Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0123

2005/123/ES: Odločba Komisije z dne 9. februarja 2005 o spremembi Odločbe 2004/292/ES o uvedbi sistema TRACES in spremembi Odločbe 92/486/EGS (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 279) (Besedilo velja za EGP).

OJ L 39, 11.2.2005, p. 53–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 79–80 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/123(1)/oj

11.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/53


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. februarja 2005

o spremembi Odločbe 2004/292/ES o uvedbi sistema TRACES in spremembi Odločbe 92/486/EGS

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 279)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/123/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga (1) izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, in zlasti člena 20(3) Direktive,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 92/438/EGS z dne 13. julija 1992 o uvajanju računalniške tehnologije v veterinarske uvozne postopke (projekt Shift), spremembi direktiv 90/675/EGS, 91/496/EGS, 91/628/EGS in Odločbe 90/424/EGS ter o razveljavitvi Odločbe 88/192/EGS (2), in zlasti člena 12 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2003 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (3) določa razvoj računalniškega sistema TRACES.

(2)

Vnašanje vseh podatkov v sistem TRACES iz skupnih veterinarskih carinskih dokumentov za proizvode, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav (4), na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti predstavlja za mejne kontrolne točke ogromno povečanje obsega dela.

(3)

Vendar je treba uvoze proizvodov živalskega izvora v Skupnost, ki so predmet posebnih postopkov, določenih v Direktivi Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (5) posredovati prek sistema TRACES.

(4)

Po Odločbi Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema TRACES in spremembi Odločbe 92/486/EGS (6) morajo države članice uporabljati sistem TRACES od 1. aprila 2004.

(5)

Države članice potrebujejo čas za osveščanje špediterjev tovora in za njihovo usposabljanje, da bi zagotovili njihovo aktivno vlogo pri vnosu podatkov v sistem TRACES.

(6)

Povezave med sistemom TRACES in obstoječimi računalniškimi sistemi o zdravstveni deklaraciji v nekaterih državah članicah zahtevajo obsežno testno fazo.

(7)

Zato je treba Odločbo 2004/292/ES ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 3(2) Odločbe 2004/292/ES se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice zagotovijo, da se od 31. decembra 2004 naslednji podatki vnesejo v TRACES:

(a)

del I in II zdravstvenih spričeval v zvezi s trgovino in del III, kadar se izvede pregled;

(b)

skupni veterinarski carinski dokumenti za vse živali, ki vstopajo v Skupnost; in

(c)

skupni veterinarski carinski dokumenti za vse zavrnjene pošiljke in za vse proizvode, ki so predmet naslednjih posebnih postopkov po Direktivi 97/78/ES:

(i)

posebni spremljevalni postopek v členu 8(4);

(ii)

postopek za tranzit pošiljk iz ene tretje države v drugo tretjo državo v členu 11(1);

(iii)

postopek za prenos pošiljk v prosto cono, prosto skladišče ali carinsko skladišče v členu 12(1);

(iv)

postopek za oskrbovanje pomorskih prevoznih sredstev v členu 13(1) in

(v)

postopek za odobritev ponovnega uvoza proizvodov, ki izvirajo iz Skupnosti v členu 15(1).

3.   Brez poseganja v odstavek 2(c) države članice zagotovijo, da se vsi skupni veterinarski carinski dokumenti za vse proizvode, ki vstopajo v Skupnost, ne glede na carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga, ki velja zanje, vnašajo v TRACES od 30. junija 2005.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 243, 25.8.1992, str. 27. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(3)  UL L 8, 14.1.2003, str. 44.

(4)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

(5)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Popravljena v UL L 191, 28.5.2004, str. 1).

(6)  UL L 94, 31.3.2004, str. 63.


Top