Help Print this page 

Document 32005D0338

Title and reference
2005/338/ES: Odločba Komisije z dne 14. aprila 2005 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za storitev kampa (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1242) (Besedilo velja za EGP).
OJ L 108, 29.4.2005, p. 67–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 224–243 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 203 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 203 - 222

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/338/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: islandščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 14/04/2005
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP, razširjeno na EGP z 22006D0012
Relationship between documents
Text

29.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/67


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. aprila 2005

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za storitev kampa

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1242)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/338/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1) in šestega odstavka točke 2 Priloge V Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 se znak Skupnosti za okolje lahko podeli proizvodu z lastnostmi, ki mu omogočajo, da znatno prispeva k izboljšanju glede ključnih okoljskih vidikov.

(2)

Uredba (ES) št. 1980/2000 določa, da se posebna merila za znak za okolje, sestavljena na podlagi meril, ki jih je osnoval Odbor Evropske unije za znak za okolje, določijo v skladu s skupinami proizvodov.

(3)

V primeru storitve kampa se morajo okoljska merila razdeliti na merila, ki morajo biti izpolnjena v celoti, in merila, katerih določen delež mora biti izpolnjen.

(4)

Okoljska merila, vključno z zahtevami, ki se nanašajo na ocenjevanje in preverjanje, morajo biti v veljavi 3 leta.

(5)

Pri pristojbinah, ki se nanašajo na zahtevek mikropodjetij za podelitev in uporabo znaka za okolje, kot določa Priporočilo Komisije 96/280/ES z dne 3. aprila 1996 o definiciji majhnih in srednje velikih podjetij (2), je treba z namenom upoštevanja omejenih sredstev mikropodjetij in njihove pomembne vloge znotraj te skupine proizvodov zagotoviti dodatna znižanja poleg že obstoječih znižanj, določenih v Uredbi (ES) 1980/2000 in členu 5 Odločbe Komisije 2000/728/ES z dne 10. novembra 2000 o določitvi pristojbin za vlogo in letnih pristojbin za znak Skupnosti za okolje (3).

(6)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem odbora, ki je bil ustanovljen s členom 17 Uredbe (ES) št. 1980/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupina proizvodov „storitev kampa“ mora kot glavno storitev za plačilo vključevati zagotovitev prostora, ki je namenjen mobilnim nastanitvenim objektom znotraj določenega območja.

Vključevati mora tudi ostale nastanitvene objekte za zagotavljanje nastanitve obiskovalcem in skupne površine za komunalne storitve, v primeru, da so le-te predvidene znotraj določenega območja.

V okviru „storitve kampa“ lahko uprava ali lastnik kampa znotraj določenega območja zagotavlja tudi ponudbo hrane in storitve za prosti čas.

Člen 2

Če želi kamp pridobiti znak Skupnosti za okolje za storitev kampa iz Uredbe (ES) št. 1980/2000, mora storitev kampa pripadati skupini „storitev kampa“ in mora izpolnjevati vsa merila iz oddelka A Priloge k tej odločbi.

Storitev kampa mora poleg tega izpolnjevati zadostno število meril, ki so določena v oddelku B Priloge, ki jim je dodeljeno določeno število točk. Storitev kampa mora pridobiti vsaj:

(a)

16,5 točk za glavno storitev;

(b)

20 točk, če so dodatno zagotovljene še ostale nastanitvene storitve, ki obiskovalcem zagotavljajo nastanitev.

Zahtevana končna vsota se poveča za eno dodatno točko tako za ponudbo hrane kot tudi za storitve za prosti čas, v primeru, da so le-te zagotovljene.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 1(3) Odločbe 2000/728/ES, se v primeru vloge mikropodjetja za dodelitev znaka za okolje za storitev kampa, pristojbina za vlogo zniža za 75 %, kar izključuje možnost drugih znižanj.

2.   Z odstopanjem od prvega stavka člena 2(5) Odločbe 2000/728/ES znaša najnižji letni znesek za uporabo znaka za okolje za mikropodjetja 100 EUR.

3.   Letni obseg prodaje za storitev kampa se izračuna tako, da se pomnoži dobavno ceno s številom nočitev in zmanjša dobljeno število za 50 %. Dobavna cena se upošteva kot povprečni znesek, ki ga plača obiskovalec kampa za nočitev, vključno z vsemi storitvami, za katere se ne zahteva doplačila. Uporabljajo se znižanja na najnižjo letno pristojbino, določeno v členu 2 Odločbe 2000/728/ES.

4.   Za namene te odločbe, se uporablja definicija mikropodjetja iz Priporočila 96/280/ES v različici z dne 3. aprila 1996.

Člen 4

Za administrativne namene se skupini proizvodov „storitev kampa“ dodeli kodna številka „26“.

Člen 5

Okoljska merila za skupino proizvodov „storitev kampa“ ter s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje, veljajo tri leta od datuma uradnega obvestila o tej odločbi.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. aprila 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 237, 21.9.2000, str. 1.

(2)  UL L 107, 30.4.1996, str. 4.

(3)  UL L 293, 22.11.2000, str. 18. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/393/ES (UL L 135, 3.6.2003, str. 31).


PRILOGA

OKVIR

Namen meril

Namen meril je omejiti glavne vplive na okolje iz treh faz v poteku cikla storitve (nakup, izvajanje storitve, odpadki). Namenjena so zlasti:

omejevanju porabe energije,

omejevanju porabe vode,

omejevanju proizvajanja odpadkov,

spodbujanju uporabe obnovljivih virov in sestavin, ki so manj nevarne za okolje,

spodbujanju okoljske komunikacije in izobraževanja.

Specifikacije

Med mobilne nastanitvene objekte iz člena 1 se prištevajo šotori, počitniške prikolice, avtodomi in kamperji. Med nastanitvene objekte, ki so namenjeni prenočevanju obiskovalcev se prištevajo bungalovi, najemniški mobilni nastanitveni objekti in apartmaji. Med skupne prostore za komunalne storitve se prištevajo prostori za pranje in kuhanje, trgovine in informacijski objekti.

Zahteve za ocenjevanje in preverjanje

Posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje so navedene neposredno po navedbi vsakega merila, določenega v oddelkih A in B.

Po potrebi se druge metode preverjanja in standardi, ki niso navedeni za vsako merilo, lahko uporabljajo v primeru, da njihovo ustreznost potrdi pristojni organ, ki oceni vlogo.

Kadar mora vlagatelj zagotoviti deklaracije, dokumentacijo, analize, poročila preverjanj ali pa mora za dokazilo izpolnjevanja meril predložiti druge dokaze, so le-ti lahko last prosilca in/ali njegovega dobavitelja(-ev) in/ali njihovega(-ih) dobavitelja(-ev) itn.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dodatno dokumentacijo in izvajajo samostojna preverjanja.

Pristojni organi izvajajo inšpekcijske preglede kampa.

Priporočljivo je, da pristojni organi upoštevajo izvajanje priznanih okoljsko upravnih shem kot sta EMAS ali ISO 14001, ko ocenjujejo vloge in preverjajo skladnost z merili.

(Opomba: Izvajanje tovrstnih upravnih shem ni nujno.)

ODDELEK A

Merila iz prvega odstavka člena 2

ENERGIJA

1.   Električna energija iz obnovljivih virov

Najmanj 22 % električne energije se mora pridobivati iz obnovljivih virov, kot določa Direktiva 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (1).

To merilo velja samo za kampe, ki imajo dostop do trga, ki ponuja energijo, ki se proizvaja iz obnovljivih energetskih virov.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo dobavitelja (ali pogodbo z dobaviteljem) električne energije, v kateri so navedene lastnosti obnovljivega(-ih) vira(-ov) električne energije, odstotek dostavljene električne energije, ki izhaja iz obnovljivega energetskega vira ter najvišji možni odstotek, ki se lahko dostavi. V skladu z Direktivo 2001/77/ES se k obnovljivim energetskim virom prišteva obnovljive nefosilne energetske vire (energija vetra, sončna energija, geotermalna energija, energija morskega valovanja, energija plime in oseke, vodna energija, energija biomase, energija odpadnega plina, energija naprav za čiščenja odplak ter energija bioplinov).

2.   Premog in težka olja

Premog in težka olja, katerih vsebnost žvepla presega 0,2 %, se ne smejo uporabljati kot energetski vir.

To merilo velja samo za kampe, ki imajo samostojen sistem ogrevanja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, v kateri so navedene lastnosti uporabljenega energetskega vira.

3.   Električna energija za ogrevanje

Najmanj 22 % električne energije, ki se uporablja za ogrevanje skupnih prostorov, najemniških nastanitvenih objektov in sanitarne tople vode, mora izhajati iz obnovljivih energetskih virov kot določa Direktiva 2001/77/ES.

To merilo velja samo za kampe, ki imajo samostojen sistem električnega ogrevanja in dostop do trga, ki ponuja električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih energetskih virov.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, v kateri so navedene lastnosti in količine energetskih virov, ki so bile uporabljene pri ogrevanju ter dokumentacijo o uporabljenih ogrevalnih kotlih (generatorjih toplote), če so bili uporabljeni.

4.   Izkoristek ogrevalnega kotla

Izkoristek vseh novih ogrevalnih kotlov (generatorja toplote), kupljenih v obdobju veljave dodeljenega znaka za okolje, mora biti najmanj 90 %, kot je bilo določeno na podlagi Direktive Sveta 92/42/EGS z dne 21. maja 1992 o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva (2), ali na podlagi drugih ustreznih normativov in predpisov, ki se nanašajo na proizvode, za te ogrevalne kotle in ki niso navedeni v omenjeni direktivi.

Toplovodni kotli, ki delujejo na tekoča ali plinasta goriva iz Direktive 92/42/EGS se morajo skladati s standardi o izkoristku, kot je navedeno v Direktivi.

Izkoristek ogrevalnih kotlov, ki niso navedeni v Direktivi 92/42/EGS, se mora skladati z navodili proizvajalca ter z nacionalno in lokalno zakonodajo, ki se nanaša na izkoristek.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo oseb, ki so odgovorne za prodajo in/ali vzdrževanje ogrevalnega kotla, v kateri je naveden izkoristek. Direktiva 92/42/EGS določa, da je izkoristek (naveden v %) razmerje med oddano toploto, ki se je dovedla v ogrevalni kotel, in produktom omrežne kurilne vrednosti pri konstantnem pritisku goriva ter porabe, ki je izražena v količini goriva na časovno enoto.

Člen 3 Direktive 92/42/EGS izvzema naslednje ogrevalne kotle: toplovodne kotle, kurjene z več vrstami goriva, vključno s trdim gorivom; opremo za sprotno pripravo tople vode; ogrevalne kotle, konstruirane za kurjenje z gorivi, katerih lastnosti se občutno razlikujejo od običajnih tekočih in plinastih goriv na trgu (industrijski odpadni plin, bioplin, itd.); kuhalnike in naprave za ogrevanje prostorov, v katere so vgrajeni, hkrati pa služijo tudi za dovajanje tople vode za potrebe centralnega ogrevanja in sanitarne tople vode.

5.   Klimatizacija

Kateri koli klimatski sistem, ki je bil kupljen v času veljavnosti znaka za okolje, mora imeti izkoristek energije vsaj iz razreda B, kot je določeno v Direktivi Komisije 2002/31/ES z dne 22. marca 2002 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih klimatskih naprav (3), ali pa mora imeti ustrezen izkoristek energije.

Opomba: To merilo ne velja za klimatske naprave, ki se lahko napajajo iz drugih virov energije ali za naprave zrak-voda in voda-voda, prav tako pa tudi ne za enote, katerih izhodna moč (hladilna moč) presega 12kW.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnične specifikacije usposobljenih strokovnjakov, odgovornih za namestitev, prodajo in/ali vzdrževanje klimatskega sistema.

6.   Izolacija oken

Vsa okna v ogrevanih in/ali klimatiziranih skupnih prostorih ter v najemniških bivalnih prostorih morajo imeti lokalnemu podnebju primerno visoko stopnjo toplotne izolacije ter morajo zagotavljati primerno stopnjo zvočne izolacije. (To ne velja za najemniške prikolice/avtodome, ki niso v lasti uprave kampa.)

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti lastno deklaracijo, v primeru, da to zadošča, ali deklaracijo usposobljenega strokovnjaka, v kateri je navedeno ujemanje s tem merilom.

7.   Izklapljanje gretja ali klimatizacije

Če se gretje in/ali klimatizacija ne izklaplja samodejno, ko se odprejo okna, morajo biti gostu na voljo informacije, ki ga opozarjajo naj zapre okno(-a), če sta gretje ali klimatizacija vklopljena.

Merilo velja samo za kampe, ki imajo sistem gretja in/ali klimatizacije.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti izjavo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z informativnim besedilom (če je to potrebno).

8.   Izklapljanje luči

Če v najetih nastanitvenih prostorih ni samodejnega izklapljanja luči, morajo biti gostu na voljo informacije, ki ga opozarjajo naj ob odhodu iz prostora ugasne luč.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s postopki informiranja.

9.   Energijsko varčne žarnice

(a)

V času enega leta od dneva vloge mora imeti vsaj 60 % vseh žarnic za svetila v kampu izkoristek energije razreda A, kot določa Direktiva Komisije 98/11/ES z dne 27. januarja 1998 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih svetilk (4). To ne velja za žarnice svetil, katerih fizične lastnosti ne dopuščajo uporabe varčnih žarnic.

(b)

V času enega leta od dneva vloge mora imeti vsaj 80 % žarnic za svetila, ki se nahajajo v prostoru, kjer bodo najverjetneje prižgana več kot pet ur dnevno, izkoristek energije razreda A, kot določa Direktiva 98/11/ES. To ne velja za žarnice svetil, katerih fizične lastnosti ne dopuščajo uporabe varčnih žarnic.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju obeh delov tega merila, skupaj z navedbo energijskega razreda različnih žarnic, ki jih uporablja.

VODA

10.   Vodni viri

Kamp mora sporočiti pristojnemu organu za vodne vire, da je pripravljen uporabljati drugačen vodni vir (npr. voda iz glavnega vodovoda, površinska voda) v primeru, da raziskave o zaščiti lokalnih voda pokažejo, da ima uporaba trenutnega vodnega vira velik vpliv na okolje.

Merilo se uporablja samo v primeru, da kamp ne dobiva vode iz glavnega vodovoda.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo, kot je zgoraj omenjeno, skupaj z ustrezno dokumentacijo, vključno z rezultati raziskav o zaščiti lokalnih vodnih virov (če obstajajo), navedbo katerega koli ukrepa, ki se mora izvajati, in dokumentacijo glavnih izvedenih ukrepov.

11.   Pretok vode iz pip in prh

Pretok vode iz pip in prh (razen pip na kadeh) ne sme presegati 10 litrov/minuto.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju merila, skupaj z obrazložitvijo, kako kamp izpolnjuje merilo, ter ostalo ustrezno dokumentacijo.

12.   Varčevanje z vodo v kopalnicah in toaletnih prostorih

V sanitarnih prostorih in kopalnicah morajo biti gostu kampa na voljo ustrezne informacije o varčevanju z vodo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s pomembnimi informacijami, ki so namenjene gostu.

13.   Koši za smeti v toaletnih prostorih

Vsak toaletni prostor mora imeti ustrezen koš za smeti, da gost lahko odvrže določene odpadke v koš za smeti, namesto v stranišče.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z navedbo informacij za gosta.

14.   Splakovanje pisoarja

Vsi pisoarji imajo samodejno (časovno uravnavano) ali ročno splakovanje, tako da nenehno splakovanje ni potrebno.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s pomembno dokumentacijo o nameščenih pisoarjih.

15.   Puščanje

Osebje mora biti usposobljeno tako, da vsak dan preveri, če cevi kje puščajo in da izvaja temu primerne ukrepe. Prav tako se naproša gosta, naj sporoči osebju, če odkrije puščanje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s pomembno dokumentacijo o temah, ki so bile obravnavane v procesu usposabljanja, ter kopijo informacij, ki so namenjene gostu.

16.   Zalivanje rastlin in zunanjih površin

Rože in zunanje površine je običajno treba zaliti pred pripekajočim soncem ali po sončnem zahodu, če je to primerno glede na regionalne ter podnebne razmere.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila.

17.   Obdelava odpadne vode

Treba je obdelati vso odpadno vodo.

Če dostop do lokalne čistilne naprave odpadne vode ni možen, mora imeti kamp lasten sistem za obdelovanje odpadne vode, ki mora izpolnjevati zahteve ustrezne lokalne, nacionalne ali evropske zakonodaje. Goste je treba obvestiti o obveznostih in nujnosti pravilnega odlaganja odpadne vode iz njihovih mobilnih nastanitvenih objektov.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z dokumentacijo o povezavi z lokalno čistilno napravo ali pa o lastnem sistemu za obdelovanje odpadne vode ter dokumentacijo, namenjeno gostom za njihovo osebno odlaganje vode.

18.   Načrt za odpadno vodo

Kamp mora pri lokalni upravi za odpadno vodo preveriti, če obstaja načrt za odpadno vodo in če le-ta obstaja, ga mora upoštevati.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti pismo lokalni upravi za odpadno vodo, v katerem naproša za načrt za lokalno odpadno vodo, in prejeti odgovor. V primeru, da načrt obstaja, mora vlagatelj predložiti dokumentacijo o korakih, ki jih bo izvedel, da bi mu sledil.

ČISTILNA IN DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

19.   Kemično stranišče

Če je kamp povezan z greznico, je treba odpadke iz kemičnih stranišč zbirati ločeno ali na drug ustrezen način ter obdelati. Če je kamp povezan z javno kanalizacijo, zadostuje posebno korito ali odlagalna enota, ki je potrebna za zaščito pred razlitjem.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, vključno z vsemi posebnimi zahtevami, ki se nanašajo na odlaganje in jih je predpisal lokalni organ oblasti, ter dokumentacijo o kemičnem koritu.

20.   Dezinfekcijska sredstva

Dezinfekcijska sredstva je treba uporabljati samo v primeru, ko je potrebno izpolnjevati pravne higienske zahteve.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z navedbo kraja in časa uporabe dezinfekcijskih sredstev.

21.   Usposabljanje osebja za uporabo čistilnih in dezinfekcijskih sredstev

Osebje mora biti usposobljeno tako, da pri uporabi čistilnih in dezinfekcijskih sredstev ne preseže priporočljive količine, ki je navedena na embalaži.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z opisom ustreznega usposabljanja.

ODPADKI

22.   Ločevanje odpadkov s strani gostov

Treba je zagotoviti primerne posode, da lahko gostje ločeno odlagajo odpadke v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi sistemi. Informativno besedilo, ki se mora nahajati na različnih koncih kampa, mora biti jasno vidno in lahko razumljivo, v njem pa se naproša goste, naj ločujejo odpadke. Vsebniki za ločene odpadke morajo biti enako dostopni kot običajni koši za odpadke.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z natančnim opisom posod in kopijo znakov/informativnega besedila ter lego vsebnikov v kampu.

23.   Nevarni odpadki

Osebje mora ločevati nevarne odpadke tako, kot je navedeno v Odločbi Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (5) ter njenih naknadnih sprememb in zagotoviti primerno odlaganje le-teh. K tovrstnim odpadkom se prištevajo tonerji, črnila, hladilna in električna oprema, akumulatorji, farmacevtski izdelki, maščobe/olja itd. Za goste morajo biti na voljo informacije o pravilnem odlaganju nevarnih odpadkov.

Če lokalni organ oblasti ne zagotovi odlaganja nevarnih odpadkov, mora vlagatelj vsako leto predložiti deklaracijo lokalnega organa oblasti, kjer je navedeno, da sistem za odlaganje nevarnih odpadkov ne obstaja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s seznamom nevarnih odpadkov, ki jih je proizvedel kamp, ter navedbo vseh načinov ravnanja, ločevanja, zbiranja in odlaganja, skupaj s kopijami ustreznih pogodb s tretjimi osebami. Če je to potrebno, mora vlagatelj vsako leto predložiti ustrezno deklaracijo lokalnega organa oblasti.

24.   Ločevanje odpadkov

Osebje mora odpadke ločevati v kategorije, da jih lahko lokalni ali nacionalni objekti za upravljanje z odpadki obravnavajo ločeno. Če lokalna uprava ne nudi ločenega zbiranja odpadkov in/ali odlaganja odpadkov, ji mora kamp pisati in izraziti svojo pripravljenost za ločevanje odpadkov ter zaskrbljenost nad pomanjkanjem ločenega zbiranja in/ali odlaganja.

Vlogo za zagotovitev ločenega zbiranja in/ali odlaganja odpadkov je treba lokalnim oblastem poslati vsako leto.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z navedbo različnih kategorij odpadkov, ki jih dopuščajo lokalni organi oblasti, ter postopke zbiranja, ločevanja, ravnanja in odlaganja pri teh kategorijah znotraj kampa in/ali ustrezne pogodbe z zasebnimi agencijami. Po potrebi mora vlagatelj vsako leto predložiti lokalnemu organu oblasti ustrezno deklaracijo.

25.   Prevoz odpadkov

Če uprava lokalnega odvoza odpadkov ne zbira odpadkov v kampu ali blizu njega, mora kamp zagotoviti prevoz svojih odpadkov na primerno mesto, pri tem pa mora omejiti prevoz kolikor je to mogoče.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z navedbo primernih mest, organiziranja prevoza in zadevnih razdalj.

26.   Proizvodi za enkratno uporabo

Razen, če zakon zahteva drugače, lastnik kampa ne sme dovoliti, da so spodaj navedeni proizvodi na voljo v najemniških nastanitvenih prostorih in trgovinah:

Toaletni proizvodi „za eno osebo“ ali „za enkratno uporabo“ (šampon, milo, kopalne kape itd.). Če se uporabljajo drugi proizvodi za enkratno uporabo, morajo biti na tem mestu, v skladu z lokalnimi in nacionalnimi sistemi, za odlaganje na voljo posebni vsebniki.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z navedbo vseh proizvodov za enkratno uporabo, ki so na voljo, ter zakonodajo, ki to zahteva, in opis načina in sistema zbiranja odpadkov.

DRUGE STORITVE

27.   Prepoved kajenja v skupnih prostorih

V skupnih notranjih prostorih mora biti na voljo prostor za nekadilce.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila.

28.   Javni prevoz

Informacije o tem, kako z javnim prevozom priti do kampa in drugih lokalnih destinacij, morajo biti na voljo gostom in osebju ter morajo biti lahko dostopne. Če javni prevoz ne obstaja, je treba zagotoviti informacije o drugih prevoznih sredstvih, ki so ekološko bolj ustrezna.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s kopijo o razpoložljivem informativnem materialu.

SPLOŠNO UPRAVLJANJE

Vlagatelji, katerih sistem okoljskega ravnanja je registriran v okviru Uredbe EMAS ali certificiran v skladu z ISO 14001, samodejno izpolnjujejo splošne pogoje upravljanja. V tem primeru se izpolnjevanje teh meril lahko dokaže z registracijo EMAS ali ISO 14001 certifikatom.

29.   Splošno vzdrževanje in servisiranje

Vso opremo, namenjeno storitvam v kampu, je treba servisirati in vzdrževati v skladu z zakonom in v primeru, da je to potrebno, mora celotno delo opraviti kvalificirano osebje.

Upravnik kampa mora imeti pisno deklaracijo strokovnjaka o pogostosti vzdrževalnih pregledov opreme kampa, ki je določena z zakonom.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s seznamom opreme in oseb/podjetij, ki izvajajo vzdrževanje.

30.   Vzdrževanje in servisiranje ogrevalnih kotlov

(a)

Vzdrževanje in servisiranje ogrevalnih kotlov, ki se mora izvajati najmanj enkrat letno ali bolj pogosto, če tako zahteva zakon ali okoliščine, morajo izvajati usposobljeni delavci v okviru CEI in nacionalnih standardov, če se ti uporabljajo, ali pa v skladu z navodili proizvajalca.

(b)

Enkrat letno se izvaja preverjanje, če je raven učinkovitosti, določena v Direktivi 92/42/EGS ali v nacionalni zakonodaji ali v navodilih proizvajalca, zadovoljiva in če so emisije v okviru zakonskih omejitev. Če se po preverjanju vzdrževanja izkaže, da zgoraj omenjeni pogoji niso izpolnjeni, se nemudoma sprejme korektivne ukrepe.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju obeh delov tega merila skupaj z opisom ogrevalnih kotlov in njihovega programa vzdrževanja ter podatke o osebah/podjetjih, ki izvajajo vzdrževanje, ter navedbo vsega, kar se preverja med vzdrževanjem.

31.   Oblikovanje politike in program ukrepanja

Uprava mora voditi okoljsko politiko in mora pripraviti enostavno izjavo o okoljski politiki ter natančen program ukrepanja, s katerim bo zagotovila izvajanje okoljske politike.

Program ukrepanja mora določiti naloge za dosego okoljske uspešnosti, ki se nanašajo na energijo, vodo, kemikalije in odpadke, ter se ob upoštevanju meril iz oddelka B določajo vsaki dve leti. V okviru programa mora biti določena oseba, ki bo delovala kot okoljski upravnik kampa in ki bo vodja izvajanja potrebnih ukrepov ter dosegala cilje. Pri tem bo upoštevala komentarje in povratne informacije gostov.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s kopijo okoljske politike, izjave o politiki ter postopke, s katerimi se upošteva mnenje gostov.

32.   Usposabljanje osebja

Kamp mora osebju zagotoviti informacije in usposabljanje, vključno s pisnimi postopki ali priročniki, da bi zagotovil izvajanje okoljskih ukrepov in da bi dvignil raven zavestnega in odgovornega okoljevarstvenega obnašanja. Ustrezno usposabljanje se izvaja za novo osebje v obdobju štirih tednov od nastopa dela in za ostale zaposlene vsaj enkrat na leto.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s podatki o programu usposabljanja, njegovo vsebino in navedbo, katero osebje se je udeležilo katerega usposabljanja in kdaj.

33.   Informacije za goste

Gostom morajo biti v kampu na voljo informacije o okoljski politiki kampa, vključno z vidiki varnosti in požarne varnosti, ukrepih, ki se izvajajo, in znakom EU za okolje. Gostje morajo informacije dobiti pri recepciji skupaj z vprašalnikom, ki obravnava njihova stališča glede okoljskih vidikov kampa. Obvestila, ki naprošajo goste, naj upoštevajo okoljevarstvene cilje, morajo biti na vidnem mestu, še posebej v skupnih prostorih in v najemnih nastanitvenih prostorih.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s kopijami informacij in obvestil, ki so namenjena gostom in navajajo postopke za razdelitev in zbiranje vprašalnika ter upoštevanja odgovorov.

34.   Podatki o porabi energije in vode

Kamp mora izvajati postopke za zbiranje in nadzorovanje podatkov o celotni porabi energije (kWh), električne energije in porabi drugih električnih virov (kWh) ter porabi vode (litri).

Podatke je treba zbirati z vsakim prejetim računom ali pa najmanj vsake tri mesece med obdobjem, ko je kamp odprt, izraženi pa morajo biti v porabi na nočitev in na kvadratni meter notranje površine. Kamp mora imeti podatke na voljo za inšpekcijske preglede pristojnega organa, ki je ocenil vlogo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z opisom postopkov. Vlagatelj mora na vlogi navesti podatke za zgoraj omenjeno porabo za dobo najmanj zadnjih treh mesecev (če so že na voljo) in vsako leto mora navesti podatke za prejšnje leto. Za bivalno področje (daljše bivanje) lahko število nočitev temelji na oceni lastnika/upravitelja kampa.

35.   Zbiranje ostalih podatkov

Kamp mora izvajati postopke za zbiranje in spremljanje podatkov o porabi kemikalij, izraženih v kg in/ali litrih, ter navesti, če je produkt koncentriran ali ne ter količino proizvedenih odpadkov (litri in/ali kg neločenih odpadkov).

Podatke je treba zbrati najmanj vsakih šest mesecev, navesti pa je treba tudi porabo ali proizvodnjo na nočitev na kvadratni meter notranjih površin. Kamp mora imeti podatke na voljo za inšpekcijske preglede pristojnega organa, ki je ocenil vlogo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z opisom postopkov. Na vlogi mora vlagatelj navesti podatke za zgoraj omenjeno porabo za dobo najmanj šestih mesecev (če so že na voljo) in vsako leto mora navesti podatke za prejšnje leto. Vlagatelj mora navesti storitve, ki jih ponuja, ter navesti, če se pranje perila izvaja v kampu.

36.   Informacije na znaku za okolje

Polje 2 znaka za okolje mora vsebovati naslednje besedilo:

izvajani ukrepi za varčevanje z energijo in vodo ter za zmanjševanje odpadkov,

ukrepi okoljskega ravnanja za izboljšanje okoljske uspešnosti,

izvajani ukrepi za omejevanje vpliva na okolje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti vzorec uporabe znaka skupaj z deklaracijo o izpolnjevanju tega merila.

ODDELEK B

Merila iz drugega odstavka člena 2

Vrednost vsakega izmed meril, ki je opisano v tem oddelku, je izražena z določenim številom točk ali delom točk. Za izpolnitev pogojev za podelitev znaka za okolje morajo kampi dobiti minimalno število točk. Če kamp ne ponuja nastanitve za goste kot del svojih storitev, je najmanjše število potrebnih točk 16,5; v nasprotnem primeru pa je najmanjše potrebno število točk 20.

Skupno število potrebnih točk se poveča za 1 točko za vsako od naslednjih dodatnih storitev, ki jih nudita uprava ali lastnik kampa: ponudba hrane (vključno z zajtrkom) ter aktivnosti za prosti čas. Med aktivnosti za prosti čas se prištevajo savne, bazeni in ostali podobni objekti, ki se nahajajo znotraj kampa, ter zelene površine, ki niso del kampa, kot so parki, gozdovi in vrtovi, ki so odprti za goste.

ENERGIJA

37.   Pridobivanje električne energije s pomočjo fotonapetosti, hidroelektrarn in vetrne energije (2 točki)

Kamp mora imeti fotonapetostni (sončne celice) ali lokalni hidroelektrični sistem ali sistem pridobivanja vetrne energije, ki oskrbuje ali bo zagotavljal oskrbo za vsaj 20 % celotne porabe električne energije na leto.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z dokumentacijo o fotonapetostnem, hidroelektričnem ali vetrnem sistemu ter podatkih o potencialu in trenutnem rezultatu.

38.   Ogrevanje z obnovljivimi energetskimi viri (1,5 točke)

Najmanj 50 % celotne energije, ki je namenjena ogrevanju notranjih površin ali sanitarne tople vode mora izhajati iz obnovljivih energetskih virov.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s podatki o energiji, ki je bila porabljena za ogrevanje notranjih površin in tople vode, ter dokumentacijo, ki dokazuje, da vsaj 50 % te energije izhaja iz obnovljivih energetskih virov.

39.   Učinkovitost pri delovanju ogrevalnega kotla (1 točka)

Kamp mora imeti ogrevalni kotel s štirimi zvezdicami, kot je določeno v členu 6 Direktive 92/42/EGS.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s poročilom strokovnjakov, ki so odgovorni za prodajo in/ali vzdrževanje ogrevalnega kotla.

40.   NOx emisije ogrevalnega kotla (1,5 točke)

Ogrevalni kotel mora pripadati razredu 5 norme EN 297 prA3 o reguliranju emisij NOx ter mora oddajati manj kot 70 mg NOx/kWh.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj s poročilom ali tehničnimi specifikacijami strokovnjakov, ki so odgovorni za prodajo in/ali vzdrževanje ogrevalnega kotla.

41.   Daljinsko ogrevanje (1 točka)

Daljinsko ogrevanje mora zagotavljati ogrevanje kampa.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z dokumentacijo, ki dokazuje povezavo z daljinskim ogrevanjem.

42.   Kombinirano ogrevanje in elektrika (1,5 točke)

Vso električno energijo in ogrevanje v sanitarnih prostorih, skupnih prostorih in najemniških prostorih mora zagotavljati kombinirana toplarna-elektrarna. Če ima kamp lastno kombinirano toplarno-elektrarno, mora le-ta zagotavljati najmanj 70 % celotne porabe ogrevanja in električne energije.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z dokumentacijo o kombinirani toplarni-elektrarni.

43.   Toplotna črpalka (1,5 točke)

Kamp mora imeti toplotno črpalko, ki zagotavlja ogrevanje in/ali klimatski sistem.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z dokumentacijo o toplotni črpalki.

44.   Obnovitev ogrevanja (2 točki)

Kamp mora imeti sistem za obnovitev ogrevanja ene (1 točka) ali dveh (2 točki) sledečih kategorij: hladilni sistemi, ventilatorji, pralni stroji, pomivalni stroji, bazen(-i), sanitarna odpadna voda.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z dokumentacijo o sistemih za obnovitev ogrevanja.

45.   Termoregulacija (1,5 točke)

Temperaturo v vseh skupnih prostorih in najemniških prostorih je treba uravnavati individualno.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z dokumentacijo o termoregulacijskih sistemih.

46.   Izolacija že obstoječih stavb (2 točki)

Ogrevane stavbe/stavbe s klimatskim sistemom morajo imeti izolacijo, katere nivo je nad minimalnimi nacionalnimi zahtevami, z namenom zagotovitve občutnega znižanja porabe energije.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, ki jo poda ustrezen energetski strokovnjak, skupaj z dokumentacijo o izolaciji in o minimalnih nacionalnih zahtevah.

47.   Klimatizacija (1,5 točke)

Klimatski sistemi morajo imeti izkoristek energije razreda A, kot je navedeno v Direktivi 2002/31/ES ali pa morajo imeti drug ustrezen izkoristek energije.

To merilo ne velja za naprave, pri katerih se lahko uporablja tudi drugačen vir energije, pri zrak-voda in voda-voda napravah ali pri enotah z izhodno močjo (močjo ohlajevanja) večjo od 12 kW.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo, ki jo podajo profesionalni strokovnjaki, odgovorni za namestitev, prodajo in/ali vzdrževanje klimatskega sistema.

48.   Samodejno izklapljanje klimatskega sistema (1 točka)

Klimatski sistem v najemniških nastanitvenih prostorih se mora samodejno izklopiti, ko so okna odprta.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo, ki jo podajo strokovnjaki, ki so odgovorni za namestitev, prodajo in/ali vzdrževanje klimatskega sistema.

49.   Bioklimatska arhitektura (2 točki)

Stavbe na območju kampa morajo biti zgrajene v skladu z bioklimatskimi arhitektonskimi načeli.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokumentacijo.

50.   Energetsko učinkoviti hladilniki (1 točka), pomivalni stroji (1 točka), pralni stroji (1 točka), sušilni stroji (1 točka) in pisarniška oprema (1 točka) (do 5 točk)

(a)

(1 točka): Vsi gospodinjski hladilniki morajo imeti zmogljivost razreda A, A+ ali A++ v skladu z Direktivo Komisije 2003/66/ES z dne 3. julija 2003 o spremembi Direktive 94/2/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (6) , vsi hladilni ali mini bari pa morajo biti najmanj iz razreda C. Direktiva Komisije 2003/66/ES je začela veljati 1. julija 2004.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti dokumentacijo, v kateri je naveden energetski razred vseh hladilnikov in hladilnih ali mini barov, ki imajo znak za okolje.

(b)

(1 točka): Vsi gospodinjski pomivalni stroji morajo pripadati razredu z energijskim izkoristkom A, kot je določeno v Direktivi Komisije 1999/9/ES z dne 26. februarja 1999 o spremembah Direktive 97/17/ES o izvajanju Direktive 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev (7).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti dokumentacijo o energijskih razredih vseh pomivalnih strojev ter navesti tiste, ki imajo znak za okolje.

Opomba: Za pomivalne stroje, ki niso omenjeni v Direktivi 1999/9/ES (npr. industrijski pomivalni stroji), izpolnjevanje pogojev ni potrebno.

(c)

(1 točka): Gospodinjski pralni stroji morajo biti iz razreda z energetskim izkoristkom A, kot je določeno v Direktivi Komisije 96/89/ES z dne 17. decembra 1996 o spremembi Direktive 95/12/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energetskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (8).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti dokumentacijo o energijskih razredih vseh pralnih strojev ter navesti tiste, ki imajo znak za okolje.

Opomba: Za pralne stroje, ki niso omenjeni v Direktivi 96/89/ES (npr. industrijski pralni stroji), izpolnjevanje pogojev ni potrebno.

(d)

(1 točka): Najmanj 80 % pisarniške opreme (osebni računalniki, zasloni, faksi, tiskalniki, optični čitalniki, fotokopirni stroji) se mora za oznako energy star kvalificirati, kot je navedeno v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2422/2001 z dne 6. novembra 2001 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (9).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti dokumentacijo o kvalifikaciji za oznako „energy star“ za pisarniško opremo in/ali navesti tiste osebne in prenosne računalnike, ki imajo znak za okolje.

(e)

(1 točka): Vsi električni sušilni stroji morajo imeti izkoristek energije razreda A, kot je zapisano v Direktivi Komisije 1995/13/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih električnih sušilnih strojev (10).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti dokumentacijo o energijskih razredih vseh sušilnih strojev ter navesti tiste, ki imajo znak za okolje.

Opomba: Za sušilne stroje, ki niso omenjeni v Direktivi 1995/13/ES (npr. industrijski sušilni stroji), izpolnjevanje pogojev ni potrebno.

51.   Električni sušilci za roke in lase s senzorjem bližine (1 točka)

Vsi električni sušilci za roke in lase morajo biti opremljeni s senzorjem bližine ali pa morajo imeti znak za okolje ISO Tip I.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti ustrezno dokazno dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako kamp izpolnjuje to merilo.

52.   Namestitev hladilnika (1 točka)

Hladilnik(-i) mora(-jo) biti v kuhinji, kiosku in trgovini nameščen(-i) v skladu z načeli varčevanja z energijo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno razlago o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo.

53.   Samodejno izklapljanje luči v najemniških bivalnih prostorih (1 točka)

Avtomatski sistemi, ki izklopijo luč, ko gostje zapustijo najemniški bivalni prostor, morajo biti nameščeni v 80 % najemniških bivalnih prostorov kampa.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo strokovnjakov, ki so odgovorni za namestitev in/ali vzdrževanje teh sistemov.

54.   Časovna nastavitev v savni (1 točka)

V vsaki savni mora biti nameščena ura za časovno nastavitev.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo strokovnjakov, ki so odgovorni za namestitev in/ali vzdrževanje teh sistemov.

55.   Ogrevanje bazena z RES (1,5 točke)

Energija, ki se uporablja za ogrevanje vode bazena, mora izhajati iz obnovljivih virov. Vsaj 50 %: 1 točka, 100 %: 1,5 točke.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, skupaj s podatki o porabljeni energiji pri ogrevanju vode bazena in dokumentacijo, ki dokazuje, da količina porabljene energije izhaja iz obnovljivih energetskih virov.

56.   Samodejno izklapljanje zunanjih luči (1,5 točke)

Zunanje luči, ki niso namenjene zagotavljanju varnosti, se morajo čez določen čas samodejno izklopiti ali pa se morajo aktivirati s pomočjo senzorja bližine.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo strokovnjakov, ki so odgovorni za namestitev in/ali vzdrževanje teh sistemov.

VODA

57.   Uporaba deževnice (1,5 točke) in reciklirane vode (1,5 točke)

(a)

(1,5 točke): Deževnico je treba zbirati in uporabljati za nesanitarne in nepitne namene.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dodatno dokumentacijo, ter primernimi zagotovili, da je oskrbovanje s sanitarno in pitno vodo popolnoma ločeno.

(b)

(1,5 točke): Reciklirano vodo je treba zbirati in uporabljati za nesanitarne in nepitne namene.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dodatno dokumentacijo ter primernimi zagotovili, da je oskrbovanje s sanitarno in pitno vodo popolnoma ločeno.

58.   Avtomatski sistemi za zalivanje zunanjih površin (1 točka)

Kamp mora uporabljati avtomatski sistem, ki pripomore, da se doseže največji izkoristek pri času zalivanja in porabi vode za zalivanje zunanjih rastlin/zelenic.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

59.   Pretok vode iz pip in prh (1,5 točke)

Običajni pretok vode iz vseh pip in prh razen iz pip kopalnih kadi ne sme presegati 8 litrov/minuto.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o izpolnjevanju tega merila, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

60.   Splakovanje stranišča (1,5 točke)

Pri najmanj 80 % stranišč se mora za enkratno splakovanje porabiti šest litrov ali manj.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

61.   Poraba vode pri pomivalnem stroju (1 točka)

Poraba vode pri pomivalnem stroju (izražena v W(izmerjeno)) mora biti manjša ali enaka meji, kot je določeno s spodnjo enačbo, kjer se uporablja enako metodo preverjanja EN 50242 in cikel programa, kot določa Direktiva Komisije 97/17/ES (11):

W(izmerjeno) ≤ (0,625 × S) + 9,25

kjer je:

W(izmerjeno)= izmerjena poraba vode pomivalnega stroja v litrih na cikel, izražena do prve decimalke,

S= uporabljena številka standardnih nastavitev za pomivalni stroj.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo strokovnjaka, ki je odgovoren za izdelavo, prodajo ali vzdrževanje pomivalnih strojev, ali dokazno gradivo, da imajo pomivalni stroji znak Skupnosti za okolje.

62.   Poraba vode pri pralnem stroju (1 točka)

Pralni stroji, ki jih gostje in osebje uporabljajo na območju kampa, ali tisti, ki jih uporablja pralnica, ki tovrstno storitev izvaja za kamp, ne smejo porabiti več kot 12 litrov vode na kilogram perila, kot je izmerjeno v skladu z EN 60456:1999, pri tem pa morajo uporabljati isti standard – program za bombaž pri 60 °C, ki je bil izbran za Direktivo Komisije 95/12/ES (12).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično specifikacijo strokovnjaka, ki je odgovoren za izdelavo, prodajo ali vzdrževanje pralnih strojev ali dokazno gradivo, da imajo pralni stroji znak Skupnosti za okolje. Uprava kampa mora predložiti tehnično dokumentacijo pralnice, ki za kamp opravlja storitev, v kateri je navedeno, da njihovi pralni stroji izpolnjujejo merilo.

63.   Temperatura vode iz pipe ter pretok (1 točka)

Pri najmanj 80 % pip je treba omogočati natančno in pravilno reguliranje temperature vode in vodnega pretoka.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o izpolnjevanju tega merila skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

64.   Nastavitvene ure pri prhah (1,5 točke)

Vse prhe v sanitarnih prostorih/skupnih prostorih morajo imeti napravo za nastavitev časa/senzor za bližino, ki prekine vodni tok po določenem času oziroma ko le-ta ni več v uporabi.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o izpolnjevanju tega merila skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

65.   Ponjava za bazen (1 točka)

Ponoči ali ko napolnjen bazen ni v uporabi več kot en dan, je treba bazen pokriti, da bi preprečili ohlajevanje vode v bazenu in zmanjšali izhlapevanje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

66.   Odmrznitev (do 1,5 točke)

Če je potrebna odmrznitev cest, je treba uporabiti mehanska sredstva ali pesek/prod, da bi zagotovili varnost cest na območju kampa v primeru poledice/snega (1,5 točke).

Če je potrebna kemična odmrznitev, je treba uporabiti snovi, ki ne vsebujejo več kot 1 % kloridovega iona (Cl-) (1 točka), ali odmrznitvena sredstva, ki jim je Skupnost podelila znak za okolje, ali drugo vrsto nacionalnega ali regionalnega ISO znaka za okolje (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

67.   Indikatorji trdote vode (1 točka)

V bližini sanitarnih območij/pralnih strojev/pomivalnih strojev morajo biti navedene informacije o trdoti lokalne vode, da bi zagotovili boljšo uporabo detergentov pri gostih in osebju, ter avtomatski razdelilni sistem, ki omogoča optimalno uporabo detergenta glede na trdoto vode.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako je bil gost obveščen.

68.   Varčevanje z vodo pri pisoarjih (1,5 točke)

Pri najmanj 50 % vseh pisoarjev je treba uporabljati sistem brez vode ali pa morajo imeti vsi pisoarji ročni/avtomatski splakovalni sistem, ki omogoča enkratno splakovanje posameznega pisoarja samo v primeru, ko je bil ta uporabljen.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno dokazno dokumentacijo o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo.

69.   Avtohtone vrste za novo sajenje na zunanjih površinah (1 točka)

Pri vsakem sajenju dreves in žive meje je treba uporabiti avtohtone vrste rastja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo strokovnjaka.

70.   Menjava brisač in posteljnine (1 točka)

Goste je treba obvestiti o okoljski politiki kampa, tj. o tem ali menjava brisač in posteljnine poteka na zahtevo gosta ali se izvaja enkrat tedensko za nižjo kategorijo prenočišča in dvakrat tedensko za višjo kategorijo prenočišča. To velja zgolj za najemniške nastanitvene objekte, pri katerih brisače/posteljnina predstavljajo del storitve.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako je bil gost obveščen.

NEVARNE KEMIKALIJE

71.   Čistilna sredstva (do 4 točke)

Najmanj 80 % po teži čistilnih sredstev za ročno pomivanje posode in/ali čistilnih sredstev za strojno pomivanje posode in/ali pralnih praškov in/ali univerzalnih čistil, ki jih uporablja kamp, mora imeti znak Skupnosti za okolje ali drug nacionalni ali regionalni ISO Tip I znak za okolje (1 točka za vsako od štirih omenjenih kategorij čistilnih sredstev).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti podatke in dokumentacijo (vključno z ustreznimi računi), kjer je navedena količina tovrstnih uporabljenih proizvodov in količina proizvodov z znakom za okolje.

72.   Notranje barve in laki (1 točka)

Najmanj 50 % notranjega beljenja objektov in najemniških nastanitvenih prostorov, razen najemniških prikolic ter avtodomov, se mora izvajati s pomočjo notranjih barv in lakov, ki imajo znak Skupnosti za okolje ali drug nacionalni ali regionalni ISO Tip I znak za okolje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti podatke in dokumentacijo (vključno z ustreznimi računi), kjer je navedena količina tovrstnih uporabljenih proizvodov in količina proizvodov z znakom za okolje.

73.   Pranje avtomobilov samo na mestih s posebno opremo (1 točka)

Pranje avtomobilov ne sme biti dovoljeno, ali pa mora biti dovoljeno samo na posebnih mestih, ki so opremljena tako, da zberejo uporabljeno vodo in čistilna sredstva ter jih usmerijo v kanalizacijski sistem.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

74.   Spodbujanje alternativ umetnim sredstvom za prižiganje žara (1 točka)

Da bi se izognili uporabi umetnih proizvodov za prižiganje žara, morajo biti v trgovinah na voljo repično olje in izdelki iz konoplje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila.

75.   Doziranje dezinfekcijskega sredstva za bazen (1 točka)

Bazen mora imeti sistem za avtomatsko doziranje, pri katerem se za dosego primernega higienskega rezultata uporablja najmanjša količina dezinfekcijskega sredstva.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti tehnično dokumentacijo o sistemu za avtomatsko doziranje.

76.   Mehansko čiščenje (1 točka)

Kamp mora določiti natančne postopke za izvajanje nekemičnega čiščenja, kot je uporaba izdelkov iz mikrovlaken ali drugih nekemičnih snovi za čiščenje ali dejavnosti s podobnimi učinki.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo, če je le-ta potrebna.

77.   Organsko vrtnarjenje (2 točki)

Zunanje površine je treba vzdrževati brez kakršne koli uporabe pesticidov ali pa v skladu z načeli organskega kmetovanja, kot je določeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (13) in njenih kasnejših spremembah ter kot to določa nacionalna zakonodaja ali priznane nacionalne organske sheme.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo, če je le-ta potrebna.

78.   Sredstva za odganjanje mrčesa in škodljivcev (do 2 točki)

Z arhitektonskim oblikovanjem nastanitvenih objektov in higienskimi navadami (kot so zgradbe na podstavkih, ki preprečujejo vdor podganam, uporaba mrež in spiral proti komarjem) je treba zagotoviti, da je v kampu prisotna minimalna količina sredstev za odganjanje komarjev in škodljivcev (1 točka).

Če se uporabljajo sredstva za odganjanje mrčesa in škodljivcev, se lahko uporabljajo zgolj snovi, ki so dovoljene za organsko kmetovanje (kot je navedeno v Uredbi (EGS) št. 2092/91) ali pa imajo znak Skupnosti za okolje ali drugi nacionalni ali regionalni ISO Tip I znak za okolje (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo, če je le-ta potrebna.

ODPADKI

79.   Odlaganje komposta (do 3 točke)

Kamp mora ločiti ustrezne organske odpadke (odpadki z zelenih površin 2 točki; kuhinjski odpadki 1 točka) in zagotoviti, da se odlagajo na kompost v skladu s smernicami lokalnega organa oblasti (npr. lokalna uprava, interna ali zasebna agencija).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo, če je le-ta potrebna.

80.   Nepovratne pločevinke pijače (2 točki)

Razen, če zakon zahteva drugače, nepovratne pločevinke pijač ne smejo biti v ponudbi na področju, ki je v lasti kampa ali pod njegovo neposredno upravo.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z navedbo tovrstnih nepovratnih proizvodov, ki se uporabljajo (v primeru, da so v uporabi) in zakonodajo, ki to zahteva.

81.   Zajtrk / pakiranje hrane in nepovratna embalaža (2 točki)

Pri zajtrku ali drugih obrokih se ne sme uporabljati embalaže za enkratno uporabo, nepovratnih kozarcev, krožnikov in pribora.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

82.   Odlaganje olja/maščob (do 3 točke)

Treba je ločevati maščobo v posebnih posodah, maščobo/olje za pečenje ter maščobo/olje za cvrtje pa je treba zbirati in pravilno odlagati (2 točki). Pravilno odlaganje maščobe/olja je omogočeno tudi gostom (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

83.   Ostanki tekočin na parkirišču (1 točka)

Olje in podobne tekočine, ki tečejo iz vozil na parkirišču, je treba zbirati in pravilno odlagati.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

84.   Rabljene tkanine, pohištvo in drugi proizvodi (do 3 točke)

Rabljeno pohištvo, tkanine in druge proizvode kot npr. elektronsko opremo je treba prodati ali podariti v dobrodelne namene ali pa dati drugim društvom, ki zbirajo in razdeljujejo tovrstno blago.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo društev.

DRUGE STORITVE

85.   Upravljanje prometa znotraj kampa (1 točka)

Vse vrste prometa (gostje in oskrbovanje/prevoz) znotraj območja kampa morajo biti omejene na določene ure in območja.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

86.   Promet, ki ga izvaja kamp (1 točka)

Kamp za namene prevoza in oskrbovanja ne sme uporabljati vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

87.   Vozički za goste v kampu (1 točka)

Za prevoz prtljage in potrebe nakupovanja v kampu mora biti uporaba vozičkov ali drugih nemotoriziranih prevoznih sredstev za goste brezplačna.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

88.   Neprekrite površine (1 točka)

Vsaj 90 % površine kampa ne sme biti prekrite z asfaltom/betonom ali z drugimi nepredušnimi materiali, ki onemogočajo pravilno odtekanje in zračenje prsti.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

89.   Sajenje rastlin na strehi (1,5 točke)

Vsaj na 50 % zgradb v kampu, ki imajo za to primerne strehe (ravne strehe ali strehe z majhnim nagibom), je treba posaditi travo ali rastlinje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

90.   Okoljsko komuniciranje in izobraževanje (do 3 točke)

Kamp mora za goste zagotoviti okoljsko komuniciranje in izobraževalna obvestila o lokalni biodiverziteti, pokrajini in varstvu narave (1,5 točke). Zabava za goste naj bo sestavljena tudi iz okoljevarstvenih tem (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

91.   Prepoved kajenja v skupnih prostorih in najemniških bivalnih prostorih (1 točka)

Kajenje mora biti prepovedano v vsaj 50 % notranjih skupnih prostorov in 50 % najemniških bivalnih prostorov.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora navesti število in vrsto območij ter navesti katera od teh so namenjena nekadilcem.

92.   Kolesa (1,5 točke)

Gostom morajo biti na razpolago kolesa. (Vsaj 2 kolesi na 50 prostorov in/ali najemniških bivalnih enot).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo.

93.   Povratne steklenice ali steklenice za ponovno polnjenje (do 3 točke)

Kamp mora nuditi pijače v povratnih steklenicah ali steklenicah za ponovno polnjenje: brezalkoholne pijače (1 točka), pivo (1 točka), voda (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje to merilo, skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo dostavljavcev steklenic.

94.   Papirnati izdelki (do 2 točki)

Vsaj 50 % straniščnega papirja in/ali pisarniških listov mora imeti znak Skupnosti za okolje ali drug nacionalni ali regionalni ISO Tip I znak za okolje (1 točka za vsako izmed teh dveh kategorij papirnatih izdelkov).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti podatke in dokumentacijo (skupaj z ustreznimi računi), iz katere je razvidna količina tovrstnih uporabljenih izdelkov in izdelkov z znakom za okolje.

95.   Trajno blago (do 3 točke)

Vsaj 10 % katere koli kategorije trajnega blaga (kot so posteljnina, brisače, prti, osebni računalniki, prenosni računalniki, TV sprejemniki, vzmetnice, pohištvo, pralni stroji, pomivalni stroji, hladilniki, sesalniki, trde talne obloge, žarnice), ki se nahajajo na območju kampa, vključno z najemniškimi bivalnimi prostori, mora imeti znak Skupnosti za okolje ali drug nacionalni ali regionalni ISO Tip I znak za okolje (1 točka za vsako do treh kategorij trajnega blaga).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti podatke in dokumentacijo, iz katere je razvidna količina tovrstnih proizvodov in proizvodov z znakom za okolje.

96.   Domači živilski proizvodi (do 4,5 točke)

Vsaj dva domača živilska proizvoda je treba ponuditi pri vsakem obroku, tudi pri zajtrku ( 1,5 točke) ter v trgovini (1,5 točke).

Po potrebi je treba prepovedati uživanje lokalno ogroženih vrst kot so posebne vrste rib in lupinarjev ter meso divjadi (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

97.   Organska hrana (do 2 točki)

Glavne sestavine najmanj dveh jedi (1 točka) in najmanj 4 proizvodov, ki se prodajajo v trgovini (1 točka) morajo biti pridelane v skladu z metodami organskega kmetovanja, kot je določeno v Uredbi (EGS) št. 2092/91.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila skupaj z ustrezno dokazno dokumentacijo.

SPLOŠNO UPRAVLJANJE

98.   EMAS registracija (3 točke), ISO certifikat (1,5 točke) kampa

Kamp mora biti registriran v okviru sheme Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (3 točke) ali pa mora biti certificiran v skladu z ISO 14001 standardom (1,5 točke).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti primerna dokazila o EMAS registraciji ali ISO 14001 certifikatu.

99.   EMAS registracija (1,5 točke) ali ISO certifikat (1 točka) dobaviteljev

Vsaj eden od glavnih dobaviteljev ali dobavitelj storitev kampa mora biti registriran pri EMAS (1,5 točke) ali certificiran v skladu z ISO 14001 (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti ustrezna dokazila o EMAS registraciji ali ISO 14001 certifikatu najmanj enega od njegovih dobaviteljev.

100.   Izpolnjevanje meril iz oddelka A s strani podizvajalcev (do 2 točki)

Vsi podizvajalci za dve dodatni storitvi (ponudba hrane, aktivnosti za prosti čas) morajo izpolnjevati vsaj merila iz oddelka A trenutno veljavnega znaka za okolje, ki se uporabljajo pri posebnih ponudbah (1 točka za vsako storitev, ki se nudi na območju kampa).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti ustrezno dokumentacijo pogodbenih dogovorov z njegovimi podizvajalci, ki se nanaša na njihovo izpolnjevanje meril iz oddelka A.

101.   Naprave za merjenje energije in vode (do 2 točki)

Kamp mora namestiti dodatne naprave za merjenje energije in vode, da bi zagotovili zbiranje podatkov o porabi pri različnih dejavnostih in pri napravah (1 točka). Vsak prostor mora imeti lastno napravo za merjenje energije in vode (1 točka).

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti natančno obrazložitev o tem, kako kamp izpolnjuje ta merila, skupaj z analizo zbranih podatkov (če so le-ti že na voljo).

102.   Dodatni okoljski ukrepi (največ 3 točke)

Ali:

(a)

Dodatni okoljski ukrepi (do 1,5 točke vsak, največ 3 točke): Uprava kampa mora izvajati ukrepe, ki dopolnjujejo tiste, ki so bili določeni z merili v tem oddelku ali oddelku A, z namenom izboljšanja okoljske uspešnosti v kampu. Pristojni organ, ki ocenjuje vlogo, lahko za vsak ukrep podeli največ 1,5 točke.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti deklaracijo o izpolnjevanju tega merila, skupaj z natančnim opisom vsakega dodatnega ukrepa, za katerega vlagatelj želi, da se upošteva;

ali:

(b)

Podelitev znaka za okolje (3 točke): Kampu se podeli enega izmed nacionalnih ali regionalnih ISO Tip I znakov za okolje.

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj mora predložiti ustrezna dokazila o podelitvi znaka za okolje.

(1)  UL L 283, 27.10.2001, str. 33.

(2)  UL L 167, 22.6.1992, str. 17.

(3)  UL L 86, 3.4.2002, str. 26.

(4)  UL L 71, 10.3.1998, str. 1.

(5)  UL L 226, 6.9.2000, str. 3.

(6)  UL L 170, 9.7.2003, str. 10.

(7)  UL L 56, 4.3.1999, str. 46.

(8)  UL L 338, 28.12.1996, str. 85.

(9)  UL L 332, 15.12.2001, str. 1.

(10)  UL L 136, 21.6.1995, str. 28.

(11)  UL L 118, 7.5.1997, str. 1.

(12)  UL L 136, 21.6.1995, str. 1.

(13)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1.


Top