Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1185

Uredba Komisije (ES) št. 1185/2004 z dne 25. junija 2004 o razpisu stalnega natečaja za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

OJ L 227, 26.6.2004, p. 11–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1185/oj

26.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1185/2004

z dne 25. junija 2004

o razpisu stalnega natečaja za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2131/93 (2), določa postopke in pogoje za prodajo žita iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 1 000 000 ton rži iz zalog nemške intervencijske agencije.

(3)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(4)

V primeru da odvoz rži zamuja več kot pet dni, ali da sprostitev varščin zamuja zaradi razlogov na strani intervencijske agencije, mora zadevna država članica plačati odškodnino.

(5)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi te uredbe nemška intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz rži iz svojih zalog v skladu z Uredbo (EGS) št. 2131/93.

Člen 2

1.   Natečaj zajema največjo skupno količino 1 000 000 ton rži za izvoz v vse tretje države.

2.   Regije, v katerih je uskladiščeno 1 000 000 ton rži, so navedene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93, je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

2.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

3.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi tega natečaja, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (3).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 1(7) Uredbe (ES) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 1. julija 2004 do 9.00 (po bruseljskem času).

2.   Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9.00 (po bruseljskem času), z izjemo datuma 22. julij 2004, 5. avgust 2004, 19. avgust 2004, 2. september 2004, 23. december 2004, 24. marec 2005, 5. maj 2005 in 26. maj 2005.

3.   Zadnji delni natečaj poteče 23. junija 2005 ob 9.00 (po bruseljskem času).

4.   Ponudbe morajo biti predložene nemški intervencijski agenciji.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

(Telefax: 00 49 691 56 49 62).

Člen 6

1.   Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora, pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika, vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik, pod pogojem, da to ni skladiščnik.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo Komisiji.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča. Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, mora izbrani ponudnik sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 68 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (4), in

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni,

mora izbrani ponudnik sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je;

(c)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v točki (b), lahko izbrani ponudnik:

sprejme pošiljko v obliki, kakršni je;

ali zavrne prevzem pošiljke; izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu s Prilogo II; vendar v primeru da izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijskega rži predpisane kakovosti, se varščina ne sprosti; pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo; izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu s Prilogo II;

(d)

nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu s Prilogo II; vendar lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijskega rži predpisane kakovosti brez kakršnih koli doplačil; v tem primeru se varščina ne sprosti; pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo; izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu s Prilogo II.

2.   V primeru da je primopredaja rži opravljena preden so znani rezultati analiz, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

3.   Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščena v skladu s Prilogo II.

4.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, določenih v odstavku 1, razen v primeru da končni rezultati pokažejo kakovost, nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, in brez stroškov pretovarjanja iz enega zabojnika v drugega, krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 7

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 (5) vsebujejo dokumenti za prodajo rži na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, naslednjo navedbo:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no …/2004

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. …/2004

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. …/2004

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. …/2004

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr …/2004

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/2004

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No …/2004

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no …/2004

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. …/2004

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. …/2004

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. …/2004

Intervenciós rozs, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, …/2004/EK rendelet

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. …/2004

Żyto interwencyjne niedające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr …/2004

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o …/2004

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. …/2004

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. …/2004

Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o …/2004

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr …/2004.

Člen 8

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 evrov za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Z odstopanjem od člena 15(2) Uredbe (EGS) št. 3002/92:

se znesek varščine, položen ob izdaji dovoljenja, sprosti v 20 delovnih dneh od datuma, ko izbrani ponudnik predloži dokazilo, da je žito, ki ga je prevzel, zapustilo carinsko območje Skupnosti.

Z odstopanjem od člena 17(3) Uredbe (EGS) št. 2131/93:

se preostanek varščine sprosti v 15 delovnih dneh od datuma, ko izbrani ponudnik predloži dokazilo iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (6).

3.   Razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, zlasti v primeru sprožitve upravne preiskave, kjer se varščine, določene v tem členu, sprostijo po poteku rokov, določenih v tem členu, se od države članice zahteva plačilo odškodnine v višini 0,015 evra na 10 ton za vsak dan zamude.

Ta odškodnina se ne zaračuna Evropskemu skladu za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK).

Člen 9

Nemška intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III in številke telefaksa, navedene v Prilogi IV.

Člen 10

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1104/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 1).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 23, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(4)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.

(5)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17.

(6)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11.


PRILOGA I

(v tonah)

Kraj skladiščenja

Količine

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/ Mecklenburg-Vorpommern

139 719

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

860 281


PRILOGA II

Sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

(Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1185/2004)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

drugo


PRILOGA III

Stalni natečaj za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1185/2004)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe (v evrih na tono) (1)

Ugodnosti

(+)

Znižanja

(–)

(v evrih na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (v evrih na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.


PRILOGA IV

Za stike z DG Kmetijstvom (C/1) v Bruslju (DG AGRI (C/1)) se uporabljajo izključno naslednje številke:

Telefaks:

(+32) 2 296 49 56

(+32) 2 295 25 15


Top