Help Print this page 

Document 32004R1275

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1275/2004 z dne 12. julija 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2692/89 o pravilih za izvoz riža v Réunion glede popravkov višine subvencije ob spremembi intervencijske cene neoluščenega riža na koncu tržnega leta
  • No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
OJ L 241, 13.7.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 43–44 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 63 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 63 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 114 - 114

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1275/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 12/07/2004
  • Date of effect: 14/07/2004; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
  • Date of end of validity: 21/11/2014; glej 31989R2692
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

13.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 241/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1275/2004

z dne 12. julija 2004

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2692/89 o pravilih za izvoz riža v Réunion glede popravkov višine subvencije ob spremembi intervencijske cene neoluščenega riža na koncu tržnega leta

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2692/89 (2) ne predvideva posebnih določb za upoštevanje spremembe intervencijske cene na koncu tržnega leta.

(2)

Od tržnega leta 2004/05 se bo intervencijska cena za riž, brez mesečnega povečanja, znižala z 298,35 EUR/tono na 150 EUR/tono. Da bi preprečili kakršno koli izkrivljanje konkurence, se mora znižanje intervencijske cene upoštevati pri določitvi višine subvencije za izvoz riža, ki ga krijejo subvencijski dokumenti, izdani med prejšnjim tržnim letom in še veljavni na začetku tržnega leta 2004/05. Zato mora člen 4 Uredbe (EGS) št. 2692/89 predvideti upoštevanje tega dejstva.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2692/89 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1878/2003 (3) je odprla javni razpis za določitev subvencije za izvoz oluščenega dolgozrnatega riža B v Réunion.

(5)

Primerno je, da se čas razpisa podaljša do 29. julija 2004.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 4 Uredbe (EGS) št. 2692/89 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Kadar je subvencijski dokument iz člena 13 veljaven še naslednje tržno leto in če v naslednjem tržnem letu pride do izvoza, se višino subvencije, kakršna naj bi bila po členu 9, prilagodi, kadar je primerno, tako da se odšteje razliko med intervencijskima cenama neoluščenega riža v prejšnjem in tekočem tržnem letu, brez mesečnega zvišanja.

3.   Predvidena prilagoditev v odstavku 2 se izvede ob upoštevanju pretvorbenih količnikov iz člena 1 Uredbe št. 467/67/EGS. Če je višina subvencije, ki izhaja iz te prilagoditve manjša od nič, se to višino določi na nič.“.

Člen 2

V členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1878/2003 se datum „17. junij“ nadomesti z datumom „29. julij“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 261, 7.9.1989, str. 8. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1453/1999 (UL L 167, 2.7.1999, str. 19).

(3)  UL L 275, 25.10.2003, str. 23.


Top