EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0646

2005/646/ES: Odločba Komisije z dne 17. avgusta 2005 o vzpostavitvi registra mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo, v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 3140)

OJ L 243, 19.9.2005, p. 1–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 349–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 105 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 105 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 131 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/646/oj

19.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/1


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. avgusta 2005

o vzpostavitvi registra mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo, v skladu z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 3140)

(2005/646/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (1) in zlasti oddelka 1.4.1(vii) Priloge V k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1)(a)(ii) Direktive 2000/60/ES zahteva, da države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo vsa telesa površinske vode, da se dobro stanje površinske vode doseže najkasneje petnajst let po začetku veljavnosti Direktive, ob upoštevanju nekaterih izjem, v skladu z določbami iz Priloge V k Direktivi. Člen 4(1)(a)(iii) Direktive 2000/60/ES zahteva, da države članice varujejo in izboljšujejo vsa umetna in močno preoblikovana vodna telesa z namenom, da se dober ekološki potencial in dobro kemijsko stanje površinske vode dosežeta najkasneje petnajst let po začetku veljavnosti Direktive, ob upoštevanju nekaterih izjem, v skladu z določbami iz Priloge V k Direktivi. V skladu s točko (i) oddelka 1.4.1 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES se v zvezi z umetnimi in močno preoblikovanimi vodnimi telesi navajanje ekološkega stanja razume kot navajanje ekološkega potenciala.

(2)

Oddelek 1.4.1 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES določa postopek za zagotovitev primerljivosti rezultatov biološkega spremljanja stanja med državami članicami, ki je osrednji element razvrščanja po ekološkem stanju. To zahteva, da se rezultati sistemov držav članic za spremljanje stanja in razvrščanje primerjajo preko interkalibracijske mreže, ki jo sestavljajo merilna mesta v vsaki državi članici in vsaki ekoregiji Skupnosti. Direktiva zahteva, da države članice po potrebi zberejo potrebne informacije za mesta, ki so vključena v interkalibracijsko mrežo, da bi omogočile oceno skladnosti nacionalnih sistemov razvrščanja z normativnimi opredelitvami iz Priloge V k Direktivi 2000/60/ES in primerljivosti med sistemi razvrščanja v posameznih državah članicah.

(3)

Za vzpostavitev registra mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo iz oddelka 1.4.1(vii) Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, so bile države članice naprošene, da izberejo mesta na podlagi lastne interpretacije normativnih opredelitev meje med razredi zelo dobro/dobro in dobro/zmerno. Za navedena mesta je bila zahtevana priglasitev trenutne začasne razvrstitve stanja. Vsaka država članica je bila naprošena, da, če je mogoče, zagotovi ustrezne informacije o vsaj dveh mestih za vsako od obeh mej med razredi za vsakega od skupnih tipov teles površinske vode, ki so bila izbrana za interkalibracijsko mrežo in so na njenem nacionalnem ozemlju. Poleg tega so bile države članice pozvane, da navedejo mesta, ki so v skladu z začasno razvrstitvijo po trenutnih nacionalnih metodah ocenjevanja blizu zgoraj navedenim mejam med razredi, vendar ne nujno natančno na mejah.

(4)

V postopku izbire se je od držav članic zahtevalo tudi, da preučijo vse razpoložljive informacije o obremenitvah in bioloških elementih kakovosti. Obremenitve in elementi kakovosti, ki so bili izbrani za osrednji del interkalibracije, so tisti, ki se štejejo kot najpogosteje spremljani.

(5)

Ustrezni podatki in informacije o vsakem mestu, ki so jih predložile države članice za namen registra mest, med drugim zajemajo opis mesta in meril v zvezi z vrsto, informacije o obremenitvi, razpoložljivost podatkov za vse biološke in podporne fizikalno-kemijske elemente, razpoložljivost referenčnih razmer, začasno razvrstitev stanja mest, merila, uporabljena pri izbiri mest, in opis metodologije, uporabljene pri oceni kakovosti bioloških elementov.

(6)

Dejavnosti, ki se izvajajo na področju razvrščanja po ekološkem stanju, morajo prispevati k premagovanju nekaterih omejitev in pomanjkanja zanesljivosti sedanjega pristopa in bi v prihodnosti lahko povzročile pregled registra mest, zlasti ob upoštevanju rezultatov izvajanja interkalibracije. S takim pregledom bi se doseglo večje zaupanje v rezultate interkalibracije in njihovo večjo natančnost ter tako prispevalo k boljšemu doseganju ciljev Direktive 2000/60/ES. Poleg tega se dodatni pregledi lahko izkažejo za potrebne v začetnih fazah izvajanja načrta upravljanja povodij, saj se med iterativnim procesom izdelave načrtov, predvidenim v členu 13 Direktive 2000/60/ES, lahko pojavijo novi dokazi.

(7)

Oddelek 1.4.1(v) Priloge V k Direktivi 2000/60/ES zahteva, da mrežo sestavljajo mesta, ki so jih države članice izbrale med tipi teles površinske vode, ki so v vsaki ekoregiji. Da se zagotovi primerljivost površinskih voda med državami članicami s podobnimi tipi teles vode, je treba v zvezi z vzpostavitvijo registra mest razvrstiti mesta glede na njihovo geografsko interkalibracijsko skupino, ki sestoji iz skupin držav članic, ki so jim skupni posebni tipi teles površinske vode. To bi vsaki skupini omogočilo primerjavo rezultatov in izvajanje interkalibracije med njenimi člani.

(8)

Ker si Bolgarija, Norveška in Romunija delijo številna čezmejna povodja z državami članicami, bodo te države prostovoljno sodelovale pri izvajanju interkalibracije in so po istem postopku kot države članice predlagale seznam mest.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 21(1) Direktive 2000/60/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Register mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo iz oddelka 1.4.1(vii) Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, je naveden v oddelku 1 Priloge k tej odločbi. Navedeni register vključuje tudi mesta v Bolgariji, na Norveškem in v Romuniji, ki prostovoljno sodelujejo v interkalibracijski mreži.

2.   Za namene ustanovitve registra in izvajanja interkalibracije so države članice razdeljene v geografske interkalibracijske skupine, naštete v oddelku 2 Priloge, ki vključujejo države članice, ki so jim skupni posebni tipi teles površinske vode.

Člen 2

Države članice po potrebi predložijo Komisiji posodobitve ustreznih podatkov in informacij v zvezi z vsakim mestom iz Priloge.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. avgusta 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2455/2001/ES (UL L 331, 15.12.2001, str. 1).


PRILOGA

ODDELEK 1

Register mest, ki bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo

Za vsako mesto so navedeni naslednji podatki:

vrsta vode,

država članica ali država,

ime mesta,

geografska interkalibracijska skupina (GIG),

meja, ki najbolj ustreza mestu (zelo dobro/dobro (HG) ali dobro/zmerno (GM)), v skladu z oceno stanja ekološke kakovosti, ki so jo izvedle države članice,

identifikacijska oznaka mesta.

Št.

Vrsta vode

Ime mesta

GIG

Meja

Oznaka mesta

1

Reka

AT

Alm, below Wieselmühle

RAL

GM

R589

2

Reka

AT

Aschauer (Reither) Ache, near St. Johann in Tirol

RAL

GM

R611

3

Reka

AT

Deutsche Thaya, near Schwarzenau

RCE

GM

R621

4

Reka

AT

Gail, Wodmaier Brücke

RAL

HG

R604

5

Reka

AT

Gießenbach, above Grasmühle

RCE

HG

R626

6

Reka

AT

Gießenbach, below Grasmühle

RCE

GM

R628

7

Reka

AT

Große Ysper, above Donau

RCE

GM

R629

8

Reka

AT

Große Ysper, near Altenmarkt

RCE

GM

R622

9

Reka

AT

Großer Kamp, near Haselbach

RCE

HG

R623

10

Reka

AT

Isar, near Scharnitz

RAL

HG

R606

11

Reka

AT

Kleine Ysper, above Yspermühle

RCE

HG

R627

12

Reka

AT

Lafnitz, near Altenmarkt/Fürstenfeld

REC

HG

R997

13

Reka

AT

Lammer, Schwaighofer Brücke

RAL

HG

R607

14

Reka

AT

Litz, above Silbertal

RAL

HG

R619

15

Reka

AT

Lutz, above ARA Sonntag

RAL

HG

R527

16

Reka

AT

Mur, Mäander

RAL

GM

R612

17

Reka

AT

Mürz, near Tebrin

RAL

GM

R594

18

Reka

AT

Pinka, near Burg

REC

GM

R995

19

Reka

AT

Rabnitz, near Lutzmannsburg

REC

GM

R1001

20

Reka

AT

Rauriser Ache

RAL

GM

R613

21

Reka

AT

Saalach, near Viehhofen

RAL

GM

R614

22

Reka

AT

Salza, near Mariazell

RAL

HG

R609

23

Reka

AT

Sarmingbach, above Angern

RCE

GM

R630

24

Reka

AT

Sarmingbach, Wolfsschlucht

RCE

HG

R625

25

Reka

AT

Schwarza, below Schwarzau

RAL

GM

R597

26

Reka

AT

Schwarze Aist, Frauneck

RCE

HG

R624

27

Reka

AT

Strem, near Heiligenbrunn

REC

GM

R1000

28

Reka

AT

Stullneggbach, near Kruckenberg

RAL

HG

R617

29

Reka

AT

Taurach, St. Andrä

RAL

GM

R615

30

Reka

AT

Vils, near Vils

RAL

GM

R598

31

Reka

AT

Weiße Sulm, Sulmklamm

RAL

HG

R620

32

Reka

AT

Wildbach, near Kramermirtl

RAL

HG

R618

33

Reka

AT

Winklbach, near Nockalmstüberl

RAL

HG

R616

34

Reka

AT

Ybbs, below Lunz

RAL

GM

R599

35

Reka

BE

Alleines

RCE

HG

R3799

36

Reka

BE

Berwijn

RCE

HG

R939

37

Reka

BE

Biesme

RCE

GM

R3804

38

Reka

BE

Bosbeek

RCE

HG

R941

39

Reka

BE

Burggravenstroom 1

RCE

HG

R954

40

Reka

BE

Grote Nete 1

RCE

HG

R947

41

Reka

BE

Honnelle

RCE

GM

R3807

42

Reka

BE

Houille

RCE

HG

R3800

43

Reka

BE

IJsse

RCE

HG

R801

44

Reka

BE

IJzer

RCE

GM

R468

45

Reka

BE

IJzer 1

RCE

GM

R943

46

Reka

BE

Kleine Nete 1

RCE

HG

R451

47

Reka

BE

Kleine Nete 2

RCE

GM

R662

48

Reka

BE

Laan

RCE

GM

R819

49

Reka

BE

Lhomme

RCE

HG

R3801

50

Reka

BE

Neblon

RCE

HG

R3805

51

Reka

BE

Ourthe

RCE

HG

R3802

52

Reka

BE

Samson

RCE

HG

R3806

53

Reka

BE

Warmbeek 1

RCE

HG

R942

54

Reka

BE

Warmbeek 2

RCE

GM

R936

55

Reka

BE

Wiltz

RCE

GM

R3803

56

Reka

CY

Kargotis river

RME

GM

R544

57

Reka

CY

Xeropotamos river Lazarides

RME

HG

R550

58

Reka

CZ

Bečva, ústí

RCE

GM

R672

59

Reka

CZ

Berounka, Radotín

RCE

GM

R717

60

Reka

CZ

Bihanka, ústí

RCE

HG

R715

61

Reka

CZ

Černy brook, Biskupice

RCE

GM

R711

62

Reka

CZ

Dyje, confluence with Moravou

RCE

GM

R719

63

Reka

CZ

Losinský potok, Kacov

RCE

HG

R713

64

Reka

CZ

Luha, Sloup

RCE

HG

R708

65

Reka

CZ

Moštěnka, ústí

RCE

GM

R724

66

Reka

CZ

Nectava, Březinky

RCE

HG

R705

67

Reka

CZ

Nemilka, Růžové údolí

RCE

HG

R709

68

Reka

CZ

Okluka, Hamry

RCE

HG

R3757

69

Reka

CZ

Olšava, ústí

RCE

GM

R723

70

Reka

CZ

Oskava potok, Oskava

RCE

GM

R710

71

Reka

CZ

Pstružný potok, Františkodol

RCE

HG

R712

72

Reka

CZ

Rokytná, ústí

RCE

GM

R725

73

Reka

CZ

Sázava, Pikovice

RCE

HG

R718

74

Reka

CZ

Sedlický potok, Strojetice

RCE

HG

R714

75

Reka

CZ

Šumice, Kandia

RCE

GM

R706

76

Reka

CZ

Trnávka, Slušovice

RCE

HG

R716

77

Reka

CZ

Úsobrnský potok, Nové Dvory

RCE

GM

R707

78

Reka

CZ

Velička, ústí

RCE

GM

R728

79

Reka

CZ

Velička, Suchovské Mlýny

RCE

HG

R668

80

Reka

DE

Albrechtsbach

RCE

GM

R3128

81

Reka

DE

Aubach above Wiesthal

RCE

HG

R867

82

Reka

DE

Belziger Bach

RCE

HG

R760

83

Reka

DE

Berkel SE of Vreden

RCE

GM

R796

84

Reka

DE

Bischofwiesener Ache PTBY_341

RAL

HG

R23

85

Reka

DE

Chemnitzbach

RCE

GM

R3716

86

Reka

DE

Dahle

RCE

GM

R3207

87

Reka

DE

Dinkel near Heek

RCE

GM

R793

88

Reka

DE

Dreibach

RCE

HG

R759

89

Reka

DE

Dünnbach

RCE

GM

R3722

90

Reka

DE

Eder

RCE

HG

R3708

91

Reka

DE

Elbe km 504

RCE

GM

R3208

92

Reka

DE

Elligastbach

RCE

GM

R3709

93

Reka

DE

Eltingmühlenbach near Greven

RCE

HG

R789

94

Reka

DE

Erlbach

RCE

GM

R3710

95

Reka

DE

Goldbach

RCE

HG

R3210

96

Reka

DE

Große Pyra

RCE

GM

R3211

97

Reka

DE

Große Vils

RCE

GM

R3212

98

Reka

DE

Großwaldbach

RAL

HG

R736

99

Reka

DE

Hafenlohr

RCE

GM

R3213

100

Reka

DE

Helbe

RCE

GM

R3706

101

Reka

DE

Hochspeyerbach

RCE

GM

R3723

102

Reka

DE

Hunte

RCE

HG

R757

103

Reka

DE

Ilme

RCE

HG

R3215

104

Reka

DE

Itterbach

RCE

HG

R3216

105

Reka

DE

Jossa below Sahlensee

RCE

GM

R849

106

Reka

DE

Kalltalsperre

RCE

HG

R843

107

Reka

DE

Karthane near Mühlenholz

RCE

GM

R769

108

Reka

DE

Kirnitzsch

RCE

GM

R3711

109

Reka

DE

Kleine Enz

RCE

HG

R3217

110

Reka

DE

Kleine Jahna

RCE

GM

R3718

111

Reka

DE

Klingbach below Hausen

RCE

GM

R841

112

Reka

DE

Kremitz

RCE

GM

R3218

113

Reka

DE

Lachte W of Lachendorf

RCE

HG

R767

114

Reka

DE

Linneperhütte

RCE

HG

R840

115

Reka

DE

Lippe near Klostermersch

RCE

HG

R3219

116

Reka

DE

Luppa

RCE

GM

R3719

117

Reka

DE

Lutzke

RCE

HG

R756

118

Reka

DE

Mühlbach

RCE

GM

R3220

119

Reka

DE

Elbrighäuser Bach near Neuludwigsdorf

RCE

HG

R839

120

Reka

DE

Oberprether Mühle

RCE

HG

R838

121

Reka

DE

Oberteisendorfer Ache

RAL

HG

R737

122

Reka

DE

Oberteisendorfer Ache (Achthal)

RAL

GM

R739

123

Reka

DE

Oder near Frankfurt

RCE

GM

R3664

124

Reka

DE

Oder near Oderhaus

RCE

HG

R3663

125

Reka

DE

Örtze N of Poitzen

RCE

HG

R766

126

Reka

DE

Ohre

RCE

GM

R3665

127

Reka

DE

Olbitzbach

RCE

HG

R3666

128

Reka

DE

Osterau

RCE

GM

R3667

129

Reka

DE

Plane

RCE

HG

R747

130

Reka

DE

Pulsnitz

RCE

GM

R3714

131

Reka

DE

Rauda

RCE

GM

R3668

132

Reka

DE

Rotbach

RCE

HG

R3701

133

Reka

DE

Saidenbach

RCE

GM

R3715

134

Reka

DE

Saußbach

RCE

HG

R3702

135

Reka

DE

Schwarze Elster

RCE

GM

R753

136

Reka

DE

Spree

RCE

GM

R3720

137

Reka

DE

Steina

RCE

HG

R3724

138

Reka

DE

Steinbach (Ruhpolding)

RAL

HG

R741

139

Reka

DE

Stepenitz near Putlitz

RCE

HG

R765

140

Reka

DE

Stoißer Ache

RAL

GM

R742

141

Reka

DE

Südradde

RCE

GM

R3703

142

Reka

DE

Tollense

RCE

HG

R3704

143

Reka

DE

Trebnitz

RCE

GM

R3721

144

Reka

DE

Vereinigte Mulde

RCE

GM

R3712

145

Reka

DE

Verlorenwasserbach

RCE

HG

R748

146

Reka

DE

Weißbach (Schneizlreuth)

RAL

HG

R743

147

Reka

DE

Weiße Achen

RAL

GM

R744

148

Reka

DE

Werra

RCE

GM

R3707

149

Reka

DE

Wössener Bach

RAL

GM

R745

150

Reka

DK

Bramming Å, Gammelbrogård

RCE

GM

R1061

151

Reka

DK

Haarby Å, 3.10

RCE

GM

R1060

152

Reka

DK

Karstoft Å, west of Nr. Grene

RCE

HG

R962

153

Reka

DK

Karup Å, near Jættestue

RCE

HG

R958

154

Reka

DK

Lindenborg Å, upstream Røde Mølle

RCE

HG

R964

155

Reka

DK

Mattrup Å, downstream Stids Mølle

RCE

HG

R963

156

Reka

DK

Pøle Å, Pibe Møllegård

RCE

GM

R1058

157

Reka

DK

Skærbæk, near Valborghus

RCE

HG

R961

158

Reka

DK

Skibsted Å, Skibsted Bro

RCE

GM

R1054

159

Reka

DK

Spang Å, Bredstrup

RCE

GM

R1057

160

Reka

DK

Stenderup Bæk, near Stenderup Bro

RCE

GM

R1063

161

Reka

DK

Sunds Nørreå, near Nr. Linå

RCE

HG

R960

162

Reka

DK

Terpling Å, Bolding

RCE

GM

R1064

163

Reka

DK

Vibæk, Vibæk Bro

RCE

GM

R1062

164

Reka

EE

Ahja

RCE

HG

R930

165

Reka

EE

Amme

RCE

GM

R3179

166

Reka

EE

Emajõgi

RCE

GM

R3276

167

Reka

EE

Jänijõgi

RCE

HG

R3278

168

Reka

EE

Jägala

RCE

HG

R931

169

Reka

EE

Õhne

RCE

GM

R929

170

Reka

EE

Porijõgi

RCE

HG

R3183

171

Reka

EE

Räpu

RCE

GM

R3277

172

Reka

EE

Võhandu — Kirumpää

RCE

GM

R3274

173

Reka

EE

Võhandu — Ülemjooks

RCE

HG

R3275

174

Reka

ES

Abella-REGARG

RCE

GM

R3906

175

Reka

ES

Águeda — Fregeneda

RME

HG

R255

176

Reka

ES

Alagón — Coria

RME

GM

R190

177

Reka

ES

Albentosa — Manzanera

RME

HG

R182

178

Reka

ES

Albercha — Navaluenga

RME

GM

R4035

179

Reka

ES

Almonte — Monroy

RME

HG

R163

180

Reka

ES

Amir — Ramonete

RME

GM

R4036

181

Reka

ES

Anllóns-ANL1AG

RCE

HG

R3909

182

Reka

ES

Anoia — Jorba

RME

HG

R223

183

Reka

ES

Aragon — Caseda

RME

HG

R164

184

Reka

ES

Arnego-ARN1AG

RCE

HG

R3895

185

Reka

ES

Arnego-ARN2OR

RCE

HG

R3900

186

Reka

ES

Bacares — Tijola

RME

GM

R149

187

Reka

ES

Barrosa — Parzán

RAL

HG

R4029

188

Reka

ES

Bayas — Ribera Alta

RME

HG

R156

189

Reka

ES

Belelle-BELLRG

RCE

HG

R3912

190

Reka

ES

Bunol — Alborache

RME

GM

R4030

191

Reka

ES

Cabriel — Villatoya

RME

HG

R171

192

Reka

ES

Caldes — Gallifa

RME

HG

R185

193

Reka

ES

Cambas-CAMBRG

RCE

GM

R3915

194

Reka

ES

Carcabo — Cieza

RME

GM

R3944

195

Reka

ES

Cardener — Navas

RME

HG

R161

196

Reka

ES

Carrión — Guardo

RME

HG

R173

197

Reka

ES

Castro Naraio-CNARRG

RCE

GM

R3913

198

Reka

ES

Chercos — Líjar

RME

GM

R150

199

Reka

ES

Chícamo — Abanilla

RME

HG

R3945

200

Reka

ES

Cinca — Salinas

RAL

HG

R110

201

Reka

ES

Cinqueta — Salinas

RAL

HG

R203

202

Reka

ES

Daro — Gualta

RME

GM

R229

203

Reka

ES

Deva-MI143

RCE

HG

R3886

204

Reka

ES

Duero — Royo

RME

HG

R174

205

Reka

ES

Dúrcal — Dúrcal

RME

HG

R153

206

Reka

ES

Edo-MI112

RCE

GM

R3883

207

Reka

ES

Esera — Benasque

RAL

GM

R3958

208

Reka

ES

Esera — Castejón

RAL

GM

R204

209

Reka

ES

Eume-EUM1AG

RCE

HG

R3897

210

Reka

ES

Fluvià — Montagut

RME

GM

R222

211

Reka

ES

Foix — Sarroca

RME

HG

R230

212

Reka

ES

Fornalutx — Fornalutx

RME

HG

R186

213

Reka

ES

Francolí — Riba

RME

GM

R224

214

Reka

ES

Furelos-FUR1AG

RCE

GM

R3899

215

Reka

ES

Gallego — Formigal

RAL

HG

R207

216

Reka

ES

Gallego — Murillo

RME

HG

R256

217

Reka

ES

Gallo — Ventosa

RME

GM

R4034

218

Reka

ES

Genestaza-NAL043

RCE

HG

R3947

219

Reka

ES

Grande Xubia-GXU1AF

RCE

GM

R3916

220

Reka

ES

Guadalfeo — Lobras

RME

HG

R154

221

Reka

ES

Guadalfeo — Orgiva

RME

GM

R162

222

Reka

ES

Hoyamala-NAN006

RCE

GM

R3954

223

Reka

ES

Isabena — Capella

RME

GM

R158

224

Reka

ES

Júcar — Castellar

RME

GM

R176

225

Reka

ES

Larín-LARIRF

RCE

HG

R3907

226

Reka

ES

Lérez Cerdedo

RCE

HG

R193

227

Reka

ES

Lérez-LER3RF

RCE

HG

R3894

228

Reka

ES

Llobregat — Castell

RME

GM

R225

229

Reka

ES

Llobregat — Lillet

RME

HG

R228

230

Reka

ES

Louro-MI603

RCE

GM

R4004

231

Reka

ES

Louro-MI605

RCE

GM

R3956

232

Reka

ES

Marín-BI003

RCE

HG

R3953

233

Reka

ES

Martín — Arino

RME

GM

R159

234

Reka

ES

Maruzo-MARZAG

RCE

GM

R3902

235

Reka

ES

Mazarrón — Mazarrón

RME

HG

R184

236

Reka

ES

Mijares — Valbona

RME

GM

R183

237

Reka

ES

Muga — Boadella

RME

HG

R221

238

Reka

ES

Najerilla — Nájera

RME

GM

R160

239

Reka

ES

Navelgas — ES007

RCE

HG

R3882

240

Reka

ES

Noguera Cardós — Lladorre

RAL

HG

R4028

241

Reka

ES

Noguera Pallaresa — Isil

RAL

HG

R100

242

Reka

ES

Noguera Pallaresa — Llavorsí

RAL

GM

R4026

243

Reka

ES

Omecillo — Berguenda

RME

HG

R4032

244

Reka

ES

Onza-ONZARG

RCE

HG

R3914

245

Reka

ES

Pambre-PAMBAG

RCE

GM

R3901

246

Reka

ES

Pastrana — Uguejar

RME

HG

R3946

247

Reka

ES

Perea — Mula

RME

HG

R148

248

Reka

ES

Rego Xallas-REGXRF

RCE

HG

R3908

249

Reka

ES

Resinero — Toro

RME

HG

R4033

250

Reka

ES

Reventón — Mazarrón

RME

GM

R180

251

Reka

ES

Ricabo-NAL052

RCE

HG

R3948

252

Reka

ES

Riotorto-RTOR

RCE

HG

R3910

253

Reka

ES

Santomé-SANTORF

RCE

HG

R3904

254

Reka

ES

Segre — Llivia

RAL

GM

R206

255

Reka

ES

Serranos — Beniaján

RME

HG

R3943

256

Reka

ES

Sor — Ambrosores

RCE

HG

R195

257

Reka

ES

Tajo — Aranjuez

RME

GM

R172

258

Reka

ES

Tambre — TAM1AG

RCE

GM

R3898

259

Reka

ES

Tea-MI151

RCE

GM

R3887

260

Reka

ES

Tenes — Bigues

RME

HG

R179

261

Reka

ES

Ter — Bescano

RME

HG

R226

262

Reka

ES

Ter — Ripoll

RME

GM

R227

263

Reka

ES

Ternelles-T3RF

RME

HG

R4016

264

Reka

ES

Ternelles-T5RF

RME

HG

R4017

265

Reka

ES

Trabaque — Priego

RME

GM

R253

266

Reka

ES

Turia — Albarracín

RME

HG

R178

267

Reka

ES

Valdebois-VALDRF

RCE

HG

R3911

268

Reka

ES

Vells — Nacimiento

RAL

GM

R4027

269

Reka

ES

Verdugo-VERD3RF

RCE

HG

R3903

270

Reka

ES

Villahermosa — Argelita

RME

HG

R254

271

Reka

ES

Vinalopo — Bocairent

RME

HG

R4031

272

Reka

ES

Vinao-MI133

RCE

HG

R3885

273

Reka

ES

Xesta-XESTRF

RCE

HG

R3905

274

Reka

ES

Zadorra — Miranda

RME

GM

R169

275

Reka

FI

Isojoki, Villamo vp 16100

RNO

HG

R1084

276

Reka

FI

Kiskonjoki

RNO

GM

R1135

277

Reka

FI

Kruunupyynjoki

RNO

GM

R1132

278

Reka

FI

Lestijoki, Tornikoski

RNO

HG

R1087

279

Reka

FI

Nuorittajoki, Viinikoski

RNO

GM

R1031

280

Reka

FI

Seinäjoki

RNO

GM

R1133

281

Reka

FI

Simojoki

RNO

HG

R1134

282

Reka

FI

Vanjoki 24,2

RNO

HG

R1083

283

Reka

FR

01590040 – Solre — Solrinnes

RCE

GM

R3162

284

Reka

FR

02080033 – Meuse — Remilly — Aillicourt

RCE

GM

R3165

285

Reka

FR

02080039 – Givonne — Givonne

RCE

GM

R3166

286

Reka

FR

02550042 – Orne — Gussainville

RCE

GM

R3167

287

Reka

FR

02680036 – Liepvrette — Sainte-Marie-aux-Mines

RCE

HG

R3133

288

Reka

FR

03100001 – Seine — Marnay-sur-Seine

RCE

HG

R3136

289

Reka

FR

03100050 – Ource — Celles-sur-Ource

RCE

HG

R3137

290

Reka

FR

03210050 – Seine — Nod-sur-Seine

RCE

GM

R3172

291

Reka

FR

03270057 – Risle — Saint-Philbert-sur-Risle

RCE

HG

R3138

292

Reka

FR

03520005 – Aube — La Ferté

RCE

HG

R3139

293

Reka

FR

03520034 – Marne — Condes

RCE

GM

R3173

294

Reka

FR

03580010 – Yonne — Arleuf

RCE

HG

R3141

295

Reka

FR

04150002 – Courbières — Courbires

RCE

HG

R3143

296

Reka

FR

04180042 – Cher — Brinay

RCE

GM

R3174

297

Reka

FR

04230004 – Tardes — amont de Saint-Silvain-Bellegarde

RCE

GM

R3175

298

Reka

FR

04360010 – Creuse — Saint-Gaultier

RCE

HG

R3145

299

Reka

FR

04490005 – Loir — Corzé

RCE

GM

R3176

300

Reka

FR

04720011 – Huisne — Avezé

RCE

HG

R3146

301

Reka

FR

04870014 – Rivalier — aval de Saint-Sulpice-Laurière

RCE

HG

R3147

302

Reka

FR

05091006 – Ariège — Savignac-les-Ormeaux

RAL

HG

R3148

303

Reka

FR

05121002 – Boralde de Flaujac — Espalion

RCE

HG

R3149

304

Reka

FR

05170021 – Charente — Chaniers

RCE

GM

R3177

305

Reka

FR

05190007 – Corrèze — Corrèze

RCE

GM

R3178

306

Reka

FR

05311001 – Pique — Cierp-Gaud

RAL

HG

R3151

307

Reka

FR

05311002 – Ger — Boutx

RAL

GM

R3184

308

Reka

FR

05311004 – Volp — Le Plan

RCE

GM

R3185

309

Reka

FR

05461001 – Bervezou — Prendeignes

RCE

HG

R3152

310

Reka

FR

05471002 – Baise — Vianne

RCE

GM

R3186

311

Reka

FR

05651001 – Gave de Pau — Gavarnie

RAL

GM

R3187

312

Reka

FR

05651002 – Gave de Pau — Saint-Pé-de-Bigorre

RAL

HG

R3161

313

Reka

FR

05821008 – Lemboulas — a Molieres

RCE

GM

R3190

314

Reka

FR

06050041 – Gyronde — Vallouise

RAL

GM

R3191

315

Reka

FR

06050048 – Drac blanc — Champoléon

RAL

HG

R3160

316

Reka

FR

06380025 – Gre — Pont-Evêque

RCE

GM

R3194

317

Reka

FR

1092000 – Liane — Hesdigneul

RCE

GM

R3124

318

Reka

FR

1101000 – Aa — Wizernes

RCE

GM

R3310

319

Reka

FR

1115000 – Hem — Recques-sur-Hem

RCE

HG

R3875

320

Reka

FR

2048950 – Moselle — Fresse

RCE

HG

R3876

321

Reka

FR

2054300 – Durbion — Vaxoncourt

RCE

HG

R3877

322

Reka

FR

2061500 – Meurthe — Fraize

RCE

GM

R3314

323

Reka

FR

2062500 – Fave — Frapelle

RCE

HG

R3878

324

Reka

FR

2065200 – Plaine — Allarmont

RCE

HG

R3879

325

Reka

FR

2065300 – Plaine — Celles-sur-Plaine

RCE

HG

R3921

326

Reka

FR

2085675 – Yron — Ville-sur-Yron

RCE

HG

R3922

327

Reka

FR

2088600 – Conroy — Moyeuvre-Grande

RCE

GM

R3323

328

Reka

FR

2094980 – Sarre rouge — Abreschviller

RCE

HG

R3923

329

Reka

FR

2100600 – Horn — Liederschiedt

RCE

GM

R3326

330

Reka

FR

2104900 – Rotte — Vatimont

RCE

GM

R3328

331

Reka

FR

2105000 – Nied-française — Pontigny

RCE

GM

R3343

332

Reka

FR

2106660 – Mouzon — Vrécourt

RCE

GM

R3347

333

Reka

FR

2107900 – Méholle — Void-Vacon

RCE

HG

R3291

334

Reka

FR

2114500 – Wiseppe — Beauclair

RCE

GM

R3352

335

Reka

FR

2117575 – Bar — Sauville

RCE

HG

R3292

336

Reka

FR

2118350 – Audry — Murtin-et-Bagny

RCE

HG

R3293

337

Reka

FR

2120000 – Semois — Haulmé

RCE

GM

R3361

338

Reka

FR

3002100 – Seine — Charrey-sur-Seine

RCE

HG

R3296

339

Reka

FR

3006272 – Ource — Recey-sur-Ource

RCE

HG

R3298

340

Reka

FR

3013660 – Auxence — Vimpelles

RCE

GM

R3364

341

Reka

FR

3014130 – Aube — Auberive

RCE

HG

R3300

342

Reka

FR

3014780 – Aube — Boudreville

RCE

HG

R3303

343

Reka

FR

3021355 – Aujon — Cour-L'Evêque

RCE

HG

R3307

344

Reka

FR

3024245 – Yonne — Château-Chinon

RCE

HG

R3308

345

Reka

FR

3024662 – Auxois — Lormes

RCE

GM

R3374

346

Reka

FR

3033040 – Cure — Montsauche-les-Settons

RCE

HG

R3313

347

Reka

FR

3033285 – Chalaux — Brassy

RCE

HG

R3317

348

Reka

FR

3033470 – Brinjame — Saint-André-en-Morvan

RCE

HG

R3319

349

Reka

FR

3034510 – Serein — Bierre-lés-Semur

RCE

GM

R3379

350

Reka

FR

3036350 – Armançon — Eguilly

RCE

GM

R3384

351

Reka

FR

3039240 – Brenne — Posanges

RCE

HG

R3321

352

Reka

FR

3040490 – Brenne — Seigny

RCE

GM

R3453

353

Reka

FR

3047680 – Ecole — Pringy

RCE

GM

R3454

354

Reka

FR

3051500 – Almont — Moisenay

RCE

GM

R3456

355

Reka

FR

3051840 – Loing — Saint-Privé

RCE

HG

R3322

356

Reka

FR

3052785 – Bézonde — Pannes

RCE

GM

R3457

357

Reka

FR

3057985 – Fusain — Château-Landon

RCE

GM

R3458

358

Reka

FR

3061000 – Orvanne — Villecerf

RCE

GM

R3459

359

Reka

FR

3068950 – Juine — Saint-Vrain

RCE

GM

R3460

360

Reka

FR

3075000 – Remarde — Saint-Cyr-sur-Dourdan

RCE

HG

R3325

361

Reka

FR

3089000 – Marne — Marnaval

RCE

GM

R3461

362

Reka

FR

3097000 – Saulx — Stainville

RCE

HG

R3329

363

Reka

FR

3116720 – Grand Morin — Villeneuve-sur-Bellot

RCE

HG

R3330

364

Reka

FR

3167000 – Sausseron — Nesles-la-Vallée

RCE

GM

R3832

365

Reka

FR

3172000 – Vaucouleurs — Mantes-la-Ville

RCE

GM

R3858

366

Reka

FR

3175000 – Epte — Bouchevilliers

RCE

HG

R3264

367

Reka

FR

3178000 – Epte — Fourges

RCE

GM

R3859

368

Reka

FR

3187000 – Eure — Saint-Luperce

RCE

HG

R3265

369

Reka

FR

3198000 – Iton — Breteuil-sur-Iton

RCE

HG

R3266

370

Reka

FR

3213000 – Varenne — Martigny

RCE

HG

R3267

371

Reka

FR

3216000 – Saâne — Longueil

RCE

GM

R3860

372

Reka

FR

3226300 – Touques — Saint-Martin-de-la-Lieue

RCE

HG

R3268

373

Reka

FR

3232450 – Vie — Coupesarte

RCE

HG

R3269

374

Reka

FR

3244000 – Odon — Bretteville-sur-Odon

RCE

HG

R3270

375

Reka

FR

3249880 – Beuvrogne — Coulonces

RCE

HG

R3271

376

Reka

FR

3265600 – Sienne — La Baleine

RCE

HG

R3272

377

Reka

FR

3265993 – Airou — Ver

RCE

HG

R3273

378

Reka

FR

4016855 – Ternin — Champeau

RCE

HG

R3280

379

Reka

FR

4023535 – Dragne — Onlay

RCE

HG

R3281

380

Reka

FR

4028400 – Alagnon — Laveissiere

RCE

HG

R3282

381

Reka

FR

4072700 – Indre — Saint-Priest

RCE

GM

R3861

382

Reka

FR

4086550 – Grande Creuse — Clairavaux

RCE

HG

R3283

383

Reka

FR

4154020 – Petit Lay — Saint-Mars-la-Réorthe

RCE

GM

R3332

384

Reka

FR

4156200 – Vendée — La Chapelle-aux-Lys

RCE

HG

R3284

385

Reka

FR

4171550 – Trieux — Kerpert

RCE

GM

R3333

386

Reka

FR

4172570 – Guindy — Plouguiel

RCE

HG

R3285

387

Reka

FR

4178130 – Aulne-Ster Aon — Lohuec

RCE

HG

R3288

388

Reka

FR

4200595 – Vilaine — Bourgon

RCE

GM

R3334

389

Reka

FR

5021500 – Tardoire — Cussac

RCE

GM

R3336

390

Reka

FR

5033500 – Dronne — pont de Comberanche-et-Epeluche

RCE

GM

R3337

391

Reka

FR

5038000 – Isle — pont de la D3e4 à Benevent

RCE

GM

R3340

392

Reka

FR

5042080 – Auvézère — Ségur-le-Château

RCE

GM

R3341

393

Reka

FR

5057150 – Vézère — Bugeat

RCE

HG

R3289

394

Reka

FR

5066000 – Cère — Comblat-le-Pont

RCE

GM

R3342

395

Reka

FR

5139310 – Gijou — Rocalet

RCE

GM

R3350

396

Reka

FR

5192051 – Les Forges — Parentis-en-Barn

RCE

HG

R3290

397

Reka

FR

5197200 – Magescq — pont de la D50 à Soustons

RCE

GM

R3353

398

Reka

FR

5204000 – Gave D'Oloron — pont de la N133

RCE

HG

R3254

399

Reka

FR

5215100 – Gave de Pau — pont d'Assat

RCE

HG

R3261

400

Reka

FR

5219900 – Luy — Cherrou

RCE

GM

R3356

401

Reka

FR

5223130 – Louts — Saint-Geours-d'Auribat

RCE

GM

R3360

402

Reka

FR

5226102 – Estrigon — Uchacq

RCE

GM

R3363

403

Reka

FR

5237000 – Nivelle — passerelle du cc d'Urgury

RCE

HG

R3263

404

Reka

FR

6000990 – Saône — Belrupt

RCE

GM

R3367

405

Reka

FR

6001180 – Petite Amance — Maizières-sur-Amance

RCE

GM

R3371

406

Reka

FR

6003950 – Salon — Coublanc

RCE

GM

R3378

407

Reka

FR

6010000 – Ognon — Pesmes

RCE

GM

R3380

408

Reka

FR

6013800 – Tille — Champdôtre

RCE

HG

R3196

409

Reka

FR

6021000 – Doubs — Mathay

RAL

GM

R3381

410

Reka

FR

6027000 – Doubs — Colombier-Fontaine

RAL

GM

R3382

411

Reka

FR

6031200 – Doubs — Gevry

RCE

GM

R3385

412

Reka

FR

6033000 – Loue — Parcey

RCE

HG

R3197

413

Reka

FR

6039900 – Grosne — Saint-Léger-sous-la-Bussière

RCE

HG

R3199

414

Reka

FR

6041800 – Seille — Saint-Usuge

RCE

HG

R3200

415

Reka

FR

6049000 – Veyle — Pont-de-Veyle

RCE

HG

R3222

416

Reka

FR

6069050 – Usses — Seyssel

RAL

HG

R3223

417

Reka

FR

6071000 – Chéran — Rumilly

RAL

HG

R3224

418

Reka

FR

6071900 – Fier — Motz

RAL

GM

R3672

419

Reka

FR

6083850 – Ain — Ney

RAL

HG

R3225

420

Reka

FR

6084300 – Ain — pont de Poitte

RAL

HG

R3226

421

Reka

FR

6085500 – Bienne — Jeurre

RAL

GM

R3681

422

Reka

FR

6109800 – Ouvèze — Privas

RME

HG

R3228

423

Reka

FR

6124900 – Mian-Sorgue — Bédarrides

RME

GM

R3676

424

Reka

FR

6127000 – Gardon d'Alès — Cendras

RME

HG

R3232

425

Reka

FR

6134000 – Doron de Bozel — Moûtiers

RAL

GM

R3682

426

Reka

FR

6142500 – Drac — Chauffayer

RME

HG

R3233

427

Reka

FR

6150500 – Durance — Briançon

RAL

HG

R3234

428

Reka

FR

6150800 – Guil — Mont-Dauphin

RAL

HG

R3235

429

Reka

FR

6151990 – Ubaye — Barcelonnette

RAL

HG

R3236

430

Reka

FR

6152000 – Ubaye — Saint-Pons

RAL

HG

R3237

431

Reka

FR

6152170 – Ubaye — Roches-Rous

RAL

GM

R3683

432

Reka

FR

6156000 – Buech — Châteauneuf-de-Chabre

RME

HG

R3238

433

Reka

FR

6175300 – Berre 11 — Villesèque-des-Corbières

RME

HG

R3244

434

Reka

FR

6175600 – Aude — Axat

RAL

GM

R3684

435

Reka

FR

6176000 – Aude — Luc-sur-Aude

RCE

HG

R3245

436

Reka

FR

6177000 – Aude — Pomas

RCE

HG

R3247

437

Reka

FR

6178900 – Orbiel — Les Ilhes

RCE

GM

R3733

438

Reka

FR

6204000 – Caramy — Vins-sur-Camary

RME

HG

R3248

439

Reka

FR

6204500 – Issole — Cabasse

RME

HG

R3252

440

Reka

FR

6210400 – Loup — Cagnes-sur-Mer

RME

GM

R3673

441

Reka

FR

6210900 – Tinee — Tournefort

RME

GM

R3670

442

Reka

FR

6211000 – Var — Malaussène

RME

HG

R3253

443

Reka

GR

Aoos — Milea

RME

HG

R3993

444

Reka

GR

Arkoudoremma-Dipotama

RME

HG

R946

445

Reka

GR

Krathis-Tsivlos

RME

GM

R3994

446

Reka

GR

Lousios-Gortys

RME

HG

R3957

447

Reka

GR

Neda-Eira

RME

GM

R940

448

Reka

GR

Neda-Marina

RME

GM

R944

449

Reka

GR

Olosson-Mavroremma

RME

GM

R948

450

Reka

GR

Onochonos-Kaitsa

RME

GM

R949

451

Reka

GR

Onochonos-Smokovo

RME

GM

R938

452

Reka

GR

Onochonos-Thrapsimi

RME

GM

R950

453

Reka

GR

Pamisos-Vrachopanagitsa

RME

GM

R951

454

Reka

GR

Prasinada

RME

HG

R945

455

Reka

GR

Tsouraki SL98

RME

GM

R3996

456

Reka

GR

Steno — Methydrio

RME

HG

R3966

457

Reka

GR

Tsouraki

RME

HG

R937

458

Reka

HU

Duna, Komárom

REC

GM

R1068

459

Reka

HU

Duna, upstream Budapest

REC

HG

R1011

460

Reka

HU

Gyöngyös-patak

REC

GM

R3527

461

Reka

HU

Gyöngyös-patak, Lajosháza

REC

HG

R3524

462

Reka

HU

Kemence-patak, Királyháza

REC

HG

R3550

463

Reka

HU

Kerka, Magyarföld

REC

HG

R1016

464

Reka

HU

Koppány, Somogyacsa

REC

GM

R1026

465

Reka

HU

Pinka, Vasalja

REC

HG

R1029

466

Reka

HU

Répce, Vasegerszeg

REC

GM

R1032

467

Reka

HU

Duna, Baja

REC

GM

R1017

468

Reka

HU

Sajó, Sajópüspöki

REC

HG

R1021

469

Reka

HU

Tisza, Aranyosapáti

REC

GM

R1037

470

Reka

HU

Tisza, Tápé

REC

GM

R1047

471

Reka

HU

Szentendrei-Duna

REC

HG

R1019

472

Reka

HU

Telekes-patak, Alsótelekes

REC

GM

R3548

473

Reka

HU

Tisza, Tiszabecs

REC

HG

R1069

474

Reka

IE

01C060100 Clogher (Finn) Bridge northeast of Letterkillew

RNO

GM

R352

475

Reka

IE

01E020300 Elatagh Bridge

RNO

HG

R296

476

Reka

IE

01M010100 Mourne Beg Red Burn Bridge

RNO

GM

R350

477

Reka

IE

01S020200 Stranagoppoge Bridge u/s Finn R confl

RNO

HG

R301

478

Reka

IE

06B010100 Big (Louth) Ballygoly Bridge

RNO

HG

R291

479

Reka

IE

06W010500 White (Lh) Coneyburrow Bridge

RCE

GM

R379

480

Reka

IE

11O010500 Owenavorragh Bridge north of Ballinamona

RCE

GM

R353

481

Reka

IE

12C030200 Clody Ford (Br) 3km u/s Bunclody

RCE

HG

R303

482

Reka

IE

12D030200 Douglas (Ballon) Sragh Bridge

RCE

GM

R355

483

Reka

IE

12U010200 Urrin Buck's Bridge

RCE

HG

R383

484

Reka

IE

13D010350 Duncormick (W) Bridge nr Duncormick Rly St

RNO

GM

R337

485

Reka

IE

16A010800 Aherlow Cappa Old Bridge

RCE

HG

R317

486

Reka

IE

18B021900 Blackwater (Munster) Killavullen Bridge

RCE

GM

R373

487

Reka

IE

19G010200 Glashaboy (L Mahon) Ballyvorisheen Bridge

RNO

GM

R342

488

Reka

IE

25C060500 Clodiagh (Tullamore) Bridge at Rahan

RCE

GM

R372

489

Reka

IE

25N010300(b) Nenagh Ballysoilshaun Bridge

RCE

HG

R335

490

Reka

IE

25N020100 Newport (Tipp.) Ford u/s Doonane R.

RNO

HG

R294

491

Reka

IE

26I011350 Inny Shrule Bridge

RCE

HG

R319

492

Reka

IE

30C010100 Clare (Galway) Bridge 1.5 km u/s Milltown

RCE

GM

R381

493

Reka

IE

34M020700 Moy Ballylahan Bridge

RCE

HG

R305

494

Reka

IE

34M020900 Moy u/s Corroy River — nr Hollywood Ho

RCE

HG

R318

495

Reka

IE

34S040800 Strade Bridge u/s Moy River confl

RCE

HG

R325

496

Reka

IE

36A021400 Annalee 0.2 km d/s Cavan R confl

RCE

GM

R370

497

Reka

IT

Canale del Latte

RCE

GM

R3855

498

Reka

IT

Canale Delizia

RCE

GM

R3852

499

Reka

IT

Cavo Citterio

RCE

HG

R3848

500

Reka

IT

Fiume Adda — Località Premadio

RAL

HG

R1219

501

Reka

IT

Fiume Adda — Località Le Prese — Verzedo

RAL

GM

R1220

502

Reka

IT

Fiume Arno — Castelluccio Buon Riposo

RME

HG

R1174

503

Reka

IT

Fiume Arno — Mulino di Bucchio

RME

HG

R1164

504

Reka

IT

Fiume Arno — Ponte Acquaborra

RME

GM

R1159

505

Reka

IT

Fiume Arno — Ponte Calcinaia

RME

GM

R1162

506

Reka

IT

Fiume Arno — Ponte di Terrossola

RME

GM

R1157

507

Reka

IT

Fiume Biferno — Pietre Cadute

RME

HG

R1184

508

Reka

IT

Fiume Biferno — Vicenne

RME

HG

R1186

509

Reka

IT

Fiume Cecina — A monte confluenza Possera

RME

HG

R1178

510

Reka

IT

Fiume Cecina — Ponte di Ponteginori

RME

HG

R1179

511

Reka

IT

Fiume Cecina — Ex strada statale 1

RME

GM

R1176

512

Reka

IT

Fiume Cecina — Ponte per Anqua

RME

HG

R1177

513

Reka

IT

Fiume Cornia

RME

GM

R1180

514

Reka

IT

Fiume Elsa — Isola

RME

GM

R1182

515

Reka

IT

Fiume Elsa — Presa acquedotto Poggibonsi

RME

GM

R1181

516

Reka

IT

Fiume Elsa — Ponte di Santa Giulia

RME

HG

R1183

517

Reka

IT

Fiume Era

RME

HG

R1185

518

Reka

IT

Fiume Fiora — Ex strada statale Maremmana km 42,8

RME

HG

R1190

519

Reka

IT

Fiume Fiora — Strada provinciale 119 Cellena Selvena

RME

HG

R1187

520

Reka

IT

Fiume Fiora — Strada provinciale 32 Manciano-Farnese

RME

HG

R1192

521

Reka

IT

Fiume Magra — Scuola materna

RME

HG

R1193

522

Reka

IT

Fiume Magra — Località Caprigliola

RME

HG

R1194

523

Reka

IT

Fiume Merse — Località Il Santo — Montepescini

RME

HG

R1197

524

Reka

IT

Fiume Merse — Ponte strada statale 441 Montieri

RME

HG

R1196

525

Reka

IT

Fiume Mignone

RME

GM

R1138

526

Reka

IT

Fiume Mignone — Località confluenza Fosso Verginese

RME

HG

R1139

527

Reka

IT

Fiume Oglio — Ponte Salto del Lupo

RAL

GM

R1222

528

Reka

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Poggio alle Mura

RME

GM

R1203

529

Reka

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Ponte del Garbo

RME

GM

R1202

530

Reka

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Ponte d'Istia d'Ombrone

RME

GM

R1205

531

Reka

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Valle confluenza Orcia

RME

HG

R1207

532

Reka

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Valle confluenza Fosso Lupaie

RME

HG

R1208

533

Reka

IT

Fiume Ombrone Pistoiese — Ponte della Caserana

RME

GM

R1200

534

Reka

IT

Fiume Ombrone Pistoiese — Presa acquedotto Prombialla

RME

HG

R1201

535

Reka

IT

Fiume Orcia — Località Bagno Vignoni

RME

HG

R1209

536

Reka

IT

Fiume Orcia — Podere La Casaccia

RME

HG

R1210

537

Reka

IT

Fiume Saccione

RME

GM

R1189

538

Reka

IT

Fiume Sangro — Sterparo

RME

HG

R1191

539

Reka

IT

Fiume Serchio — Migliarino

RME

GM

R1211

540

Reka

IT

Fiume Serchio — Ripafratta

RME

HG

R1212

541

Reka

IT

Fiume Sieve — A monte di San Piero

RME

HG

R1215

542

Reka

IT

Fiume Sieve — Ponte per Montecuccoli

RME

HG

R1214

543

Reka

IT

Fiume Sieve — Presa acquedotto San Francesco

RME

GM

R1213

544

Reka

IT

Fiume Tagliamento — Forni di Sopra

RAL

HG

R1228

545

Reka

IT

Fiume Tevere — Ponte di Formole

RME

HG

R1217

546

Reka

IT

Fiume Tevere — Molin del Becco

RME

HG

R1218

547

Reka

IT

Fiume Tevere — Ponte di Pistrino

RME

GM

R1216

548

Reka

IT

Fiume Trigno — Montebello

RME

HG

R1198

549

Reka

IT

Fiume Trigno — Pedicagne

RME

HG

R1195

550

Reka

IT

Fiume Trino — Piana dei Fumatori

RME

HG

R1199

551

Reka

IT

Fiumi Albegna — Barca dei Grazi

RME

HG

R1152

552

Reka

IT

Fiumi Albegna — Mulino per Santa Caterina

RME

HG

R1154

553

Reka

IT

Fiumi Albegna — Ponte strada statale 322

RME

HG

R1151

554

Reka

IT

Fosso della Mola

RME

HG

R1140

555

Reka

IT

Fosso Ortolano

RME

HG

R1141

556

Reka

IT

Rio Capodacqua — Santa Croce

RME

HG

R1136

557

Reka

IT

Rio Val di Gambis

RAL

GM

R1225

558

Reka

IT

Rio Val di Stava

RAL

HG

R1226

559

Reka

IT

Roggia di Fondo

RAL

HG

R1224

560

Reka

IT

Roggia Donda

RCE

HG

R3853

561

Reka

IT

Roggia Nuova

RCE

GM

R3856

562

Reka

IT

Roggia Rile

RCE

HG

R3854

563

Reka

IT

Torrente Ansiei

RAL

HG

R1142

564

Reka

IT

Torrente Biois

RAL

GM

R1143

565

Reka

IT

Torrente Boite — Località Fiammes

RAL

HG

R1144

566

Reka

IT

Torrente Boite — Località Ponte di Cancia

RME

GM

R1147

567

Reka

IT

Torrente Boite — Località Scolo

RAL

GM

R1146

568

Reka

IT

Torrente Cordevole

RAL

HG

R1148

569

Reka

IT

Torrente Farfa

RME

HG

R1137

570

Reka

IT

Torrente Mae

RAL

HG

R1149

571

Reka

IT

Torrente Noce — Pejo

RAL

HG

R1206

572

Reka

IT

Torrente Noce — Pellizzano

RAL

HG

R1204

573

Reka

IT

Torrente Padola

RAL

GM

R1150

574

Reka

IT

Torrente Sarca di Campiglio

RAL

HG

R1109

575

Reka

IT

Torrente Vermigliana — Ossana

RAL

HG

R1223

576

Reka

LT

Akmena at Tubausiai

RCE

HG

R912

577

Reka

LT

Bartuva above Skuodas

RCE

HG

R3511

578

Reka

LT

Bražuolė mouth

RCE

HG

R3522

579

Reka

LT

Buka above Baluošas

RCE

HG

R3478

580

Reka

LT

Dubysa above Seredžius

RCE

GM

R3553

581

Reka

LT

Geluža above Valkininkai

RCE

GM

R3472

582

Reka

LT

Jiesia at Kliokiškė

RCE

GM

R3493

583

Reka

LT

Jūra above Tauragė

RCE

HG

R3567

584

Reka

LT

Kražantė above Kelmė

RCE

GM

R3479

585

Reka

LT

Laukesa below Zarasai

RCE

HG

R3521

586

Reka

LT

Lėvuo above Kupiškis

RCE

GM

R534

587

Reka

LT

Lūšė Pikeliai

RCE

HG

R3520

588

Reka

LT

Minija above Plungė

RCE

GM

R3494

589

Reka

LT

Minija below Gargždai

RCE

GM

R3534

590

Reka

LT

Minija below Priekulė

RCE

GM

R538

591

Reka

LT

Šešuvis at Skirgailiai

RCE

GM

R3547

592

Reka

LT

Skroblus below Dubininkai

RCE

HG

R3474

593

Reka

LT

Šventoji above Anykščiai

RCE

HG

R453

594

Reka

LT

Veiviržas at Veiviržėnai

RCE

HG

R531

595

Reka

LT

Žeimena below Pabradė

RCE

HG

R3777

596

Reka

LT

Žeimena below Švenčionėliai

RCE

HG

R3559

597

Reka

LU

Attert, aval Everlange

RCE

HG

R1079

598

Reka

LU

Attert, Colmar-Berg

RCE

GM

R1080

599

Reka

LU

Clerve, aval Clervaux

RCE

GM

R1082

600

Reka

LU

Clerve, Kautenbach

RCE

HG

R1081

601

Reka

LV

Abava 0.5 km upstream Kandava

RCE

HG

R3229

602

Reka

LV

Berze 1.0 km downstream Dobele

RCE

GM

R3230

603

Reka

LV

Dubna, 0.5 km upstream Livani

RCE

HG

R361

604

Reka

LV

Gauja 3.0 km downstream Valmiera

RCE

GM

R367

605

Reka

LV

Memele, boundary with Lithuania

RCE

HG

R368

606

Reka

LV

Musa, boundary with Lithuania

RCE

GM

R371

607

Reka

LV

Rezekne 4.0 km upstream Rezekne

RCE

HG

R3227

608

Reka

LV

Tebra upstream Aizpute

RCE

HG

R3295

609

Reka

MT

Bahrija Valley System

RME

GM

R4039

610

Reka

NL

Beneden-Dinkel

RCE

GM

R448

611

Reka

NL

Boekelerbeek

RCE

GM

R16

612

Reka

NL

Boven-Dinkel

RCE

HG

R51

613

Reka

NL

Drentse Aa

RCE

GM

R26

614

Reka

NL

Gasterensche Diep

RCE

HG

R49

615

Reka

NL

Gulp

RCE

GM

R45

616

Reka

NL

Keersop

RCE

HG

R42

617

Reka

NL

Niers/Zelderheide

RCE

GM

R40

618

Reka

NL

Oude Graaf Hugten

RCE

GM

R38

619

Reka

NL

Poppelsche Ley

RCE

GM

R39

620

Reka

NL

Puntbeek

RCE

GM

R70

621

Reka

NL

Rammelbeek

RCE

GM

R63

622

Reka

NL

Rodebeek (Rothenbach)

RCE

HG

R438

623

Reka

NL

Rovertsche Ley

RCE

HG

R58

624

Reka

NL

Ruenbergerbeek

RCE

HG

R50

625

Reka

NL

Selzerbeek (Partij)

RCE

HG

R55

626

Reka

NL

Swalm (Hoosterhof)

RCE

GM

R53

627

Reka

NL

Worm (Haanrade)

RCE

GM

R71

628

Reka

PL

Drawa

RCE

HG

R459

629

Reka

PL

Gizela

RCE

GM

R430

630

Reka

PL

Grabowa

RCE

HG

R472

631

Reka

PL

Grzybnica

RCE

HG

R475

632

Reka

PL

Kamionka

RCE

HG

R394

633

Reka

PL

Łaźna Struga

RCE

HG

R395

634

Reka

PL

Lega

RCE

HG

R432

635

Reka

PL

Osownica

RCE

GM

R456

636

Reka

PL

Parsęta

RCE

GM

R469

637

Reka

PL

Struga Koniuszyn

RCE

HG

R426

638

Reka

PL

Ugoszcz

RCE

GM

R446

639

Reka

PL

Wołczenica

RCE

HG

R477

640

Reka

PL

Zimna Woda

RCE

HG

R1030

641

Reka

PT

Arunca

RME

GM

R120

642

Reka

PT

Avô_1

RME

HG

R3505

643

Reka

PT

Azibo_1

RME

GM

R271

644

Reka

PT

Baceiro_1

RME

HG

R265

645

Reka

PT

Cabreira

RME

HG

R3509

646

Reka

PT

Ceira

RME

GM

R212

647

Reka

PT

Côja_1

RME

HG

R3502

648

Reka

PT

Curros_10

RME

HG

R236

649

Reka

PT

Curros_20

RME

HG

R244

650

Reka

PT

Foz_Arouce

RME

GM

R211

651

Reka

PT

Góis

RME

HG

R214

652

Reka

PT

I-GS-1 Castelão

RME

HG

R115

653

Reka

PT

I-GS-CP Corte Pinheiro

RME

HG

R124

654

Reka

PT

II-A-2 Cerca dos Pomares

RME

HG

R238

655

Reka

PT

III-S-1 São Cristóvão

RME

GM

R3557

656

Reka

PT

Local 7.8 Ribeira de Valverde

RME

GM

R3572

657

Reka

PT

Macedo_20

RME

HG

R269

658

Reka

PT

Meirinhos_1

RME

GM

R262

659

Reka

PT

P2223031 Ribeira de São Domingos

RME

GM

R3539

660

Reka

PT

P4213011 Afluente do Torgal

RME

HG

R3536

661

Reka

PT

P4213041 Porteira Rija

RME

GM

R3554

662

Reka

PT

Pinhão_1

RME

HG

R247

663

Reka

PT

Rabaçal_60

RME

GM

R284

664

Reka

PT

Rabaçal_70

RME

HG

R285

665

Reka

PT

Sabor_1

RME

HG

R266

666

Reka

PT

Sabor_4

RME

HG

R270

667

Reka

PT

Sabor_5

RME

GM

R280

668

Reka

PT

Sousa_3

RME

GM

R267

669

Reka

PT

Tedo_1

RME

HG

R272

670

Reka

PT

Tua_1

RME

GM

R278

671

Reka

PT

Tuela_3

RME

HG

R268

672

Reka

PT

Tuela_55

RME

HG

R283

673

Reka

SE

River 3631

RNO

HG

R3480

674

Reka

SE

Å från Limmaren

RCE

GM

R3475

675

Reka

SE

Båthusbäcken

RNO

GM

R3518

676

Reka

SE

Fällbäcken

RNO

GM

R3370

677

Reka

SE

Insjöbäcken

RNO

HG

R3372

678

Reka

SE

Kvarnån

RNO

GM

R3377

679

Reka

SE

Larsboån

RNO

HG

R3346

680

Reka

SE

Laukersjöbäcken

RNO

HG

R3477

681

Reka

SE

Mellanälven

RNO

HG

R3354

682

Reka

SE

Rockån

RNO

GM

R3376

683

Reka

SE

Sandvadsbäcken

RNO

GM

R3365

684

Reka

SE

Storbäcken

RNO

HG

R3375

685

Reka

SE

Torrfinnån

RNO

HG

R3373

686

Reka

SE

Ullnaån

RCE

GM

R889

687

Reka

SE

Ursån

RNO

GM

R3525

688

Reka

SI

Koritnica Kal

RAL

HG

R3790

689

Reka

SI

Sava Otoče

RAL

HG

R331

690

Reka

SI

Savinja Luče

RAL

HG

R3785

691

Reka

SI

Soča Trenta

RAL

HG

R3789

692

Reka

SK

Belá, Liptovský Hrádok

REC

HG

R1158

693

Reka

SK

Čierna voda, Čierna Voda

REC

GM

R1169

694

Reka

SK

Čierna voda, Senec

REC

GM

R1168

695

Reka

SK

Dunaj (Danube), Komárno

REC

GM

R1173

696

Reka

SK

Dunaj (Danube), Medveďov

REC

GM

R1172

697

Reka

SK

Malý Dunaj, Jelka

REC

GM

R1167

698

Reka

SK

Myjava, Kúty

REC

GM

R1171

699

Reka

SK

Myjava, pod Myjavou

REC

GM

R1170

700

Reka

SK

Rajčianka, Žilina

REC

HG

R1163

701

Reka

SK

Ronava, Slovenské Nové Mesto

REC

GM

R1165

702

Reka

SK

Trnávka, Zemplínske Hradište

REC

GM

R1166

703

Reka

SK

Varínka, Varín

REC

HG

R1161

704

Reka

UK

Allan Water at NN817066

RCE

HG

R3972

705

Reka

UK

Allander Water at d/s Milngavie STW

RNO

GM

R439

706

Reka

UK

Allt Chalder at u/s hydro offtake

RNO

HG

R519

707

Reka

UK

Allt Chomraidh

RCE

HG

R561

708

Reka

UK

Allt Eigheach at road bridge

RCE

GM

R564

709

Reka

UK

Allt Eigheach at road bridge — N5

RNO

GM

R1066

710

Reka

UK

Annas at 5m d/s bridge at Annaside

RCE

GM

R495

711

Reka

UK

Annas at 5m d/s bridge at Annaside — N2

RNO

GM

R575

712

Reka

UK

Annas at A595 bridge at Bootle

RCE

HG

R496

713

Reka

UK

Ashgrove Tributary at Ballykeel

RCE

GM

R380

714

Reka

UK

Avon Water at Gordleton

RCE

HG

R501

715

Reka

UK

Bidno at u/s Wye

RCE

GM

R488

716

Reka

UK

Biggar Water at NT130349

RCE

GM

R552

717

Reka

UK

Black Cart Water at Howwood Bridge

RNO

GM

R443

718

Reka

UK

Black Cart Water at u/s Johnstone STW

RNO

GM

R445

719

Reka

UK

Carie Burn at parking site

RNO

HG

R533

720

Reka

UK

Charlton Stream at Charlton/Milbourne

RCE

HG

R498

721

Reka

UK

Clun at Marlow

RCE

HG

R492

722

Reka

UK

Cothi at Moelfre

RNO

HG

R487

723

Reka

UK

Cothi Clydach at B4310

RNO

HG

R485

724

Reka

UK

Craufurdland Water at Assloss Ford

RCE

HG

R3936

725

Reka

UK

Cwm Cywarch

RNO

GM

R482

726

Reka

UK

Cynfal at Pont Newydd

RNO

GM

R486

727

Reka

UK

Dall Burn at Main Road — N5

RNO

GM

R1067

728

Reka

UK

Dall Burn at main road bridge

RCE

GM

R537

729

Reka

UK

Dean Water at NO 345 482

RCE

GM

R3989

730

Reka

UK

East Looe River at Trussel Bridge

RNO

GM

R500

731

Reka

UK

Endrick Water at Balfron

RNO

HG

R3937

732

Reka

UK

Endrick Water at Drymen Bridge (R-C4)

RCE

HG

R3939

733

Reka

UK

Endrick Water at Drymen Bridge (R-N4)

RNO

HG

R467

734

Reka

UK

Ettrick Water at Lindean

RNO

HG

R470

735

Reka

UK

Fenwick Water at Assloss Bridge

RCE

GM

R65

736

Reka

UK

Finn River (Cos Tyrone/Donegal) at Clady Bridge

RNO

GM

R502

737

Reka

UK

Gala Water at NT487368

RCE

GM

R546

738

Reka

UK

Glendun River at Knocknacarry Bridge

RCE

GM

R382

739

Reka

UK

Glenroan Burn at Glenroan Bridge

RCE

HG

R384

740

Reka

UK

Glensawisk Burn at Campbell's Bridge

RCE

HG

R418

741

Reka

UK

Hepste at d/s Two ridges near Bryn Cul Ford

RCE

HG

R491

742

Reka

UK

Hilton/Cut Throat Brook at Broughton

RCE

HG

R504

743

Reka

UK

Killyglen Burn at Drains Bay

RCE

GM

R385

744

Reka

UK

King Edward Burn at Bridge of Eden

RNO

HG

R476

745

Reka

UK

King Edward Burn at Stocherie

RNO

GM

R479

746

Reka

UK

Leader Water at Leader Water Foot

RCE

HG

R1059

747

Reka

UK

Lee (Thames) at Leasy Bridge, Wheathampstead

RCE

GM

R507

748

Reka

UK

Len Trib. at 100m d/s Leeds STW

RCE

GM

R506

749

Reka

UK

Leys Farm Ditch at A4095 Roadbridge

RCE

GM

R499

750

Reka

UK

Lisnabane Burn at Lisnablane Bridge

RCE

HG

R386

751

Reka

UK

Loughermore River at Loughermore Bridge

RCE

GM

R388

752

Reka

UK

Main Water of Luce at u/s Penwhirn Burn

RNO

HG

R3938

753

Reka

UK

Monnow at Monmouth Gap

RCE

GM

R494

754

Reka

UK

Nant y Dernol at u/s Wye

RCE

HG

R490

755

Reka

UK

Palnure Burn at Craignine Bridge

RNO

HG

R525

756

Reka

UK

Polharrow Burn at A713 bridge

RNO

HG

R520

757

Reka

UK

Polmaddy Burn near A713 bridge

RNO

GM

R521

758

Reka

UK

River Alaw at Llanfigael

RCE

GM

R3817

759

Reka

UK

River Annan at NY117762

RCE

GM

R3988

760

Reka

UK

River Annan at NY101860

RCE

HG

R548

761

Reka

UK

River Annan at NY123757

RCE

HG

R3981

762

Reka

UK

River Bervie at u/s Macphies

RCE

HG

R484

763

Reka

UK

River Bladnoch at Glassock Bridge

RNO

HG

R526

764

Reka

UK

River Calder at d/s Lochwinnoch

RNO

HG

R510

765

Reka

UK

River Calder at d/s Lochwinnoch RC2

RCE

HG

R512

766

Reka

UK

River Carron at Tewel Ford

RNO

HG

R489

767

Reka

UK

River Clyde at Highlees

RCE

HG

R513

768

Reka

UK

River Clyde at Hyndford Bridge

RNO

GM

R3951

769

Reka

UK

River Clyde at Uddingston

RCE

GM

R515

770

Reka

UK

River Cree at Arnimean

RNO

GM

R3891

771

Reka

UK

River Derg at Crew Bridge

RNO

HG

R455

772

Reka

UK

River Devon at NS886962

RCE

GM

R3940

773

Reka

UK

River Devon at NS845957

RCE

HG

R549

774

Reka

UK

River Don at Kintore Bridge

RNO

GM

R509

775

Reka

UK

River Enrick d/s Drumnadrochit

RNO

HG

R3950

776

Reka

UK

River Irvine at Gatehead

RCE

GM

R3986

777

Reka

UK

River Isla at Wester Cardean

RNO

HG

R471

778

Reka

UK

River Kelvin at Torrance

RCE

GM

R4003

779

Reka

UK

River Nant at d/s Taynuilt

RNO

HG

R517

780

Reka

UK

River Nith above Kirkconnel

RCE

HG

R3992

781

Reka

UK

River Nith at NX967778

RCE

GM

R560

782

Reka

UK

River Nith at NX971765

RCE

GM

R559

783

Reka

UK

River Otter 50m u

RCE

HG

R3818

784

Reka

UK

River Tweed at NT682321

RCE

HG

R556

785

Reka

UK

River Tweed at NT690333

RCE

HG

R557

786

Reka

UK

RIVER TWEED AT NT907479

RCE

HG

R3977

787

Reka

UK

Rothley Brook at Ratby

RCE

GM

R497

788

Reka

UK

Shalloch at u/s Minnoch confluence

RNO

HG

R522

789

Reka

UK

Tregeseal Stream at Carn Praunter

RCE

GM

R503

790

Reka

UK

Tregeseal Stream at Carn Praunter — N2

RNO

GM

R576

791

Reka

UK

Tweed at NT489323

RCE

HG

R3974

792

Reka

UK

Tweed at NT625316

RCE

HG

R3952

793

Reka

UK

Water of Federate at Mill of Federate

RCE

GM

R3990

794

Reka

UK

Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence

RNO

GM

R523

795

Reka

UK

Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence — RC3

RCE

GM

R524

796

Reka

UK

Whiteadder at NT786567

RCE

HG

R3880

797

Reka

UK

Whiteadder Water at Chesterfield Ford

RCE

GM

R463

798

Reka

UK

Wye (Thames) at G.S. Hedsor

RCE

HG

R505

799

Jezero

AT

Altausseer See

LAL

HG

L275

800

Jezero

AT

Attersee

LAL

HG

L240

801

Jezero

AT

Faaker See

LAL

HG

L105

802

Jezero

AT

Grundlsee

LAL

HG

L276

803

Jezero

AT

Hallstätter See

LAL

HG

L252

804

Jezero

AT

Irrsee

LAL

HG

L237

805

Jezero

AT

Mattsee

LAL

HG

L219

806

Jezero

AT

Mondsee

LAL

HG

L234

807

Jezero

AT

Obertrumer See

LAL

HG

L220

808

Jezero

AT

Ossiacher See

LAL

HG

L107

809

Jezero

AT

Pressegger See

LAL

HG

L108

810

Jezero

AT

Wallersee

LAL

HG

L232

811

Jezero

AT

Weißensee

LAL

HG

L109

812

Jezero

AT

Wörthersee

LAL

HG

L111

813

Jezero

AT

Wolfgangsee

LAL

HG

L233

814

Jezero

BE

Blokkersdijk — LO

LCE

GM

L656

815

Jezero

BE

Gavers — Harelbeke

LCE

GM

L478

816

Jezero

CY

Asprokremmos dam

LME

GM

L535

817

Jezero

CY

Kouris dam

LME

GM

L452

818

Jezero

DE

Alpsee bei Füssen

LAL

HG

L655

819

Jezero

DE

Barniner See

LCE

GM

L658

820

Jezero

DE

Bodensee (Obersee)

LAL

HG

L661

821

Jezero

DE

Bothkamper See

LCE

GM

L665

822

Jezero

DE

Chiemsee

LAL

HG

L669

823

Jezero

DE

Grimnitzsee

LCE

GM

L732

824

Jezero

DE

Großer Alpsee bei Immenstadt

LAL

GM

L673

825

Jezero

DE

Großer Müggelsee

LCE

GM

L3920

826

Jezero

DE

Großer Ostersee

LAL

HG

L676

827

Jezero

DE

Großer Plöner See

LCE

GM

L3810

828

Jezero

DE

Großer Wariner See

LCE

GM

L700

829

Jezero

DE

Gulper See

LCE

GM

L731

830

Jezero

DE

Königssee

LAL

HG

L677

831

Jezero

DE

Malkwitzer See

LCE

HG

L685

832

Jezero

DE

Schliersee

LAL

GM

L690

833

Jezero

DE

Schöhsee

LCE

HG

L691

834

Jezero

DE

Starnberger See

LAL

HG

L692

835

Jezero

DE

Suhrer See

LCE

HG

L693

836

Jezero

DE

Tachinger See

LAL

GM

L697

837

Jezero

DE

Treptowsee

LCE

HG

L698

838

Jezero

DE

Waginger See

LAL

GM

L699

839

Jezero

DE

Weißensee

LAL

HG

L701

840

Jezero

DE

Weitsee

LAL

HG

L702

841

Jezero

DE

Wittwesee

LCE

HG

L730

842

Jezero

DE

Wörthsee

LAL

HG

L727

843

Jezero

DK

Almind Sø

LCE

HG

L3434

844

Jezero

DK

Bagsværd Sø

LCE

GM

L3431

845

Jezero

DK

Bastrup Sø

LCE

GM

L3426

846

Jezero

DK

Bryrup Langsø

LCE

GM

L3429

847

Jezero

DK

Damhussøen

LCE

GM

L3427

848

Jezero

DK

Engelsholm Sø

LCE

GM

L3430

849

Jezero

DK

Engetved Sø

LCE

GM

L3444

850

Jezero

DK

Glenstrup Sø

LCE

GM

L3413

851

Jezero

DK

Hald Sø

LCE

GM

L3411

852

Jezero

DK

Hampen Sø

LCE

HG

L3440

853

Jezero

DK

Hostrup Sø

LCE

GM

L3442

854

Jezero

DK

Knud Sø

LCE

GM

L3414

855

Jezero

DK

Maglesø

LCE

HG

L3419

856

Jezero

DK

Nors Sø

LCE

HG

L3423

857

Jezero

DK

Ravnsø

LCE

GM

L3251

858

Jezero

DK

Rørbæk Sø

LCE

GM

L3445

859

Jezero

DK

Slåen Sø

LCE

HG

L3339

860

Jezero

DK

Søby Sø

LCE

HG

L3433

861

Jezero

DK

Søholm Sø

LCE

GM

L3425

862

Jezero

DK

Sunds Sø

LCE

GM

L3439

863

Jezero

DK

Vandet Sø

LCE

GM

L3412

864

Jezero

EE

Endla

LCE

GM

L927

865

Jezero

EE

Ihamaru Palojärv

LCE

GM

L917

866

Jezero

EE

Kalli

LCE

HG

L928

867

Jezero

EE

Köstrejärv

LCE

GM

L921

868

Jezero

EE

Kooraste Kõverjärv

LCE

HG

L922

869

Jezero

EE

Nohipalu Valgjärv

LCE

HG

L916

870

Jezero

EE

Prossa

LCE

HG

L920

871

Jezero

EE

Saadjärv

LCE

HG

L924

872

Jezero

EE

Tõhela

LCE

HG

L919

873

Jezero

EE

Uljaste

LCE

GM

L590

874

Jezero

EE

Väike Palkna

LCE

HG

L918

875

Jezero

EE

Verevi

LCE

GM

L923

876

Jezero

EE

Viljandi

LCE

GM

L926

877

Jezero

ES

Agavanzal

LME

GM

L3532

878

Jezero

ES

Águeda

LME

GM

L126

879

Jezero

ES

Aldeadávila

LME

GM

L136

880

Jezero

ES

Bao

LME

GM

L117

881

Jezero

ES

Guadalest

LME

GM

L166

882

Jezero

ES

Guadalmellato

LME

GM

L114

883

Jezero

ES

Loriguilla

LME

GM

L146

884

Jezero

ES

Negratín

LME

GM

L141

885

Jezero

ES

Pálmaces

LME

GM

L130

886

Jezero

ES

Portodemouros

LME

GM

L104

887

Jezero

ES

Salime

LME

GM

L102

888

Jezero

ES

San Esteban

LME

GM

L112

889

Jezero

ES

Sau

LME

GM

L260

890

Jezero

ES

Talarn

LME

GM

L133

891

Jezero

ES

Tanes

LME

GM

L139

892

Jezero

ES

Valparaíso

LME

GM

L116

893

Jezero

ES

Vilasouto

LME

GM

L121

894

Jezero

ES

Yeguas

LME

GM

L113

895

Jezero

FI

Ähtärinjärvi

LNO

GM

L3872

896

Jezero

FI

Haukkajärvi

LNO

HG

L1126

897

Jezero

FI

Joutsijärvi

LNO

GM

L1127

898

Jezero

FI

Jyväsjärvi

LNO

GM

L1128

899

Jezero

FI

Keskijärvi

LNO

GM

L1129

900

Jezero

FI

Luujärvi

LNO

HG

L1130

901

Jezero

FI

Pääjärvi

LNO

HG

L3820

902

Jezero

FI

Pieksänjärvi

LNO

GM

L3823

903

Jezero

FI

Punelia, Neittysaari 158

LNO

HG

L1014

904

Jezero

FI

Salmijärvi

LNO

GM

L1131

905

Jezero

FI

Tevänti, keskiosa 1

LNO

HG

L1024

906

Jezero

FI

Tuomiojärvi

LNO

GM

L3822

907

Jezero

FR

Aiguebelette-le-Lac

LAL

GM

L984

908

Jezero

FR

Annecy

LAL

HG

L98

909

Jezero

FR

Le Bourget-du-Lac

LAL

GM

L983

910

Jezero

FR

Cazaux

LCE

HG

L95

911

Jezero

FR

Hourtin-carcans

LCE

GM

L96

912

Jezero

FR

Lacanau

LCE

GM

L97

913

Jezero

FR

Laffrey

LAL

HG

L975

914

Jezero

FR

Léman

LAL

GM

L985

915

Jezero

FR

Petichet

LAL

GM

L978

916

Jezero

FR

Sainte-Croix

LME

GM

L4022

917

Jezero

FR

Saint-Point

LCE

GM

L99

918

Jezero

FR

Saint-Cassien

LME

GM

L4021

919

Jezero

FR

Sylans

LAL

GM

L980

920

Jezero

GR

Fragma Thisavrou

LME

GM

L3935

921

Jezero

GR

Tehniti Limni Tavropou (Plastira)

LME

HG

L3941

922

Jezero

HU

Kunkápolnási-mocsár

LCE

HG

L1078

923

Jezero

HU

Balaton, Keszthelyi-öböl

LCE

GM

L1073

924

Jezero

HU

Balaton, Balatonfüredi-öböl

LCE

HG

L1075

925

Jezero

HU

Velencei-tó, Gárdony

LCE

GM

L1074

926

Jezero

HU

Kis-Balaton, Vörsi-víz

LCE

HG

L1076

927

Jezero

IE

Lough Ballynakill

LAT

GM

L354

928

Jezero

IE

Lough Dromore

LAT

HG

L321

929

Jezero

IE

Lough Lattone

LAT

HG

L3926

930