Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0411

Uredba Sveta (ES) št. 411/2004 z dne 26. februarja 2004 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3975/87 in o spremembi Uredbe (EGS) št. 3976/87 in Uredbe (ES) št. 1/2003 v zvezi z zračnimi prevozi med Skupnostjo in tretjimi državamiBesedilo velja za EGP.

OJ L 68, 6.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 57 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/411/oj

32004R0411Uradni list L 068 , 06/03/2004 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 411/2004

z dne 26. februarja 2004

o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3975/87 in o spremembi Uredbe (EGS) št. 3976/87 in Uredbe (ES) št. 1/2003 v zvezi z zračnimi prevozi med Skupnostjo in tretjimi državami

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 83 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Niti Uredba Sveta (EGS) št. 3975/87 z dne 14. decembra 1987 o postopku za uporabo pravil o konkurenci za podjetja v sektorju zračnega prevoza [3] niti sama Uredba (ES) št. 1/2003 se ne uporablja za zračne prevoze med Skupnostjo in tretjimi državami.

(2) Zato Komisija v primeru kršitev členov 81 in 82 Pogodbe nima za področje zračnih prevozov med Skupnostjo in tretjimi državami enakovrednih pooblastil za preiskovanje in ukrepanje, kakor so ji podeljena za področje zračnih prevozov znotraj Skupnosti. Zlasti Komisija nima na razpolago instrumentov, ki so potrebni za preiskavo kršitev, kakor tudi nima pooblastil za odrejanje ukrepov, potrebnih za odpravo kršitev, ali sankcij za dokazane kršitve. Poleg tega se posebne pravice, pooblastila in obveznosti, dodeljene nacionalnim sodiščem in organom za konkurenco držav članic z Uredbo (ES) št. 1/2003, ne uporabljajo za zračne prevoze med Skupnostjo in tretjimi državami; enako velja za mehanizme sodelovanja med Komisijo in organi za konkurenco držav članic, predvidene z Uredbo (ES) št. 1/2003.

(3) Protikonkurenčna ravnanja na področju zračnih prevozov med Skupnostjo in tretjimi državami utegnejo prizadeti poslovanje med državami članicami. Ker so mehanizmi, vsebovani v Uredbi (ES) št. 1/2003, katerih funkcija je izvajanje pravil o konkurenci skladno s členoma 81 in 82 Pogodbe, enako primerni za uporabo konkurenčnih pravil na področju zračnih prevozov med Skupnostjo in tretjimi državami, je treba obseg te uredbe razširiti na takšne prevoze.

(4) Kadar se člena 81 in 82 Pogodbe uporabljata v postopkih na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 in skladno s sodno prakso Sodišča, je treba ustrezno upoštevati sporazume o zračnih prevozih, sklenjene med državami članicami in/ali Evropsko skupnostjo na eni strani in tretjimi državami na drugi strani, zlasti pri ocenjevanju stopnje konkurenčnosti na zadevnih trgih zračnih prevozov. Vendar pa ta uredba ne prizadene pravic in obveznosti, ki jih Pogodba priznava državam članicam pri sklepanju in izvajanju takšnih sporazumov.

(5) Člen 2 Uredbe (EGS) št. 3975/87 je zgolj ugotovitvene narave in se zato črta. Z izjemo člena 6(3), ki se uporablja za odločbe, sprejete v skladu s členom 81(3) Pogodbe pred datumom začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1/2003, še do datuma poteka veljavnosti teh odločb, bo Uredba (EGS) št. 3975/87 po črtanju večine njenih določb v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2003 prenehala služiti nadaljnjemu namenu; zato jo je treba razveljaviti.

(6) Enako je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 3976/87 z dne 14. decembra 1987 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za določene kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza [4]. Omenjena uredba, po kateri je Komisija pooblaščena, da z uredbo izjavi, da se določbe člena 81(1) ne uporabljajo za določene kategorije sporazumov med podjetji, za odločbe podjetniških združenj in za usklajena ravnanja, je trenutno izrecno omejena na zračne prevoze med letališči Skupnosti.

(7) Komisijo je treba pooblastiti za odobritev skupinskih izjem v sektorju zračnega prevoza za promet med Skupnostjo in tretjimi državami, kakor tudi za promet znotraj Skupnosti. Temu ustrezno je treba področje uporabe Uredbe (EGS) št. 3976/87 razširiti tako, da ne bo več omejeno na zračne prevoze med letališči Skupnosti.

(8) Iz tega sledi, da se Uredba (EGS) št. 3975/87 razveljavi, Uredbi (EGS) št. 3976/87 in (ES) št. 1/2003 pa se temu ustrezno spremenita -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3975/87 se razveljavi z izjemo člena 6(3), ki se še naprej uporablja za odločbe, ki so bile skladno s členom 81(3) Pogodbe sprejete pred datumov veljavnosti Uredbe (ES) št. 1/2003, do datuma poteka veljavnosti teh odločb.

Člen 2

V členu 1 Uredbe (EGS) št. 3976/87 se besede "med letališči Skupnosti" črtajo.

Člen 3

V členu 32 Uredbe (ES) št. 1/2003 se točka (c) črta.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 2004

Za Svet

Predsednik

N. Dempsey

[1] Predlog z dne 24. februarja 2003.

[2] Mnenje z dne 23. septembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 374, 31.12.1987, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2003 (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

[4] UL L 374, 31.12.1987, str. 9. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2003.

--------------------------------------------------

Top