Help Print this page 

Document 32005D0073

Title and reference
2005/73/ES: Odločba Komisije z dne 28. januarja 2005 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Hongkonga (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4612)Besedilo velja za EGP.
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; razveljavil 32006R1664
OJ L 28, 1.2.2005, p. 54–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 149 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 149 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/73(1)/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
  • Date of document: 28/01/2005
  • Date of effect: 28/01/2005; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 17/03/2005; uporaba glej člen 6
  • Date of notification: 28/01/2005
  • Date of end of validity: 30/04/2007; razveljavil 32006R1664
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

1.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/54


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. januarja 2005

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov iz Hongkonga

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4612)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/73/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (1) in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V imenu Komisije je bil v Hongkongu opravljen inšpekcijski pregled, s katerim so bili preverjeni pogoji proizvodnje, skladiščenja in odpreme ribiških proizvodov v Skupnost.

(2)

Zahteve zakonodaje Hongkonga o zdravstveni inšpekciji ter spremljanju in nadzoru ribiških proizvodov se lahko štejejo za enakovredne določbam iz Direktive 91/493/EGS.

(3)

Zlasti „Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)“ lahko učinkovito preverja izvajanje veljavnih pravil.

(4)

FEHD je predložil uradna zagotovila glede skladnosti s standardi za zdravstveni nadzor in spremljanje ribiških proizvodov, določenimi v poglavju V Priloge k Direktivi 91/493/EGS, in glede izpolnjevanja higienskih zahtev, enakovrednih tistim iz navedene direktive.

(5)

Primerno je pripraviti podrobne določbe o ribiških proizvodih, uvoženih v Skupnost iz Hongkonga, v skladu z Direktivo 91/493/EGS.

(6)

Prav tako je treba sestaviti seznam odobrenih obratov, plovil za predelavo rib ali hladilnic ter seznam zamrzovalnih plovil, opremljenih v skladu z zahtevami Dire ktive Sveta 92/48/EGS z dne 16. junija 1992 o določitvi minimalnih higienskih pravil, ki se uporabljajo za ribiške proizvode, pridržane na krovu nekaterih plovil v skladu s členom 3(1)(a)(i) Direktive 91/493/EGS (2). Seznam je treba sestaviti na podlagi sporočil, ki jih FEHD pošlje Komisiji.

(7)

Za to odločbo je primerno, da stopi v veljavo 45 dni po objavi, da se zagotovi potrebno prehodno obdobje.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

„Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)“ je v Hongkongu pristojna oblast, določena za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi, uvoženi v Skupnost iz Hongkonga, morajo izpolnjevati zahteve, določene v členih 3, 4 in 5.

Člen 3

1.   Vsaki pošiljki se v skladu z obrazcem iz Priloge I priloži oštevilčen, pravilno izpolnjen, podpisan in datiran originalen izvod zdravstvenega spričevala, ki obsega en list.

2.   Zdravstveno spričevalo se sestavi vsaj v enem uradnem jeziku države članice, v kateri se opravljajo pregledi.

3.   Zdravstveno spričevalo vsebuje ime, položaj in podpis predstavnika FEHD ter njegov uradni žig v barvi, ki se razlikuje od zaznamkov.

Člen 4

Ribiški proizvodi prihajajo iz odobrenih obratov, s plovil za predelavo rib ali hladilnic ali registriranih zamrzovalnih plovil, ki so navedeni v Prilogi II.

Člen 5

Na vseh pakiranjih sta z neizbrisnimi črkami napisani beseda „HONGKONG“ in številka dovoljenja/matična številka obrata, plovila za predelavo rib, hladilnice ali zamrzovalnega plovila, razen v primeru zamrznjenih ribiških proizvodov v razsutem stanju, ki so namenjeni za proizvodnjo konzervirane hrane.

Člen 6

Odločba se uporablja od 17. marca 2005.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 187, 7.7.1992, str. 41.


PRILOGA 1

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ribiške proizvode iz Hongkonga, namenjene za izvoz v Evropsko skupnost, razen školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kakršni koli obliki

Image

Image


PRILOGA II

SEZNAM OBRATOV IN PLOVIL

Št. dovoljenja

Ime

Kraj

Regija

Potek veljavnosti dovoljenja

Kategorija

08

Lee Kum Kee (Hongkong) Foods Limited CONDEMAR S.A.

Tai Po, N.T

 

PP

Legenda kategorij:

PP

Predelovalni obrat (Processing plant)


Top