Help Print this page 

Document 32004R0864

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 864/2004 z dne 29. aprila 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki določa skupna pravila za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in uvaja nekatere sheme podpor za kmete, ter o njeni prilagoditvi zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji
  • No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0073
OJ L 161, 30.4.2004, p. 48–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 136 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 134 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 134 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 55 - 71

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/864/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/04/2004
  • Date of effect: 01/05/2004; začetek veljavnosti glej člen 2.1
  • Date of effect: 01/05/2004; delna uporaba glej člen 2.2A)
  • Date of effect: 01/01/2005; delna uporaba glej člen 2.2B)
  • Date of effect: 01/01/2006; uporaba glej člen 2.2
  • Date of end of validity: 01/02/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0073
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: CNS 2003/0278
Relationship between documents
Text

32004R0864Uradni list L 161 , 30/04/2004 str. 0048 - 0096


Uredba Sveta (ES) št. 864/2004

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki določa skupna pravila za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in uvaja nekatere sheme podpor za kmete, ter o njeni prilagoditvi zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola št. 4 o bombažu [1], ki je priložen k Aktu o pristopu iz leta 1979, in zlasti člena 6 Protokola,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške [2], in zlasti člena 2(3) Akta,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške [3], in zlasti člena 57(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [4],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [5],

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nevezanost neposredne podpore za proizvajalce na proizvodnjo in uvedba sheme enotnega plačila sta bistvena elementa v postopku reforme skupne kmetijske politike, katere cilj je prehod s cenovne politike in podpore za proizvodnjo na politiko dohodkovne podpore kmetov. Uredba (ES) št. 1782/2003 [6] je uvedla ta dva elementa za različne kmetijske proizvode.

(2) Da bi dosegli cilje, ki so osrednje izhodišče reforme skupne kmetijske politike, večji del podpore za bombaž, oljčno olje, surovi tobak ter hmelj ne sme več biti vezan na proizvodnjo in ga je potrebno združiti v shemo enotnih plačil.

(3) Pravila za sheme neposrednih podpor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 je treba prilagoditi, da bi omogočili njihovo izvajanje na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, v Litvi, na Madžarskem, na Malti, na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem.

(4) V referenčnem obdobju od 2000 do 2002 ni bilo nobene neposredne pomoči za pridelovalce bombaža. Vendar se je na podlagi ureditve, ki je veljala v tem obdobju, podpora Skupnosti dodeljevala proizvajalcem v okviru pomoči obratom za odzrnjevanje.

(5) Popolna vključitev sedanje sheme podpore v sektorju bombaža v shemo enotnega plačila bi pomenila precejšnjo nevarnost za nemoteno proizvodnjo v regijah Skupnosti, v katerih se proizvaja bombaž. Del podpore bi zato moral biti še naprej vezan na proizvodnjo bombaža s proizvodno vezanim plačilom na hektar, ki izpolnjuje pogoje za pomoč. Znesek podpore je treba izračunati tako, da se zagotovijo gospodarske razmere, ki bi v regijah, primernih za to kulturo, omogočile nadaljevanje dejavnosti v sektorju bombaža in preprečile, da bi druge kulture izrinile bombaž. Da bi dosegli ta cilj, je primerno določiti skupno razpoložljivo pomoč na hektar za vsako državo članico na 35 % nacionalnega deleža pomoči, ki se posredno dodeli pridelovalcem.

(6) Preostalih 65 % nacionalnega deleža pomoči, ki se je posredno dodelila proizvajalcem, bi moralo biti na voljo za shemo enotnega plačila.

(7) Zaradi okoljskih razlogov je treba določiti osnovno površino za vsako državo članico, da bi omejili območja, zasajena z bombažem. Poleg tega je treba upravičena območja omejiti na tista, ki jih potrdijo države članice.

(8) Zaradi omogočanja proizvajalcem in obratom za odzrnjevanje, da povečajo kakovost bombaža, je treba spodbujati ustanovitev medpanožnih organizacij, ki bi jih potrdile države članice. Te organizacije bi morali financirati njihovi člani. Skupnost bi morala posredno prispevati k delovanju teh organizacij s povečanjem pomoči tistim kmetom, ki so njihovi člani.

(9) Zaradi spodbujanja ponudbe kakovostnega blaga v gospodarski panogi bi morale biti potrjene organizacije pristojne za razdelitev pomoči, do katere so upravičeni njihovi člani proizvajalci na podlagi lestvice, ki jo te organizacije določijo. Lestvica, ki jo potrdijo države članice, bi morala upoštevati merila, ki se določijo.

(10) Popolna vključitev sedanje sheme podpore za proizvodnjo v oljčnem sektorju v shemo enotnega plačila bi lahko povzročila probleme nekaterim tradicionalnim proizvodnim regijam Skupnosti. Obstaja določeno tveganje obsežnih motenj pri vzdrževanju oljčnih dreves, ki bi lahko vodile do degradacije vrhnje plasti zemlje in krajine ali imele negativne družbene vplive. Del podpore bi lahko zaradi tega bil vezan na vzdrževanje oljčnih nasadov, ki imajo okoljsko ali družbeno vrednost.

(11) Zato je treba 60 % povprečnih zneskov pomoči za proizvodnjo v oljčnem sektorju med referenčnim obdobjem od 2000 do 2002 preračunati v pravice v okviru sheme enotnega plačila; pravice za vsakega posameznega kmeta bi se morale izračunati na podlagi tržnih let 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003. Vendar je treba kmetijska gospodarstva, ki so manjša kakor 0,3 hektarja po GIS za oljke, kar se določi na podlagi geografskega informacijskega sistema za pridelovanje oljk, zaradi enakopravnosti v celoti vključiti v shemo.

(12) Število hektarjev, ki naj se upošteva pri izračunu ene pravice do plačila, je treba določiti na podlagi geografskega informacijskega sistema za pridelovanje oljk, ki bo v prihodnje del integriranega administrativnega in kontrolnega sistema.

(13) Preostali del zneskov pomoči za proizvodnjo v oljčnem sektorju v referenčnem obdobju bi morale države članice obdržati kot nacionalna rezervna sredstva za dodelitev pomoči kmetom, da bi prispevali k vzdrževanju oljčnih nasadov, ki imajo okoljsko ali družbeno vrednost, vključujoč vidike lokalnih tradicij in kulture, zlasti na obrobnih območjih. Kmetijska gospodarstva, ki so manjša kakor 0,3 hektarja po GIS za oljke, bi morala izpolnjevati enake pogoje. Zaradi enostavnosti bi morala plačila v okviru te sheme znašati vsaj 50 evrov.

(14) Države članice bi morale imeti možnost, da zadržijo potrebne zneske za finančne dejavnosti v oljčnem sektorju v zvezi s kakovostjo, spremljanjem in informiranjem, ki se izvajajo v okviru programov dela, ki jih pripravijo potrjene organizacije proizvajalcev.

(15) Samo območja, ki so bila zasajena z oljkami pred 1. majem 1998 ali na katerih se nadomeščajo oljke ali ki jih zajema program, ki ga je odobrila Komisija, izpolnjujejo pogoje za pomoč za proizvodnjo v okviru sedanje sheme in bi zato morala biti samo ta območja vključena v okvir sheme enotnega plačila ter upravičena tudi do pomoči v okviru sheme plačil za nasade oljk. Skrajni rok za Ciper in Malto bi moral biti 31. december 2001 v skladu z odstopanjem iz člena 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1638/98 z dne 20. julija 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 136/66/EGS o ustanovitvi skupne ureditve trga za olja in masti [7].

(16) Najvišji zneski pomoči za oljčne nasade za Ciper in Malto se lahko dokončno določijo šele po uvedbi geografskega informacijskega sistema v teh državah članicah. Zaradi tega je treba zagotoviti možnost spremembe najvišjih zneskov, določenih za ti dve državi članici.

(17) Del sedanje sheme podpore za proizvajalce surovega tobaka bi moral biti proizvodno nevezan in vključen v shemo enotnega plačila, drugi del pa bi pretvorili v rezervna sredstva za prestrukturiranje. Vendar da bi preprečili moteče vplive na proizvodnjo in lokalna gospodarstva ter da bi omogočili prilagoditev tržnih cen novim razmeram, bi bilo treba državam članicam med prehodnim obdobjem dovoliti, da zadržijo 60 % zneskov pomoči, vezane na proizvodnjo v sektorju tobaka, preostali del pa dodelijo kot proizvodno nevezano pomoč.

(18) Kmetje, ki so zapustili sektor tobaka ob sodelovanju v programu odkupa kvot, vzpostavljenega v skladu s členom 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 z dne 30. junija 1992, in so prejeli pomoč v okviru sheme enotnega plačila, ne bi smeli biti poleg tega upravičeni do odkupne cene, vendar pa bi morali imeti možnost izbire med tema dvema vrstama plačil. Da bi zagotovili prosto izbiro, je treba del odkupne cene izplačati, če je to potrebno, za pokritje razlike med zneskom pomoči za tobak, ki je upoštevana pri izračunu referenčnega zneska, in zneskom odkupne cene, če je slednji večji.

(19) Glede premije, ki se bo še naprej dodeljevala za proizvodnjo tobaka v letih 2006 in 2007, je treba znesek v višini 4 % za prvo leto in 5 % za drugo leto prenesti na Sklad Skupnosti za tobak za namen financiranja informativnih akcij za povečevanje ozaveščenosti javnosti glede škodljivih učinkov uživanja tobaka.

(20) Popolna vključitev hmelja v shemo enotnega plačila omogoča, da hmeljarji prejemajo stalni dohodek. Če se kmet odloči, da opusti pridelovanje hmelja, na primer zaradi razmer na trgu ali zaradi strukturnih razlogov, se lahko svobodno odloči, da to stori, ne da bi pri tem ostal brez dohodka.

(21) Da bi lahko države članice upoštevale tržne razmere ali regionalne vplive, bi morale imeti možnost, da zadržijo nekaj odstotkov proizvodno nevezane pomoči. Države članice lahko v tem primeru zadržani delež delno ali v celoti dodelijo kmetom, ki proizvajajo hmelj v obliki pomoči na površino in/ali priznanim skupinam proizvajalcev, da bi jim omogočile izvajanje nekaterih nalog.

(22) Za proizvodno nevezanost pomoči za bombaž in surovi tobak bi lahko bili potrebni ukrepi za prestrukturiranje. Dodatno podporo Skupnosti za proizvodna območja držav članic, v katerih se je pomoč za bombaž in surovi tobak dodeljevala v letih 2000, 2001 in 2002, je treba zagotoviti s prenosom sredstev iz naslova 1(a) in naslova 1(b) finančnih perspektiv. Ta dodatna podpora bi se morala uporabljati v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) [8].

(23) Da bi zagotovili usklajeno nadaljevanje izplačil dohodkovne pomoči proizvajalcem v sektorjih bombaža, oljčnega olja in tobaka, je treba uporabiti možnost odloga vključitve teh shem podpore v shemo enotnega plačila.

(24) Na podlagi novih podatkov je treba povečati nacionalno zajamčene površine za orehe na Poljskem.

(25) Ta uredba začne veljati 1. maja 2004, da bi zagotovili, da spremembe za nove države članice začnejo veljati na datum pristopa –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1782/2003 se spremeni na naslednji način:

1. tretja alinea člena 1 se nadomesti z naslednjo:

"— sheme podpore za kmete, ki proizvajajo trdo pšenico, stročnice, riž, oreščke, energetske rastline, škrobni krompir, mleko, seme, poljščine, ovčje in kozje meso, goveje in telečje meso, zrnate stročnice, bombaž, tobak, hmelj kakor tudi za kmete, ki vzdržujejo oljčne nasade.".

2. člen 11(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Z začetkom od proračuna za leto 2007 je treba z namenom, da bi zagotovili, da zneski za financiranje skupne kmetijske politike, trenutno pod podnaslovom 1a (tržni ukrepi in neposredne pomoči), ustrezajo letnim zgornjim mejam, določenim v Sklepu predstavnikov vlad držav članic, ki so se 18. novembra 2002 sestali v okviru Sveta, glede sklepov Evropskega sveta, ki je 24. in 25. oktobra 2002 zasedal v Bruslju, določiti prilagoditev neposrednih plačil, kadar predvidevanja za financiranje ukrepov iz podnaslova 1a za zadevno proračunsko leto, povečana za zneske iz členov 143d in 143e, in pred uporabo modulacije iz člena 10(2), kažejo, da bo zgoraj navedena letna zgornja meja, upoštevajoč mejo v višini 300 milijonov evrov pod to zgornjo mejo, presežena. To ne vpliva na finančne perspektive za obdobje 2007–2013.".

3. drugi pododstavek člena 19(1) se nadomesti z naslednjim:

"Ta zbirka podatkov omogoča zlasti neposreden in takojšen vpogled prek pristojnega organa države članice v podatke za koledarsko in/ali tržno leto od začetka leta 2000 in za pomoč, dodeljeno na podlagi poglavja 10b naslova IV, od 1. maja 1998.".

4. člen 20 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 20

Identifikacijski sistem za enote rabe ali poljine

1. Vzpostavi se identifikacijski sistem za enote rabe ali poljine na podlagi kart in katastrskih dokumentov ali drugih kartografskih virov. Uporabljajo se tehnike računalniškega geografskega informacijskega sistema, vključujoč po možnosti zračne ali prostorske ortoposnetke z enotnim standardom, ki zagotavlja natančnost, ki ustreza kartografskemu merilu najmanj 1:10000.

2. Identifikacijski sistem vključuje, kadar je to primerno, geografski informacijski sistem za pridelovanje oljk, ki je sestavljen iz računalniške alfanumerične zbirke podatkov ter računalniške referenčne zbirke podatkov za zadevne oljke in območja.".

5. člen 22 se spremeni na naslednji način:

(a) v odstavku 1 se za prvo alineo vstavi naslednja alinea:

"— število oljčnih dreves in njihov položaj na parceli,";

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Država članica lahko določi, da mora zahtevek za pomoč vsebovati le spremembe glede na zahtevek za pomoč, vložen predhodno leto. Država članica razdeli prej tiskane obrazce na podlagi ugotovljenih površin iz predhodnega leta ter zagotovi grafični material, ki prikazuje lokacijo teh površin in, kadar je to primerno, položaj oljčnih dreves.".

6. člen 35 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 35

Dvojni zahtevki

1. Površina, ki ustreza številu upravičenih hektarjev, kakor je določeno v členu 44(2), za katero se vloži zahtevek za enotno plačilo, je lahko tudi predmet zahtevka za katero koli drugo neposredno plačilo kakor tudi za katero koli drugo pomoč, ki ni zajeta v tej uredbi, razen če je določeno drugače.

2. Kmetje, ki so sodelovali pri programu odkupa kvot v skladu z Uredbo (EGS) št. 2075/92, so upravičeni bodisi do enotnega plačila ali do cene za odkup kvot. Vendar če je cena za odkup kvot višja kakor znesek, izračunan za tobak, ki ga je treba vključiti v referenčni znesek, je kmet poleg enotnega plačila upravičen še do dela odkupne cene, ki ustreza razliki med zneskom cene in zneskom, izračunanem v skladu s točko I Priloge VII k tej uredbi.".

7. v členu 37(1) se doda naslednji pododstavek:

"Vendar referenčni znesek za oljčno olje znaša štiriletno povprečje skupnih zneskov plačil, dodeljenih kmetu v tržnih letih 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003 v okviru programa podpore za oljčno olje iz Priloge VI, ki se izračuna in prilagodi v skladu s Prilogo VII.".

8. člen 40(5) se nadomesti z naslednjim:

"5. Odstavki 1, 2 in 3 tega člena se s potrebnimi spremembami uporabljajo za kmete, ki so med referenčnim obdobjem morali izpolnjevati kmetijsko-okoljske obveznosti v skladu z uredbama (EGS) št. 2078/92 [9] in (ES) št. 1257/1999, za hmeljarje, ki so med istim obdobjem morali izpolnjevati obveznosti glede krčenja nasadov v skladu z Uredbo (ES) št. 1098/98 [10], kakor tudi za pridelovalce tobaka, ki so sodelovali pri programu odkupa kvot v skladu z Uredbo (EGS) št. 2075/92.

V primeru, do so ukrepi iz prvega pododstavka zajemali referenčno obdobje in obdobje iz odstavka 2, države članice v skladu z objektivnimi merili in na način, ki zagotavlja enako obravnavo kmetov in ne povzroča motenj trga in izkrivljanj konkurence, določijo referenčni znesek v skladu s podrobnimi pravili, ki jih opredeli Komisija v skladu s postopkom iz člena 144(2)."

9. v členu 42(9) se datum 29. september 2003 nadomesti z datumom 15. maj 2004;

10. točka (a) člena 43(2) se nadomesti z naslednjim:

"(a) v primeru krompirjevega škroba, posušene krme in pomoči za semena, oljčne nasade in tobak s seznama iz Priloge VII, število hektarjev, za proizvodnjo na katerih je bila odobrena pomoč med referenčnim obdobjem, kakor je izračunano v točkah B, D, F, H in I Priloge VII;".

11. naslednji pododstavek se doda členu 44(2):

""Upravičen hektar". pomeni tudi površino, zasajeno s hmeljem, ali površino, ki izpolnjuje obveznost začasnega mirovanja, ali površine v skladu z drugim pododstavkom točke H Priloge VII, ki so bile zasajene z oljčnimi drevesi pred 1. majem 1998, pri čemer za Ciper in Malto velja datum 31. december 2001, ali z novimi oljčnimi drevesi, ki nadomeščajo obstoječa, ali oljčnimi drevesi v okviru potrjenega programa sajenja, ki so evidentirana v geografskem informacijskem sistemu.".

12. člen 51 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 51

Kmetijska raba zemljišč

Kmetje lahko uporabljajo parcele, prijavljene v skladu s členom 44(3), za katero koli kmetijsko dejavnost, razen za:

(a) trajne nasade, izključujoč oljčna drevesa, posajena pred 1. majem 1998, pri čemer za Ciper in Malto velja datum 31. december 2001, ali nova oljčna drevesa, ki nadomeščajo obstoječa, ali oljčna drevesa v okviru potrjenega programa sajenja, ki so evidentirana v geografskem informacijskem sistemu;

(b) proizvodnjo proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 [11] in člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 [12].

Kljub temu lahko države članice sklenejo, da dovolijo pridelovanje naknadnih posevkov na hektarjih, ki izpolnjujejo pogoje, za obdobje največ treh mesecev, ki se vsako leto začne 15. avgusta, vendar se na zahtevo države članice ta datum spremeni v skladu s postopkom iz člena 144(2) v zvezi z regijami, kjer se zaradi podnebnih razlogov žita žanjejo prej;

(c) krompir, izključujoč tistega, ki je namenjen proizvodnji krompirjevega škroba, za katerega je pomoč dodeljena po členu 93."

13. člen 60(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Kadar država članica izkoristi možnost iz člena 59, lahko kmetje z odstopanjem od člena 51 in v skladu z določbami tega člena uporabljajo tudi enote rabe, prijavljene v skladu s členom 44(3) za proizvajanje pridelkov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 in člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 ter krompirja, ki ni namenjen za proizvodnjo krompirjevega škroba, za katerega se odobri pomoč v skladu s členom 93 te uredbe, z izjemo trajnih nasadov, razen hmelja ali oljčnih dreves, zasajenih pred 1. majem 1998 ali novih oljčnih dreves, ki nadomeščajo obstoječe, ali oljčnih dreves v okviru potrjenega programa sajenja, ki so evidentirana v geografskem informacijskem sistemu.".

14. člen 64(2) se spremeni na naslednji način:

(a) v prvem pododstavku se "členi 66, 67, 68 in 69" nadomesti s "členi 66, 67, 68, 68a in 69";

(b) v drugem pododstavku se "členi 66, 67, 68 in 69" nadomesti s "členi 66, 67, 68, 68a in 69";

15. člen 65(1) se spremeni na naslednji način:

"členi 66, 67, 68 in 69" se nadomesti s "členi 66, 67, 68, 68a in 69";

16. v Oddelku 2 Poglavja 5 Naslova III se vstavi naslednji člen:

"Člen 68a

Plačila za hmelj

Države članice lahko pri plačilih za hmelj zadržijo do 25 % deleža nacionalnih zgornjih mej iz člena 41, ki ustreza plačilom na površino za hmelj in pomoči za začasno mirovanje iz Priloge VI.

V tem primeru in do zgornje meje, ki se določi v skladu s členom 64(2), zadevne države članice vsako leto izvedejo dodatno plačilo kmetom in/ali skupinam proizvajalcev, ki so priznane v skladu s členom 7(3) Uredbe (EGS) št. 1696/71.

Dodatno plačilo se dodeli kmetom, ki proizvajajo hmelj, na hektar do največ 25 % plačil na hektar iz Priloge VI, ki jih je treba dodeliti pod pogoji iz Poglavja 10d Naslova IV.

Plačila priznanim skupinam proizvajalcev se dodelijo za financiranje dejavnosti iz člena 7(1)(a) do (d) Uredbe (ES) št. 1696/71.".

17. člen 71 se spremeni na naslednji način:

(a) naslednji pododstavek se doda odstavku 1:

"Prehodno obdobje za hmelj iz prvega pododstavka se izteče 31. decembra 2005. Prehodno obdobje iz prvega pododstavka ne velja za bombaž, oljčno olje in namizne oljke ter tobak.";

(b) prvi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

"Brez poseganja v člen 70(2) zadevna država članica v prehodnem obdobju uporabi neposredna plačila iz Priloge VI pod pogoji iz poglavij 3, od 6 do 10 in od 10d do 13 Naslova IV te uredbe, člena 6 Uredbe (EGS) št. 2019/93, člena 9 Uredbe (ES) št. 1452/2001, členov 13 in 22(2) do (4) Uredbe (ES) št. 1453/2001 ter člena 5 Uredbe (ES) št. 1454/2001 v okviru proračunskih zgornjih mej, ki ustrezajo deležu teh neposrednih plačil v nacionalni zgornji meji iz člena 41, ki jih določi Komisija v skladu s postopkom iz člena 144(2) te uredbe za vsa neposredna plačila.".

18. v členu 71g se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Kmetje lahko z odstopanjem od člena 51 in v skladu z določbami tega člena uporabljajo tudi enote rabe, prijavljene v skladu s členom 44(3) za proizvodnjo iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 in člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 ter za krompir, ki ni namenjen za proizvodnjo krompirjevega škroba, za katerega je dodeljena pomoč v skladu s členom 93 te uredbe, izključujoč trajne nasade, razen hmelja ali oljčnih dreves, zasajenih pred 1. majem 1998 ter pred 31. decembrom 2001 na Cipru in Malti, ali novih oljčnih dreves, ki nadomeščajo obstoječe, ali oljčnih dreves v okviru potrjenega programa sajenja, ki so evidentirane v geografskem informacijskem sistemu.".

19. člen 84 se spremeni na naslednji način:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Največja zajamčena površina je 815600 ha.";

(b) za Poljsko se v odstavku 3 nacionalna zajamčena površina 1000 ha nadomesti s 4200 ha.;

20. Naslovu IV se doda naslednje poglavje:

"Poglavje 10a Proizvodno vezano plačilo za bombaž

Člen 110a

Področje uporabe

Pomoč se dodeli kmetom, ki proizvajajo bombaž iz oznake KN 520100, pod pogoji iz tega poglavja.

Člen 110b

Upravičenost do pomoči

1. Pomoč se dodeli na hektar površine, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči. Da bi bila površina upravičena do pomoči, mora biti locirana na kmetijskem zemljišču, ki ga je država članica odobrila za proizvodnjo bombaža, ter zasajena z dovoljenimi sortami in vzdrževana v običajnih rastnih razmerah vsaj do odpiranja semenskih mešičkov.

Vendar če bombaž ne doseže stopnje odpiranja semenskih mešičkov zaradi izjemnih vremenskih razmer, ki jih kot take potrdi država članica, so površine, zasajene z bombažem, še naprej upravičene do pomoči, pod pogojem, da se zadevne površine do odpiranja semenskih mešičkov ne uporabljajo za noben drug namen, razen za proizvodnjo bombaža.

2. Države članice potrdijo zemljišče in sorte iz odstavka 1 v skladu s podrobnimi pravili in pogoji, ki se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 144(2).

Člen 110c

Osnovne površine in zneski

1. Nacionalna osnovna površina je naslednja:

- Grčija: 370000 ha,

- Španija: 70000 ha,

- Portugalska: 360 ha.

2. Znesek pomoči na hektar, ki izpolnjuje pogoje za pomoč, je naslednji:

- Grčija: 594 evrov za 300000 hektarov in 342.85 evrov za preostalih 70000 hektarov,

- Španija: 1039 evrov,

- Portugalska: 556 evrov.

3. Če površina z bombažem v dani državi in v danem letu preseže osnovno površino iz odstavka 1, se pomoč iz odstavka 2 za to državo članico zmanjša v sorazmerju s presežkom osnovne površine.

Vendar se za Grčijo uporablja sorazmerno zmanjšanje v zvezi z zneskom pomoči, ki je določen za delež nacionalne osnovne površine v velikosti 70000 hektarjev, da bi upoštevali celotni znesek v višini 202,2 milijona evrov.

4. Podrobna izvedbena pravila za ta člen se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 144(2).

Člen 110d

Potrjene medpanožne organizacije

1. Za namene tega poglavja "potrjena medpanožna organizacija" pomeni pravno osebo, sestavljeno iz kmetov proizvajalcev bombaža, katerih poglavitni cilj je oskrbovati obrate za odzrnjevanje z neodzrnjenim bombažem ustrezne kakovosti in vsaj enega obrata za odzrnjevanje. Država članica, na katere ozemlju so ustanovljeni obrati za odzrnjevanje, potrdi organizacijo, ki izpolnjuje merila, sprejeta v skladu s postopkom iz člena 144(2).

2. Potrjeno medpanožno organizacijo financirajo njeni člani.

Člen 110e

Porazdelitev pomoči s strani medpanožnih organizacij

1. Potrjena medpanožna organizacija lahko sklene, da največ polovico skupnega zneska pomoči, do katere so kmetje, ki so njeni člani, upravičeni na podlagi površin, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč v skladu s členom 110b(1), porazdeli po lestvici, ki jo sama določi.

2. Država članica potrdi lestvico iz odstavka 1 in upošteva merila, ki se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 144(2). Ta merila zadevajo zlasti kakovost dobavljenega neodzrnjenega bombaža ter so prilagojena okoljskim in ekonomskim pogojem na zadevnem območju.

Člen 110f

Plačilo pomoči

1. Kmetom se dodeli pomoč na upravičen hektar v skladu s členom 110c.

2. Kmetom, ki so člani potrjene medpanožne organizacije, se dodeli pomoč na upravičen hektar v skladu s členom 110c, povečana za 10 evrov. Vendar se pomoč v primeru porazdelitve dodeli na upravičen hektar v skladu s členom 110c, prilagojena v skladu s členom 110e(1). Prilagojeni znesek se poveča za 10 evrov.

Poglavje 10b Pomoč za oljčne nasade

Člen 110g

Področje uporabe

Pomoč se dodeli kmetom kot prispevek za vzdrževanje oljčnih nasadov, ki imajo okoljsko ali družbeno vrednost, v skladu s pogoji iz tega poglavja.

Člen 110h

Upravičenost do pomoči

Za plačilo pomoči veljajo naslednji pogoji:

(a) oljčni nasad mora biti vpisan v evidenco geografskega informacijskega sistema iz člena 20(2);

(b) pogoje za pomoč izpolnjujejo samo območja, ki so bila zasajena z oljčnimi drevesi pred 1. majem 1998, pri čemer za Ciper in Malto velja datum 31. december 2001, ali na katerih se nadomeščajo oljčna drevesa ali ki jih zajema program, ki ga je odobrila Komisija;

(c) število oljčnih dreves v oljčnem nasadu se ne sme razlikovati za več kakor 10 % od števila, evidentiranega na dan 1. januarja 2005 v geografskem informacijskem sistemu iz člena 20(2);

(d) oljčni nasad mora biti v skladu z značilnostmi kategorije oljčnega nasada, na podlagi katere se zahteva pomoč;

(e) zahtevana pomoč mora znašati vsaj 50 evrov na posamezni zahtevek.

Člen 110i

Znesek

1. Pomoč za oljčne nasade se dodeli na hektar po GIS za oljke. GIS za oljke mora biti površinska enota, ki se uporablja pri skupni metodi, določeni v skladu s postopkom iz člena 144(2) na podlagi podatkov geografskega informacijskega sistema za pridelovanje oljk iz člena 20(2).

2. V okviru najvišjega zneska, določenega v odstavku 3, in po odštetju zneska, zadržanega v skladu z odstavkom 4, države članice določijo pomoč na hektar po GIS za oljke največ petim kategorijam območij z oljčnimi nasadi.

Te kategorije se določijo v skladu s skupnim okvirom za okoljska in družbena merila, ki se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 144(2) in vključujejo dejavnike, povezane s krajino in družbeno tradicijo. V tem okviru je treba posebno pozornost posvetiti oljčnim nasadom v obrobnih območjih.

3. Če se uporablja koeficient 0,4, ki izhaja iz uporabe koeficienta 0,6 iz Priloge VII(H), je najvišji znesek iz odstavka 2 naslednji:

| milijonov evrov |

Francija | 2,11 |

Grčija | 208,14 |

Italija | 272,05 |

Ciper | 2,93 |

Malta | 0,07 |

Španija | 412,45 |

Portugalska | 22,66 |

Slovenija | 0,17 |

Države članice razdelijo najvišji znesek med različne kategorije v skladu z objektivnimi merili in nediskriminatorno. Pomoč na hektar po GIS za oljke lahko za vsako kategorijo dosega, vendar ne sme presegati, višine vzdrževalnih stroškov, izključujoč stroške obiranja.

Če se države članice odločijo, da zmanjšajo koeficient 0,4, se najvišji znesek pomoči iz zgornje preglednice ter iz prilog VIII in VIIIa prilagodi v skladu s postopkom iz člena 144(2).

Najvišji zneski za Ciper in Malto so začasni. Lahko se popravijo v letu 2005 v skladu s postopkom iz člena 144(2) in po uvedbi geografskega informacijskega sistema iz člena 20(2), da bi na podlagi tega sistema prilagodili najvišje zneske za Ciper in Malto.

4. Države članice lahko zadržijo do 10 % zneskov iz odstavka 3, da bi zagotovile finančna sredstva Skupnosti za programe dela, ki jih popravijo potrjene organizacije proizvajalcev iz člena 8 Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 z dne 29. aprila 2004 o skupni ureditvi trga za oljčno olje in namizne oljke [*] UL L 203, 9.6.2004, str. 97..

Vendar če se država članica odloči, da uporabi višje koeficiente kakor 0,6, kakor je določeno v Prilogi VII(H), lahko zadrži največ 10 odstotkov deleža oljčnega olja v nacionalni zgornji meji iz člena 41, da bi zagotovila finančna sredstva Skupnosti za programe dela iz prvega pododstavka. Ta najvišji znesek se določi v skladu s postopkom iz člena 144(2).

Poglavje l0c Pomoč za tobak

Člen 110j

Področje uporabe

Za pridelovalna leta 2006, 2007, 2008 in 2009 se lahko pod pogoji iz tega poglavja dodeli pomoč kmetom, ki proizvajajo surovi tobak iz oznake KN 2401.

Člen 110k

Upravičenost do pomoči

Pomoč se dodeli kmetom, ki jim je bila izplačana premija za tobak v skladu z Uredbo (EGS) št. 2075/92 v koledarskih letih 2000, 2001 in 2002, ter kmetom, ki so pridobili proizvodne kvote med obdobjem od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2005. Za izplačilo pomoči veljajo naslednji pogoji:

(a) tobak mora biti pridelan na proizvodnem območju iz Priloge 11 k Uredbi Komisije (ES) št. 2848/98 [**] UL L 358, 31.12.1998, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1983/2002 (UL L 306, 8.11.2002, str. 8).;

(b) izpolnjene morajo biti zahteve glede kakovosti iz Uredbe (ES) št. 2848/98;

(c) kmet mora dostaviti tobak v listih do prostorov prvega predelovalca po pogodbi o pridelavi;

(d) zagotoviti je treba enako obravnavo kmetov, in/ali na podlagi objektivnih meril, kakor so lokacija proizvajalcev tobaka v regiji iz Cilja 1 ali proizvodnja sort določene kakovosti.

Člen 110l

Znesek

1. Če se uporablja koeficient 0.6, ki izhaja iz uporabe koeficienta 0.4 iz Priloge VII(I), je najvišji znesek celotne pomoči, vključno z zneski, ki se prenesejo na Sklad skupnosti za tobak iz člena 110m, naslednji:

| 2006–2009 (v milijonih evrov) |

Belgija | 2,374 |

Nemčija | 21,287 |

Grčija | 227,331 |

Španija | 70,599 |

Francija | 48,217 |

Italija | 200,821 |

Avstrija | 0,606 |

Portugalska | 10,161 |

Če se države članice odločijo, da zmanjšajo koeficient 0,6, se najvišji znesek pomoči iz zgornje preglednice in iz Priloge VIII prilagodi v skladu s postopkom iz člena 144(2).

Člen 110m

Prenos sredstev na Sklad Skupnosti za tobak

Znesek, ki za koledarsko leto 2006 znaša 4 % in za koledarsko leto 2007 5 % pomoči, dodeljene v skladu s tem poglavjem, se uporabi za financiranje informativnih akcij v okviru Sklada Skupnosti za tobak iz člena 13 Uredbe (ES) št. 2075/92.

Poglavje 10d Pomoč na površino za hmelj

Člen 110n

Področje uporabe

Pomoč se dodeli kmetom, ki proizvajajo hmelj iz oznake KN 1210, pod pogoji iz tega poglavja.

Člen 110o

Upravičenost do pomoči

Osnovne površine so površine, ki:

- se nahajajo na proizvodnem območju za hmelj, kakor je navedeno v objavi Komisije v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/77 [***] UL L 200, 8.8.1977, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 2003.,

- so zasajene s hmeljem, ter

- so dejansko pospravljene."

.

21. v členu 143c(2) naslova IVa se za prvim stavkom točke (a) vstavi naslednji stavek:

"Vendar za plačila iz poglavja 7 naslova IV te uredbe veljajo naslednje stopnje: 85 % v letu 2004, 90 % v letu 2005, 95 % v letu 2006 in 100 % od leta 2007.".

22. vstavi se naslednji naslov IVb:

"NASLOV IVB Finančni prenosi

Člen 143d

Finančni prenosi za prestrukturiranje v proizvodnih regijah bombaža

Od proračunskega leta 2007 dalje bo znesek v višini [22 milijonov] evrov, ki izhaja iz povprečnih izdatkov za bombaž v letih 2000, 2001 in 2002, na voljo za vsako posamezno koledarsko leto kot dodatna pomoč Skupnosti za ukrepe v proizvodnih regijah bombaža v okviru načrtovanja razvoja podeželja, ki se financira iz EKUJS, jamstveni oddelek, v skladu z Uredbo (ES) št. 1257/1999.

Člen 143e

Finančni prenos za prestrukturiranje v proizvodnih regijah tobaka

Od proračunskega leta 2011 dalje bo znesek v višini 484 milijonov evrov, ki predstavlja 50 % triletnega povprečnega skupnega zneska pomoči v letih v letih 2000, 2001 in 2002 za subvencionirani tobak, na voljo kot dodatna pomoč Skupnosti za ukrepe v proizvodnih regijah tobaka v okviru načrtovanja razvoja podeželja, ki se financira iz EKUJS, jamstveni oddelek, v skladu z Uredbo (ES) št. 1257/1999, za tiste države članice, v katerih so proizvajalci v letih 2000, 2001 in 2002 prejeli pomoč v skladu z Uredbo (ES) št. 2075/92."

.

23. členu 145 se dodajo naslednje točke:

"(r) kar zadeva bombaž, podrobna pravila v zvezi z:

- izračunom zmanjšanja pomoči v skladu s členom 110c(3) in

- potrjenimi medpanožnimi organizacijami, predvsem glede njihovega financiranja ter nadzora in sistema sankcij;

(s) kar zadeva shemo enotnega plačila, podrobna pravila za izračun in/ali prilagoditev pravic do plačila za namene vključitve pomoči za proizvodnjo bombaža, oljčnega olja, tobaka in hmelja v to shemo.".

24. za členom 151 se vstavijo naslednji členi:

"Člen 151a

Spremembe Uredbe (ES) št. 546/2002

Uredba (ES) št. 546/2002 se spremeni na naslednji način:

1. v členih 1 in 2 ter v Prilogi I se "žetve 2002, 2003 in 2004" nadomestijo z "žetve 2002, 2003, 2004 in 2005"

2. Naslov druge preglednice iz Priloge II se nadomesti z naslednjim:

"Zajamčeni pragi za žetve 2003, 2004 in 2005"

Člen 151b

Sprememba Uredbe (ES) št. 2075/92

v členu 13(1) se doda naslednja alinea:

"— 3 % premije za žetev 2005."

."

25. členu 152 se dodajo naslednje točke:

"(d) Naslov I in II Uredbe (EGS) št. 2075/92. Vendar se še naprej uporabljata za zahtevke za neposredna plačila v zvezi z žetvijo leta 2005;

(e) člena 12 in 13 Uredbe (EGS) št. 1696/71 [*] UL L 175, 4.8.1971, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2320/2003 (UL L 345, 31.12.2003, str. 18).. Vendar se še naprej uporabljata za zahtevke za neposredna plačila v zvezi z žetvijo leta 2004 in 2005, če se država članica odloči, da uporabi shemo enotnega plačila po prehodnem obdobju za hmelj iz tretjega pododstavka člena 71(1) te uredbe."

26. za členom 153 se dodajo naslednji odstavki:

"4a. Uredba Sveta (ES) št. 1051/2001 [*] UL L 148, 1.6.2001, str. 3. se razveljavi. Vendar se še naprej uporablja za tržno leto 2005/2006.

4b. Uredba (ES) št. 1098/98 se razveljavi. Vendar se še naprej uporablja do 31. decembra 2005, če se država članica odloči, da uporabi shemo enotnega plačila po prehodnem obdobju za hmelj iz tretjega pododstavka člena 71(1) te uredbe."

27. vstavi se naslednji člen:

"Člen 155a

Komisija do 31. decembra 2009 Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe v zvezi z bombažem, oljčnim oljem, namiznimi oljkami in oljčnimi nasadi, tobakom ter hmeljem, ki mu po potrebi priloži ustrezne predloge.".

28. členu 156(2) se dodajo naslednje točke:

"(g) poglavje 10a naslova IV se uporablja od 1. januarja 2006 za bombaž, ki je posajen od tega datuma dalje;

(h) poglavje 10b naslova IV se uporablja od tržnega leta 2005/2006.".

29. priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1. Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.

2. Uporablja se od 1. januarja 2006, z izjemo naslednjih določb:

(a) člen 1(9), (18), (19), (21) in (24) ter (29) v zvezi s prilogama VIII in VIIIa, ki se uporabljata od datuma začetka veljavnosti te uredbe;

(b) člen 1(1) v zvezi z vključitvijo hmelja, (8), (11) v zvezi s hmeljem, (12), (13), (14), (15), (16), (17) v zvezi s hmeljem, (20) v zvezi s poglavjem 10d, (25) v zvezi s točko (e), (26) v zvezi z odstavkom 4b, (29) v zvezi s prilogami I, VI in VII za dele zvezi s hmeljem, ki se uporabljajo od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL L 291, 19.11.1979, str. 174. Protokol, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo (ES) št. 1050/2001(UL L 148, 1.6.2001, str. 1).

[2] UL L 236, 23.9.2003, str. 17.

[3] UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

[4] Mnenje z dne 10. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[5] Mnenje z dne 26. februarja 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[6] UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 583/2004 (UL L 91, 30.3.2004, str. 1).

[7] UL L 210, 28.7.1998, str. 32. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 2003.

[8] UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1783/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 70).

[9] UL L 215, 30.7.1992, str. 85.

[10] UL L 157, 30.5.1998, str. 7.

[11] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

[12] UL L 297, 21.11.1996, str. 29.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloge se spremenijo naslednji način:

1. Priloga I se nadomesti z naslednjo:

"

„PRILOGA I

Seznam shem pomoči, ki izpolnjujejo merila iz člena 1

Sektor | Pravna podlaga | Opombe |

Enotno plačilo | Naslov III te uredbe | Nevezano plačilo (glej Prilogo VI) |

Enotno plačilo na površino | Člen 143b Naslova IVa te uredbe | Ločeno plačilo, ki nadomešča vsa neposredna plačila iz te priloge |

Trda pšenica | Poglavje 1 Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino (dodatek za kakovost) |

Stročnice | Poglavje 2 Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

Riž | Poglavje 3 Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

Orehi in oreščki | Poglavje 4 Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

Energetske rastline | Poglavje 5 naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

Škrobni krompir | Poglavje 6 Naslova IV te uredbe | Pomoč za proizvodnjo |

Mleko in mlečni proizvodi | Poglavje 7 Naslova IV te uredbe | Mlečna premija in dodatno plačilo |

Poljščine na Finskem in v nekaterih regijah Švedske | Poglavje 8 Naslova IV te uredbe | Posebna regionalna pomoč za poljščine |

Semena | Poglavje 9 Naslova IV te uredbe | Pomoč za proizvodnjo |

Poljščine | Poglavje 10 Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino, vključujoč plačila za praho, plačila za travno silažo, dodatne zneske, dodatek za trdo pšenico in posebno pomoč |

Ovce in koze | Poglavje 11 Naslova IV te uredbe | Premija za ovce in koze, dodatna premija ter nekatera dodatna plačila |

Goveje in telečje meso | Poglavje 12 Naslova IV te uredbe | Posebna premija, izvensezonska premija, premije za krave dojilje (vključno, ko se plača za telice in vključno z dodatno nacionalno premijo za krave dojilje, ko gre za sofinanciranje), klavna premija, ekstenzifikacijsko plačilo, dodatna plačila |

Zrnate stročnice | Poglavje 13 Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

Posebne vrste kmetijstva in kakovostna proizvodnja | Člen 69 te uredbe | |

Posušena krma | Drugi pododstavek člena 71(2) te uredbe | |

Shema za male kmete | Člen 2a Uredbe (ES) št. 1259/1999 | Prehodna pomoč na površino za kmete, ki prejemajo manj kakor 1 250 evrov |

Oljčno olje | Poglavje 10b Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

Sviloprejke | Člen 1 Uredbe (EGS) št. 845/72 | Pomoč za spodbujanje reje |

Banane | Člen 12 Uredbe (EGS) št. 404/93 | Pomoč za proizvodnjo |

Suho grozdje | Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 | Pomoč na površino |

Tobak | Poglavje 10c Naslova IV te uredbe | Pomoč za proizvodnjo |

Hmelj | Poglavje 10d Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

Poseidom | Členi 9, 12(2) in 16 Uredbe (EGS) št. 1452/2001 | Sektorji: goveje in telečje meso; sladkor; zelena vanilija |

Poseima | Členi 13, 16, 17 in 28(1), 21, 22(2) do (4) in (7), 27, 29 in 30(1), (2) ter (4) Uredbe (ES) št. 1453/2001 | Sektorji: goveje in telečje meso; mleko; krompir; sladkor; protje; ananasi; tobak, semenski krompir, cikorija in čaj |

Poseican | Členi 5, 9 in 14 Uredbe (ES) št. 1452/2001 | Sektorji: goveje in telečje meso; ovce in koze; krompir |

Egejski otoki | Členi 6, 8, 11 in 12 Uredbe (EGS) št. 2019/93 | Sektorji: goveje in telečje meso; krompir; oljke; med |

Bombaž | Poglavje l0a Naslova IV te uredbe | Pomoč na površino |

""

(v milijonih evrov) |

Država članica | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Belgija | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Danska | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

Nemčija | 40,4 | 54,6 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |

Grčija | 45,4 | 60,6 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |

Španija | 56,9 | 76,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |

Francija | 51,4 | 68,7 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |

Irska | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |

Italija | 62,3 | 83,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |

Luksemburg | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Nizozemska | 6,8 | 9,2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

Avstrija | 12,4 | 17,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |

Portugalska | 10,8 | 14,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |

Finska | 8,0 | 10,8 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |

Švedska | 6,6 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

Združeno Kraljestvo | 17,7 | 23,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

"

;

2(a) Priloga IV se spremeni naslednji način:

Zadnje dve alinei v drugem stolpcu se nadomestita z naslednjimi:

"— ohranitev krajinskih značilnosti, vključujoč, če je to primerno, prepoved krčenja oljčnih dreves,

— preprečevanje rasti nezaželene vegetacije na kmetijskem zemljišču,

— vzdrževanje oljčnih nasadov v dobrem vegetacijskem stanju.";

3. Priloga I se nadomesti z naslednjo:

"

„PRILOGA V

Združljive sheme pomoči iz člena 26

Sektor | Pravna podlaga | Opombe |

Suho grozdje | Člen 7 Uredbe (ES) št. 2201/96 | Podpora na površino |

Kmetijsko okolje | Poglavje VI Naslova II (členi 22 do 24) in člen 55(3) Uredbe (ES) št. 1257/1999 | Podpora na površino |

Gozdarstvo | Člen 31 in člen 55(3) Uredbe (ES) št. 1257/1999 | Podpora na površino |

Območja z omejenimi možnostmi in področja z okoljskimi omejitvami | Poglavje V Naslova II (členi 13 do 21) in člen 55(3) Uredbe (ES) št. 1257/1999 | Podpora na površino |

Posušena krma | Člena 10 in 11 Uredbe (ES) št. 603/95 | Pomoč za proizvodnjo |

Citrusi za predelavo | Člen 1 Uredbe (ES) št. 2202/96 | Pomoč za proizvodnjo |

Paradižnik za predelavo | Člen 2 Uredbe (ES) št. 2201/96 | Pomoč za proizvodnjo |

Vino | Člena 11 in 15 Uredbe (ES) št. 1493/1999 | Pomoč za prestrukturiranje |

"

;

4. Prilogi VI se dodajo naslednje vrstice:

"Bombaž | Odstavek 3 Protokola št. 4 o bombažu, ki je priložen Aktu o pristopu Grčije | Pomoč v obliki plačila za neodzrnjeni bombaž |

Oljčno olje | Člen 5 Uredbe 136/66/EGS | Pomoč za proizvodnjo |

Tobak | Člen 3 Uredbe (EGS) št. 2075/92 | Pomoč za proizvodnjo |

Hmelj | Člena 12 Uredbe (EGS) št. 1696/71 | Pomoč na proizvodnjo |

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1098/98 | Pomoč za začasno mirovanje"; |

5. Prilogi VII se doda naslednje besedilo:

"G. G. Bombaž

Če kmet prijavi površine, zasajene z bombažem, države članice izračunajo znesek, katerega je treba vključiti v referenčni znesek z množenjem števila hektarjev (z do dvema decimalnima mestoma), na katerih se je proizvajal bombaž, v zvezi s katerim je dodeljena pomoč v skladu z odstavkom 3 Protokola št. 4 o bombažu [1] v vsakem referenčnem obdobju, z naslednjimi zneski na hektar:

- 966 evrov za Grčijo,

- 1509 evrov za Španijo,

- 1202 evrov za Portugalsko.

H. Oljčno olje

Če je kmet prejel pomoč za proizvodnjo oljčnega olja, se znesek izračuna z množenjem števila ton, v zvezi s katerimi je to plačilo izvršeno v referenčnem obdobju (tj. za vsako izmed tržnih let 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003), z ustreznim zneskom na enoto pomoči, ki je izražen v evrih na tono, kakor je določeno v uredbah (ES) št. 1415/2001 [2], (ES) št. 1271/2002 [3], (ES) št. 1221/2003 [4] in (ES) št. 1794/2003 [5], ter pomnoži s koeficientom 0,6. Vendar se lahko države članice do 1. avgusta 2005 odločijo, da povišajo ta koeficient. Ta koeficient se ne uporablja za kmete, katerih povprečno število hektarov po GIS za oljke v referenčnem obdobju je manjše kakor 0,3, izključujoč število hektarov po GIS za oljke, ki ustreza dodatnim drevesom, posajenim po 1. maju 1998 izven katerega koli odobrenega programa sajenja. Število hektarov po GIS za oljke se izračuna ob uporabi skupne metode, ki se določi v skladu s postopkom iz člena 144(2), ter na podlagi podatkov iz geografskega informacijskega sistema za pridelovanje oljk.

Če se plačila pomoči med referenčnim obdobjem izvedejo z uporabo ukrepov iz člena 2(3) Uredbe (EGS) št. 1638/98 [6], se izračun iz tretjega pododstavka prilagodi na naslednji način:

- če so ukrepi uporabljeni samo za eno tržno leto, je število ton, ki ga je treba upoštevati za zadevno leto, enako številu ton, za katerega bi bila dodeljena pomoč, če se ukrepi ne bi uporabljali,

- če se ukrepi uporabljajo za dve zaporedni tržni leti, se število ton, ki ga je treba upoštevati za prvo zadevno leto, določi v skladu s prvo alineo, število ton, ki ga je treba upoštevati za naslednje leto, pa je enako številu ton, v zvezi s katerim je pomoč dodeljena za tržno leto pred referenčnim obdobjem in na katero ni vplivala uporaba teh ukrepov.

Države članice izračunajo število hektarov, ki jih je treba vključiti v izračun enotnega plačila, kot število hektarov po GIS za oljke, ob uporabi skupne metode, ki se določi v skladu s postopkom iz člena 144(2), ter na podlagi podatkov iz geografskega informacijskega sistema za pridelovanje oljk, razen števila hektarov po GIS za dodatna drevesa, posajena izven odobrenega programa sajenja po 1. maju 1998, izključujoč Ciper in Malto, v zvezi s katerima velja datum 31. december 2001.

I. Surovi tobak

Če je kmetu izplačana premija za tobak, se znesek, ki ga je treba vključiti v referenčni znesek, izračuna z množenjem triletnega povprečja števila kilogramov, v zvezi s katerimi je to plačilo dodeljeno, s ponderiranim triletnim povprečjem zneska pomoči, dodeljenega na kilogram, upoštevajoč skupno količino surovega tobaka vseh sortnih skupin, ter pomnoži s koeficientom 0,4. Države članice se lahko odločijo, da povečajo ta koeficient.

Od leta 2010 je ta koeficient 0,5.

Število hektarjev, ki jih je treba vključiti v izračun enotnega plačila, ustreza površini, navedeni v evidentiranih pogodbah o pridelavi, v zvezi s katero je odobreno plačilo premije v vsakem posameznem letu v referenčnem obdobju in v mejah osnovne površine, ki jo določi Komisija na podlagi skupne površine, o kateri je Komisija obveščena v skladu s točko 1.3 Priloge 1 k Uredbi Komisije (ES) št. 2636/1999 [7].

Če se plačila pomoči med referenčnim obdobjem izvedejo z uporabo ukrepov iz člena 50 Uredbe (EGS) št. 2848/98, se izračun iz tretjega pododstavka prilagodi na naslednji način:

- če se premija delno ali v celoti zmanjša, so zneski plačila, ki jih je treba upoštevati za zadevno leto, enaki zneskom, ki bi bili dodeljeni brez zmanjšanja,

- če se proizvodna kvota delno ali v celoti zmanjša, so zneski plačila, ki jih je treba upoštevati za zadevno leto, enaki zneskom premije, ki bi bila dodeljena v prejšnjem letu brez zmanjšanja premije, pod pogojem, da se proizvodna površina, navedena v zadnji pogodbi o pridelavi, ne uporablja za gojenje kultur, ki ne izpolnjujejo pogojev po nobeni drugi shemi neposredne pomoči v zadevnem letu.

J. Hmelj

Če je kmet prejel pomoč na površino za hmelj ali začasno mirovanje, države članice izračunajo zneske, ki jih je treba vključiti v referenčni znesek, z množenjem števila hektarov (z do dvema decimalnima mestoma), v zvezi s katerimi je plačilo odobreno v vsakem letu referenčnega obdobju, z zneskom v višini 480 evrov na hektar.";

6. Priloga VIII se nadomesti z naslednjo:

"

„PRILOGA VIII

Nacionalne zgornje meje iz člena 41

(v milijonih evrov) |

Država članica | 2005 | 2006 | 2007, 2008 in 2009 | 2010 in naslednja leta |

Belgija | 411 | 413 | 530 | 530 |

Danska | 838 | 838 | 996 | 996 |

Nemčija | 4489 | 4503 | 5492 | 5496 |

Grčija | 837 | 1700 | 1722 | 1760 |

Španija | 3244 | 4043 | 4241 | 4253 |

Francija | 7199 | 7231 | 8091 | 8099 |

Irska | 1136 | 1136 | 1322 | 1322 |

Italija | 2539 | 3112 | 3464 | 3497 |

Luksemburg | 27 | 27 | 37 | 37 |

Nizozemska | 386 | 386 | 779 | 779 |

Avstrija | 613 | 614 | 712 | 712 |

Portugalska | 452 | 493 | 559 | 561 |

Finska | 467 | 467 | 552 | 552 |

Švedska | 612 | 612 | 729 | 729 |

Združeno kraljestvo | 3351 | 3351 | 3869 | 3869 |

"

;

7. Priloga VIIIA se nadomesti z naslednjo:

"

„PRILOGA VIIIA

Nacionalne zgornje meje iz člena 71c

Zgornje meje se izračunajo ob upoštevanju razporeda povečanj iz člena 143a in jih zato ni treba zmanjšati.

(v milijonih evrov) |

Koledarsko leto | Češka | Estonija | Ciper | Latvija | Litva | Madžarska | Malta | Poljska | Slovenija | Slovaška |

2005 | 228,8 | 23,4 | 8,9 | 33,9 | 92,0 | 350,8 | 0,67 | 724,6 | 35,8 | 97,7 |

2006 | 266,7 | 27,3 | 12,5 | 39,6 | 107,3 | 420,2 | 0,83 | 881,7 | 41,9 | 115,4 |

2007 | 343,6 | 40,4 | 16,3 | 55,6 | 146,9 | 508,3 | 1,64 | 1 140,8 | 56,1 | 146,6 |

2008 | 429,2 | 50,5 | 20,4 | 69,5 | 183,6 | 634,9 | 2,05 | 1 425,9 | 70,1 | 183,2 |

2009 | 514,9 | 60,5 | 24,5 | 83,4 | 220,3 | 761,6 | 2,46 | 1 711,0 | 84,1 | 219,7 |

2010 | 600,5 | 70,6 | 28,6 | 97,3 | 257,0 | 888,2 | 2,87 | 1 996,1 | 98,1 | 256,2 |

2011 | 686,2 | 80,7 | 32,7 | 111,2 | 293,7 | 1 014,9 | 3,28 | 2 281,1 | 112,1 | 292,8 |

2012 | 771,8 | 90,8 | 36,8 | 125,1 | 330,4 | 1 141,5 | 3,69 | 2 566,2 | 126,1 | 329,3 |

Poznejša leta | 857,5 | 100,9 | 40,9 | 139,0 | 367,1 | 1 268,2 | 4,10 | 2 851,3 | 140,2 | 365,9 |

"

;

[1] UL L 291, 19.11.1979, str. 174.

[2] UL L 191, 13.7.2001, str. 10.

[3] UL L 184, 13.7.2002, str. 5.

[4] UL L 170, 9.7.2003, str. 8.

[5] UL L 262, 14.10.2003, str. 11.

[6] UL L 210, 28.7.1998, str. 32.

[7] UL L 323, 15.12.1999, str. 4.

--------------------------------------------------

Top