Help Print this page 

Document 32004R0545

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 545/2004 z dne 24. marca 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 glede na spremembe Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi
  • In force
OJ L 87, 25.3.2004, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 63 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 206 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 206 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 140 - 140

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/545/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/03/2004
  • Date of effect: 01/01/2004; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 26/03/2004; začetek veljavnosti glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

32004R0545Uradni list L 087 , 25/03/2004 str. 0012 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 545/2004

z dne 24. marca 2004

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 glede na spremembe Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti, določenih v okviru GATT, in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o določitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1808/95 [1] in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 1789/2003 z dne 11. septembra 2003 o spremembah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [2] spreminja oznake kombinirane nomenklature za nekatere proizvode prilog I in IV Uredbe (ES) št. 32/2000. Te priloge je zato treba ustrezno spremeniti.

(2) Ta uredba velja od dneva začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1789/2003.

(3) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 32/2000 se spremeni:

1. V Prilogi I, zaporedna številka 09.0048, drugi stolpec, se oznaka KN "ex03042095" nadomesti z "ex03042094".

2. Priloga IV se spremeni:

(a) oznake za zaporedno številko 09.0104 se spremenijo:

(i) oznake od "481820" do "482390" 90 v stolpcu "oznaka KN" in besedilo v zvezi s poglavjem 48 v stolpcu "Poimenovanje" se črtajo;

(ii) oznaka "ex91139090" se nadomesti z "ex91139080";

(b) za zaporedno številko 09.0106, v stolpcu "oznaka KN", se oznaka "62171700" nadomesti z oznako "62171000."

(c) oznake za zaporedno številko 09.0104 se spremenijo:

(i) oznake od "4818201010" do "4823 90 9020" se črtajo;

(ii) v stolpcu "oznaka TARIC", se za oznako KN "71171999" vstavi številka "10";

(iii) oznaka "9113909010" se nadomesti z oznako "9113908011".

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2004

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 5, 8.1.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 384/2003 (UL L 55, 1.3.2003, str. 15).

[2] UL L 281, 30.10.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

Top