EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1450

Uredba Komisije (ES) št. 1450/2004 z dne 13. avgusta 2004 o izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o inovacijah(Besedilo velja za EGP)

OJ L 267, 14.8.2004, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 63–66 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 141 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 141 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2012; razveljavil 32012R0995 . Latest consolidated version: 13/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1450/oj

14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1450/2004

z dne 13. avgusta 2004

o izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o inovacijah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji (1) in zlasti člena 3,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba št. 1608/2003/ES je določila posamezne statistične ukrepe za vzpostavitev statistike Skupnosti o znanosti, tehnologiji in inovacijah.

(2)

V skladu s členom 2 Odločbe št. 1608/2003/ES je treba sprejeti določbe o izvajanju posameznih statističnih ukrepov.

(3)

Posamezni statistični ukrepi morajo upoštevati Odločbo št. 2367/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statističnem programu Skupnosti za obdobje od 2003 do 2007 (2), ki je podrobno določila delovni program za pripravo in izboljšanje statističnih podatkov o inovacijah za obdobje od 2003 do 2007.

(4)

Potrebno je zagotoviti skladnost statističnih podatkov Skupnosti o inovacijah z drugimi mednarodnimi standardi, kar pomeni, da je treba upoštevati delo, ki ga opravljajo Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in druge mednarodne organizacije.

(5)

Pri izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES je treba upoštevati okvir, določen v Uredbi Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (3), pri opredelitvi določb, ki bodo urejale dostop do administrativnih virov in zaupnost statističnih podatkov.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa ukrepe, potrebne za izvajanje Odločbe št. 1608/2003/ES v zvezi s statističnimi podatki o inovacijah v Skupnosti.

Člen 2

1.   Ta uredba zajema statistične podatke Skupnosti o inovacijah. Seznam statičnih spremenljivk, zajete dejavnosti in sektorji, razčlenitve rezultatov, pogostost, roki za posredovanje podatkov in prehodno obdobje za te statistične podatke so določeni v prilogi.

2.   Na podlagi sklepov v poročilih, predloženih Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 5 Odločbe št. 1608/2003/ES, se lahko seznam statističnih spremenljivk, zajete dejavnosti in sektorji, razčlenitve rezultatov, pogostost, rok za posredovanje podatkov in druge lastnosti, določene v prilogi k tej uredbi, spreminjajo v rednih časovnih presledkih.

Člen 3

Države članice pridobivajo potrebne podatke tako, da uporabljajo kombinacijo različnih virov, kot so vzorčne raziskave, administrativni viri podatkov ali drugi viri podatkov. Drugi viri podatkov so najmanj enakovredni vzorčnim raziskavam ali administrativnim virom podatkov v smislu kakovosti ali postopkov statističnih ocen.

Člen 4

Statistični podatki Skupnosti o inovacijah, našteti v prilogi, so zasnovani na usklajenih pojmih in opredelitvah, vsebovanih v najnovejši različici priročnika Oslo. Države članice te usklajene pojme in opredelitve uporabljajo pri pripravi statističnih podatkov.

Poročila, predložena Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 5 Odločbe št. 1608/2003/ES, vsebujejo sklic na pojme in opredelitve in uporabo teh pojmov in opredelitev.

Člen 5

Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo po uradni dolžnosti agregirane statistične podatke, naštete v prilogi, posamezne (individualne) zapise podatkov pa na prostovoljni podlagi v standardnem formatu, ki ga določi Komisija (Eurostat) v sodelovanju z državami članicami.

Člen 6

Oceno kakovosti opravijo tako države članice kot Komisija (Eurostat).

Na zahtevo Komisije (Eurostata) ji države članice posredujejo informacije za izvedbo ocene kakovosti statističnih podatkov, določeno v prilogi k tej uredbi, ki so potrebne za izpolnitev zahtev, ki se nanašajo na poročanje, določene v členu 5 Odločbe št. 1608/2003/ES.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 230, 16.9.2003, str. 1.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 1.

(3)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

STATISTIČNI PODATKI O INOVACIJAH

Razdelek 1

Države članice pripravijo naslednje statistične podatke o inovacijah v Skupnosti:

Oznaka

Naslov

Pripombe

1

Število inovacijsko aktivnih podjetij

Kot absolutna vrednost in kot % vseh podjetij

2

Število inovativnih podjetij, ki so uvedla nove ali bistveno izboljšane proizvode, nove na trgu

Kot absolutna vrednost, kot % vseh podjetij in kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij

3

Prihodki od inovacij, povezani z novimi ali bistveno izboljšanimi proizvodi, ki so novi na trgu

Kot absolutna vrednost, kot % skupnih prihodkov in kot % skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij

4

Prihodki od inovacij, povezani z novimi ali bistveno izboljšanimi proizvodi, ki so sicer novi v podjetju, ne pa tudi na trgu

Kot absolutna vrednost, kot % skupnih prihodkov in kot % skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij

5

Število inovacijsko aktivnih podjetij, , ki so vključena v inovacijsko sodelovanje

Kot absolutna vrednost in kot % inovacijsko aktivnih podjetij

6

Izdatki za inovacije

Kot absolutna vrednost, kot % skupnih prihodkov in kot % skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij – neobvezno

7

Število inovacijsko aktivnih podjetij, , ki so čutila zelo pomembne učinke inovacij

Kot absolutna vrednost in kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij

8

Število inovacijsko aktivnih podjetij, ki so ugotovila zelo pomembne vire informacij za inovacije

Kot absolutna vrednost in kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij – neobvezno

9

Število podjetij, ki se soočajo s pomembnimi oviralnimi dejavniki

Kot absolutna vrednost, kot % vseh podjetij, kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij, in kot % neinovativmo aktivnih podjetij

Poleg zgoraj naštetih statističnih podatkov države članice pripravijo dodatne statistične podatke (vključno z razčlenitvami teh podatkov) v skladu z glavnimi postavkami, naštetimi v priročniku Oslo. O teh dodatnih statističnih podatkih se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Razdelek 2

Zajeti je treba najmanj podjetja v NACE Rev. 1.1, področja C, D, E, I, J, NACE Rev. 1.1 razdelka 51, 72 in NACE Rev. 1.1 skupini 74.2 in 74.3.

Razdelek 3

Vse spremenljivke se sporočijo vsaka štiri leta, razen spremenljivk 1, 2, 3, 4 in 5, ki se sporočijo vsaki dve leti.

Razdelek 4

Prvo referenčno leto, za katero se pripravijo statistični podatki, je koledarsko leto 2004.

Razdelek 5

1.

Vsi rezultati se razčlenijo glede na gospodarsko dejavnost (NACE Rev. 1.1) na ravni področja in glede na naslednje razrede števila zaposlenih: 10-49 zaposlenih, 50-249 zaposlenih, več kot 249 zaposlenih.

2.

Vsi rezultati se razčlenijo tudi glede na gospodarsko dejavnost (NACE Rev. 1.1) na ravni oddelka.

3.

Rezultati spremenljivke 5 se razčlenijo glede na vrsto inovacijskega sodelovanja. Rezultati spremenljivke 7 se razčlenijo glede na vrsto učinkov inovacij. Rezultati spremenljivke 8 se razčlenijo glede na vrsto virov informacij. Rezultati spremenljivke 9 se razčlenijo glede na vrsto oviralnih dejavnikov. O teh razčlenitvah se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Razdelek 6

1.

Vsi rezultati se posredujejo v 18 mesecih od konca koledarskega leta referenčnega obdobja.

2.

Države članice lahko Komisiji (Eurostatu) na prostovoljni podlagi posredujejo posamezne (individualne) zapise podatkov, ki zajemajo vse statistične enote, analizirane v okviru nacionalnih statističnih raziskav.

Razdelek 7

1.

Vprašalnik, ki se uporablja za Raziskavo inovativnosti v Skupnosti, se izvaja vsaka štiri leta in se prvič izvede v referenčnem letu 2004, vključuje vse glavne postavke, naštete v priročniku Oslo v zvezi z merjenjem inovativnosti v podjetjih.

2.

Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z državami članicami pripravi metodološka priporočila za Raziskavo o inovativnosti v Skupnosti, ki bo privedla do visoke stopnje usklajenosti rezultatov raziskav. Ta priporočila pokrivajo najmanj ciljno prebivalstvo, metodologijo raziskave (vključno z regionalnimi vidiki), usklajeni vprašalnik za raziskavo, zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov ter zahteve, ki se nanašajo na kakovost podatkov.

3.

V tesnem sodelovanju z državami članicami se pripravijo tudi metodološka priporočila za druge raziskave inovativnosti, ki se izvajajo vsaka štiri leta, pri čemer se prva raziskava izvede v referenčnem letu 2006.

4.

Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo potrebne informacije v zvezi z nacionalno metodologijo, ki se uporablja v nacionalni inovacijski statistiki.

Razdelek 8

V kolikor je treba opraviti večje prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, lahko Komisija državam članicam v zvezi s statističnimi podatki, ki jih je treba pripraviti, dodeli odstopanja za prvo referenčno leto 2004. Za prvo referenčno leto 2006 se lahko dodelijo tudi dodatna odstopanja v zvezi s pokrivanjem gospodarskih dejavnosti v skladu z NACE Rev. 1.1 in/ali razčlenitvami velikosti razredov.


Top