EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2186

Uredba Komisije (ES) št. 2186/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1613/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

OJ L 373, 21.12.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 224–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 148 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 148 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2186/oj

21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2186/2004

z dne 20. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1613/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 2501/2001 z dne 10. decembra 2001 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004 (3), je Skupnost Laosu odobrila splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov (SSP). Vendar Uredba (EGS) št. 2454/93 predvideva odstopanja v korist najmanj razvitih držav upravičenk splošne sheme preferencialov, ki Skupnosti predložijo ustrezno zahtevo.

(3)

Laos uživa ugodnosti takega odstopanja za nekatere tekstilne izdelke od leta 1997, nazadnje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1613/2000 z dne 24. julija 2000 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene splošne sheme preferencialov, zaradi upoštevanja posebnega položaja Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost (4), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo št. 291/2002 (5), ki je podaljšala njeno veljavnost do 31. decembra 2004. Laos je s pismi z dne 4. maja 2004 in 4. avgusta 2004 predložil zahtevo za podaljšanje veljavnosti odstopanja.

(4)

Komisija je obravnavala predloženo zahtevo Laosa in presodila, da je utemeljena.

(5)

Ob podaljšanju veljavnosti Uredbe št. 1613/2000 je bilo upoštevano, da mora prenehanje njene veljavnosti sovpadati z iztekom veljavnosti sedanje sheme splošnih preferencialov, ki bi morala prenehati veljati na ta datum. Vendar je Uredba Sveta št. 2211/2003 (6) podaljšala veljavnost sheme splošnih preferencialov za nadaljnje leto do 31. decembra 2005.

(6)

Dne 18. decembra 2003 je Komisija objavila Zeleno knjigo o prihodnjih preferencialnih pravilih o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (7), ki je sprožila obsežno razpravo o tej temi. Dne 7. julija 2004 je objavila Sporočilo Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Države v razvoju, mednarodna trgovina in trajnostni razvoj: delovanje splošnega sistema preferencialov (SSP) Skupnosti v obdobju deset let od 2006 do 2015 (8)“, ki je tudi potrdilo potrebo po spremembi pravil o poreklu blaga. Vendar nobene odločitve še niso bile sprejete in nobena nova pravila ne bodo stopila v veljavo pred 31. decembrom 2004.

(7)

Podaljšanje veljavnosti odstopanja ne sme vnaprej določiti ali vplivati na izid razprav o morebitnih novih pravilih o poreklu blaga za SSP. Vendar interesi trgovcev, ki sklepajo pogodbe tako v Laosu kot v Skupnosti, pa tudi stabilnost in trajnostni razvoj laoške industrije v smislu stalnih vlaganj in zaposlenosti zahtevajo, da se veljavnost odstopanja podaljša za obdobje, ki dovoljuje nadaljevanje ali sklepanje dolgoročnih pogodb, ob sočasnem omogočanju lažjega prehoda na morebitna nova pravila o poreklu blaga za SSP.

(8)

Določbe Uredbe (ES) št. 1613/2000, zlasti o količinskih omejitvah, ki se uporabljajo na letni osnovi in kažejo zmogljivost trga Skupnosti, da sprejme laoške proizvode, izvozno zmogljivost Laosa in dejanske evidentirane trgovinske tokove, so bile sestavljene z namenom, da preprečijo oškodovanje ustreznih industrijskih vej v Skupnosti.

(9)

Veljavnost odstopanja je zato treba podaljšati do 31. decembra 2006. Vendar, da bi bilo zagotovljeno pošteno obravnavanje tako Laosa kot drugih manj razvitih držav, je treba znova preveriti nenehno potrebo po odstopanju, ko se enkrat sprejmejo nova pravila o poreklu blaga, v kontekstu novega SSP.

(10)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1613/2000 ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1613/2000 se spremeni na naslednji način:

V členu 2 se „31. decembra 2004“ nadomesti z „31. decembra 2006“;

doda se naslednji odstavek:

„Stalna potreba po odstopanju se znova preveri najpozneje do 31. decembra 2005 v skladu z novimi določbami, ki se sprejmejo v zvezi z splošnim sistemom preferencialov in z njim povezanimi pravili o poreklu blaga.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).

(3)  UL L 346, 31.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1828/2004 (UL L 321, 22.10.2004, str. 23).

(4)  UL L 185, 25.7.2000, str. 38.

(5)  UL L 46, 16.2.2002, str. 12.

(6)  UL L 332, 19.12.2003, str. 1.

(7)  COM(2003) 787 konč.

(8)  COM(2004) 461 konč.


Top