EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2270

Uredba Sveta (ES) št. 2270/2004 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2005 in 2006

OJ L 396, 31.12.2004, p. 4–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2270/oj

31.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 396/4


UREDBA SVETA (ES) št. 2270/2004

z dne 22. decembra 2004

o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2005 in 2006

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 2371/2002 Svet sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev dostopa do voda in virov in trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti, ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega mnenja.

(2)

V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 je dolžnost Sveta, da določi ribolovne možnosti po vrstah ali skupinah vrst in jih dodeli v skladu s predpisanimi merili.

(3)

Najnovejše znanstveno mnenje Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) glede nekaterih staležev rib v globokem morju kažejo, da se ti staleži lovijo netrajnostno in da bi bilo treba ribolovne možnosti za te staleže zmanjšati, da se zagotovi njihova trajnost.

(4)

Nadalje ICES opozarja, da je izkoriščanje oranžne sluzoglavke na območju ICES VII znatno preveliko. Znanstveno mnenje prav tako opozarja, da je oranžna sluzoglavka na območju VI močno razredčena in določena so bila območja občutljivih koncentracij te vrste. Zato je na teh območjih primerno prepovedati ribolov oranžne sluzoglavke.

(5)

Skupnost je pogodbenica Konvencije o ribištvu v severovzhodnem Atlantiku, ki priporoča omejitev ribolovnega napora za ribolov nekaterih globokomorskih vrst. Zato mora Skupnost uresničevati to priporočilo.

(6)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje kvot, je treba določiti posebne pogoje za urejanje ribolova.

(7)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2) je treba navesti, za katere staleže veljajo posamezni ukrepi, ki so določeni v Uredbi.

(8)

Znanstveno mnenje ICES v zvezi z večino globokomorskih vrst opozarja, da je treba ribolovni napor zmanjšati. Ob odsotnosti posebnih ukrepov za omejitev dejavnosti plovil, ki lovijo globokomorske vrste, je zato primerno v skladu z znanstvenim mnenjem prilagoditi razpoložljivi ribolovni napor s prilagoditvijo moči in zmogljivosti ladjevja za globokomorski ribolov.

(9)

Ukrepe, predvidene v tej uredbi, bi bilo treba določiti s sklicevanjem na območja ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja), kot so opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) št. 3880/91 z dne 17. decembra 1991 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (3), in na območja CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik), kot so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven Severnega Atlantika (4).

(10)

Ribolovne možnosti je treba izkoriščati v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in zlasti z Uredbo Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (5), Uredbo Sveta (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (6), Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (7), Uredbo Sveta (ES) št. 88/98 z dne 18. decembra 1997 o določitvi nekaterih tehničnih ukrepov za ohranitev ribolovnih virov v vodah Baltskega morja, Beltov in Øresunda (8), Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (9) in Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (10).

(11)

Da bi se zagotovila zaposlenost ribičev v Skupnosti, je pomembno, da se z ribolovom lahko začne s 1. januarjem 2005. Glede na nujnost zadeve, je treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa letne ribolovne možnosti za leti 2005 in 2006 za staleže globokomorskih vrst in za ribiška plovila Skupnosti v območjih voda Skupnosti in v nekaterih vodah izven Skupnosti, kjer je treba določiti omejitve ulova, ter posebne pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati ribolovne možnosti.

Člen 2

Opredelitve

1.   Za namene te uredbe „dovoljenje za globokomorski ribolov“ pomeni ribolovno dovoljenje iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (11).

2.   Opredelitve območij ICES in CECAF so navedene v Uredbi (EGS) št. 3880/91 oz. v Uredbi (ES) št. 2597/95.

Člen 3

Določitev ribolovnih možnosti

Ribolovne možnosti za staleže globokomorskih vrst za plovila Skupnosti se določijo, kot je določeno v Prilogi.

Člen 4

Dodelitev med državami članicami

Ribolovne možnosti iz Priloge se med državami članicami dodelijo brez poseganja v:

(a)

izmenjave na podlagi člena 20(5) Uredbe (EGS) št. 2371/2002;

(b)

ponovno dodelitev na podlagi členov 21(4) in 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 in člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(c)

dodatno iztovarjanje, dovoljeno na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine na podlagi člena 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 847/96 in člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 5

Prilagodljivost kvot

Za namene Uredbe (ES) št. 847/96 se vse kvote v Prilogi k tej uredbi štejejo za „analitske“ kvote.

Vendar pa se ukrepi iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 za te kvote ne uporabljajo.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere ta uredba določa ribolovne možnosti, se smejo obdržati na krovu ali iztovoriti le, če so jih ujela plovila države članice, ki ima neizrabljeno kvoto. Vsa iztovarjanja se odpišejo od kvote.

Prvi odstavek se ne uporablja za ulove v okviru znanstvenih raziskav, opravljenih na podlagi Uredbe (ES) št. 850/98, ki se ne odpišejo od kvote.

Člen 7

Oranžna sluzoglavka

1.   Varstvena območja oranžne sluzoglavke so opredeljena kot naslednja morska območja:

(a)

morsko območje, obkroženo z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege:

 

57° 00' S, 11° 00' Z,

 

57° 00' S, 8° 30' Z,

 

56° 23' S, 8° 30' Z,

 

55° 00' S, 9° 38' Z,

 

55° 00' S, 11° 00' Z,

 

57° 00' S, 11° 00' Z;

(b)

morsko območje, obkroženo z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege:

 

55° 30' S, 15° 49' Z,

 

53° 30' S, 14° 11' Z,

 

50° 30' S, 14° 11' Z,

 

50° 30' S, 15° 49' Z;

(c)

morsko območje, obkroženo z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege:

 

55° 00' S, 13° 51' Z,

 

55° 00' S, 10° 37' Z,

 

54°15' S, 10° 37' Z,

 

53°30' S, 11° 50' Z,

 

53°30' S, 13° 51' Z.

Te geografske lege ter ustrezne loksodrome in lege plovil se merijo v skladu s standardom WGS84.

2.   Države članice zagotovijo, da centri za spremljanje ribolova (FMC), ki morajo razpolagati s sistemom za odkrivanje in beleženje vstopa, tranzita in izstopa plovil iz območij iz odstavka 1, ustrezno spremljajo plovila z dovoljenjem za globokomorski ribolov.

3.   Plovila z dovoljenjem za globokomorski ribolov, ki so vstopila v območja, opredeljena v odstavku 1, ne obdržijo na krovu in ne pretovarjajo nobene količine oranžne sluzoglavke, niti je ne iztovarjajo na koncu kakršnega koli ribolovnega izhoda, razen če:

je vse orodje, ki je na krovu, med tranzitom zvezano in pospravljeno v skladu s pogoji iz člena 20(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93;

je povprečna hitrost med prevozom najmanj 8 vozlov.

Člen 8

Omejitve napora in s tem povezani pogoji za upravljanje staležev

Vsaka država članica zagotovi, da za plovila, ki imajo dovoljenje za globokomorski ribolov, stopnje ribolovnega napora, merjene v kilovat-dnevih odsotnosti iz pristanišča, v letu 2005 ne presegajo 90 % ribolovnega napora plovil te države članice v letu 2003 na izhodih, za katera so bila izdana dovoljenja za globokomorski ribolov in na katerih so bile ulovljene globokomorske vrste iz Priloge I in II k Uredbi Sveta (ES) št. 2347/2002, razen velike srebrenke.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja so od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 365, 31.12.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 270, 13.11.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

(6)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1965/2001 (UL L 268, 9.10.2001, str. 23).

(7)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(8)  UL L 9, 15.1.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 812/2004 (UL L 150, 30.4.2004, str. 12).

(9)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(10)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 602/2004 (UL L 97, 1.4.2004, str. 30).

(11)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6.


PRILOGA

Del 1

Opredelitev vrst in skupin vrst

Za vsako območje so ribji staleži navedeni po abecednem vrstnem redu latinskih imen vrst. Za namene te uredbe je spodaj navedena primerjalna preglednica latinskih imen in ustreznih domačih imen.

Domače ime

Znanstveno ime

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Sluzoglavke

Beryx spp.

Morski menek

Brosme brosme

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Modri leng

Molva dypterygia

Tabinja

Phycis blennoides

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Sklicevanje na „globokomorske morske pse“ pomeni naslednje vrste morskih psov: portugalski morski pes (Centroscymnus coelolepis), luskasti globokomorski trnež (Centrophorus squamosus), kljunati morski pes (Deania calceus), temni morski pes (Dalatias licha), Etmopterus princeps, črni svetilec (Etmopterus spinax), črna morska mačka (Centroscyllium fabricii), Centrophorus granulosus, črnousta morska mačka (Galeus melastomus), Galeus murinus, Apristurus ssp.

Del 2

Letne ribolovne možnosti, ki se uporabljajo za plovila Skupnosti na območjih z omejitvami ulova glede na vrsto in območje (v tonah žive teže)

Vsa sklicevanja se nanašajo na podobmočja ICES, razen če je navedeno drugače

Vrsta

:

Globokomorski morski psi

Območje

:

V, VI, VII, VIII, IX (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

161

 

Španija

767

 

Estonija

10

 

Francija

2 775

 

Irska

448

 

Litva

10

 

Poljska

10

 

Portugalska

1 044

 

Združeno kraljestvo

1 538

 

ES

6 763

 


Vrsta

:

Globokomorski morski psi

Območje

:

X (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Portugalska

14

 

ES

14

 


Vrsta

:

Globokomorski morski psi, Deania histricosa in Deania profondorum

Območje

:

XII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

169

 

Francija

54

 

Irska

10

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

243

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Območje

:

I, II, III, IV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

10

 

Francija

10

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

30

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Območje

:

V, VI, VII, XII, (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

35

Španija

173

Estonija

17

Francija

2 433

Irska

87

Latvija

113

Litva

1

Poljska

1

Združeno kraljestvo

173

Druge države (1)

9

ES

3 042


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Območje

:

VIII, IX, X (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

13

 

Francija

31

 

Portugalska

3 956

 

ES

4 000

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Območje

:

CECAF 34.1.2. (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Portugalska

4 285

 

ES

4 285

 


Vrsta

:

Sluzoglavke

Beryx spp.

Območje

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

74

 

Francija

20

 

Irska

10

 

Portugalska

214

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

328

 


Vrsta

:

Morski menek

Brosme brosme

Območje

:

I, II, XIV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

10

Francija

10

Združeno kraljestvo

10

Druge države (2)

5

ES

35


Vrsta

:

Morski menek

Brosme brosme

Območje

:

III (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Danska

20

 

Švedska

10

 

Nemčija

10

 

ES

40

 


Vrsta

:

Morski menek

Brosme brosme

Območje

:

IV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Danska

85

Nemčija

26

Francija

60

Švedska

9

Združeno kraljestvo

128

Druge države (3)

9

ES

317


Vrsta

:

Morski menek

Brosme brosme

Območje

:

V, VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

9

Španija

29

Francija

353

Irska

34

Združeno kraljestvo

170

Druge države (4)

9

ES

604


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Območje

:

I, II, IV, Va (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Danska

2

 

Nemčija

2

 

Francija

14

 

Združeno kraljestvo

2

 

ES

20

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Območje

:

III (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Danska

1 504

 

Nemčija

9

 

Švedska

77

 

ES

1 590

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Območje

:

Vb, VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

9

Estonija

73

Španija

74

Francija

3 736

Irska

294

Latvija

32

Litva

131

Poljska

676

Združeno kraljestvo

219

Druge države (5)

9

ES

5 253


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Območje

:

VIII, IX, X, XII, XIV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

47

 

Španija

5 165

 

Francija

238

 

Irska

10

 

Združeno kraljestvo

21

 

Latvija

83

 

Litva

10

 

Poljska

1 616

 

ES

7 190

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Območje

:

VI (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

10

 

Francija

58

 

Irska

10

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

88

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Območje

:

VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

9

Francija

866

Irska

255

Združeno kraljestvo

9

Druge države (6)

9

ES

1 148


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Območje

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

10

 

Francija

52

 

Irska

14

 

Portugalska

16

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

102

 


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Območje

:

II, IV, V (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Danska

9

Nemčija

9

Francija

52

Irska

9

Združeno kraljestvo

31

Druge države (7)

9

ES

119


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Območje

:

III (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Danska

10

 

Nemčija

5

 

Švedska

10

 

ES

25

 


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Območje

:

VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

33

Estonija

5

Španija

104

Francija

2 371

Irska

9

Litva

2

Poljska

1

Združeno kraljestvo

603

Druge države (8)

9

ES

3 137


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Območje

:

VI, VII, VIII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

238

Francija

12

Irska

9

Združeno kraljestvo

30

Druge države (9)

9

ES

298


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Območje

:

IX (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

850

 

Portugalska

230

 

ES

1 080

 


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Območje

:

X (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

10

 

Portugalska

1 116

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

1 136

 


Vrsta

:

Tabinja

Phycis blennoides

Območje

:

I, II, III, IV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

10

 

Francija

10

 

Združeno kraljestvo

16

 

ES

36

 


Vrsta

:

Tabinja

Phycis blennoides

Območje

:

V, VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Nemčija

10

 

Španija

588

 

Francija

356

 

Irska

260

 

Združeno kraljestvo

814

 

ES

2 028

 


Vrsta

:

Tabinja

Phycis blennoides

Območje

:

V, VI, VII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Španija

242

 

Francija

15

 

Portugalska

10

 

ES

267

 


Vrsta

:

Tabinja

Phycis blennoides

Območje

:

X, XII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Francija

10

 

Portugalska

43

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

63

 


(1)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(2)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(3)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(4)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(5)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(6)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(7)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(8)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(9)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.


Top