Help Print this page 

Document 32005D0070

Title and reference
2005/70/ES: Odločba Komisije z dne 25. januarja 2005 o spremembi Odločbe 98/695/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Mehike glede imenovanja pristojnega organa in vzorca zdravstvenega spričevala (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4564)Besedilo velja za EGP.
 • No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1664
OJ L 28, 1.2.2005, p. 41–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 140 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 140 - 143

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/70(1)/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
 • Date of document: 25/01/2005
 • Date of effect: 25/01/2005; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of effect: 17/03/2005; uporaba glej člen 2
 • Date of notification: 25/01/2005
 • Date of end of validity: 30/04/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1664
Miscellaneous information
 • Author: Evropska komisija
 • Form: Sklep
 • Addressee: države članice
 • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

1.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/41


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. januarja 2005

o spremembi Odločbe 98/695/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Mehike glede imenovanja pristojnega organa in vzorca zdravstvenega spričevala

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4564)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/70/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (1) in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Odločbi Komisije 98/695/ES (2) je „Direccion General de Control Sanitario de Productos y Servicios (DGCSPS) de la Secretaria de Salud“ opredeljena kot pristojen organ v Mehiki za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

(2)

Po preoblikovanju mehiške uprave je pristojni organ „Commission Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)“. Navedeni novi organ je sposoben učinkovito preverjati uporabo veljavnih predpisov.

(3)

CFPRS je predložil uradna zagotovila v zvezi s skladnostjo s standardi za zdravstveni nadzor in spremljanje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, določenih v Direktivi 91/493/EGS, in glede izpolnjevanja higienskih zahtev, enakih tistim iz navedene direktive.

(4)

Odločba 98/695/ES se zato ustrezno spremeni.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 98/695/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

‚Commission Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)’ je pristojni organ v Mehiki za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.“

2.

V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V spričevalih mora biti navedeno ime, položaj in podpis predstavnika CFPRS in njegov uradni žig, ki se razlikuje od barve drugih navedb v spričevalu.“

3.

Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 17. marca 2005.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 332, 8.12.1998, str. 9. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/819/ES (UL L 307, 24.11.2001, str. 22).


PRILOGA

„PRILOGA A

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ribiške proizvode iz Mehike in namenjene za izvoz v Evropsko skupnost, z izjemo školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kakršni koli obliki

Image

Image


Top