EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0316

Uredba Komisije (ES) št. 316/2004 z dne 20. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 753/2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

OJ L 55, 24.2.2004, p. 16–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 220 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 220 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0607

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/316/oj

32004R0316Uradni list L 055 , 24/02/2004 str. 0016 - 0042


Uredba Komisije (ES) št. 316/2004

z dne 20. februarja 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 753/2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino [1] in zlasti členov 53 in 80(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po sprejetju Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002 [2] so bile ugotovljene nekatere tehnične napake, ki jih je treba popraviti. Zaradi jasnosti in doslednosti je treba nekatere določbe Uredbe preurediti.

(2) O Uredbi (ES) št. 753/2002 je bila uradno obveščena Svetovna trgovinska organizacija. Več vinogradniških tretjih držav je izrazilo pridržke k besedilu. Na podlagi teh pripomb sta bili v Ženevi dve posvetovanji, da bi pojasnili nova pravila o označevanju in prisluhnili pomislekom tretjih držav.

(3) Zaradi upoštevanja zahtev tretjih držav po razlagi so potrebne nekatere spremembe Uredbe (ES) št. 753/2002. Mednje spada možnost, da se tretjim državam dopusti uporaba nekaterih tradicionalnih izrazov pod pogojem, da izpolnjujejo enake pogoje, kakor jih morajo izpolnjevati države članice. Ker pa več tretjih držav nima tako centralizirane ureditve kakor Skupnost, je treba nekatere zahteve spremeniti, hkrati pa zagotoviti ista jamstva glede zavezujoče narave teh predpisov.

(4) Ker je postopek sprejemanja tega ukrepa nemogoče končati do 1. februarja 2004, je treba rok iz člena 47 podaljšati do 15. marca 2004.

(5) Uredbo (ES) št. 753/2002 je treba ustrezno spremeniti.

(6) Upravljalni odbor za vino ni predložil mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 753/2002 se spremeni:

1. v členu 5(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Poleg tega lahko zadevna država članica določi tudi priložnostna odstopanja za nekatera kakovostna vina pdpo in kakovostna peneča vina pdpo iz člena 29, ki so bila pred prodajo dalj časa starana v steklenicah, če določi pogoje za nadzor in promet z navedenimi proizvodi.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o pogojih za nadzor, ki jih določijo.";

2. v členu 9 se črtata odstavka 4 in 5;

3. člen 12(1)(b) se nadomesti z naslednjim:

"(b) izrazov, ki niso opredeljeni v predpisih Skupnosti, njihova uporaba pa je urejena v zadevni državi članici ali je v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij, pod pogojem, da jih sporočijo Komisiji, ki z vsemi ustreznimi sredstvi zagotovi njihovo objavo.";

4. člen 24 se spremeni:

(a) v odstavku 5 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

"Za vnos v Prilogo III mora biti tradicionalni izraz:"

(b) odstavek 6 se črta;

(c) odstavek 8 se črta;

5. tretji odstavek člena 28 se nadomesti z naslednjim:

"Vendar pa lahko pravila iz drugega odstavka dovoljujejo uporabo izrazov "…"; (tradicionalni izraz), če dopolnjujejo izraz "…"; ("retsina";), ne da bi morali biti povezani z določeno geografsko označbo.";

6. člen 29 se spremeni:

(a) odstavek 1(d) se nadomesti z naslednjim:

"(d) za Španijo:

- "Denominación de origen";, "Denominación de origen calificada";, "D.O.";, "D.O.Ca";, "vino de calidad con indicacion geográfica";, "vino de pago"; in "vino de pago calificado";;

te navedbe pa morajo biti napisane na nalepki neposredno pod imenom določenega območja;

- "vino generoso";, "vino generoso de licor";, "vino dulce natural";.";

(b) zadnja alinea odstavka 1(h) se nadomesti z naslednjim:

"— "Districtus Austriae Controllatus" ali "DAC";"

(c) odstavek 2(c) se nadomesti z naslednjim:

"(c) za Španijo:

- "Denominación de origen";, "Denominación de origen calificada";, "D.O.";, "D.O.Ca";, "vino de calidad con indicacion geográfica";, "vino de pago"; in "vino de pago calificado";;

te navedbe pa morajo biti napisane na nalepki neposredno pod imenom določenega območja;";

7. člen 31 se spremeni:

(a) v točki (b) drugega pododstavka odstavka 3 se "31. avgusta 2003" nadomesti z "31. avgusta 2005";

(b) v tretjem pododstavku odstavka 3 se "31. avgusta 2003" nadomesti z "31. avgusta 2005";

8. člen 34 se spremeni, kakor sledi:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) v prvem pododstavku se točka (a) nadomesti z naslednjim:

"(a) imenom, naslovom in poklicem ene ali več oseb, udeleženih pri trženju, pod pogojem, da so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s pravili reprezentativnih trgovskih organizacij;"

(ii) v prvem pododstavku se točka (c) nadomesti z naslednjim:

"(c) posebno barvo, pod pogojem, da so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij.";

(iii) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

"Pri likerskem vinu, polpenečem vinu, gaziranem polpenečem vinu in proizvodih iz naslova II, proizvedenih v tretjih državah, se uporabljajo navedbe, opredeljene v točki (b) prvega pododstavka, pod pogojem, da so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij.";

(b) doda se naslednji odstavek 3:

"3. Z odstopanjem od odstavkov 1 do 3 člena 9 se lahko nekateri tipi steklenic, navedeni v Prilogi I, uporabijo za polnjenje vin s poreklom iz tretjih držav, pod pogojem, da:

(a) navedene države Komisiji predložijo obrazloženo prošnjo; in

(b) so izpolnjeni pogoji, ki ustrezajo tistim iz odstavkov 2 in 3 člena 9.

Tretje države, pooblaščene za uporabo posameznega tipa steklenic, in tudi predpisi za njihovo uporabo so navedeni v Prilogi I.

Nekateri tipi steklenic, ki se sicer tradicionalno uporabljajo v tretjih državah, niso pa navedeni v Prilogi I, lahko pridobijo zaščito, določeno v tem členu, za trženje v Skupnosti, če je izpolnjen pogoj vzajemnosti.

Prvi pododstavek se izvaja prek sporazumov z zadevnimi tretjimi državami, sklenjenih skladno s postopkom iz člena 133 Pogodbe.";

(c) doda se naslednji odstavek 4:

"4. Člen 37(1) se smiselno uporablja za delno prevreti grozdni mošt z geografsko označbo, namenjen neposredni prehrani ljudi, in vino iz prezrelega grozdja z geografsko označbo.";

(d) doda se naslednji odstavek 5:

"5. Smiselno se uporabljajo členi 2, 3, 4, 6, 7(c), 8, 12 in 14(1)(a), (b) in (c).";

9. člen 36 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se tretji pododstavek črta;

(b) odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

"4. Geografske označbe iz odstavkov 1, 2 in 3 se ne smejo uporabljati, če kljub temu da povsem natančno označujejo ozemlje, območje ali kraj, po poreklu iz katerega je proizvod, v javnosti lahko vzbudijo napačen vtis, da ima blago poreklo na drugem ozemlju.

5. Geografske označbe tretje države iz odstavkov 1 in 2 se smejo uporabljati na nalepkah uvoženega vina, četudi je samo 85 % tega vina pridobljenega iz grozdja, obranega na pridelovalnem območju, katerega ime nosi.";

10. člen 37 se spremeni, kakor sledi:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

"1. Za namene Priloge VII(B)(2) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 se nalepke vin s poreklom iz tretjih držav (razen penečih vin, gaziranih penečih vin in gaziranih polpenečih vin, vendar vključno z vini iz prezrelega grozdja) in delno prevretega grozdnega mošta za neposredno prehrano ljudi, proizvedenega v tretjih državah, z geografsko označbo v skladu s členom 36, lahko dopolnijo z naslednjim:"

(ii) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

"(a) letom trgatve; ta navedba se lahko uporabi, kadar so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij, in če je bilo najmanj 85 % grozdja, uporabljenega za proizvodnjo vina, obranega v zadevnem letu, brez količine proizvodov, uporabljenih za slajenje.

Za vina, ki se tradicionalno pridobivajo iz pozimi obranega grozdja, se namesto leta trgatve navede leto začetka tekočega tržnega leta.";

(iii) točka (b)(i) se nadomesti z naslednjim:

"(i) so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij;"

(iv) točke (d), (e) in (f) se nadomestijo z naslednjim:

"(d) navedbami o načinu pridobivanja ali postopku proizvodnje, če so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij;

(e) pri vinih in delno prevretih grozdnih moštih za neposredno prehrano ljudi, proizvedenih v tretjih državah, z dodatnimi tradicionalnimi izrazi:

(i) ki niso navedeni v Prilogi III, v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij; in

(ii) navedenimi v Prilogi III, če so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij, in izpolnjujejo naslednje zahteve:

- da so te države predložile obrazloženo zahtevo Komisiji in ji poslale ustrezne predpise, ki utemeljujejo priznanje tradicionalnih izrazov;

- da so sami po sebi specifični;

- da so dovolj svojstveni in/ali so uveljavljeni v zadevni tretji državi;

- da so v zadevni tretji državi v tradicionalni uporabi vsaj 10 let;

- da se uporabljajo za eno ali več kategorij vina zadevne tretje države;

- da predpisi tretjih držav niso taki, da bi z izrazom zavajali potrošnika.

Poleg tega pa se nekateri tradicionalni izrazi, našteti v Prilogi III, lahko uporabljajo za označevanje vina z geografsko označbo in s poreklom iz tretje države v jeziku tretje države porekla ali v drugem jeziku, kadar se šteje, da je uporaba jezika, ki ni uradni jezik države, običajna za tradicionalni izraz, če je uporaba tega jezika predvidena v zakonodaji zadevne države in če je ta v neprekinjeni uporabi za ta tradicionalni izraz vsaj 25 let.

Pri tem se smiselno uporabljajo člen 23 in odstavek 2, odstavek 3, drugi pododstavek odstavka 4 in odstavek 6(c) člena 24.

V Prilogi III so za vsak tradicionalni izraz iz točke (ii) navedene zadevne države.

(f) imenom podjetja, če so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij. Smiselno se uporablja člen 25(1)."

(v) v točki (g) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

"s podatki o polnjenju, če so pogoji za uporabo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za vinarje v zadevni tretji državi, vključno s predpisi reprezentativnih trgovskih organizacij:";

(b) odstavek 3 se črta;

11. v naslovu V se dodata naslednja člena 37a in 37b:

"Člen 37 a

Reprezentativna trgovska organizacija‘ je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev, ki sprejmejo iste predpise in delujejo na istem vinogradniškem območju, če sta vanjo včlanjeni vsaj dve tretjini proizvajalcev na določenem območju, na katerem deluje, ki predstavljajo vsaj dve tretjini proizvodnje tega območja.

Zadevne tretje države Komisijo predhodno obvestijo o predpisih iz člena 12(1), 34(1) in 37(1). Tretje države tudi pošljejo seznam reprezentativnih trgovskih organizacij in njihovih članov, kakor je določeno v Prilogi IX.

Komisija z vsemi ustreznimi sredstvi zagotovi objavo teh ukrepov."

"Člen 37 b

Likersko vino, polpeneče vino, gazirano polpeneče vino, peneče vino

1. Za namene Priloge VII(A)(4) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 vsebuje nalepka likerskega vina, polpenečega vina in gaziranega polpenečega vina poleg obveznih navedb iz A(1) navedene priloge, ime uvoznika ali, če je bilo vino polnjeno v Skupnosti, ime polnilca.

V zvezi z navedbami iz prvega pododstavka se za proizvode, proizvedene v tretjih državah, smiselno uporablja člen 34(1)(a).

Smiselno se uporablja člen 38(2).

2. Z odstopanjem od Priloge VII(C)(3) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 so lahko vina iz tretjih držav poimenovana z izrazi "likersko vino";, "polpeneče vino"; ali "gazirano polpeneče vino";, če izpolnjujejo pogoje iz točk (d), (g) in (h) Priloge XI k Uredbi Komisije (ES) št. 883/2001 [3].

3. Peneča vina s poreklom iz tretje države iz tretje alinee Priloge VIII(E)(1) k Uredbi (EGS) št. 1493/1999 so navedena v Prilogi VIII k tej uredbi.";

12. člen 38(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Za namene Priloge VII(A)(4) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 vsebuje nalepka likerskega vina, polpenečega vina in gaziranega polpenečega vina poleg obveznih navedb iz A(1) navedene priloge, ime ali firmo in lokalno upravno območje države članice polnilca ali, pri posodah z nazivno prostornino več kakor 60 litrov, ime pošiljatelja. Pri polpenečem vinu se ime polnilca lahko nadomesti z imenom vinarja.

V zvezi z navedbami iz prvega pododstavka se za proizvode, proizvedene v Skupnosti, smiselno uporablja člen 15.";

13. člen 40 se črta;

14. člen 44 se črta;

15. člen 46 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 46

Sorte vinske trte "Pinot";

Pri penečih vinih, kakovostnih penečih vinih ali kakovostnih penečih vinih pdpo se lahko imena sort, uporabljena za dopolnitev poimenovanja proizvoda, in sicer "Pinot blanc";"Pinot noir"; ali "Pinot gris"; in ustrezna imena v drugih uradnih jezikih Skupnosti, nadomestijo s sopomenko "Pinot";.";

16. drugi pododstavek člena 47(1) se nadomesti z naslednjim:

"Nalepke in predpakirni materiali z navedbami, natisnjeni v skladu s predpisi, ki so veljali do začetka uporabe te uredbe, se lahko še naprej uporabljajo do 15. marca 2004.";

17. Priloga II se nadomesti s Prilogo 1 k tej uredbi;

18. Priloga III se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi;

19. Priloga III k tej uredbi se doda kot Priloga IX.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. februarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. februarja 2004

Za Komisijo

Franc Fischler

Član Komisije

[1] UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

[2] UL L 118, 4.5.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1205/2003 (UL L 168, 5.7.2003, str. 13).

[3] UL L 128, 10.5.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

„PRILOGA II

Seznam sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki vsebujejo geografsko označbo [2]in ki se lahko uporabijo na nalepkah vina v skladu s členom 19(2) [1]

| Ime sorte ali njene sopomenke | Države, ki smejo uporabljati ime sorte ali ene od njenih sopomenk |

1 | Agiorgitiko | Grčija0 |

2 | Aglianico | Italija0, Grčija0 |

3 | Aglianicone | Italija0 |

4 | Alicante Bouschet | Grčija0, Italija *0, Portugalska0, Alžirija0, Tunizija0, Združene države0 Opomba:Ime Alicante se ne more samostojno uporabljati kot označba za vino |

5 | Alicante Branco | Portugal0 |

6 | Alicante Henri Bouschet | Francija0, Srbija in Črna gora (8) |

7 | Alicante | Italija0 |

8 | Alikant Buse | Srbija in Črna gora (6) |

9 | Auxerrois | Južna Afrika0, Avstralija0, Kanada0, Švica, Belgija, Nemčija, Francija, Luksemburg0, Nizozemska, Združeno kraljestvo0 |

10 | Banatski rizling | Srbija in Črna gora (Kreaca)0 |

11 | Barbera Bianca | Italija0 |

12 | Barbera | Južna Afrika0, ArgentinaO, Avstralija0, Hrvaška0, Mehika0, Slovenija0, Urugvaj0, Združene države0, Grčija0, Italija0 |

13 | Barbera Sarda | Italija0 |

14 | Blauburgunder | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (18-28-97), Avstrija (15-18), Kanada (18-97) (Pinot noir), Čile (18-97) (Pinot noir), Italija (Pinot nero – 18-97) |

15 | Blauer Burgunder | Avstrija (14-18), Srbija in Črna gora (25-97), Švica (Pinot noir) |

16 | Blauer Frühburgunder | Nemčija (51) |

17 | Blauer Limberger | Nemčija (Lemberger) (19), Romunija (56)(64) (Kekfrankos) |

18 | Blauer Spätburgunder | Nemčija (97), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija(14-28-97), Avstrija (14-15), Bolgarija (96) (Pinot noir), Kanada (14-97) (Pinot noir), Čile (14-97) (Pinot noir), Romunija (97) (Pinot noir), (Modri pinot), Italija (14-97) (Pinot nero) |

19 | Blaufränkisch | Češka republika0 (50), Avstrija0, Nemčija, Slovenija (Modra frankinja, Frankinja) |

20 | Borba | Španija0 |

21 | Bosco | Italija0 |

22 | Bragao | Portugalska0 |

23 | Burgundac beli | Srbija in Črna gora (121) |

24 | Burgundac Crni | Hrvaška0 (Pinot Crni) |

25 | Burgundac crni | Srbija in Črna gora (15-99) |

26 | Burgundac sivi | Hrvaška0 (Pinot sivi), Srbija in Črna gora0 |

27 | Burgundec bel | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija0 |

28 | Burgundec crn | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (14-18-97) |

29 | Burgundec siv | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija0 |

30 | Calabrese | Italija (75) |

31 | Campanário | Portugalska0 |

32 | Canari | Argentina0 |

33 | Carignan Blanc | Francija0 |

34 | Carignan | Južna Afrika0, Argentina0, Avstralija (36), Čile (36), Hrvaška0,Izrael0,Maroko0, Nova Zelandija0, Tunizija0, Grčija0, Francija0, Portugalska0 |

35 | Carignan Noir | Ciper0 |

36 | Carignane | Avstralija (34), Čile (34), Mehika, Turčija, Združene države |

37 | Carignano | Italija0 |

38 | Chardonnay | Južna Afrika0, Argentina (79), Avstralija (79), Bolgarija0, Kanada (79), Švica0, Čile (79), Češka republika0, Hrvaška0, Madžarska (39), Indija, Izrael0, Moldavija0, Mehika (79), Nova Zelandija (79), Romunija0, Rusija0, San Marino0, Slovaška0, Slovenija0, Tunizija0, Združene države (79), Urugvaj0, Srbija in Črna gora (Sardone), Zimbabve0, Nemčija, Francija, Grčija (79),Italija (79), Luksemburg (79), Nizozemska (79), Združeno kraljestvo, Španija, Portugalska, Avstrija0, Belgija (79) |

39 | Chardonnay Blanc | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (Sardone), Madžarska (38) |

40 | Chardonnay Musque | Kanada0 |

41 | Chelva | Španija0 |

42 | Corinto Nero | Italija0 |

43 | Cserszegi fűszeres | Madžarska0 |

44 | Děvín | Češka republika0 |

45 | Dornfelder | Kanada0, Nemčija0, Nizozemska0, Združeno kraljestvo0, Belgija0 |

46 | Durasa | Italija0 |

47 | Early Burgundy | Združene države0 |

48 | Fehér Burgundi, Burgundi | Madžarska (118) (Pinot blanc) |

49 | Findling | Nemčija0, Združeno kraljestvo0 |

50 | Frankovka | Češka republika0 (19) |

51 | Frühburgunder | Nemčija (16) Nizozemska0 |

52 | Graciosa | Portugalska0 |

53 | Grauburgunder | Nemčija (Ruländer-54), Bolgarija (Pinot gris), Madžarska (Szurkebarát)0, Romunija (54) (Pinot gris) |

54 | Grauer Burgunder | Kanada, Romunija (53) (Pinot gris), Nemčija (Ruländer-53), Avstrija (Pinot gris) |

55 | Grossburgunder | Romunija (17) (63) (Kekfrankos) |

56 | Iona | Združene države0 |

57 | Izsáki | Madžarska0 |

58 | Kanzler | Združeno kraljestvo0 |

59 | Kardinal | Nemčija0, Bolgarija0 |

60 | Kisburgundi kék | Madžarska (97) (Pinot noir) |

61 | Korinthiaki | Grčija0 |

62 | Leira | Portugalska0 |

63 | Limberger | Kanada (Lemberger), Nova Zelandija0, Romunija (17) (55) (Kekfrankos), Belgija0 |

64 | Limnio | Grčija0 |

65 | Maceratino | Italija0 |

66 | Monemvasia | Grčija (Monovasia) |

67 | Montepulciano | Italija0 |

68 | Moslavac | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (70) (Sipon), Srbija in Črna gora0 |

69 | Mosler | Slovenija (Šipon) |

70 | Mozler | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (68)(Sipon) |

71 | Mouratón | Španija0 |

72 | Müller-Thurgau | Južna Afrika0, Avstrija0, Nemčija (Rivaner), Kanada, Hrvaška0 (Rizvanac), Madžarska0, Srbija in Črna gora0 (Rizvanac), Češka republika0, Slovaška0, Slovenija0 (Rizvanac), Švica0, Luksemburg0 (Rivaner), Nizozemska0, Italija0, Belgija0, Francija0, Združeno kraljestvo (Rivaner), Avstralija0, Bolgarija0, Združene države0, Nova Zelandija0, Portugalska |

73 | Muškát moravský | Češka republika0, Slovaška |

74 | Nagyburgundi | Madžarska (Kekfrankos)0 |

75 | Nero d'Avola | Italija (30) |

76 | Olivella nera | Italija0 |

77 | Orange Muscat | Avstralija0, Združene države0 |

78 | Pau Ferro | Portugalska0 |

79 | Pinot Chardonnay | Argentina (38), Avstralija (38), Kanada (38), Čile (38), Mehika (38), Nova Zelandija (38), Združene države (38), Turčija, Belgija (38), Grčija (38), Nizozemska, Italija (38) |

80 | Portoghese | Italija0 |

81 | Pozsonyi | Madžarska (82) |

82 | Pozsonyi Fehér | Madžarska (81) |

83 | Rajnai rizling | Madžarska (86) |

84 | Rajnski rizling | Srbija in Črna gora (85-88-91) |

85 | Renski rizling | Srbija in Črna gora (84-89-92), Slovenija0 |

86 | Rheinriesling | Bolgarija (Nemkti riesling)0, Avstrija (Weisser Riesling, Riesling), Nemčija (88) (Weifser Riesling), Madžarska (83), Češka republika (94), Italija (88), Grečija (Riesling), Portugalska |

87 | Rhine Riesling | Južna Afrika (Weisser riesling)0, Avstralija (Riesling)0, Čile (89) (Riesling), Moldavija0 (White riesling), Nova Zelandija0 (Riesling) |

88 | Riesling renano | Nemčija (86) (Weisser Riesling), Srbija in Črna gora (84-86-91), Italija (86) |

89 | Riesling Renano | Čile (87) (Riesling) |

90 | Riminese | Francija0 |

91 | Rizling rajnski | Srbija in Črna gora (84-85-88) |

92 | Rizling Rajnski | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija0, Hrvaška0 |

93 | Ryzling rýnsky | Slovaška0 |

94 | Ryzlink rýnský | Češka republika (86) |

95 | Santareno | Portugalska0 |

96 | Sciaccarello | Francija0 |

97 | Spätburgunder | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (14-18-28), Srbija in Črna gora (16-25), Bolgarija (19) (Pinot noir), Kanada (14-18) (Pinot noir), Čile (Pinot noir-14-18), Madžarska (60) (Pinot noir), Moldavija (Pinot noir)0, Romunija (18) (Pinot noir), Italija (Pinot nero-14-18), Združeno kraljestvo, Nemčija (18) |

98 | Štajerska Belina | Hrvaška0 (Ranfol), Slovenija (Ranfol)0 |

99 | Subirat | Španija0 (Malvasía Riojana) |

100 | Terrantez do Pico | Portugalska0 |

101 | Tintilla de Rota | Španija0 |

102 | Tinto de Pegoes | Portugalska0 |

103 | Tocai friulano | Italija (104) Opomba:Sopomenka "Tocai friulano" se lahko uporablja samo za kakovostna vina pdpo s poreklom iz regij Veneto in Friuli v prehodnem obdobju od 31. marca 2007. |

104 | Tocai Italico | Italija (103) Opomba:Sopomenka "Tocai italico" se lahko uporablja samo za kakovostna vina pdpo s poreklom iz regij Veneto in Friuli v prehodnem obdobju od 31. marca 2007. |

105 | Tokay Pinot gris | Francija (Pinot gris) NB:Sopomenka "Tocay Pinot gris" se lahko uporablja samo za kakovostna vina pdpo s poreklom iz departmajev Bas-Rhin in Haut-Rhin v prehodnem obdobju od 31. marca 2007. |

106 | Torrontés riojano | Argentina0 |

107 | Trebbiano | Južna Afrika (Ugni blanc)0, Argentina (Ugni blanc)0, Avstralija0,Kanada0, Ciper (Ugni blanc)0, Hrvaška0, Urugvaj0, Združene države, Izrael (Ugni blanc), Italija |

108 | Trebbiano Giallo | Italija0 |

109 | Trigueira | Portugalska |

110 | Verdea | Italija0 |

111 | Verdeca | Italija |

112 | Verdelho | Južna Afrika0, Argentina, Avstralija, Nova Zelandija, Združene države, Portugalska |

113 | Verdelho Roxo | Portugalska0 |

114 | Verdelho Tinto | Portugalska0 |

115 | Verdello | Italija0 |

116 | Verdese | Italija0 |

117 | Verdejo | Španija |

118 | Weißburgunder | Južna Afrika (120) (Pinot blanc)0, Kanada (Pinot blanc), Čile (119) (Pinot blanca), Madžarska (48) (Pinot blanc), Nemčija (119, 120), Avstrija (119), Združeno kraljestvo0, Slovenija (119) (Beli pinot), Italija |

119 | Weißer Burgunder | Nemčija (118, 120), Avstrija (118) (Pinot blanc), Čile (118) (Pinot blanca), Švica (Pinot blanc)0, Slovenija (118) (Beli pinot), Italija |

120 | Weissburgunder | Južna Afrika (118), Nemčija (118, 119), Združeno kraljestvo, Italija |

121 | Weisser Burgunder | Srbija in Črna gora (23) |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

„PRILOGA III

Seznam tradicionalnih izrazov iz člena 24

Tradicionalni izraz | Vino | Kategorija proizvoda | Jezik | Datum, dodan k Prilogi III | Zadevna tretja država |

NEMČIJA

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Qualitätswein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr ou Prädikatswein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U | vse | kakovostno peneče vino pdpo | nemški | | |

Auslese | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | Švica |

Beerenauslese | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Eiswein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Kabinett | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Spätlese | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | Švica |

TrockeUwagaeerenauslese | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Izrazi iz člena 28

Landwein | vse | namizno vino z geografsko označbo | | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Affentaler | Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Badisch Rotgold | Baden | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Ehrentrudis | Baden | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Hock | Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | namizno vino z geografsko označbo, kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Klassik or Classic | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Liebfrau(en)milch | Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Moseltaler | Mosel-Saar-Ruwer | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Riesling-Hochgewächs | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Schillerwein | Württemberg | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Weißherbst | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Winzersekt | vse | kakovostno peneče vino pdpo | nemški | | |

AVSTRIJA

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Qualitätswein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart ou Prädikatswein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Ausbruch ali Ausbruchwein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Auslese ali Auslesewein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | Švica |

Beerenauslese (wein) | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Eiswein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Kabinett or Kabinettwein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Schilfwein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Spätlese or Spätlesewein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | Švica |

Strohwein | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

TrockeUwagaeerenauslese | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Izrazi iz člena 28

Landwein | vse | namizno vino z geografsko označbo | | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Ausstich | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Auswahl | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Bergwein | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Klassik ali Classic | vse | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Erste Wahl | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Hausmarke | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Heuriger | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Jubiläumswein | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Schilcher | Steiermark | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Sturm | vse | delno prevreti grozdni mošt z geografsko označbo | nemški | | |

ŠPANIJA

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Denominacion de origen (DO) | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | španski | | Čile |

Denominacion de origen calificada (DOCa) | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Vino dulce natural | vse | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Vino generoso | | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | Čile |

Vino generoso de licor | | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Izrazi iz člena 28

Vino de la Tierra | vse | namizno vino z geografsko označbo | | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Aloque | DO Valdepenas | kakovostno vino pdpo | španski | | |

Amontillado | DDOO Jérez-Xérčs-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Añejo | vse | kakovostno vino pdpo namizno vino z geografsko označbo | španski | | |

Añejo | DO Malaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Chacoli/Txakolina | DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava | kakovostno vino pdpo | španski | | |

Clásico | DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora | kakovostno vino pdpo | španski | | Čile |

Cream | DDOO Jérez-Xérčs-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | kakovostno likersko vino pdpo | angleški | | |

Criadera | DDOO Jérez-Xérčs-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Criaderas y Soleras | DDOO Jérez-Xérčs-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Crianza | vse | kakovostno vino pdpo | španski | | |

Dorado | DO Rueda DO Malaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Fino | DO Montilla Moriles DDOO Jérez-Xéres-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Fondillon | DO Alicante | kakovostno vino pdpo | španski | | |

Gran Reserva | vsa kakovostna vina pdpo Cava | kakovostno vino pdpo kakovostno peneče vino pdpo | španski španski | | |

Lágrima | DO Málaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Noble | vse | kakovostno vino pdpo, namizno vino z geografsko označbo | španski | | |

Noble | DO Malaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Oloroso | DDOO Jérez-Xéres-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Pajarete | DO Málaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Pálido | DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Palo Cortado | DDOO Jérez-Xérčs-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Primero de cosecha | DO Valencia | kakovostno vino pdpo | španski | | |

Rancio | vse | kakovostno likersko vino pdpo in kakovostno vino pdpo | španski | | |

Raya | DO Montilla- Moriles | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Reserva | vse | kakovostno vino pdpo | španski | | Čile |

Sobremadre | DO vinos de Madrid | kakovostno vino pdpo | španski | | |

Solera | DDOO Jérez-Xérčs-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Superior | vse | kakovostno vino pdpo | španski | | Južna Afrika Čile |

Trasañejo | DO Málaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Vino Maestro | DO Málaga | kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Vendimia inicial | DO Utiel-Requena | kakovostno vino pdpo | španski | | |

Viejo | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo, kakovostno likersko vino pdpo | španski | | |

Vino de tea | DO La Palma | kakovostno vino pdpo | španski | | |

FRANCOSKA REPUBLIKA

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Appellation d'origine contrôlée | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | Alžirija Švica Tunizija |

Appellation contrôlée | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | | | |

Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | |

Vin doux naturel | AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Rous- sillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes | kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | |

Izrazi iz člena 28

Vin de pays | vse | namizno vino z geografsko označbo | francoski | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Ambré | vse vse | kakovostno likersko vino pdpo namizno vino z geografsko označbo | francoski | | |

Château | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | Čile |

Clairet | AOC Bourgogne AOC Bordeaux | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Claret | AOC Bordeaux | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Clos | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | Čile |

Cru Artisan | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estephe | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Cru Bourgeois | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estephe | kakovostno vino pdpo | francoski | | Čile |

Cru Classé, pred katerim lahko stoji: Grand, Premier Grand, Deuxieme, Troisieme, Quatrieme, Cinquieme. | AOC Cotes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estephe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Edelzwicker | AOC Alsace | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Grand Cru | AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Beze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricieres-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Cotton, Cotton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier- Montrachet, Bâtard- Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots- Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion | kakovostno vino pdpo | francoski | | Švica Tunizija Čile |

Grand Cru | Champagne | kakovostno peneče vino pdpo | francoski | | Švica Tunizija Čile |

Hors d'âge | AOC Rivesaltes | kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | |

Passe-tout-grains | AOC Bourgogne | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Premier Cru | AOC Aloxe Cotton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montra- chet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo | francoski | | Tunizija |

Primeur | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | francoski | | |

Rancio | AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languagedoc, Rasteau | kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | |

Sélection de grains nobles | AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves superieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de I'Au- bance, Cadillac | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Sur Lie | AOC Muscadet, Muscadet -Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grand- lieu, Muscadet- Sevres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, Table wine with GI Vin de pays d'Oc and Vin de pays des Sables du Golfe du Lion | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | francoski | | |

Tuile | AOC Rivesaltes | kakovostno likersko vino pdpo | francoski | | |

Vendanges tardives | AOC Alsace, Jurançon | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Villages | AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhone, Côtes du Roussillon, Mâcon | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Vin de paille | AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Vin jaune | AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Chalon) | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

GRČIJA

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée) | vse | kakovostno vino pdpo | grški | | |

Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure) | vse | kakovostno vino pdpo | grški | | |

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δάφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) | kakovostno likersko vino pdpo | grški | | |

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) | Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δάφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) | kakovostno vino pdpo | grški | | |

Izrazi iz člena 28

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) | vse | namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Τοπικός Οίνος (vins de pays) | vse | namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Αμπέλι (Ampeli) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)WszystkieQualitywinepsr | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Aρχοντικό (Archontiko) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Κάβα (Cava) | vse | namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) | kakovostno likersko vino pdpo | grški | | |

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) | vse | kakovostno vino s pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | grški | | |

Κάστρο (Kastro) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Κτήμα (Ktima) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Λιαστός (Liastos) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Μετόχι (Metochi) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Μοναστήρι (Monastiri) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Νάμα (Nama) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Νυχτέρι (Nychteri) | ΟΠΑΠ Santorini | kakovostno vino pdpo | grški | | |

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Πύργος (Pyrgos) | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) | vse | kakovostno vino pdpo in kakovostno likersko vino s pdpo | grški | | |

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) | vse | kakovostno likersko vino pdpo | grški | | |

Βερντέα (Verntea) | Zakynthos | namizno vino z geografsko označbo | grški | | |

Vinsanto | OPAΠ Santorini | kakovostno likersko vino pdpo in kakovostno vino pdpo | grški | | |

ITALIJANSKA REPUBLIKA

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Denominazione di Origine Controllata | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo in delno prevreti grozdni mošt z geografskim poreklom | italijanski | | |

Denominazione di Origine Controllata e Garantita | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo in delno prevreti grozdni mošt z geografskim poreklom | italijanski | | |

Vino Dolce Naturale | vse | kakovostno vino s pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Izrazi iz člena 28

Inticazione geografica tipica (IGT) | vse | namizno vino, vin de pays, vino iz prezrelega grozdja in grozdni mošt med alkoholnim vretjem z geografsko označbo | italijanski | | |

Landwein | vina z geografsko označbo avtonomne province Bolzano | namizno vino, vin de pays, vino iz prezrelega grozdja in grozdni mošt med alkoholnim vretjem z geografsko označbo | nemški | | |

Vin de pays | vina z geografsko označbo regije Aosta | namizno vino, vin de pays, vino iz prezrelega grozdja in grozdni mošt med alkoholnim vretjem z geografsko označbo | francoski | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Alberata o vigneti ad alberata | DOC Aversa | kakovostno vino s pdpo in kakovostno peneče vino s pdpo | italijanski | | |

Amarone | DOC Valpolicella | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Ambra | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Ambrato | DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano | kakovostno vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Annoso | DOC Controguerra | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Apianum | DOC Fiano di Avellino | kakovostno vino pdpo | latinski | | |

Auslese | DOC Caldaro a Caldaro classico- Alto Adige | kakovostno vino pdpo | nemški | | Švica |

Barco Reale | DOC Barco Reale di Carmignano | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Brunello | DOC Brunello di Montalcino | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Buttafuoco | DOC Oltrepo Pavese | kakovostno vino pdpo in kakovostno polpeneče vino pdpo | italijanski | | |

Cacc'e mitte | DOC Cacc'e Mitte di Lucera | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Cagnina | DOC Cagnina di Romagna | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Cannellino | DOC Frascati | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Cerasuolo | DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Chiaretto | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

Ciaret | DOC Monferrato | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Château | DOC de la région Valle d'Aosta | kakovostno vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo in kakovostno polpeneče vinopdpo | francoski | | Čile |

Classico | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo in kakovostno polpeneče vino pdpo | italijanski | | Čile |

Dunkel | DOC Alto Adige DOC Trentino | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Est!Est!!Est!! | DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone | kakovostno vino pdpo in kakovostno peneče vino pdpo | latinski | | |

Falerno | DOC Falerno del Massico | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Fine | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Fior d'Arancio | DOC Colli Euganei | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

Falerio | DOC Falerio dei colli Ascolani | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Flétri | DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Garibaldi Dolce (ou GD) | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Governo wszystkie'uso toscano | DOCG Chianti and Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale | kakovostno vino pdpo, namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

Gutturnio | DOC Colli Piacentini | kakovostno vino pdpo in kakovostno polpeneče vino pdpo | italijanski | | |

Italia Particolare (ou IP) | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Klassisch ou Klassisches Ursprungsgebiet | DOC Caldaro DOC Alto Adige (avec la denomination Santa Maddalena a Terlano) | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Kretzer | DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano | kakovostno vino pdpo | nemški | | |

Lacrima | DOC Lacrima di Morro d'Alba | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Lacryma Christi | DOC Vesuvio | kakovostno vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Lambiccato | DOC Castel San Lorenzo | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

London Particolar (ou LP ou Inghilterra) | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Morellino | DOC Morellino di Scansano | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Occhio di Pernice | DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monter- egio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'An- timo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Oro | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Pagadebit | DOC pagadebit di Romagna | kakovostno vino pdpo in kakovostno polpeneče vino pdpo | italijanski | | |

Passito | vse | kakovostno likersko vino pdpo, kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

Ramie | DOC Pinerolese | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Rebola | DOC Colli di Rimini | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Recioto | DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo | italijanski | | |

Riserva | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Rubino | DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Rubino | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Sangue di Giuda | DOC Oltrepo Pavese | kakovostno vino pdpo in kakovostno polpeneče vino pdpo | italijanski | | |

Scelto | vse | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Sciacchetrà | DOC Cinque Terre | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Sciactrà | DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Sforzato, Sfursàt | DO Valtellina | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Spätlese | DOC in IGT de Bolzano | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | Švica |

Soleras | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Stravecchio | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Strohwein | DOC in IGT de Bolzano | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | nemški | | |

Superiore | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | San Marino |

Superiore Old Marsala (ou SOM) | DOC Marsala | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Torchiato | DOC Colli di Conegliano | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Torcolato | DOC Breganze | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Vecchio | DOC Rosso Barletta, Aglia- nico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico | kakovostno vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Vendemmia Tardiva | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

Verdolino | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

Vergine | DOC Marsala DOC Val di Chiana | kakovostno vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Vermiglio | DOC Colli dell Etruria Centrale | kakovostno likersko vino pdpo | italijanski | | |

Vino Fiore | vse | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Vino Nobile | Vino Nobile di Montepulciano | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Vino Novello o Novello | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

Vin santo o Vino Santo o Vinsanto | DOC in DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino | kakovostno vino pdpo | italijanski | | |

Vivace | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | italijanski | | |

LUKSEMBURG

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Marque nationale | vse | kakovostno vino pdpo in kakovostno peneče vino pdpo | francoski | | |

Appellation contrôlée | vse | kakovostno vino pdpo in kakovostno peneče vino pdpo | francoski | | |

Appellation d'origine controlée | vse | kakovostno vino pdpo in kakovostno peneče vino pdpo | francoski | | Alžirija Švica Tunizija |

Izrazi iz člena 28

Vin de pays | vse | namizno vino z geografsko označbo | francoski | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Grand premier cru | vse | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Premier cru | vse | kakovostno vino pdpo | francoski | | Tunizija |

Vin classé | vse | kakovostno vino pdpo | francoski | | |

Château | vse | kakovostno vino pdpo in kakovostno peneče vino pdpo | francoski | | Čile |

PORTUGALSKA

Posebni tradicionalni izrazi iz člena 29

Denominação de origem (DO) | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Denominação de origem controlada (DOC) | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno polpeneče vino pdpo in kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Vinho doce natural | vse | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Vinho generoso | DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Izrazi iz člena 28

Vinho regional | vse | namizno vino z geografsko označbo | portugalski | | |

Dodatni tradicionalni izrazi

Canteiro | DO Madeira | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Colheita Seleccionada | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | portugalski | | |

Crusted/Crusting | DO Porto | kakovostno likersko vino pdpo | angleški | | |

Escolha | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | portugalski | | |

Escuro | DO Madeira | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Fino | DO Porto DO Madeira | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Frasqueira | DO Madeira | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Garrafeira | vse | kakovostno vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo, kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Lágrima | DO Porto | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Leve | Vin Pays Estremadura and Ribatejano DO Madeira, DO Porto | namizno vino z geografsko označbo, kakovostno likersko vino s pdpo | portugalski | | |

Nobre | DO Dao | kakovostno vino pdpo | portugalski | | |

Reserva | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | portugalski | | Čile |

Reserva velha (ali grande reserva) | DO Madeira | kakovostno peneče vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Ruby | DO Porto | kakovostno likersko vino pdpo | angleški | | |

Solera | DO Madeira | kakovostno likersko vino pdpo | portugalski | | |

Super reserva | vse | kakovostno peneče vino pdpo | portugalski | | |

Superior | vse | kakovostno vino pdpo, kakovostno likersko vino pdpo in namizno vino z geografsko označbo | portugalski | | Južna Afrika Čile |

Tawny | DO Porto | kakovostno likersko vino pdpo | angleški | | |

Vintage, lahko dopolnjeno z: Late Bottle (LBV) ali Character | DO Porto | kakovostno likersko vino pdpo | angleški | | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA III

"

„PRILOGA IX

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top