Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0873

Uredba Sveta (ES) št. 873/2004 z dne 29. aprila 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti

OJ L 162, 30.4.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 178 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/873/oj

32004R0873Uradni list L 162 , 30/04/2004 str. 0038 - 0039


Uredba Sveta (ES) št. 873/2004

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti [2] vzpostavlja režim v Skupnosti za sorte rastlin, ki obstaja sočasno z nacionalnimi režimi, kar omogoča podelitev pravic iz industrijske lastnine z veljavnostjo po vsej Skupnosti (žlahtniteljskih pravic v Skupnosti).

(2) Izvajanje in uporabo tega režima izvaja urad Skupnosti, ki ima pravno osebnost, imenovan "Urad Skupnosti za sorte rastlin" (Urad).

(3) Izraz "prisilna licenca" bi moral imeti isti pomen in vsebino kot veljavni izraz "prisilna licenca".

(4) Samo Urad je upravičen do podelitve prisilne licence za sorto rastlin, ki je zavarovana z žlahtniteljsko pravico v Skupnosti.

(5) Pravni okvir Skupnosti za varstvo biotehnoloških izumov, vzpostavljen v Direktivi 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov [3], v členu 12 določa pravila za podelitev neizključnih prisilnih licenc, kadar zavarovane sorte rastlin, vključno s sortami rastlin Skupnosti, vključujejo patentirane izume in obratno.

(6) Čeprav člen 29 Uredbe (ES) št. 2100/94 na splošno določa podelitev prisilnih licenc za sorte rastlin Skupnosti na podlagi javnega interesa, pa se izrecno ne nanaša na licence, ki jih je treba preskrbeti v skladu s členom 12 Direktive 98/44/ES.

(7) Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi preglednosti in skladnosti sistema prisilne navzkrižne licence je primerno spremeniti pravila, ki jih določa Uredba (ES) št. 2100/94, ob izrecnem sklicevanju in določanju posebnih pogojev v zvezi s prisilnimi licencami, ki jih določa Direktiva 98/44/ES.

(8) Ob upoštevanju nacionalnega obsega varstva biotehnoloških izumov v skladu z Direktivo 98/44/ES je treba zagotoviti, da je imetniku nacionalnega patenta podeljena navzkrižna licenca za žlahtniteljsko pravico samo v državi članici (državah članicah), kjer lahko zahteva patent za biotehnološki izum.

(9) Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za sprejetje te uredbe ne predpisuje drugih pooblastil, razen tistih iz člena 308 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 29 Uredbe (ES) št. 2100/94 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 29

Prisilne licence

1. Prisilne licence podeli Urad eni ali več osebam, ki oddajo prijave, vendar samo na podlagi javnega interesa in po posvetovanju z upravnim svetom iz člena 36.

2. Na predlog države članice, Komisije ali organizacije, ki je ustanovljena na ravni Skupnosti in jo je registrirala Komisija, se lahko podeli prisilna licenca tistim, ki izpolnjujejo posebne zahteve, ali komur koli v eni ali več državah članicah ali v vsej Skupnosti. Licenca se lahko podeli samo na podlagi javnega interesa in z odobritvijo upravnega sveta.

3. Urad ob podelitvi prisilne licence na podlagi odstavkov 1, 2, 5 ali 5a določi vrsto dejanj, zajetih s prisilno licenco, in opredeli sprejemljive pogoje, ki se nanjo nanašajo, in posebne zahteve iz odstavka 2. V sprejemljivih pogojih se upoštevajo interesi katerega koli imetnika žlahtniteljske pravice, ki bi ga odobritev prisilne licence prizadela. Med sprejemljive pogoje lahko spadajo morebitni rok, plačilo primerne licenčnine kot pravična odškodnina imetniku, lahko pa imetniku naložijo nekatere obveznosti, katerih izpolnitev je potrebna za uporabo prisilne licence.

4. Ob izteku vsakega enoletnega obdobja po podelitvi prisilne licence v skladu z odstavki 1, 2, 5 ali 5a in v morebitnem roku, določenem v odstavku 3, lahko vsaka stranka v postopku zahteva, da se odločba o podelitvi prisilne licence razveljavi ali spremeni. Edini temelj za tako zahtevo je, da so se okoliščine, ki pogojujejo odločitev, v vmesnem obdobju spremenile.

5. Na predlog se prisilna licenca podeli imetniku v zvezi z izpeljano sorto, če so izpolnjena merila, predpisana v odstavku 1. Med sprejemljive pogoje iz odstavka 3 spada plačilo primerne licenčnine kot pravična odškodnina imetniku izvirne sorte.

5a. Na predlog se prisilna licenca za neizključno uporabo zavarovane sorte rastlin v skladu s členom 12(2) Direktive 98/44/ES podeli imetniku patenta za biotehnološki izum pod pogojem plačila primerne licenčnine kot pravične odškodnine, če imetnik patenta dokaže, da:

(i) je neuspešno zaprosil imetnika žlahtniteljske pravice za pridobitev pogodbene licence; in

(ii) izum predstavlja pomemben tehnični napredek precejšnjega gospodarskega pomena v primerjavi z zavarovano sorto rastlin.

Če je bila imetniku za to, da bi mu omogočili pridobiti ali izkoriščati njegovo žlahtniteljsko pravico, podeljena prisilna licenca v skladu s členom 12(1) Direktive 98/44/ES za neizključno uporabo patentiranega izuma, se na zahtevo imetniku patenta za navedeni izum podeli neizključna navzkrižna licenca pod sprejemljivimi pogoji za izkoriščanje sorte.

Območje veljavnosti licence ali navzkrižne licence iz tega odstavka se omeji na del ali dele Skupnosti, ki jih zajema ta patent.

6. Izvedbena pravila v skladu s členom 114 lahko določajo nekatere druge primere licenc javnega interesa iz odstavkov 1, 2 in 5a, in poleg tega tudi predpišejo podrobnosti za izvajanje odstavkov 1 do 5a.

7. Države članice v zvezi z žlahtniteljsko pravico v Skupnosti ne smejo podeliti prisilnih licenc."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] Mnenje z dne 13. januarja 2004 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 227, 1.9.1994, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1650/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 28).

[3] UL L 213, 30.7.1998, str. 13.

--------------------------------------------------

Top