Help Print this page 

Document 32004R0669

Title and reference
Uredba (ES) št. 669/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1734/94 o finančnem in tehničnem sodelovanju z Zahodnim bregom in Gazo
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1638
OJ L 105, 14.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 134 - 135

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/669/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 31/03/2004
  • Date of effect: 17/04/2004; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1638
Miscellaneous information
  • Author: Evropski parlament, Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: COD 2003/0204
Relationship between documents
Text

32004R0669Uradni list L 105 , 14/04/2004 str. 0001 - 0002


Uredba (ES) št. 669/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 31. marca 2004

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1734/94 o finančnem in tehničnem sodelovanju z Zahodnim bregom in Gazo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 179 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

skladno s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Potrebno si je maksimalno prizadevati za preprečevanje nadaljnjega poslabšanja palestinskega gospodarstva s prispevanjem k stabilnemu vodenju in proračunskemu ravnotežju Palestinske uprave, ter utrditvijo te uprave z institucionalno okrepitvijo.

(2) Potrebe po finančni pomoči bodo na ozemlju Zahodnega brega in Gaze še naprej povzročali najnovejši dogodki v bližnjevzhodnem mirovnem procesu.

(3) Zato naj si Skupnost prizadeva za nadaljnjo pomoč skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1734/94 [2].

(4) Uredbo (ES) št. 1734/94 naj do konca leta 2005 revidirata Evropski parlament in Svet, pri čemer naj upoštevata razvoj na tem območju, zlasti glede izvajanja časovnega načrta mirovnih pogajanj (elementi časovnega načrta pogajanj, ki temeljijo na rezultatih in katerih cilj je stalna rešitev izraelsko-palestinskega konflikta na temelju dveh držav).

(5) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti [3] določa skupni pravni okvir za vsa področja lastnih sredstev in izdatkov Skupnosti. Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi [4] se uporablja na vseh področjih dejavnosti Skupnosti brez poseganja v določbe predpisov Skupnosti, ki so specifične za različna področja politike.

(6) Uredbo (ES) št. 1734/94 je zato treba ustrezno spremeniti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1734/94 se spremeni na naslednji način:

1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

1. Skupnost uresničuje finančno in tehnično sodelovanje z Zahodnim bregom in Gazo s ciljem podpreti doseganje njunega trajnostnega gospodarskega, političnega in socialnega razvoja. Če razmere to dopuščajo, uresničevanje poteka na podlagi večletnih programov.

2. Komisija izdela poročilo o reviziji te Uredbe najpozneje do 31. decembra 2005, pri čemer upošteva najnovejši razvoj dogodkov na tem območju.";

2. Člen 2 se spremeni na naslednji način:

(a) za odstavkom 3 se vstavi naslednji odstavek:

"3a. Do podpornih ukrepov niso upravičene le države in regije, ampak tudi lokalni organi, regionalne organizacije, javne agencije, lokalne ali tradicionalne skupnosti, organizacije za podporo podjetništva, zasebni izvajalci, zadruge, organizacije za vzajemno pomoč, združenja, skladi in nevladne organizacije.";

(b) za odstavkom 6 se doda naslednji odstavek:

"7. Sodelovanje pri razpisih in pridobivanju pogodb je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe iz držav članic in sredozemskih partnerjev, opredeljenih v Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 1488/96 z dne 23. julija 1996 o finančnih in tehničnih ukrepih (MEDA) za spremljanje reforme gospodarskih in socialnih struktur v okviru Evro-mediteranskega partnerstva [5]."

3. V členu 4 se doda naslednji odstavek:

"5. Odločitve o financiranju in vsi sporazumi o financiranju ter iz njih izhajajoče pogodbe med drugim predvidijo nadzor in finančno kontrolo s strani Komisije (vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF)), vključno s preverjanjem in inšpekcijo na kraju samem, skladno z Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 [6]. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2698/2000 (UL L, 311, 12.12.2000, str. 1)., in revizijo s strani Računskega sodišča, ki se po potrebi izvaja na kraju samem. V skladu s postopkom, določenim v členu 5, se sprejmejo ukrepi za zagotovitev ustrezne zaščite finančnih interesov Evropskih skupnosti skladno z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 [7]. Preiskave po potrebi vodi OLAF, ureja pa jih Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1073/1999 [8]."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 31. marca 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

D. Roche

[1] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. januarja 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu) in odločba Sveta z dne 11. marca 2004.

[2] UL L 182, 16.7.1994, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[3] UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

[4] UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

[5] UL L 189, 30.7.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2698/2000 (UL L, 311, 12.12.2000, str. 1).

[6] UL L 292, 15.11.1996, str. 2

[7] UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

[8] UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

Top