Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2182

Uredba Sveta (ES) št. 2182/2004 z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

OJ L 373, 21.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 287–292 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 124 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 72 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2182/oj

21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2182/2004

z dne 6. decembra 2004

o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega stavka člena 123(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z zahtevami Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (2) je euro 1. januarja 1999 postal uradna valuta sodelujočih držav članic in tistih tretjih držav, ki so s Skupnostjo sklenile sporazum o uvedbi eura, tj. Monaka, San Marina in Vatikanske mestne države.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (3), je določila osnovne značilnosti eurokovancev. Eurokovanci so po uvedbi januarja 2002 v obtoku v euroobmočju kot edino zakonito plačilno sredstvo v obliki kovancev.

(3)

Priporočilo Komisije 2002/664/ES z dne 19. avgusta 2002 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (4), priporoča, da se je pri prodaji, izdelavi, skladiščenju, uvozu in distribuciji za prodajo ali v druge komercialne namene medalj in žetonov, ki so po velikosti podobni eurokovancem, treba izogibati določenim vizualnim lastnostim.

(4)

Sporočilo Komisije z dne 23. julija 1997 o uporabi simbola za euro je uvedlo simbol (€) in vse uporabnike valute pozvalo, da simbol uporabljajo za opis denarnih vrednosti, izraženih v eurih.

(5)

Sporočilo Komisije z dne 22. oktobra 2001 o zaščiti avtorskih pravic enotne strani eurokovancev (5) je določilo pravila za reprodukcijo enotne strani eurokovancev.

(6)

Vizualne lastnosti eurokovancev je Komisija objavila 28. decembra 2001 (6).

(7)

Državljani so lahko zavedeni v prepričanje, da imajo medalje in žetoni z napisom „euro“ ali „euro cent“, s simbolom za euro ali motivom, podobnim tistemu s skupne strani ali tistemu z nacionalnih strani eurokovancev, status zakonitega plačilnega sredstva v kateri koli državi članici, ki je sprejela euro, ali v sodelujoči tretji državi.

(8)

Vse večja postaja nevarnost, da se medalje in žetoni, ki so podobne velikosti oziroma so izdelani iz kovine s podobnimi lastnostmi kot eurokovanci, nezakonito uporabljajo namesto eurokovancev.

(9)

Zaradi tega je primerno, da se prepove prodajo, izdelovanje, uvoz in distribucijo za namene prodaje ali v komercialne namene medalj in žetonov, ki imajo podobne vizualne lastnosti, so podobne velikosti ali pa so izdelani iz kovine s podobnimi lastnostmi kot euro.

(10)

Da bi na enak način zaščitili euro pred zamenjevanjem s podobnimi medaljami in žetoni v vsej Skupnosti, mora vsaka država članica uvesti sankcije za kršitve –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve

V tej uredbi:

(a)

„euro“ pomeni uradno valuto sodelujočih držav članic, kakor so opredeljene v členu 1 Uredbe (ES) št. 974/98, in tistih sodelujočih tretjih držav, ki so s Skupnostjo sklenile sporazum o uvedbi eura (v nadaljevanju „sodelujoče tretje države“);

(b)

„simbol za euro“ pomeni znak, ki predstavlja euro (€) in je prikazan in opisan v Prilogi I;

(c)

„medalje in žetoni“ pomenijo tiste kovinske predmete, razen blanketov, namenjenih kovanju denarja, ki imajo videz in/ali tehnične lastnosti kovanca, vendar niso izdani v skladu z nacionalnimi zakonodajnimi določbami, zakonodajnimi določbami sodelujočih tretjih držav ali drugimi tujimi zakonodajnimi določbami, in tako z njimi ni mogoče uradno plačevati niti niso zakonito plačilno sredstvo;

(d)

„zlato“, „srebro“ in „platina“ pomenijo zlitine, ki vsebujejo zlato, srebro ali platino s stopnjo čistosti po teži na tisoč enot, ki znaša najmanj 375, 500 oz. 850. Ta opredelitev ne posega v ureditve o označevanju čistosti plemenitih kovin, ki se uporabljajo v državah članicah;

(e)

„Evropski tehnični in znanstveni center“ (v nadaljevanju „ETSC“) pomeni subjekt, ustanovljen s Sklepom Komisije 29. oktobra 2004;

(f)

„referenčna lestvica“ ima pomen, ki je opredeljen v oddelku 1 Priloge II.

Člen 2

Zaščitne določbe

Ob upoštevanju členov 3 in 4 se v naslednjih okoliščinah prepove izdelava in prodaja medalj in žetonov ter njihov uvoz in distribucija za prodajne ali druge komercialne namene:

(a)

kadar se na njihovi površini pojavljata izraza „euro“ ali „euro cent“ ali simbol za euro; ali

(b)

kadar je njihova velikost v okviru referenčne lestvice; ali

(c)

kadar je kateri koli motiv na površini medalj ali žetonov podoben kateremu koli motivu na nacionalni strani ali kateremu koli motivu na enotni strani eurokovancev, ali pa je enak ali podoben motivu na obodu kovanca za dva eura.

Člen 3

Izjeme

1.   Medalje in žetoni z izrazom „euro“ ali „euro cent“ ali simbolom za euro brez nominalne vrednosti niso prepovedani, če je njihova velikost zunaj referenčne lestvice.

2.   Medalje in žetoni, katerih velikost je v okviru referenčne lestvice, niso prepovedani, če:

(a)

imajo na sredini luknjo s premerom nad 6 mm ali če so mnogokotne oblike, toda ne več kot šestkotne, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoj iz točke (c)(ii); ali

(b)

so izdelani iz zlata, srebra ali platine; ali

(c)

izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

kombinacije premera in višine oboda medalj in žetonov so izven razponov, ki so določeni za posamezne primere v oddelku 2 Priloge II, in

(ii)

kombinacije premera in lastnosti kovine, iz katere so izdelane medalje in žetoni, morajo biti zunaj razponov, ki so določeni za posamezne primere v oddelku 3 Priloge II.

Člen 4

Odstopanja na podlagi dovoljenja

1.   Komisija lahko podeli posebna dovoljenja za uporabo izrazov „euro“, „euro cent“ ali simbola za euro pod nadzorovanimi pogoji uporabe v primerih, kjer ni nevarnosti za zamenjavo. V takšnih primerih mora biti zadevni gospodarski subjekt znotraj države članice jasno prepoznaven na površini medalje ali žetona, na sprednji ali zadnji strani medalje ali žetona pa mora biti vtisnjeno pojasnilo „Ni zakonito plačilno sredstvo“.

2.   Za izrekanje o podobnosti motiva v smislu člena 2(c) je pristojna Komisija.

Člen 5

Obstoječe medalje in žetoni

Medalje in žetone, ki so bili izdani pred začetkom veljavnosti te uredbe in ne izpolnjujejo pogojev iz členov 2, 3 in 4, se lahko uporabljajo največ do konca leta 2009, razen če jih mogoče uporabljati namesto eurokovancev. Te medalje in žetone je treba, če je to primerno, popisati v skladu s postopki, ki se uporabljajo v državah članicah, ter o njih obvestiti ETSC.

Člen 6

Sankcije

1.   Države članice določijo pravila o sankcijah za kršitve določb te uredbe in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje. Sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise za uporabo tega člena do 1. julija 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 7

Uporaba

Ta uredba se uporablja v sodelujočih državah članicah, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 974/98.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 6. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

H. HOOGERVORST


(1)  UL C 134, 12.5.2004, str. 11.

(2)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2596/2000 (UL L 300, 29.11.2000, str. 2).

(3)  UL L 139, 11.5.1998, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 423/1999 (UL L 52, 27.2.1999, str. 2).

(4)  UL L 225, 22.8.2002, str. 34.

(5)  UL L 318, 13.11.2001, str. 3.

(6)  UL C 373, 28.12.2001, str. 1.


PRILOGA I

PRIKAZ SIMBOLA ZA EURO IZ ČLENA 1

Image


PRILOGA II

1.   Opredelitev referenčne lestvice iz člena 1

(a)

Referenčna lestvica za velikost medalj in žetonov je niz kombinacij med premerom in višino oboda, ki so vključene v referenčni razpon premera oziroma referenčni razpon višine oboda.

(b)

Referenčni razpon premera je med 19,00 milimetrov in 28,00 milimetrov.

(c)

Referenčni razpon višine oboda je med 7 % in 12 % posamezne vrednosti iz referenčnega razpona premera.

2.   Razponi iz člena 3(2)(c)(i)

Določeni razponi

 

Premer

(mm)

Višina oboda

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   Razponi iz člena 3(2)(c)(ii)

 

Premer (mm)

Lastnosti kovine

1.

19,00–21,94

Elektroprevodnost med 14,00 in 18,00 % IACS

2.

21,95–24,55

Elektroprevodnost med:

14,00 in 18,00 % IACS ali

4,50 in 6,50 % IACS, razen če je medalja ali žeton iz enotne zlitine, njen/njegov magnetni moment pa je izven razpona 1,0–7,0 μVs. cm

3.

24,56–26,05

Elektroprevodnost med:

15,00 in 18,00 % IACS ali

13,00 in 15,00 % IACS, razen če je medalja ali žeton iz enotne zlitine, njen/njegov magnetni moment pa je izven razpona 1,0–7,0 μVs.cm

4.

26,06–28,00

Elektroprevodnost med 13,00 in 15,00 % IACS, razen če je medalja ali žeton iz enotne zlitine, njen/njegov magnetni moment pa je izven razpona 1,0–7,0 μVs.cm

4.   Grafični prikaz

V spodnjem grafu je prikazana informativna ilustracija v tej prilogi določenih razponov:

Image


Top