koristno, da se izvede akcija cepljenja v okuženih območjih okoli izbruhov.

(7)

Cepljenje je ukrep, ki poleg že sprejetih ukrepov omogoča:

(a)

zmanjšati smrtnost pri ovcah;

(b)

preprečiti viremijo pri govedu in tako omogočiti premike teh živali z območij, ki so okužena.

(8)

Francija je predstavila načrt cepljenja, ki predvideva uporabo novega inaktiviranega cepiva (serotip 2), ki je že na razpolago.

(9)

23. novembra 2004 je Francija dala zahtevek za povračilo stroškov cepljenja proti bolezni. Po razpoložljivih informacijah je bilo kupljenih 300 000 doz inaktiviranega cepiva serotipa 2.

(10)

Finančni prispevek Skupnosti mora biti 100 % stroška preskrbe s cepivom in 50 % stroškov za izvedbo cepljenja. Preden bo Komisija izvedla preverjanje, je že zdaj treba določiti znesek vplačila prvega obroka finančne pomoči Skupnosti.

(11)

V skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (4), se veterinarski in fitosanitarni ukrepi, sprejeti v skladu s skupnimi pravili Skupnosti, financirajo iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Finančni nadzor nad temi ukrepi se izvaja v skladu s členoma 8 in 9 navedene uredbe.

(12)

Za vplačilo finančnega prispevka Skupnosti veljata pogoja, da so bili načrtovani ukrepi dejansko izvedeni in da organi predložijo vse potrebne podatke v določenih rokih.

(13)

Francoski organi so v celoti izpolnili svoje tehnične in administrativne obveznosti glede ukrepov iz člena 3 Odločbe Sveta 90/424/EGS.

(14)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odobritev akcije cepljenja

Akcija cepljenja proti bolezni modrikastega jezika, ki jo na Korziki izvaja Francija na območjih, navedenih v Prilogi I k Odločbi 2005/393/ES, se odobri.

Člen 2

Dodelitev finančnega prispevka Skupnosti Franciji

Za boj proti bolezni modrikastega jezika v letu 2004 in za prvo polovico leta 2005 lahko Francija dobi za cepljenje proti bolezni modrikastega jezika na Korziki finančni prispevek Skupnosti, ki znaša:

100 % nastalih stroškov (brez DDV) za nakup 300 000 doz inaktiviranega cepiva serotipa 2,

50 % stroškov za plače in honoraje, izplačane osebju, posebej zaposlenemu za to cepljenje, kakor tudi stroškov (brez DDV) odhodkov, neposredno povezanih z izvajanjem cepljenja (potrošno blago in drobni material).

Člen 3

Opredelitev

V tej odločbi se uporablja naslednja opredelitev:

„Primerna plačila“: plačila za nakup materiala ali storitev po sorazmernih cenah v primerjavi s tržnimi cenami, ki so veljale pred akcijo cepljenja.

Člen 4

Podrobni plačilni pogoji finančnega prispevka

1.   Ob upoštevanju rezultatov morebitnih preverjanj iz člena 7 se prvi obrok 150 000 EUR izplača kot finančni prispevek Skupnosti iz člena 2 na podlagi dokazil o cepljenju živali, ki jih predloži Francija.

2.   Preostanek finančnega prispevka Skupnosti iz člena 2 se določi z naknadno odločbo, sprejeto v skladu s postopkom iz člena 41 Odločbe 90/424/EGS.

Člen 5

Upravičeni odhodki, pokriti s finančnim prispevkom Skupnosti

Finančni prispevek Skupnosti, določen v členu 2, se nakaže samo v primeru primernih plačil ter upravičenih glede na dovoljene odhodke iz člena 2.

Člen 6

Pogoji vplačila in dokazila

1.   Finančni prispevek Skupnosti iz člena 2 se plača na podlagi:

(a)

zahteve, ki se predloži v skladu s Prilogo, v roku iz odstavka 2;

(b)

dokazil o odhodkih, navedenih v členu 2 vključno z epidemiološkim poročilom o vsakem gospodarstvu, kjer so bile živali cepljene;

(c)

rezultatov vsake inšpekcije Komisije na mestu samem, kakor je določeno v členu 7.

Dokumenti iz točke (b) zgoraj morajo biti predloženi Komisiji v revizijo na mestu samem.

2.   Zahtevek iz odstavka 1(a) mora biti predložen v računalniški obliki v skladu s Prilogo v roku šestdeset koledarskih dni od dneva uradnega obvestila o tej odločbi. Če se rok ne bo upošteval, bo finančni prispevek Skupnosti zmanjšan za 25 % za vsak mesec zamude.

Člen 7

Preverjanja Komisije na kraju samem

Komisija lahko v zvezi z izvajanjem ukrepov iz člena 1 in odhodkov s tem v zvezi v sodelovanju s pristojnimi francoskimi organi izvaja preverjanja na kraju samem.

Člen 8

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 15. septembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19, Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(3)  UL L 130, 24.5.2005, str. 22. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/603/ES (UL L 206, 9.8.2005, str. 11).

(4)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.


PRILOGA

Zahtevek za prispevek k upravičenim stroškom v okviru akcije cepljenja proti bolezni modrikastega jezika

Nastali stroški

Kategorija cepiva

Število doz

Znesek (brez DDV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plače in honorarji (posebej najeto osebje)

 

Potrošno blago in posebna oprema za cepljenje

 

Skupaj

 


Top