EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2003

Uredba Sveta (ES) št. 2003/2004 z dne 21. oktobra 2004 o sklenitvi Protokola o opredelitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Mauritiusa o ribolovu v vodah Mauritiusa, za obdobje od 3. decembra 2003 do 2. decembra 2007

OJ L 348, 24.11.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 271 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 271 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2003/oj

Related international agreement

24.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2003/2004

z dne 21. oktobra 2004

o sklenitvi Protokola o opredelitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Mauritiusa o ribolovu v vodah Mauritiusa, za obdobje od 3. decembra 2003 do 2. decembra 2007

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 12(3) Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Mauritiusa o ribolovu v vodah Mauritiusa (2) sta se ob koncu obdobja uporabe Protokola pogodbenici pogajali, da bi v medsebojnem soglasju določili pogoje Protokola za naslednje obdobje, po potrebi pa tudi morebitne nujne spremembe ali dopolnila Priloge.

(2)

Kot rezultat teh pogajanj je bil 11. septembra 2003 parafiran nov protokol, v katerem so opredeljene možnosti ribolova in finančno nadomestilo, predvideni v omenjenem Sporazumu, za obdobje od 3. decembra 2003 do 2. decembra 2007.

(3)

V interesu Skupnosti je, da odobri ta protokol.

(4)

Metodo dodeljevanja možnosti ribolova med države članice je treba opredeliti na podlagi tradicionalnega dodeljevanja možnosti ribolova po Sporazumu o ribolovu –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Protokol o opredelitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Mauritiusa o ribolovu v vodah Mauritiusa, za obdobje od 3. decembra 2003 do 2. decembra 2007.

Besedilo Protokola je priloženo k tej uredbi (3).

Člen 2

Možnosti ribolova, določene v Protokolu, se državam članicam dodelijo takole:

plovila za ribolov tunov: Francija 16, Španija 22, Italija 2, Združeno kraljestvo 1;

plovila s površinskim paranagalom: Španija 19, Francija 23, Portugalska 7;

plovila za ribolov z ribiško vrvico: Francija 25 BRT/mesec povprečno v enem letu.

Če vloge za dovoljenje iz teh držav članic ne pokrijejo vseh možnosti ribolova, določenih s Protokolom, lahko Komisija upošteva vloge za dovoljenje iz katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo na podlagi tega protokola, Komisijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 (4) obvestijo o količini posameznih staležev, ulovljenih v ribolovni coni Mauritiusa.

Člen 4

Predsednik Sveta se pooblasti za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Protokola, ki zavezuje Skupnost.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

G. ZALM


(1)  Mnenje z dne 15. septembra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 159, 10.6.1989, str. 2.

(3)  Glej str. 3 tega uradnega lista.

(4)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


PROTOKOL

o opredelitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Mauritusa o ribolovu v vodah Mauritiusa, za obdobje od 3. decembra 2003 do 2. decembra 2007

Člen 1

1.   Na podlagi člena 2 Sporazuma se za obdobje štirih let, ki se začne 3. decembra 2003, priznajo naslednje možnosti ribolova:

plovila za ribolov tunov: dovoljenja za 41 plovil;

plovila s površinskim paranagalom: dovoljenja za 49 plovil;

plovila za ribolov z ribiško vrvico: dovoljenja za 25 BRT/mesec povprečno v enem letu.

2.   V ribolovni coni Mauritiusa se ribolov dovoli le tistim plovilom Skupnosti, ki imajo veljavno dovoljenje, izdano na podlagi tega protokola ter skladno s formalnostmi, opisanimi v Prilogi.

Člen 2

1.   Finančno nadomestilo iz člena 6 Sporazuma se za zgoraj omenjeno obdobje določi na 487 500 EUR na leto.

2.   To nadomestilo krije 6 500 ton ulova v vodah Mauritiusa na leto. Če letni obseg ulova plovil Skupnosti v vodah Mauritiusa preseže to količino, se zgoraj omenjeno nadomestilo sorazmerno zviša, in sicer za 75 EUR na dodatno tono ulova. Vendar pa skupni znesek finančnega nadomestila, ki ga plača Skupnost za tune in tunom podobne vrste ne sme preseči dvakratnika zneska iz odstavka 1.

3.   Prvi del finančnega nadomestila enakovrednega 292 500 EUR na leto se nakazuje na račun, odprt v imenu državne zakladnice, ki bo posredovan Delegaciji Evropske komisije na Mauritiusu po začetku veljavnosti tega protokola. Prvi obrok se plača najkasneje 1. junija 2004, ostali pa v enakih letnih zneskih do obletnice začetka veljavnosti Protokola. Odločanje o namembnosti tega nadomestila je v izključni pristojnosti Mauritiusa.

4.   Drugi del finančnega nadomestila v višini 195 500 EUR na leto je namenjen financiranju ukrepov iz člena 3 tega protokola.

Člen 3

1.   Da bi poskrbeli za razvoj trajnostnega in odgovornega ribolova, pogodbenici v obojestranskem interesu podpirata partnersko spodbujanje zlasti boljšega poznavanja ribištva in bioloških virov, nadziranje ribištva, razvoja neindustrijskega ribolova, ribiških skupnosti ter usposabljanja.

2.   Spodaj navedeni ukrepi se financirajo iz drugega dela finančnega nadomestila do zneska 195 500 EUR na leto, razdeljenega takole:

(a)

150 000 EUR za znanstvene in tehnične programe, namenjene boljšemu razumevanju in upravljanju ribištva ter živih virov v ribolovni coni Mauritiusa;

(b)

30 000 EUR za štipendije in tečaje praktičnega usposabljanja na različnih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih področjih, povezanih z ribištvom, ter udeležbo na mednarodnih srečanjih v zvezi z ribištvom;

(c)

15 000 EUR za spremljanje in nadziranje ribištva, vključno s sistemom za spremljanje plovil (Vessel Monitoring System – VMS).

3.   Zneska, omenjena v pododstavkih (a) in (c) odstavka 2 sta na voljo ministrstvu Mauritiusa, pristojnemu za ribištvo potem, ko Evropska komisija prejme podroben letni programski načrt, ki vključuje tudi časovni razpored ter navedbo ciljev posebnih dejavnosti, načrtovanih v sklopu posameznih ukrepov, in sicer najkasneje 1. junija 2004 za prvo leto in 1. aprila za nadaljnja leta. Nakažeta se na račun, odprt v imenu državne zakladnice, ki bo posredovan Delegaciji Evropske komisije na Mauritiusu po začetku veljavnosti tega protokola.

4.   Znesek, omenjen v pododstavku (b) je na voljo ministrstvu Mauritiusa, pristojnemu za ribištvo, in se glede na porabo nakazuje na bančne račune pristojnih organov Mauritiusa.

5.   Ministrstvo Mauritiusa, pristojno za ribištvo, pošlje Delegaciji Evropske komisije na Mauritiusu podrobno letno poročilo o izvajanju teh ukrepov in o doseženih rezultatih najkasneje tri mesece po obletnici začetka veljavnosti Protokola. Komisija si pridržuje pravico od organa Mauritiusa, pristojnega za ribištvo, zahtevati dodatne podatke o teh rezultatih ter pregledati zadevna nakazila v luči dejanskega izvajanja ukrepov.

Člen 4

Če Skupnost katerega od plačil iz členov 2 in 3 ne opravi pravočasno, lahko Mauritius odloži uporabo tega protokola.

Člen 5

Če težke okoliščine, ki niso posledica naravnih pojavov, preprečujejo ribolovne aktivnosti v ribolovni coni Mauritiusa, lahko Evropska skupnost, potem ko se pogodbenici po možnosti predhodno posvetujeta v okviru Skupnega odbora iz člena 8 Sporazuma, odloži plačevanje finančnega prispevka.

S plačevanjem finančnega prispevka nadaljuje, ko se razmere normalizirajo in ko po posvetovanju v okviru Skupnega odbora iz člena 8 Sporazuma pogodbenici potrdita, da so razmere verjetno takšne, da bo mogoče spet začeti z običajnimi ribolovnimi aktivnostmi.

Veljavnost dovoljenj, podeljenih plovilom Skupnosti na podlagi člena 4 Sporazuma, se podaljša za toliko, kolikor je trajala prekinitev ribolovnih aktivnosti.

Člen 6

Priloga k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Vlado Mauritiusa o ribolovu v vodah Mauritiusa se razveljavi in nadomesti s Prilogo k temu protokolu.

Člen 7

Ta protokol skupaj s Prilogo začne veljati na dan podpisa.

Uporablja se od 3. decembra 2003 dalje.


PRILOGA

Pogoji, pod katerimi plovila Skupnosti opravljajo ribolovne aktivnosti v vodah Mauritiusa

1.   Vloga za dovoljenje in formalnosti v zvezi z njegovo izdajo

Postopek v zvezi z vlogami za dovoljenja in izdaja dovoljenj, s katerimi plovila Skupnosti lahko lovijo v vodah Mauritiusa, potekata takole:

(a)

Komisija Evropskih skupnosti prek Delegacije Evropske komisije na Mauritiusu organu Mauritiusa predloži vlogo lastnika za vsako njegovo plovilo, ki naj bi lovilo na podlagi Sporazuma, in sicer vsaj 20 dni pred datumom začetka veljavnosti, za katerega je zaprosil. Vloga se pripravi na obrazcih, ki jih v ta namen zagotovi Mauritius; vzorec takšnih obrazcev je priložen kot Dodatek 1.

(b)

Vsako dovoljenje se izda lastniku plovila za eno določeno plovilo. Na zahtevo Evropske komisije se dovoljenje za plovilo lahko – v primeru višje sile pa se – nadomesti z dovoljenjem za drugo plovilo Skupnosti.

(c)

Organi Mauritiusa dovoljenja dostavijo Delegaciji Evropske komisije na Mauritiusu.

(d)

Dovoljenje je obvezno imeti ves čas na krovu. Vendar pa se po prejemu obvestila o plačilu predujma, ki ga Komisija Evropskih skupnosti pošlje organu Mauritiusa, plovilo vnese na seznam, ki se posreduje organom Mauritiusa, pristojnim za nadziranje ribištva. V času do prejema dovoljenja je mogoče po telefaksu pridobiti kopijo tega dovoljenja, ki se obvezno hrani ves čas na krovu; dokler dovoljenje ne prispe na krov, sme plovilo loviti s takšno kopijo.

(e)

Organ Mauritiusa pred datumom začetka veljavnosti Protokola sporoči podrobnosti o načinu plačila licenčnin, zlasti pa natančne podatke o bančnem računu ter valuto, ki naj se uporablja.

(f)

Lastniki plovil določijo in imenujejo agenta, ki prebiva na Mauritiusu in ki je med drugim pooblaščen za zastopanje lastnikov plovil v vseh pravnih poslih. Lastniki plovil organom Mauritiusa sporočijo ime in naslov svojega agenta.

2.   Veljavnost dovoljenj in plačilo pristojbin

1.   Predujmi

Dovoljenja za plovila za ribolov tunov in za plovila s površinskim parangalom veljajo eno leto. Dovoljenja so obnovljiva.

Pristojbina znaša 25 EUR/t ulova v vodah Mauritiusa.

Dovoljenja za plovila za ribolov tunov se izdajo potem, ko je plačano predplačilo letne vsote 2 000 EUR na tunolovec, enakovredno pristojbinam za 80 t ulova v vodah Mauritiusa na leto.

Dovoljenja za plovila s površinskim paranagalom se izdajo potem, ko je Mauritiusu plačano predplačilo letne vsote 1 550 EUR za plovilo s površinskim parangalom z več kot 150 BRT in 1 100 EUR za plovilo s površinskim parangalom s 150 BRT ali manj. Zneska ustrezata pristojbinam, ki se zahtevajo za 62 ton oziroma 44 ton ulova v vodah Mauritiusa na leto.

Dovoljenja za plovila za ribolov z ribiško vrvico veljajo tri, šest ali dvanajst mesecev. Pristojbina se določi glede na BRT, in sicer: 80 EUR na leto na BRT po načelu časovnega sorazmerja.

2.   Zaključno poročilo

Evropska komisija ob koncu vsakega koledarskega leta sestavi zaključno poročilo za plovila za ribolov tunov in tista s površinskim paranagalom, in sicer na podlagi poročil o ulovu, ki jih pripravijo lastniki plovil, potrdijo pa jih znanstveni inštituti, pristojni za preverjanje statističnih podatkov o ulovu, denimo Urad za raziskave in razvoj (IRD – Office for Research and Development), Francoski inštitut za raziskave in izkoriščanje morja (IFREMER – Institut Français de Recherche et d’Exploitation de la Mer), Španski oceanografski inštitut (IEO – Spanish Oceanographic Institute), Državni inštitut za ribištvo in morje (IPIMAR – Instituto Nacional das Pescas e do Mar) ali katera koli mednarodna ribiška organizacija na območju Indijskega oceana, ki jo določijo organi Mauritiusa.

O poročilu se organi Mauritiusa uradno obvestijo najkasneje 15. marca naslednjega leta. Organ Mauritiusa se odzove v roku 30 dni po tem obvestilu. O poročilu se nato uradno obvestijo lastniki plovil.

Lastniki plovil svoje finančne obveznosti poravnajo v 30 dneh od prejema poročila.

Če znaša vsota, dolgovana za dejanske ribolovne aktivnosti, manj od predplačila, se ustrezne preostale vsote lastniku plovila ne povrne.

3.   Pretovarjanje

Plovila smejo svoj ulov na Mauritiusu pretovarjati, kakor jim ustreza.

Organi Mauritiusa so o vsakem pretovarjanju v pristaniščih Mauritiusa uradno obveščeni 48 ur vnaprej.

4.   Izjava o ulovu

Plovila, ki jim je dovoljeno loviti v vodah Mauritiusa na podlagi Sporazuma, statistične podatke o svojem ulovu uradno sporočijo organu Mauritiusa, kopijo pa pošljejo tudi Delegaciji Evropske komisije na Mauritiusu, in sicer v skladu z naslednjim postopkom:

 

Plovila za ribolov tunov vodijo ribiški dnevnik, ustrezno vzorcu iz Dodatka 2. Plovila s površinskim paranagalom vodijo ribiški dnevnik, ustrezno vzorcu iz Dodatka 3. Plovila za ribolov z ribiško vrvico vodijo ribiški dnevnik, ustrezno vzorcu iz Dodatka 4.

 

Ribiški dnevnik je treba voditi čitljivo, podpisati pa ga mora kapitan plovila ali predstavnik združenja, v katerega je vključen lastnik plovila. Poleg tega ga morajo voditi vsa plovila, ki imajo dovoljenje, četudi ne lovijo.

 

Ribiški dnevniki se posredujejo organu Mauritiusa najkasneje 45 dni po vsakem ribiškem projektu.

5.   Posredovanje podatkov

Plovila nad 50 BRT vsaj eno uro pred vplutjem v vode Mauritiusa ali izplutjem iz njih kot tudi vsake tri dni v času ribolova v vodah Mauritiusa posredujejo podatke o svojem položaju in količini ulova na krovu radijski postaji (njeno ime, identifikacijski znak in frekvenca se navedejo na dovoljenju) ali po faksu (št.: 230 208 1929) ali z elektronsko pošto (fish@intnet.mu).

6.   Opazovalci

Plovila nad 50 BRT na zahtevo organov Mauritiusa vkrcajo na krov opazovalca, ki ga določijo ti organi. Opazovalec razpolaga z vsem, kar je potrebno za opravljanje njegovih nalog, kakor je navedeno spodaj, vključno z dostopom do prostorov in listin. Opazovalec ne sme biti prisoten dlje, kakor je potrebno, da opravi svoje naloge. Ko je na krovu, je obravnavan kakor častnik.

Ko je na krovu, je deležen primerne prehrane in namestitve. Plačo in socialnovarstvene prispevke za opazovalca krijejo organi Mauritiusa.

O pristanišču vkrcanja ter pogojih, ki urejajo njegovo vkrcanje, se skupno dogovorijo lastnik plovila ali njegov agent in organi Mauritiusa.

Če bi plovilo z opazovalcem iz Mauritiusa na krovu zapustilo vode Mauritiusa, bo poskrbljeno, da se opazovalec na stroške lastnika plovila čimprej vrne na Mauritius.

Lastnik plovila prek svojega agenta Vladi Mauritiusa plača 14 EUR za vsak dan, ki ga opazovalec preživi na krovu ladje v ribolovni coni Mauritiusa.

Po vkrcanju opazovalec:

opazuje ribolovne aktivnosti plovila,

preverja položaj ribolovno aktivnih plovil,

beleži, katero ribolovno orodje se uporablja,

preverja podatke o ulovu v ribolovni coni Mauritiusa, ki so zapisani v dnevniku;

sestavi poročilo o aktivnostih, ki ga posreduje organu Mauritiusa.

Na krovu mora opazovalec:

storiti vse potrebno, da bi s pogoji, pod katerimi je bil vkrcan, in s svojo prisotnostjo na krovu ne prekinjal ali oviral ribolovnih aktivnosti;

spoštovati sredstva in opremo na krovu ter zaupnost vseh listin, ki pripadajo plovilu.

7.   Inšpekcija

Plovila prav tako dovolijo na krov morebitnemu drugemu uradniku Mauritiusa, pristojnemu za inšpekcijo in spremljanje.

8.   Zaposlovanje pomorščakov

Flota ES na krov sprejme deset pomorščakov z Mauritiusa.

Za lokalne pomorščake, ki so sprejeti na plovila ES, se pripravi pogodba o zaposlitvi med lastnikom plovila ali njegovim agentom ter pomorščakom in/ali njegovim sindikatom ali njegovim predstavnikom v povezavi s pristojnimi organi Mauritiusa. S temi pogodbami se pomorščakom jamčijo ugodnosti zanje veljavnega sistema socialne varnosti, vključno z življenjskim, zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem. Pogoji v zvezi z osebnimi prejemki lokalnih pomorščakov ne morejo biti manj ugodni, kakor so za lokalne posadke, ter v nobenem primeru manj ugodni od standardov Mednarodne organizacije dela (ILO).

Kopijo pogodbe prejmejo njeni podpisniki ter organi Mauritiusa.

V primeru, da se pogodba o zaposlitvi sklene z agentom lastnika plovila, se v njej navede ime lastnika plovila in državo zastave.

Lastnik plovila vkrcanim lokalnim pomorščakom jamči življenjske in delovne pogoje, podobne tistim, ki jih uživajo pomorščaki iz ES.

V primeru nevkrcanja lastniki plovil plačajo pavšalni znesek, enakovreden osebnemu prejemku nevkrcanih pomorščakov v času ribolovnega projekta v vodah Mauritiusa. V primeru, da ribolovni projekt traja manj kot en mesec, morajo lastniki plovil plačati vsoto, ustrezno enomesečnemu osebnemu prejemku.

9.   Ribolovne cone

Da bi se izognili neželenemu učinku na malo ribištvo na Mauritiusu, se plovila Skupnosti ne smejo gibati manj kot petnajst navtičnih milj od temeljne črte kot tudi ne v polmeru manj kot treh navtičnih milj okrog katerekoli naprave za zbiranje rib, ki jo namesti Mauritius; geografski položaj naprave se sporoči predstavnikom ali agentom lastnikov ladij.

Plovilom za ribolov z ribiško vrvico je dovoljen le ribolov na njihovih tradicionalnih loviščih, to pa sta Soudan Bank in East Soudan Bank.

10.   Zalaganje industrije za konzerviranje tunov

Plovila Skupnosti za ribolov tunov si prizadevajo prodati del svojega ulova industriji za konzerviranje tunov na Mauritiusu po ceni, ki jo sporazumno določijo lastniki ladij iz Skupnosti ter lastniki industrije za konzerviranje tunov na Mauritiusu.

11.   Sankcije

Ne glede na sankcije, ki jih predvideva pravo Mauritiusa, se nespoštovanje pogojev tega protokola in te priloge ali relevantne zakonodaje Mauritiusa lahko ureja z začasnim odvzemom, preklicem ali zavrnitvijo obnovitve ribolovnih dovoljenj za zadevno plovilo. Pri odločanju o takšnih sankcijah organi Mauritiusa ustrezno upoštevajo težo nepravilnosti in sledijo načelu sorazmernosti. Začasni odvzem ali preklic ribolovnega dovoljenja se štejeta za višjo silo v smislu odstavka 1(b).

Organi Mauritiusa Delegacijo Evropske komisije in agenta lastnika plovila na Mauritiusu v roku 24 ur pisno obvestijo o začasnem odvzemu, preklicu ali zavrnitvi obnovitve dovoljenja ter jima ob tem posredujejo kratko poročilo o pomembnih dejstvih.

12.   Postopek v primeru prisilnega priveza

1.   Obveščanje

Organ Mauritiusa, pristojen za ribištvo, v roku 48 ur pisno obvesti Delegacijo Evropske komisije na Mauritiusu in državo zastave o prisilnem privezu za ribiško plovilo Skupnosti, ki pluje pod zastavo katere od držav članic Skupnosti ter lovi v skladu z ribiškim sporazumom v ribolovni coni Mauritiusa, ter posreduje kratko poročilo o okoliščinah in razlogih, ki so privedli do prisilnega priveza. Delegacija in država zastave prejemata sprotna obvestila o sproženih postopkih ter izrečenih kaznih.

2.   Reševanje prisilnega priveza

V skladu z ribiškim pravom in relevantnimi predpisi se kršitve lahko rešijo:

(a)

bodisi s poravnavo, pri čemer se višina globe določi v skladu z zakonodajo Mauritiusa, ki določa najnižje in najvišje zneske;

(b)

bodisi, če poravnava ni možna, v sodnem postopku v skladu s pravom Mauritiusa.

3.   Plovilo ni več v prisilnem privezu, posadka pa dobi dovoljenje za odhod iz pristanišča:

(a)

bodisi takoj ko so s predložitvijo dokazila o plačilu izvršene vse obveznosti iz postopka poravnave bodisi

(b)

s predložitvijo dokazila, da je bila v pričakovanju zaključka sodnega postopka vložena bančna varščina.

Dodatek 1

VLOGA ZA DOVOLJENJE ZA TUJE RIBIŠKO PLOVILO

Ime prosilca: …

Naslov prosilca: …

Ime in naslov najemnikov plovila, če se razlikujejo od zgoraj navedenega: …

Ime in naslov agenta na Mauritiusu: …

Ime plovila: …

Tip plovila: …

Država registracije: …

Pristanišče in registrska številka: …

Zunanja razpoznavna oznaka ribiškega plovila: …

Radijski identifikacijski signal in frekvenca: …

Številka faksa na plovilu: …

Dolžina plovila: …

Širina plovila: …

Tip in moč motorja: …

Bruto registrska tonaža plovila: …

Neto registrska tonaža plovila: …

Najmanjša dovoljena posadka: …

Običajna vrsta ribolova: …

Ciljne vrste rib: …

Koliko časa naj bi veljalo dovoljenje: …

Potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki točni.

Datum: …Podpis: …

Dodatek 2

Image

Dodatek 3

Image

Image

Dodatek 4

RIBOLOV Z RIBIŠKO VRVICO

Ime plovila:

 

Državljanstvo (zastava):

 


Moč motorja:

 

Bruto tonaža:

 

Mesec Leto

Način ribolova:

 

Pristanišče iztovarjanja:

 


Datum

Ribolovno območje

Število ur

Število ur ribolova

Vrsta rib

Zemljepisna dolžina

Zemljepisna širina

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

1/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top