Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0393

2005/393/ES: Odločba Komisije z dne 23. maja 2005 o okuženih in ogroženih območjih zaradi bolezni modrikastega jezika in o pogojih, ki veljajo za premike s teh območij ali prek teh območij (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1478) Besedilo velja za EGP.

OJ L 130, 24.5.2005, p. 22–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 33–39 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 247 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 247 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; razveljavil 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/393/oj

24.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/22


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. maja 2005

o okuženih in ogroženih območjih zaradi bolezni modrikastega jezika in o pogojih, ki veljajo za premike s teh območij ali prek teh območij

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1478)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/393/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (1) in zlasti točke (d) člena 8(2), člena 8(3), točke (c) člena 9(1) in tretjega odstavka člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/828/ES (2) določa razmejitve geografskih območij, kjer države članice vzpostavijo okužena in ogrožena območja („območja z omejitvami“) zaradi bolezni modrikastega jezika. Prav tako določa pogoje za izjeme od prepovedi premikov živali, njihovega semena, jajčec in zarodkov, kot določa Direktiva 2000/75/ES („prepoved premika“).

(2)

Po razvoju izbruha novih napadov bolezni modrikastega jezika v Skupnosti iz tretjih držav je bila Odločba 2003/828/ES spremenjena večkrat, da so se razmejitve zadevnih območij prilagodile novim pogojem za zdravje živali.

(3)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno razveljaviti Odločbo 2003/828/ES in jo zamenjati s to odločbo.

(4)

V skladu z Direktivo 2000/75/ES mora razmejitev okuženih in ogroženih območij upoštevati geografske, upravne, ekološke in epizooteološke faktorje, ki so povezani z boleznijo modrikastega jezika, ter nadzorne ureditve. Ob upoštevanju navedenih faktorjev in ureditev kot tudi informacij, ki jih predložijo države članice, je primerno vzdrževati območja, kot to določa Odločba 2003/828/ES, razen v primeru Grčije in Portugalske.

(5)

V skladu z najnovejšimi znanstvenimi informacijami, ki so na razpolago, se lahko premiki cepljenih živali štejejo za varne ne glede na širitev virusa na kraju izvora ali dejavnost prenašalcev na namembnem kraju. Zato se bi morale izjeme od prepovedi premikov za notranje premike, kot so določene v Odločbi 2003/828/ES, spremeniti tako, da bi upoštevale navedene znanstvene informacije.

(6)

Odločba 2003/828/ES vključuje Grčijo v globalna geografska območja, kjer je treba vzpostaviti območja z omejitvami. Grčija je Komisiji predložila ustrezno utemeljeno zahtevo v skladu z Direktivo 2000/75/ES, v kateri je zahtevala, da se Grčija črta s seznama globalnih geografskih območij, določenih v Odločbi 2003/828/ES. Zato je primerno črtati Grčijo s seznama.

(7)

Portugalska je predložila ustrezno utemeljeno zahtevo za spremembo razmejitve območij z omejitvami, kot jih določa Odločba 2003/828/ES in zadevajo navedeno državo članico. Ob upoštevanju geografskih, upravnih, ekoloških in epizootioloških faktorjev, ki so povezani z boleznijo modrikastega jezika na območjih, ki zadevajo Portugalsko, je treba spremeniti razmejitve teh območij.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo ljudi in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Predmet

S to odločbo se razmejijo geografska območja, kjer bodo države članice, kakor je predvideno v členu 8(1) Direktive 2000/75/ES, uvedle okužena in ogrožena območja („območja z omejitvami“).

Namen te odločbe je tudi določiti pogoje za izjeme od prepovedi premikov, določene v členu 9(1)(c) in členu 10(1) Direktive 2000/75/ES („prepoved premikov“) za nekatere premike živali, njihovo seme, jajčeca in zarodke s teh območij in prek teh območij („tranzit“).

Ta odločba ne velja za premike znotraj območij z omejitvami iz prvega pododstavka člena 2, razen kot je določeno v drugih členih.

Člen 2

Razmejitev območij z omejitvami

Območja z omejitvami se bodo razmejila znotraj geografskih območij, ki so navedena za območje A, B, C in E v Prilogi I.

Izjeme od prepovedi premikov za ta območja z omejitvami se dovolijo samo v skladu s členi 3, 4, 5 in 6.

V primeru območja z omejitvami E bodo za premike živih prežvekovalcev med Španijo in Portugalsko potrebna dovoljenja, ki jih bodo izdali pristojni organi na podlagi dvostranskega sporazuma.

Člen 3

Izjeme od prepovedi premikov za notranje premike

1.   Notranji premiki živali, njihove sperme, jajčec in zarodkov iz območij z omejitvami bodo izvzeti iz prepovedi premika, če bodo živali, njihova sperma, jajčeca in zarodki ustrezali pogojem iz Priloge II ali bodo v skladu z odstavkoma 2 ali 3 tega člena.

2.   Notranji premiki, kakor so predvideni v odstavku 1, so izvzeti od prepovedi premikov, če:

(a)

živali izvirajo iz črede, cepljene v skladu s programom cepljenja, ki ga je sprejel pristojni organ;

(b)

so bile živali najmanj 30 dni in ne več kakor dvanajst mesecev pred datumom premika cepljene proti serotipu ali serotipom, ki se širijo ali bi se lahko širili na epidemiološko pomembnem območju izvora.

3.   Kadar je na epidemiološko pomembnem delu območij z omejitvami preteklo več kot 40 dni od datuma, ko je prenašalec prenehal biti dejaven, lahko pristojni organ odobri izjeme od prepovedi premikov za notranje premike:

(a)

za živali, ki so namenjene za gospodarstva, ki jih je v ta namen registriral pristojni organ namembnega gospodarstva in ki se s takih gospodarstev lahko premaknejo le v neposredni zakol;

(b)

živali, ki so serološko (ELISA ali AGID*) negativne ali serološko pozitivne, vendar virološko (PCR*) negativne; ali

(c)

za živali, ki so bile rojene po prenehanju dejavnosti prenašalca.

Pristojni organ odobri izjeme iz tega odstavka le v obdobju, ko prenašalec preneha biti dejaven.

Kadar je na podlagi programa epidemiološkega nadzora iz člena 9(1)(b) Direktive 2000/75/ES ugotovljeno, da je postal prenašalec na zadevnem območju z omejitvami ponovno dejaven, pristojni organ zagotovi, da se tovrstne izjeme ne uporabljajo več.

4.   Živali se prevažajo pod nadzorom pristojnega organa, da se zagotovi, da premiki živali, ki se premikajo pod pogoji, predvidenimi v tem členu, ne premikajo naprej v drugo državo članico.

Člen 4

Izjeme od prepovedi premikov za notranje premike za zakol

Pristojni organ lahko premik živali z območja z omejitvami za takojšen zakol znotraj iste države članice izvzame od prepovedi premikov, če:

(a)

je za vsak primer posebej opravljena ocena tveganja glede možnega stika med živalmi in prenašalci med prevozom v klavnico, pri čemer se upošteva naslednje:

(i)

razpoložljivi podatki preko programa nadzorovanja, kot je predvideno v členu 9(1)(b) Direktive 2000/75/ES o dejavnosti prenašalcev;

(ii)

razdalja med točko vstopa na območje brez omejitev in klavnico;

(iii)

entomološki podatki s poti iz točke (ii);

(iv)

obdobje dneva, v katerem poteka prevoz, glede na ure, v katerih so dejavni prenašalci;

(v)

možna uporaba insekticidov v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES (3);

(b)

živali, ki se premikajo, na dan prevoza ne kažejo nobenih znakov bolezni modrikastega jezika;

(c)

se živali prevažajo v vozilih, ki so jih zapečatili pristojni organi, in se pod uradnim nadzorom premestijo naravnost v klavnico;

(d)

je pristojni organ, odgovoren za klavnico, pred prevozom živali obveščen o nameri, da bodo v klavnico poslali živali, in o prihodu obvesti pristojni organ za odpremo.

Člen 5

Izjeme od prepovedi premikov za živali, ki zapuščajo območje z omejitvami za trgovino znotraj Skupnosti

1.   Premike živali, njihove sperme, jajčec in zarodkov z območij z omejitvami pristojni organi izvzamejo od prepovedi premikov za trgovino znotraj Skupnosti, če:

(a)

so živali, njihovo seme, jajčeca in zarodki v skladu s pogoji, določenimi v členu 3; in

(b)

namembne države članice dajo svojo odobritev pred premikom.

2.   Države članice porekla, ki jih zadevajo izjeme, predvidene v odstavku 1, zagotovijo, da je ustreznim zdravstvenim spričevalom, določenim v direktivah Sveta 64/432/EGS (4), 88/407/EGS (5), 89/556/EGS (6), 91/68/EGS (7) in 92/65/EGS (8), dodano dodatno besedilo:

„živali/seme/jajčeca/zarodki (9) v skladu z Odločbo 2005/393/ES.

Člen 6

Tranzit živali prek območij z omejitvami

1.   Tranzit živali, odpremljenih z območja zunaj območij z omejitvami prek območja z omejitvami, se dovoli, če so v kraju natovarjanja ali v vsakem primeru pred vstopom na območje z omejitvami živali in prevozna sredstva poškropljeni z insekticidi.

Kadar je med tranzitom prek območja z omejitvami predviden postanek na počivališču, se opravi postopek škropljenja z insekticidi, da se živali zaščitijo pred napadom prenašalcev.

2.   Pri trgovini znotraj Skupnosti morajo tranzit odobriti pristojni organi tranzitne in namembne države članice, ustreznim zdravstvenim spričevalom, določenim v direktivah 64/432/EGS, 91/68/EGS in 92/65/EGS, pa se doda dodatno besedilo:

„Opravljen postopek z insekticidom (ime proizvoda) dne (datum) ob (ura) v skladu z Odločbo 2005/393/ES“.

Člen 7

Izvedbeni ukrepi

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo za trgovanje, tako da jih uskladijo s to odločbo in sprejete ukrepe takoj ustrezno objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 8

Razveljavitev

Odločba 2003/828/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to odločbo.

Člen 9

Uporaba

Ta odločba se uporablja od 13. junija 2005.

Člen 10

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(2)  UL L 311, 27.11.2003, str. 41. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/216/ES (UL L 69, 16.3.2005, str. 39).

(3)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(4)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(5)  UL L 194, 22.7.1988, str. 10.

(6)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1.

(7)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19.

(8)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(9)  Neustrezno črtati.“


PRILOGA I

območja z omejitvami: geografska območja, kjer države članice uvedejo okužena in ogrožena območja

Območje A

(serotipa 2 in 9 ter v manjši meri 4 in 16)

Italija

Abruzzo

:

Chieti, vse občine, ki spadajo k lokalni zdravstveni enoti Avezzano-Sulmona

Basilicata

:

Matera in Potenza

Calabria

:

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania

:

Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Lazio

:

Frosinone, Latina

Molise

:

Isernia, Campobasso

Puglia

:

Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sicilija

:

Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa in Trapani

Malta

Območje B

(serotip 2)

Italija

Abruzzo

:

L’Aquila, z izjemo vseh občin, ki pripadajo lokalni zdravstveni enoti Avezzano-Sulmona

Lazio

:

Viterbo, Roma, Rieti

Marche

:

Ascoli Piceno, Macerata

Toscana

:

Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria

:

Terni in Perugia

Območje C

(serotipa 2 in 4 ter v manjši meri 16)

Francija

Corse-du-Sud, Haute Corse

Španija

Balearski otoki (kjer serotipa 16 ni)

Italija

Sardinija

:

Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Območje D

Ciper

Območje E

(serotip 4)

Španija:

Province Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz

Provinca Jaen (comarcas Jaen in Andujar)

Provinca Toledo (comarcas Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara in Los Navalmorales)

Provinca Ciudad Real (comarcas of Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén in Almodóvar del Campo)

Portugalska:

Regionalna direkcija za kmetijstvo Algarve: vse concelhos

Regionalna direkcija za kmetijstvo Alentejo: vse concelhos

Regionalna direkcija za kmetijstvo Ribatejo e Oeste: concelhos Montijo (freguesias Canha, S. Isidoro de Pegões in Pegões), Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes in Sardoal

Regionalna direkcija za kmetijstvo Beira Interior: conchelos Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodao in Mação


PRILOGA II

kakor je navedeno v členu 3(1)

A.   Žive živali morajo biti:

1.

zaščitene pred napadom komarjev iz rodu Culicoides najmanj 100 dni pred premikom; ali

2.

zaščitene pred napadom komarjev iz rodu Culicoides najmanj 28 dni pred premikom, v tem času pa mora biti opravljen serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, kakršen je encimski imunski test ELISA ali test z metodo imunodifuzije v agarju AGID, rezultat testov mora biti negativen, vsak test mora biti opravljen v intervalu najmanj sedmih dni, pri čemer se prvi test opravi najmanj 21 dni po prihodu na karantensko postajo; ali

3.

zaščitene pred napadom komarjev iz rodu Culicoides najmanj 14 dni pred premikom, v tem času pa mora biti opravljen test izolacije virusa bolezni modrikastega jezika ali test polimerazne verižne reakcije, rezultati morajo biti negativni, na krvnih vzorcih, ki se vzamejo dvakrat v intervalu najmanj sedmih dni, pri čemer se prvi test opravi najmanj sedem dni po datumu prihoda na karantensko postajo; ter

4.

med prevozom na kraj premika zaščitene pred napadom komarjev iz rodu Culicoides.

B.   Seme mora prihajati od donorjev, ki so:

1.

bili zaščiteni pred napadom komarjev iz rodu Culicoides najmanj 100 dni pred datumom začetka in med odvzemom semena; ali

2.

opravili serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, kot je encimski imunski test ELISA ali test z metodo imunodifuzije v agarju AGID, rezultat testov mora biti negativen, najmanj vsakih 60 dni med odvzemom in med 28 in 60 dni po zadnjem odvzemu za to pošiljko; ali

3.

opravili test izolacije virusa bolezni modrikastega jezika ali test polimerazne verižne reakcije (PCR) na krvnih vzorcih, odvzetih na začetku in na koncu odvzema ter najmanj vsakih sedem dni (test osamitve virusa) ali najmanj vsakih 28 dni (test PCR) med odvzemom semena za to pošiljko, pri čemer morajo biti rezultati negativni.

C.   Jajčeca in zarodki morajo prihajati od donork, ki so:

1.

bile zaščitene pred napadom komarjev iz rodu Culicoides najmanj 100 dni pred datumom začetka in med odvzemom zarodkov/semena; ali

2.

opravile serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, kot je encimski imunski test ELISA ali test z metodo imunodifuzije v agarju AGID, 28 do 60 dni po datumu odvzema, pri čemer mora biti rezultat testov negativen; ali

3.

opravile test izolacije virusa bolezni modrikastega jezika ali test polimerazne verižne reakcije na krvnem vzorcu, odvzetem na dan odvzema, pri čemer morajo biti rezultati negativni.


Top