EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0363

2005/363/ES: Odločba Komisije z dne 2. maja 2005 o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji, Italija (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1321)Besedilo velja za EGP.

OJ L 272M , 18.10.2005, p. 297–304 (MT)
OJ L 118, 5.5.2005, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 207 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; razveljavil 32014D0178 . Latest consolidated version: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/363/oj

5.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/39


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. maja 2005

o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji, Italija

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1321)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/363/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/514/ES z dne 10. julija 2003 o ukrepih za varovanje zdravja pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji, Italija (4) je bila sprejeta zaradi prisotnosti afriške prašičje kuge v provinci Nuoro, Sardinija, Italija.

(2)

Leta 2004 je na Sardiniji prišlo do resnega ponovnega izbruha afriške prašičje kuge. Afriško prašičjo kugo je še vedno treba obravnavati kakor endemično bolezen v populaciji domačega in divjega prašiča v provinci Nuoro. Vendar pa je bilo opaženih nekaj izbruhov te bolezni tudi pri domačih prašičih v drugih provincah na Sardiniji.

(3)

Zaradi trgovanja z živimi prašiči, semenom, jajčnimi celicami in zarodki prašičev ter prašičjim mesom, proizvodi iz prašičjega mesa in drugimi proizvodi, ki vsebujejo prašičje meso, lahko bolezen ogrozi prašičje črede v drugih italijanskih regijah in državah članicah.

(4)

Italija je sprejela ukrepe za boj proti afriški prašičji kugi na Sardiniji v okviru Direktive Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (5).

(5)

Italija je pregledala do zdaj sprejete ukrepe za boj proti ponovnemu izbruhu bolezni v letu 2004.

(6)

Odločba Komisije 2005/362/ES z dne 2. maja 2005 o odobritvi načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na Sardiniji, Italija, (6) je bila sprejeta z namenom odobritve načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge med divjimi prašiči, ki ga je predložila Italija.

(7)

Zaradi trenutne epidemije je primerno na vsem ozemlju Sardinije uporabiti dodatne ukrepe Skupnosti glede premikov živih prašičev in semena, jajčnih celic ter zarodkov prašičev ter odpošiljanja prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso.

(8)

Primerno je predpisati določena odstopanja od ukrepov iz te odločbe za meso prašičev, ki so prišli na Sardinijo kot prašiči za zakol v skladu z Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (7), ali Direktivo Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda, ovc, koz in prašičev ter svežega mesa ali mesnih proizvodov iz tretjih držav (8) ali Direktivo Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (9) ali odstopanja, ki ustrezajo določenim zahtevam te odločbe.

(9)

Primerno je tudi predpisati določena odstopanja za proizvode iz prašičjega mesa in druge proizvode, ki vsebujejo prašičje meso, pridobljeno iz prašičev, ki so vstopili na Sardinijo kot sveže prašičje meso v skladu z Direktivo Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in trženje svežega mesa (10), ali v skladu z Direktivo 2002/99/ES ali ki so skladni z Direktivo Sveta 77/99/EGS z dne 21 decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti (11), ali odstopanja, ki ustrezajo določenim zahtevam te odločbe.

(10)

Da bi zagotovili, da se s Sardinije ne bodo odpošiljali prašičje meso, proizvodi iz prašičjega mesa in drugi proizvodi, ki vsebujejo prašičje meso, ki ne izpolnjujejo določenih zahtev zdravstvenega varstva živali, in da bi zagotovili sledljivosti takšnega prašičjega mesa in proizvodov, je treba prašičje meso posebej označiti. Te posebne oznake morajo biti takšne, da jih ni mogoče zamenjati z ovalnim žigom za prašičje meso iz točke 50 poglavja XI Priloge I k Direktivi 64/433/EGS ali z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (12) po začetku njene uporabe in z ovalnim žigom za proizvode iz prašičjega mesa in druge proizvode, ki vsebujejo prašičje meso, iz točke 4 poglavja VI Priloge B k Direktivi 77/99/EGS ali identifikacijsko oznako v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (13) po začetku njene uporabe.

(11)

Odločbo 2003/514/ES je zato treba razveljaviti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta odločba določa predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za:

(a)

premike živih prašičev, semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev in pošiljanje prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, ki izvira s Sardinije; in

(b)

označevanje prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, na Sardiniji.

Člen 2

Opredelitve

V tej odločbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„prašič“, kakor je opredeljeno v členu 2(a) Direktive 2002/60/ES;

(b)

„prašičje meso“ pomeni vse dele prašiča, ki so primerni za prehrano ljudi;

(c)

„proizvodi iz prašičjega mesa“ pomeni predelane proizvode, pridobljene s predelavo prašičjega mesa ali z nadaljnjo predelavo takšnih predelanih proizvodov, pri čemer zarezana površina kaže, da proizvod nima več značilnosti svežega mesa;

(d)

„drugi proizvodi, ki vsebujejo prašičje meso“ pomeni proizvode za prehrano ljudi, ki vsebujejo prašičje meso ali proizvode iz prašičjega mesa.

Člen 3

Prepoved premikov živih prašičev, semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev in pošiljanja prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, s Sardinije

Italija prepove naslednje:

(a)

premike živih prašičev s Sardinije;

(b)

premike semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev s Sardinije; in

(c)

pošiljanje prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, s Sardinije.

Člen 4

Posebna oznaka prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, na Sardiniji

Italija zagotovi, da so prašičje meso, proizvodi iz prašičjega mesa in drugi proizvodi, ki vsebujejo prašičje meso, ki izvira iz prašičev, zaklanih na Sardiniji, označeni s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako, ki je ni mogoče zamenjati z žigom Skupnosti in ki zlasti ni ovalna.

Člen 5

Odstopanja od členov 3 in 4 v zvezi s prašičjim mesom

1.   Z odstopanjem od točke (c) člena 3 lahko Italija dovoli pošiljanje prašičjega mesa s Sardinije v območja zunaj Sardinije, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.   Prašičje meso mora izvirati iz:

(a)

prašičev:

(i)

ki so prišli na Sardinijo kakor prašiči za zakol v skladu z Direktivo 64/432/EGS ali Direktivo 72/462/EGS ali Direktivo 2004/68/ES; in

(ii)

ki ustrezajo pogojem, določenim v Prilogi II(A);

(b)

ali prašičev:

(i)

ki so bili najmanj štiri mesece pred datumom prevoza v klavnico na gospodarstvu izvora na Sardiniji, ki mora biti zunaj območij, naštetih v Prilogi I; in

(ii)

ki ustrezajo pogojem, določenim v Prilogi II.

3.   Prašičje meso bo proizvedeno, shranjeno in predelano v obratih:

(a)

ki jih je za ta namen odobril pristojni organ; in

(b)

kjer se prašičje meso proizvaja, hrani ali predeluje ločeno od drugega mesa, ki ni skladno z odstavkom 2.

4.   Z odstopanjem od člena 4 te odločbe mora biti prašičje meso označeno z ovalnim žigom iz točke 50 poglavja XI Priloge I k Direktivi 64/433/EGS ali z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu z Uredbo (ES) št. 854/2004 po začetku njene uporabe.

5.   Prašičje meso:

(a)

ima izdano veterinarsko spričevalo v skladu s členom 5 Direktive 2002/99/ES; in

(b)

je odhodu s Sardinije opremljeno s spričevalom za trgovino znotraj Skupnosti iz Uredbe Komisije (ES) št. 599/2004 (14), dopolnjenim s posebno sanitarno zahtevo, določeno v Prilogi III k tej odločbi.

Člen 6

Odstopanje od členov 3 in 4 v zvezi s proizvodi iz prašičjega mesa in vsemi drugimi proizvodi, ki vsebujejo prašičje meso

1.   Z odstopanjem od točke (c) člena 3 lahko Italija dovoli pošiljanje proizvodov iz prašičjega mesa in vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, s Sardinije v območja zunaj Sardinije, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.   Proizvodi morajo:

(a)

biti pridobljeni iz mesa, ki je prišlo na Sardinijo kakor sveže prašičje meso v skladu z Direktivo 64/433/EGS ali Direktivo 2002/99/ES; ali

(b)

biti pridobljeni iz prašičjega mesa, ki je skladno s členom 5 te odločbe; ali

(c)

biti skladni s členom 4(1) Direktive 2002/99/ES in obdelani po postopku, za katerega se je izkazalo, da učinkovito izkoreninja virus afriške prašičje kuge, kakor je določeno v Prilogi III k navedeni direktivi.

3.   Proizvodi se proizvedejo, shranijo in predelajo v obratih:

(a)

ki jih je za ta namen odobril pristojni organ; in

(b)

v katerih se proizvajajo, hranijo in predelujejo samo proizvodi, skladni z odstavkom 2.

4.   Z odstopanjem od člena 4 morajo biti ti proizvodi označeni z ovalnim žigom iz točke 4 poglavja VI Priloge B k Direktivi 77/99/EGS ali z identifikacijsko oznako v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 po začetku njene uporabe.

5.   Proizvodi:

(a)

imajo izdano veterinarsko spričevalo v skladu s členom 5 Direktive 2002/99/ES; in

(b)

so pri odhodu s Sardinije opremljeni s spričevalom za trgovino znotraj Skupnosti iz Uredbe (ES) št. 599/2004, dopolnjenim s posebno sanitarno zahtevo, določeno v Prilogi IV k tej odločbi.

Člen 7

Obveščanje Komisije in drugih držav članic

Italija vsakih šest mesecev po datumu te odločbe Komisiji in drugim državam članicam pošlje:

(a)

posodobljeni seznam odobrenih obratov iz členov 5(3) in 6(3); in

(b)

seznam vseh pošiljk prašičjega mesa, proizvodov iz prašičjega mesa in vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, za katere so bila izdana spričevala iz členov 5(4) in 6(4); in

(c)

vse ustrezne informacije o uporabi te odločbe.

Člen 8

Razveljavitev

Odločba 2003/514/ES se razveljavi.

Člen 9

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  UL L 178, 17.7.2003, str. 28.

(5)  UL L 192, 20.7.2002, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(6)  Glej str. 36 tega Uradnega lista.

(7)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2005 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(8)  UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(9)  UL L 139, 30.4.2004, str. 320.

(10)  UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(11)  UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(12)  UL L 155, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(13)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(14)  UL L 94, 31.3.2004, str. 44.


PRILOGA I

Območja na Sardiniji iz točke (b)(i) člena 5(2)

(a)

V provinci Nuoro: celotno ozemlje.

(b)

V provinci Sassari: ozemlje občin Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi in Torralba.


PRILOGA II

Pogoji iz člena 5(2)

Oddelek A.

Splošne določbe za prašiče iz točk (a) in (b) člena 5(2)

Prašiči iz točk (a) in (b) člena 5(2) se pri prihodu v klavnico zadržujejo in zakoljejo ločeno od drugih prašičev, ki niso skladni z določbami člena 5(2), tako da se prepreči vsak neposreden ali posreden stik med njimi.

Oddelek B.

Posebne določbe za prašiče iz točke (b) člena 5(2)

1.

Gospodarstvo, s katerega izvirajo prašiči, iz točke (b) člena 5(2) je skladno z naslednjim:

(a)

nahaja se najmanj 10 km stran od kakršnega koli izbruha afriške prašičje kuge, do katerega je prišlo tri mesece pred datumom prevoza prašičev iz točke (b) člena 5(2) v klavnico;

(b)

nahaja se v provinci, kjer se pod nadzorom pristojnega organa izvaja načrt za nadzor in preprečevanje afriške prašičje kuge in kjer se v skladu s tem redno izvajajo ukrepi spremljanja in preprečevanja;

(c)

30 dni pred datumom prevoza prašičev iz točke (b) člena 5(2) v klavnico na gospodarstvo ni prišel noben prašič;

(d)

ima odobritev pristojnega veterinarskega organa za namene te točke.

2.

Prašiči iz točke (b) člena 5(2) se prepeljejo z gospodarstva izvora iz točke 1 tega oddelka v klavnico v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

uradni veterinar je izvedel naslednje:

(i)

postopke preverjanja in vzorčenja, določene v poglavju IV, D Priloge k Odločbi Komisije 2003/422/ES (1); odstopanje od vzorčenja prašičev, določenega v točki 6 navedenega poglavja IV, D se uporablja smiselno; in

(ii)

preverjanje registra in identifikacijskih oznak prašičev iz členov 4 in 5 Direktive Sveta 92/102/EGS (2);

(b)

postopki preverjanja in vzorčenja iz točke (a) niso dokazali obstoja afriške prašičje kuge in preverjanje iz navedene točke kaže na skladnost s členi 4 in 5 Direktive 92/102/EGS;

(c)

vozila, uporabljena za prevoz prašičev iz točke (b) člena 5(2), so se očistila in razkužila v skladu s členom 12 Direktive 2002/60/ES in jih je pred prevozom zapečatil pristojni organ;

(d)

organ, pristojen za klavnice, se obvesti o namenu pošiljanja prašičev iz točke (b) člena 5(2) in ta organ o njihovem prihodu obvesti organ, pristojen za gospodarstvo izvora.

3.

Pristojni organ je pri pregledu pred in po zakolu, izvedenem v klavnici, pozoren na kakršne koli znake prisotnosti afriške prašičje kuge.


(1)  UL L 143, 11.6.2003, str. 35.

(2)  UL L 355, 5.12.1992, str. 32.


PRILOGA III

k Odločbi Komisije 2005/363/ES

Image


PRILOGA IV

k Odločbi Komisije 2005/363/ES

Image


Top