Help Print this page 

Document 32004R0797

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 797/2004 z dne 26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; razveljavil 32007R1234
OJ L 125, 28.4.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 183 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 34 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/797/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 26/04/2004
  • Date of effect: 28/04/2004; začetek veljavnosti datum objave glej člen 9
  • Date of end of validity: 31/12/2007; razveljavil 32007R1234
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32004R0797Uradni list L 125 , 28/04/2004 str. 0001 - 0003


Uredba Sveta (ES) št. 797/2004

z dne 26. aprila 2004

o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter zlasti členov 36. in 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po obvestilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o evropskem čebelarstvu v letu 1994, je Svet zaključil, da so potrebni predlogi za okvirno uredbo o čebelarstvu.

(2) Zato je z Uredbo (ES) št. 1221/97 [3] Svet določil splošna pravila glede ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu.

(3) Od takrat je Komisija poslala Svetu in Evropskemu parlamentu poročila o izvajanju Uredbe (ES) št. 1221/97 v februarju 2001 in januarju 2004. Zaključki, narejeni iz teh poročil, kažejo, da je treba ukrepe, predvidene z Uredbo (ES) št. 1221/97, prilagoditi sedanjemu stanju v sektorju čebelarstva Skupnosti. To uredbo je torej treba razveljaviti in nadomestiti z novo.

(4) Čebelarstvo je sektor v kmetijstvu, katerega glavne funkcije so gospodarska dejavnost in razvoj podeželja, proizvodnja medu in drugih proizvodov iz panja ter vzdrževanje ekološkega ravnotežja.

(5) Za sektor so značilni raznovrstnost proizvodnih pogojev in pridelkov ter razpršenost in različnost gospodarskih subjektov, tako v fazi proizvodnje kot trženja.

(6) Zaradi širjenja varoze v več državah članicah v zadnjih letih, in problemov, ki jih ta bolezen povzroča pri proizvodnji medu, je potrebno ukrepanje Skupnosti, saj se varoze ne da popolnoma izkoreniniti in jo je treba zdraviti z odobrenimi proizvodi.

(7) Glede na okoliščine in za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Skupnosti, je treba vsaka tri leta pripraviti nacionalne programe, ki vključujejo tehnično pomoč, nadzor varoze, racionalizacijo prevozov, upravljanje obnove panjev v Skupnosti in sodelovanje pri raziskovalnih programih o čebelarstvu in čebelarskih proizvodih.

(8) Za dopolnitev statističnih podatkov o čebelarstvu, mora država članica opraviti študije o strukturi sektorja, vključno s proizvodnjo, trženjem in določanjem cen.

(9) Stroške držav članic pri izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe, bi morala nositi Skupnost v skladu s členom 2(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike [4]

(10) Uporabljati je treba pravila konkurence, ki urejajo državno pomoč na področju čebelarstva. Vendar pa je treba narediti izjemo glede državne pomoči v zvezi s finančnimi prispevki, ki jih zagotovijo države članice za ukrepe, ki so predmet podpore Skupnosti v skladu s to uredbo, kakor tudi glede na specifične nacionalne pomoči za zaščito čebelnjakov, ki so oslabljeni zaradi strukturnih ali naravnih pogojev, ali v skladu s programi gospodarskega razvoja, razen tistih, ki se odobrijo za proizvodnjo ali trgovino; določiti je treba posebna pravila za takšno državno pomoč.

(11) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba določa ukrepe za izboljšanje splošnih pogojev za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov.

V ta namen lahko vsaka država članica pripravi nacionalni program za obdobje treh let, v nadaljevanju besedila "čebelarski program".

2. Za namen te uredbe:

(a) "med" pomeni proizvod, ki ustreza določbam Priloge I k Direktivi Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra, ki se nanaša na med [6];

(b) "čebelarski proizvodi" pomeni proizvode, opredeljene v Prilogi I, točka 1 Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o zdravstvenih pravilih v zvezi z živalskimi stranskimi proizvodi, ki niso namenjeni za prehrano ljudi [7].

3. Členi 87, 88 in 89 Pogodbe se uporabljajo za pomoč, odobreno v sektorju medu in proizvodov iz medu. Vendar se členi 87 do 89 Pogodbe ne uporabljajo:

(a) za finančni prispevek, ki ga zagotovijo države članice za ukrepe, za katere se uporablja podpora Skupnosti v skladu s to uredbo;

(b) za posebne nacionalne pomoči za zaščito panjev, oslabljenih s strukturnimi ali naravnimi pogoji, ali na podlagi programov gospodarskega razvoja, razen za tiste, ki so namenjene za proizvodnjo ali trgovino.

Pomoči, omenjene pod (b), morajo države članice sporočiti Komisiji istočasno kot čebelarski program, predviden v členu 5.

Člen 2

Ukrepi, ki se lahko vključijo v čebelarski program, so naslednji:

(a) tehnična pomoč čebelarjem in združenjem čebelarjev;

(b) nadzor varoze;

(c) racionalizacija prevozov;

(d) ukrepi za podporo laboratorijem, ki izvajajo analize fizikalno-kemičnih lastnosti medu;

(e) ukrepi za podporo pri obnovi panjev v Skupnosti;

f) sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebelarskih proizvodov.

Ukrepi, financirani v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) [8], se izključijo iz čebelarskega programa.

Člen 3

Da bi izpolnjevale pogoje za delno financiranje, predvideno v členu 4(2), države članice na svojem teritoriju opravijo študijo proizvodne in tržne strukture v sektorju čebelarstva. Ta študija se sporoči s čebelarskim programom.

Člen 4

1. Stroški, nastali v skladu s to uredbo, se štejejo kot intervencija v smislu člena 2(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1258/1999.

2. Skupnost zagotovi delno financiranje za čebelarske programe v višini 50 % stroškov, ki jih nosijo države članice.

3. Plačila v zvezi z ukrepi, sprejetimi na podlagi čebelarskih programov, morajo države članice izvesti vsako leto do 15. oktobra.

Člen 5

Čebelarski program se pripravi ob tesnem sodelovanju z reprezentativnimi organizacijami in čebelarskimi združenji. Predloži se Komisiji, ki ga odobri v skladu s postopkom, določenim v členu 17 Uredbe (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca [9].

Člen 6

1. Komisiji pomaga Upravljalni odbor za perutninsko meso in jajca (v nadaljevanju besedila "Odbor"), ustanovljen s členom 16 Uredbe (EGS) št. 2771/75.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 7

Vsaka tri leta predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1221/97 se razveljavi.

Člen 9

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 26. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

J. Walsh

[1] Mnenje, podano dne 22. aprila 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] Mnenje, podano dne 1. aprila 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] Uredba Sveta (ES) št. 1221/97 z dne 25. junija 1997 o določitvi splošnih pravil za izvajanje ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu (UL L 173, 1.7.1997, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2070/98 (UL L 265, 30.9.1998, str. 1).

[4] UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 10, 12.1.2002, str. 47.

[7] UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 813/2003 (UL L 117, 13.5.2003, str. 22).

[8] UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 583/2004 (UL L 91, 30.3.2004, str. 1).

[9] UL L 282, 01.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

Top