Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0447

Sklep Sveta 2005/447/SZVP z dne 14. marca 2005 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o udeležbi Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

OJ L 156, 18.6.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 188–188 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 256 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 256 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 47 - 47

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/447/oj

18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/21


SKLEP SVETA 2005/447/SZVP

z dne 14. marca 2005

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o udeležbi Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet 12. julija 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/570/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini (1).

(2)

Člen 11(3) tega skupnega ukrepa določa, da bodo podrobnosti v zvezi s sodelovanjem tretjih držav predmet sporazuma v skladu s členom 24 Pogodbe o Evropski uniji.

(3)

Na podlagi pooblastila Sveta z dne 13. septembra 2004 se je predsedstvo skupaj z generalnim sekretarjem/visokim predstavnikom dogovorilo o Sporazumu med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o sodelovanju Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea).

(4)

Ta sporazum je treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o udeležbi Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep se uveljavi z dnem sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. marca 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 252, 28.7.2004, str. 10.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Republiko Argentino o udeležbi Republike Argentine v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

REPUBLIKA ARGENTINA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU:

Skupnega ukrepa 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini (1), ki ga je sprejel Svet Evropske unije,

povabila Republiki Argentini, da sodeluje v operaciji pod vodstvom EU,

uspešnega zaključka procesa oblikovanja sil in priporočila poveljnika operacije EU ter vojaškega odbora EU, da se da soglasje k udeležbi oboroženih sil Republike Argentine v operaciji pod vodstvom EU,

Sklepa Političnega in varnostnega odbora BiH/1/2004 z dne 21. septembra 2004 (2) o sprejetju prispevka Republike Argentine k vojaški operaciji EU v Bosni in Hercegovini,

Sklepa Političnega in varnostnega odbora BiH/3/2004 z dne 29. septembra 2004 o vzpostavitvi Odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo EU v Bosni in Hercegovini (3)

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Argentinska republika se pridruži Skupnemu ukrepu 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini in vsem skupnim ukrepom ali sklepom, s katerimi Svet Evropske unije odloči, da bo razširil vojaško operacijo Evropske unije za krizno upravljanje, v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi potrebnimi izvedbenimi ukrepi.

2.   Prispevek Republike Argentine k vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Argentinska republika zagotovi, da njene sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, svojo nalogo opravljajo v skladu s

Skupnim ukrepom 2004/570/SZVP in morebitnimi kasnejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

4.   Sile in osebje, ki jih Argentinska republika dodeli operaciji, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upoštevajo zgolj interese vojaške operacije EU za krizno upravljanje.

5.   Argentinska republika pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji.

Člen 2

Status sil

1.   Status sil in osebja, ki jih Argentinska republika dodeli vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje, urejajo določbe o statusu sil, dogovorjene med Evropsko unijo in državo gostiteljico, če takšne določbe obstajajo.

2.   Status sil in osebja, dodeljenih poveljstvu ali poveljniškim elementom, ki se nahajajo zunaj Bosne in Hercegovine, urejajo dogovori med poveljstvom in zadevnimi poveljniškimi elementi ter Republiko Argentino.

3.   Ne glede na določbe o statusu sil iz odstavka 1 tega člena je Argentinska republika pristojna za svoje sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

4.   Argentinska republika je pristojna za odgovore na vse zahtevke v zvezi udeležbo v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje, ki jih vložijo pripadniki njenih sil in osebja ali se ti nanje nanašajo. Argentinska republika je pristojna za uvedbo koli ukrepov, zlasti sodnih ali disciplinskih postopkov, zoper svoje oborožene sile in osebje, v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi.

5.   Argentinska republika se zavezuje, da bo ob podpisu tega sporazuma predložila izjavo o opustitvi zahtevkov do katere koli države, ki udeležena v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

6.   Evropska unija se, da zagotovila da države članice ob podpisu tega sporazuma izjavo o opustitvi zahtevkov v zvezi z udeležbo Republike Argentine v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

Člen 3

Zaupne informacije

1.   Argentinska republika sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije iz Sklepa Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 (4), in v skladu z drugimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami poveljnika operacije EU.

2.   Če sta EU in Argentinska republika sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo v okviru vojaške operacije Evropske unije za krizno upravljanje.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1.   Vse v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje sodelujoče sile in osebje ostanejo pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad svojimi silami in osebjem na poveljnika operacije EU. Poveljnik operacije EU ima pravico prenesti svoja pooblastila.

3.   Argentinska republika ima pri vsakodnevnem vodenju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki so udeležene v operaciji.

4.   Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju z Republiko Argentino kadar koli zahteva umik prispevka Republike Argentine.

5.   Argentinska republika imenuje višjega vojaškega predstavnika (VVP), ki zastopa njen nacionalni kontingent v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje. VVP se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta.

Člen 5

Finančni vidiki

1.   Argentinska republika prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške zagotovljeno skupno financiranje, kot je predvideno v pravnih instrumentih iz člena 1(1) tega sporazuma in Sklepu Sveta 2004/197/SZVP z dne 23. februarja 2004 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij EU, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (5).

2.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz držav(-e), v kateri(-h) poteka operacija, Argentinska republika, ko je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji določb o statusu sil, če so na voljo, iz člena 2(1) tega sporazuma.

Člen 6

Dogovori o izvajanju Sporazuma

Generalni sekretar Sveta Evropske unije/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko sklene z ustreznimi organi Republike Argentine vse potrebne tehnične in upravne dogovore o izvajanju tega sporazuma.

Člen 7

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti iz prejšnjih členov ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z vročitvijo odpovedi v roku enega meseca.

Člen 8

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 9

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati na dan podpisa.

2.   Ta sporazum ostane v veljavi ves čas trajanja prispevka Argentinske Republike k operaciji.

V Bruslju, 9. junija 2005, v angleškem jeziku v štirih izvodih

Za Evropsko unijo

Za Republiko Argentino


(1)  UL L 252, 28.7.2004, str. 10.

(2)  UL L 324, 27.10.2004, str. 20.

(3)  UL L 325, 28.10.2004, str. 64. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom BiH/5/2004 (UL L 357, 2.12.2004, str. 39).

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).

(5)  UL L 63, 28.2.2004, str. 68.

IZJAVE

iz člena 2(5) in (6)

Izjava držav članic EU:

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini, si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke do Republike Argentine zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje iz Republike Argentine pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo Republiki Argentini, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU za krizno upravljanje iz Republike Argentine pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Republike Argentine:

„Argentinska republika, ki uporablja Skupni ukrep EU 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini, si bo prizadevala, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do katerekoli druge države, udeležene v operaciji EU za krizno upravljanje, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja vojaške operacije EU za krizno upravljanje pri uporabi teh sredstev.“


Top